Toon posts:

FvD: Verkiezingsprogramma, ideologie en achtergronden

Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Acties:
 • 15.723 views

 • tweakduke
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 09:40

tweakduke

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter

Forum voor Democratie

Lijsttrekker

Verkiezings programma
De slogan van dit verkiezingsjaar is: Stem Nederland terug
Het verkiezingsprogramma
Punten in het kort
Soevereiniteit & Democratie
Wij willen:
• Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht; terughalen van overgedragen
soevereiniteit.
• Afschaffen monistisch stelsel, geen directe werking meer van internationale
verdragen in de nationale rechtsorde.
• Intelligente terugtreding uit de Europese Unie, het Internationaal Strafhof en
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
• Opzeggen internationale verdragen die onze beleidsvrijheid inperken, zoals het
VN-vluchtelingenverdrag.
Referenda, directe democratie en kartelbestrijding
Wij willen:
• Invoering bindende referenda naar Zwitsers model.1
• Invoering gekozen burgemeester.
• Bij het aantreden van een nieuwe regering moeten topambtenaren en
ambassadeurs, net als in de Verenigde Staten, opnieuw op hun functie
solliciteren.
• Afschaffen wachtgeld.
• Sanering publieke omroep.
• Geen subsidie aan organisaties die proefprocessen voeren tegen de staat2
.
• Democratisering van goededoelenloterijen: deelnemers aan die loterijen
bepalen zelf naar welk goed doel de afdracht van hun inleg gaat.
Decentralisatie en de menselijke maat
Wij willen:
• De menselijke maat als uitgangspunt van het openbaar bestuur.
• Gezonde scepsis ten aanzien van schaalvergrotingen en fusies bij scholen,
zorginstellingen, ziekenhuizen of politiebureaus.
• Menselijke maat moet terug.
• Geen gedwongen samenvoegingen van gemeenten. Alleen na referendum.
• Lokale politiebureaus en lokale ziekenhuizen.
• De menselijke maat behouden, ook in de stedenbouw.
Aanpak dikastocratie
Wij willen:
• Schrappen artikel 93 en 94 van de Grondwet. Beëindigen monistisch stelsel.
Invoering dualistisch stelsel.
• Invoering ‘Wet op de Rechtsvinding’, waarin onder meer wordt bepaald dat
rechters de wet moeten uitleggen naar de oorspronkelijke bedoeling van de
wetgever.
• Naast maximumstraffen ook minimumstraffen voor bepaalde delicten, zoals
vuur- en steekwapenbezit. Rechters mogen afwijken van het vastgestelde
minimum, maar moeten dat wel gemotiveerd uitleggen.
• Aanpassen artikel 3:305a BW. Het wordt niet langer mogelijk om op grond van
het ‘algemeen belang’ het overheidsbeleid aan te vechten.
• Parlementaire ondervragingscommissie vergroot de grip van de democratie op
aspirant-leden van de Hoge Raad en de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Sanering NPO
Wij willen:
• Ingrijpende sanering van de budgetten van de publieke omroep.
• Partijlidmaatschappen bestuursleden, presentatoren en netmanagers NPO
openbaar.
• Benoeming onafhankelijke Ombudsman, die neutraliteit van opinie- en
debatprogramma’s waarborgt en klachten in het openbaar bespreekt en
behandelt.
• Onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO.
• Salarissen NPO gemaximeerd op de Balkenendenorm. Geen
belangenverstrengeling meer tussen productiemaatschappijen en
loondienstverband.
• Twee publieke tv-zenders met focus op informatie, taal, cultuur, geschiedenis en
documentaires.
• NPO stopt ongebreidelde uitbreiding digitale platformen, die concurreren met
de markt.
Wet bescherming Nederlandse waarden
Wij willen:
• Invoering van een Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
die bepaalt dat alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) vijf
fundamentele waarden dienen te onderschrijven:
1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet,
gaat de Nederlandse wet altijd voor.
2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht
om van zijn of haar geloof af te vallen.
3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te
ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of
seksuele gerichtheid.
5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn
onaanvaardbaar.
• Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na
een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten
en strafrechtelijke of bestuurlijke vervolging van de verantwoordelijke
functionarissen.
• Buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen is verboden.
• Het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in
het openbaar, anders dan om gezondheidsredenen, wordt verboden.
Immigratie, remigratie en asiel
Wij willen:
• Immigratiebeleid naar Australisch model: zelf beslissen wie hierheen komt en
blijft. Culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving staat voorop.
• Invoering GreenCard-systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke
arbeidsmigranten.
• Asielbeleid met als uitgangspunt opvang in de regio en terugkeer naar het land
van herkomst. De mogelijkheid om op Nederlands grondgebied asiel aan te
vragen vervalt.
• Een succesvolle asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot
permanente verblijfsvergunning. Een permanente verblijfsvergunning leidt niet
meer (semi-)automatisch tot aanspraak op Nederlandse nationaliteit.
• Bevorderen van remigratie.
• Ontmantelen asielindustrie: stop gratis rechtshulp kansloze asielprocedures en
dwangsommen.
• Illegaliteit wordt strafbaar. Gevolgd door actief opsporings- en uitzetbeleid.
• Ontnemen Nederlandse paspoort aan dubbele paspoorthouders bij (ernstige)
misdrijven.
• Opzeggen internationale verdragen die eigen immigratie- en asielbeleid
beperken.
• Opzeggen Verdrag van Schengen, herinvoering grenscontroles.
• We voeren naar Israëlisch model een ‘Recht op Terugkeer’ in. Nederlandse
emigranten naar de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland enz. en hun
nazaten komen in aanmerking voor een Nederlandse verblijfsvergunning.
Ook Afrikaners die zich in Zuid-Afrika onveilig weten, zijn welkom om van deze
regeling gebruik te maken.
Integratie
Wij willen:
• Volledige gelijkheid voor de wet.
• Geen ‘quota’ of ‘positieve’ discriminatie.
• Geen gedwongen ‘diversiteit’.
• Misstanden bij islamitische scholen aanpakken.
• Maximale vrijheid van onderwijs mits onderschrijving van vijf fundamentele
waarden uit de Wet Bescherming Nederlandse Waarden.
Vrijheid van meningsuiting
Wij willen:
• Net als Galileo Galilei, Darwin en Voltaire niet meegaan in het idee dat er
’opiniedelicten’ bestaan, dingen die je niet mag zeggen of denken, vinden,
bevragen, ontkennen, etc.
• Geen ‘deplatforming’ of ‘cancelculture’. De overheid ziet erop toe dat “big tech”-
bedrijven die in toenemende mate bepalend zijn voor het publieke debat slechts
uitingen weren die bij wet strafbaar zijn.
• Keiharde aanpak van jihadistisch terrorisme dat zich richt op de vernietiging van
de vrijheid van expressie.
• Bevordering van tolerantie onder het motto: “Ik ben het met alles wat u zegt
met u oneens, maar zal uw recht verdedigen te zeggen wat u wilt”.
Indentiteitspolitiek
Wij willen:
• Dat in Nederland mensen op individuele kwaliteiten worden beoordeeld -
niet op (veronderstelde) groepskenmerken. Dat we niemand a priori zien als
hulpbehoevend of achtergesteld. Maar óók dat we niemand afremmen in het
persoonlijk succes dat hij of zij zou kunnen bereiken omdat hij of zij zich reeds in
een bevoorrechte omgeving bevindt.
• De overheid niet zien als Grote Gelijkmaker die al-dan-niet ingebeeld
‘slachtofferschap’ moet gaan compenseren of middels quota volledig
evenwichtige vertegenwoordiging in alle maatschappelijke gremia moet
afdwingen. Juist omdat we willen ‘verbinden’, zoals dat in linkse kringen wordt
genoemd.
• De eenheid van de Nederlandse natie behouden en de neutraliteit van de staat
ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden
genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid.
• Geen multiculturele projecten, geen subsidies voor organisaties die een
bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, geen verplichte diversiteitsquota en
geen speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen gelijkwaardig en
wordt iedereen in gelijke gevallen, gelijk behandeld.
• Geen excuses of smartengelden van de regering voor zaken die een ver
verleden betreffen.
• Forum voor Democratie staat pal voor de fundamentele gelijkheid van alle
Nederlanders. Daarom hebben we ook een voorstel voor een Wet Bescherming
Nederlandse Waarden opgesteld.
• Een regering met FVD staat pal voor het Nederlandse erfgoed. We geven dus
geen geld aan projecten en organisaties die Nederlandse tradities zoals Zwarte
Piet trachten te ondermijnen. En we houden ook andere tradities in stand, zoals
de paasvuren met Pasen en vuurwerk en het carbidschieten met Oud en Nieuw.
Christelijke feestdagen blijven vrije dagen en worden niet vervangen door het
Suikerfeest.
Veiligheid
Wij willen:
• Salarisverhoging politieagenten op straat. Uitbreiden wijkagenten. Heropening
politiebureaus.
• Meer capaciteit en bevoegdheden voor de aanpak van georganiseerde (zware)
criminaliteit.
• Minder taakstraffen, meer gevangenisstraffen.
• Opportuniteitsbeginsel vervangen door legaliteitsbeginsel.
• Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten en recidivisten eerder
vastzetten.
• Strenger straffen misdragingen in gevangenissen, strafbaar stellen
ontsnappingspogingen.
• Geen vervroegde vrijlating meer na tweederde van het uitzitten van de straf.
• Cumulatieve straffen. Minimumstraffen voor bepaalde geweldsdelicten. Drie
ernstige misdrijven: levenslange gevangenisstraf.
• Veroordeling voor een ernstig misdrijf en een dubbel paspoort? Denaturalisatie
en uitzetting. Asielzoekers en statushouders die een ernstig misdrijf plegen
worden direct vast- en uitgezet.
• Illegaliteit wordt strafbaar. Gevolgd door actief opsporings- en uitzetbeleid.
• Herinvoeren grenscontroles: grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme
effectief aanpakken.
• Modernisering drugsbeleid: softdrugs geleidelijk legaliseren, meer aandacht
voor verslavingsbehandeling, overlast veel harder aanpakken.
De euro
Wij willen:
• Nederland uit de euro. We voeren weer een eigen munt in en treden uit de
schuldenunie.
• Eisen dat lidmaatschap van de Unie ook mogelijk blijft zonder deelname aan
de euro, zodat landen als Polen en Slovenië niet gedwongen worden om de
dramatische munt in te voeren.
• Zolang Nederland nog in de euro zit: nooit akkoord gaan met (nog meer)
welvaartsoverdracht.
Intelligente uittreding uit de EU
Wij willen:
• Intelligente uittreding uit EU (NEXIT), na een bindend referendum.
• Opzeggen Schengenverdrag.
• Vrijhandel zonder politieke superstructuur, zoals de EVA (EFTA).
• Per direct stoppen met de uitbreiding van de EU.
• De EU mag nooit de macht krijgen om zelf belasting te heffen.
• Actief gebruik vetorecht bij iedere stap richting Federale Staat van Europa.
Green Deal en Coronafondsen
Wij willen:
• Geen ‘Green Deal’.
• Geen coronafondsen.
• Geen federale unie.
• Geen Europees leger.
• Zolang Nederland nog in de EU zit, maximaal tegenkracht creëren.
Buitenlandse Zaken
Wij willen:
• In ons buitenlandbeleid staat het Nederlands belang altijd voorop.
• Nauwe samenwerking met de ons omringende (deel)staten.
• Extra aandacht voor, en goed contact met (afstammelingen van) geëmigreerde
Nederlanders in Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Australië en NieuwZeeland.
• Ruime asielmogelijkheden voor Afrikaner boeren. In de Nederlandse
betrekkingen met Zuid-Afrika worden de rechten en de veiligheid van Afrikaners
topprioriteit.
• Normaliseren van de verhoudingen met Rusland.
• Steun voor de positie van de Christenen in het Midden-Oosten.
• Steun voor Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten. Verhuizing van de
Nederlandse ambassade naar Jeruzalem.
Caraïbische eilanden en Suriname
Wij willen:
• De historische relatie met onze overzeese gebiedsdelen handhaven en
versterken.
• Geen tolerantie voor corruptie, zelfverrijking en machtsmisbruik op de Antillen.
• Vrije vestiging van Nederlandse bedrijven en burgers op de Caribische eilanden
en in Suriname.
• Een hubfunctie (springplank) vormen tussen Nederland, Suriname en de
Caribische eilanden met Zuid- en Midden-Amerika. Met stabiele en efficiënte
luchtverbindingen.
Defensie
Wij willen:
• Defensiebudget ophogen naar 2% van het BBP.
• Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen, waaronder het dichten van het
AOW-gat.
• Speciale garantieregeling vanuit het Ministerie van Defensie om
behalve basissalaris ook variabele toeslagen als basis te hanteren voor
hypotheekfinanciering voor militairen, waardoor de leencapaciteit sterk wordt
vergroot.
• Respect en waardering voor onze veteranen; meer aandacht voor PTSS en
andere aandoeningen ten gevolge van buitenlandse missies.
• Gegarandeerde inzetbaarheid van goed materieel voor oefeningen.
• Uitbreiding Koninklijke Marechaussee om de grenzen beter te bewaken.
• Uitbreiding Nationale Reserve.
• Nederlandse defensie-industrie meer betrekken bij aanschaf, onderhoud en
ontwikkeling van materieel.
• Nooit toestaan dat de inzet van onze militairen door de EU wordt bepaald.
Buitenlandse handel en ontwikkelings-samenwerking
Wij willen:
• Het Nederlands belang voorop: ‘trade, not aid’.
• Referenda over multilaterale handelsverdragen.
• Stoppen met ontwikkelingshulp en alleen (eventueel) noodhulp verlenen aan
getroffen regio’s.
• Geen militaire missies die eigenlijk verkapte ontwikkelingshulp zijn.
• Stoppen met subsidies aan non-gouvernementele
ontwikkelingshulporganisaties.
• Stoppen met subsidies aan activistische clubs die het regeringsbeleid
ondermijnen.
Economie en belastingen
Wij willen:
• Lagere belastingen door de overheid te verkleinen en de overheidsuitgaven te
verlagen.
• Grondige vereenvoudiging belastingen-, toeslagen- en premiestelsel.
• Energiebelastingen sterk verlagen; ODE wordt afgeschaft.
• Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen.
• Minder bureaucratie: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf anderen
afschaffen.
• Hogere belastingvrije voet van € 20.000, in combinatie met lage vlaktaks.
• Beschermen van nationale bedrijven in vitale sectoren zoals luchtvaart, water
en energie.
• De BTW verlagen van 21% naar 19% en van 9% naar 6%.
• Erf- en schenkbelasting afschaffen.
• Stoppen buitensporige vermogensrendementsheffing voor spaarders.
• Teruggeven Kwartje van Kok.
• Box 3 heffing op basis van het werkelijk rendement.
• Stoppen subsidie op elektrische auto’s.
MKB
Versoepelen ontslagrecht MKB, zodat ondernemers weer meer mensen
aannemen.
• Vereenvoudigen en versimpelen van de reïntegratieverplichting voor
werkgevers.
• Doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar
één jaar.
• Minder bureaucratie MKB: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf anderen
afschaffen.
• Afschaffen verplichte bijdragen aan Buma Stemra, Reprorecht en jaarlijkse KvKregistratie, deze zijn door technologische ontwikkelingen achterhaald.
• Gelijk speelveld creëren, optreden tegen oneerlijke concurrentie vanuit het
buitenland.
• Staatssecretaris voor het MKB die werkt aan minder regeldruk, oplossingen en
verbeteringen.
• Goede bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor familiebedrijven.
• Afschaffen van de recentelijk ingevoerde DGA-taks.
• Invoering van een coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde MKBbedrijven.
• Verhoging limiet MKB-borgstellingskrediet van € 250.000.
ZZP
Wij willen:
• Onmiddellijke afschaffing van de wet DBA en een terugkeer naar een
overzichtelijke en effectieve regeling vergelijkbaar met de VAR.
• Behouden heffingskorting voor ZZP’ers
• Vereenvoudigen fiscale regelgeving ZZP’ers door een hogere belastingvrije voet.
• ZZP’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.
• Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland (social dumping).
Infrastructuur, verkeer en transport
Wij willen:
• Aanleg A8-A9 versnellen, de N35 een volwaardige A35 maken,
Westerscheldetunnel tolvrij.
• Maximumsnelheid terug naar 130 km/h en waar verantwoord hoger, naar Duits
model.
• Snelheidsboetes en -controles gericht op veiligheid, niet om de staatskas te
spekken.
• Nieuwe luchthaven in de Noordzee aanleggen, geen belastingen op vliegreizen.
• Subsidie voor innovatie, zoals hyperloops.
• Goede verbindingen met buitenland via hogesnelheidstreinen.
• Supersnel glasvezelinternet door het gehele land.
• Accijns en wegenbelasting omlaag: teruggeven kwartje van Kok. Nederland niet
langer duurste autoland van Europa.
• Stoppen subsidie op elektrische auto’s.
• Aanpak onderbetaalde buitenlandse chauffeurs, schijnconstructies, illegale
uitzendbureaus.
• Handhaven op rij- en rusttijden en cabotageritten. Overlast langs de weg actief
bestrijden.
• Handhaven op chauffeursopleidingen, bijscholingen en minimale talenkennis.
Wonen
Snel nieuwe woningen bouwen, met name in het middensegment.
• Maximaal 30% sociale huurwoningen, aandacht voor kleinschalige bouw en
inpassing.
• Private bouwprojecten moeten niet gedwongen worden om een verplicht
percentage sociale woningbouw te realiseren.
• Aparte minister voor woningbouw en oplossen woningnood.
• Vereenvoudigen transformeren woningen (splitsen) en ombouw kantoorpanden.
• Stoppen verdelen statushouders/asielzoekers over gemeenten en voorrang op
woningen.
• Geen overdrachtsbelasting voor starters.
• Studieschuld mag nooit worden meegerekend met hypotheekaanvraag.
Afschaffen ‘Eigenwoningforfait’ bij volledige aflossing hypotheek (terugkeer wet
Hillen).
• Afschaffen villataks.
• Generatiewoningen om sociale cohesie te stimuleren.
• Stimuleren van eigenwoningbezit, door corporaties aan te sporen aan huurders
te verkopen.
• Stoppen met onnodige duurzaamheidseisen die de prijzen opdrijven. Ook
stoppen met subsidies voor “verduurzaming”, die uiteindelijk alsnog moeten
worden opgebracht door de belastingbetaler.
• Geen verhoging OZB om gemeentelijke tekorten te dichten. Huiseigenaren
hoeven de kosten van de desastreuze decentralisaties van Rutte niet te dragen.
• Geen verdere afbouw hypotheekrenteaftrek. Vindt die toch plaats, dan moeten
huiseigenaren worden gecompenseerd.
• De overheid mag huiseigenaren niet dwingen zonnepanelen op hun dak te
zetten.
• Bij nieuwbouwprojecten mogen gemeenten voorrang geven aan mensen die in
die gemeente geworteld zijn.
Sociale voorzieningen
Wij willen:
• Grondige vereenvoudiging belastingen-, toeslagen en premiestelsel.
• Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen.
• Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede.
• Omzetting kinderbijslag in forse kindgebonden aftrekpost van de
inkomstenbelasting, die pas in werking treedt boven de belastingvrije voet.
• Een strenge controle op sociale fraude.
• Beperken toegang sociale voorzieningen voor asielzoekers en immigranten.
• Geen uitkeringen en (kinder)toeslagen voor mensen die in het buitenland
verblijven.
• Soevereiniteit: tegen elke vorm van sociale zekerheid op EU-niveau.
AOW
Wij willen:
• De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar.
• Keuzevrijheid en stimuleren ouderen die aan het werk willen blijven.
• Mensen met fysiek zware beroepen recht op AOW na een arbeidsverleden van
40 jaar.
• Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhoging van de AOW.
Pensioen
Wij willen:
• Pensioenen beheerd door deskundigen in plaats van door sociale partners.
• Meer beleggingsvrijheid en minder dwangbuisregels van DNB voor
pensioenfondsen.
• Af van de euro en de kunstmatig lage rente van de ECB en een hogere (reken)
rente.
• Vrijwillige deelname aan pensioenfonds.
• AOW- en pensioenleeftijd naar 65 jaar of 40 jaar werken bij zware beroepen.
• Koopkrachtverbetering voor AOW-ers.
• Geen enkele overdracht aan of invloed van de EU op onze pensioengelden.
Klimaat
Wij willen:
• Opzeggen Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet.
• Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzine-auto’s.
• Stoppen met de plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en
biomassacentrales.
• Stoppen met de massale bomenkap ten behoeve van biomassacentrales.
• Inzetten op adaptatie door - waar nodig - onze infrastructuur te verbeteren.
Door te investeren in innovatie op gebied van dijkenbouw, kustbescherming,
rivierbeheer en gewasontwikkeling.
• Deze kennis ook als exportproduct gebruiken: Nederland wereldwijde koploper
in adaptatie, watermanagement, etc.
• Stoppen met ‘van-het-gas-af’.
(Kern)energie en innovatie
Wij willen:
• Stoppen met gesubsidieerde wind- en zonneparken en biomassacentrales.
• Stoppen met nastreven van CO2-reductiedoelen bij energieopwekking.
Huishoudens en ondernemers mogen niet met stijgende energiekosten worden
geconfronteerd vanwege absurde “duurzaamheidseisen”.
• Kernenergie stimuleren door middel van scheppen goede langetermijnrandvoorwaarden.
• Innovatie: gesmoltenzoutreactoren (thorium) als opvolgers van kernenergie.
• Blijven vertrouwen op (geïmporteerd) aardgas en fossiele brandstoffen.
• Het besluit tot sluiting van onze hypermoderne kolencentrales terugdraaien.
• Het aardgasverbod per direct opheffen.
• Ruime compensatie getroffenen in Groningen
Natuurbeheer
Wij willen:
• Steun voor boeren die op hun land de natuur de ruimte geven.
• Ruimte voor natuur, recreatie en woningbouw creëren op de plek waar nu
Schiphol ligt.
• Geen bomenkap voor ‘nieuwe natuur’ en biomassa, maar aanplant bomen
stimuleren.
• Meer natuurgebieden openstellen voor bezoekers en dagrecreanten.
• Ondersteuning van private inspanningen op gebied van natuurbehoud.
• Modernisering stikstofnormen naar Duits model.
Landbouw, veeteelt en visserij
Wij willen:
• Respect, aandacht en steun voor onze boeren.
• Voorzetten van innovatiekracht via kenniscentra als ‘Wageningen’.
• Stikstofbeleid op de schop. De Nederlandse invulling van het Natura2000 beleid
moet geëvalueerd worden en tot die tijd geen buitensporige maatregelen die
gangbare activiteiten ontwrichten.
• Meer aandacht voor producten van Nederlandse bodem, verkleinen afstand
tussen voedselproductie en consument, kinderen leren waar ons eten vandaan
komt.
• Een NVWA die met meer slagkracht kan handhaven. Daarom minder
management en meer handhavers onder andere voor dierenwelzijn bij alle
dierhouders ook zogenaamde grote grazers, die in feite gehouden dieren zijn.
• Toepassen innovatieve technieken van plantenveredeling zoals CrispR Cas 9.
• Afrekenen met EU-belemmeringen die innovatie, zoals pulsvisserij, tegenhouden.
• Stoppen met Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU.
• Grondgebonden veehouderij stimuleren door vermindering van de regelgeving.
• In de EU veel meer opkomen voor Nederlandse belangen qua landbouw en
visserij.
• Stoppen met rewildingprojecten en de natuur openstellen voor recreatie.
Dierenwelzijn
Wij willen:
• Strenger straffen voor ernstige mishandeling / verwaarlozing van dieren.
• Aanpakken doorfokken van dieren met erfelijke aandoeningen.
• Bescherming boeren en veehouders tegen de wolf.
Ruimtevaart
Wij willen:
• Investeren in private ruimtevaart initiatieven door ruimschoots budgetten
beschikbaar te stellen voor onderzoek, innovatie en projecten.
• De Netherlands Space Office uitbouwen tot een eigenstandige
ruimtevaartorganisatie.
• Verhoging van het budget van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
(NLR).
• Een Nederlandse (onbemande) sonde naar de maan sturen in 2040 - net als
Israël in 2019 deed.
• Een eigen lanceerplatform op Aruba realiseren, om tevens commercieel te
verhuren.
• Een vijfde legeronderdeel binnen Defensie gericht op ruimtevaart.
• Onderzoek naar het lanceren van een Nederlands GPS-alternatief.
Eerstelijnszorg
Wij willen:
• Stabiele arts-patiënt relaties in huisartsenpraktijken, met voldoende tijd voor de
patiënt.
• Laagdrempelige preventie-spreekuren bij de huisarts.
• Primair voorschrijven van generieke middelen om medicijnkosten te drukken.
• Landelijke financiering en organisatie van jeugdzorg.
• Een kortetermijnoplossing voor de lange wachtlijsten bij ernstige psychiatrische
problematiek.
• Verlaging van het eigen risico naar 200 euro.
Ziekenhuiszorg
Wij willen:
• De positie van de patiënt versterken door vrije artsenkeuze en openbaren
uitkomsten van zorg.
• Kwaliteit wordt weer lonend. Meer behandelruimte voor goede prestaties,
waarbij de invloed van de zorgverzekeraar door selectieve zorginkoop wordt
beëindigd.
• Minder bureaucratie door “ontregel de zorg” en afschaffen van de
vinkjescultuur.
• Concurrerende arbeidsvoorwaarden om de zorg weer aantrekkelijk te maken
voor werknemers.
• Kleinschalige medische zorg: maatschappen i.p.v. loondienst, heropenen
regionale ziekenhuizen.
• Verkennen van de optie tot aandeelhouderschap voor personeel van
ziekenhuizen.
• IVF-beleid naar Israëlisch model: geen beperking van het aantal IVF-pogingen
tot de leeftijd van 45 jaar.
Ouderenzorg en 'voltooid leven'
Wij willen:
• Uitbreiden thuiszorg en huishoudelijke hulp op een zo’n klein mogelijke schaal.
• Stimuleren en ondersteunen mantelzorg via innovatie (bijv. generatiewoningen,
zie ook: Wonen)
• In stand houden en waar mogelijk uitbreiden van verzorg- en verpleeghuizen.
• Eenzame ouderen ondersteunen door middel van lokale vrijwilligersprojecten.
• De huidige euthanasiewetgeving handhaven.
• Geen aanvullende wet ‘voltooid leven’.
Corona, pandemieën, noodsituaties
Wij willen:
• Structurele verhoging van het aantal IC-bedden.
• Inrichting nationaal pandemiecentrum zodat Nederland voorbereid is op
toekomstige uitbraken van virussen of andere onverwachte ziektes.
• Geen vrijheidsbeperkende maatregelen zonder gedegen onderzoek en bewijs
van de effectiviteit van die maatregelen.
• Geen directe of indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus.
• Een crisisteam dat bij het uitbreken van een crisis wordt samengesteld uit
meerdere disciplines.
• Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden
en verpleegkundigen.
• Onderzoek naar Nederlandse en/of Europese productie van grondstoffen en
medicatie om afhankelijkheid van andere landen te voorkomen.
• Stop op fusies en sluiten van regionale ziekenhuizen, om voldoende dekking te
behouden.
Onderwijs
Wij willen:
• Meer aanzien van het vak door betere salariëring, kleinere klassen, minder
papierwerk en meer autonomie.
• Behoud bijzonder onderwijs (art. 23), maar strengere waarborgen op kwaliteit,
in het bijzonder bij islamitische scholen. Om hun identiteit te bewaren, mogen
scholen in het bijzonder onderwijs hun aannamebeleid blijven baseren op
religieuze achtergrond.
• Begrenzen Passend Onderwijs; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen
met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone
klas blijven zitten. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs
krijgen of naar speciale scholen.
• Behoud van differentiatie op niveau. Géén socialistische
middenschoolexperimenten. Bescherming categorale gymnasia.
• Meer aandacht voor praktijkles en ambacht in het MBO.
• Topniveau als ambitie. Meer aandacht voor excellerende leerlingen.
• Investeren in grensverleggend, fundamenteel onderzoek.
• Colleges van universiteiten zoveel mogelijk gratis online beschikbaar.
• Herinvoering basisbeurs; gepaste compensatie voor generatie die hiervoor niet
in aanmerking is gekomen.
• De OV-kaart voor studenten wordt zowel in het weekend als doordeweeks
geldig en blijft geldig zolang de student ingeschreven staat.
• Stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal
mensen dat een diploma haalt (output-financiering). Want daarmee ontstaat
een prikkel om kwaliteitseisen naar beneden bij te stellen.
• Cultuur- en muziekeducatie krijgen een vaste plek in het curriculum.
• Liefst fulltime leraren.
• De voertaal in het onderwijs blijft het Nederlands.
• Scholen dienen te beschikken over goede, ruime en gezonde huisvesting, waarin
het prettig werken is voor leerlingen en personeel.
Basis- en voortgezet onderwijs
Wij willen:
• Kleinere groepen in de klas: maximaal 23 leerlingen per bevoegde leerkracht.
• Meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor goed onderwijs bij de
leerkracht.
• Inzetten op kwaliteit door betere selectie van docenten.
• Hogere beloning voor de leerkrachten.
• Minder administratieve rompslomp voor docenten zodat ze zich bezig kunnen
houden met hun vak.
• Begrenzen Passend Onderwijs; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen
met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone
klas blijven zitten. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs
krijgen of naar speciale scholen.
• Keuzevrijheid in aan te bieden extra vakken behouden.
• Kleinschaliger onderwijs: middelbare scholen met minder scholieren en eigen
schoolbesturen.
• Onderzoek naar nefaste gevolgen digitalisering op leerprestaties.
Vakscholen & MBO
Wij willen:
• Minder algemeen vormend beroepsonderwijs. Binnen het (V)MBO praktische
leerlijnen voor specifieke vakgerichte opleidingen;
• In de praktische leerweg focus op ontwikkeling van vaardigheden, vakmanschap
en ondernemerschap;
• Ná het MBO binnen het bekostigd onderwijs een doorlopende leerlijn creëren
waarbij een leerling zich via de praktische leerlijn kan doorontwikkelen tot een
‘meester’ in zijn vak (en dus ook kan excelleren);
• In de praktische leerweg de onderwijsprogramma’s mede laten bepalen
door leermeesters en ervaren vakmensen. Dus meer gezamenlijke
verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen voor de regionale invulling van
onderwijsprogramma’s in het beroepsonderwijs;
• Opzetten van een validatiesysteem voor vakmanschap en vaardigheden (naast
validatie van kennis);
• Bestaande instituten beoordelen op hun toegevoegde waarde en deze instituten
opheffen als die er niet meer is (zoals het meld- en expertisepunt van SBB);
• Buiten de bestaande structuren ruimte geven voor innovatie zoals nu
plaatsvindt binnen de Ambachtsacademie. Kennis vergaren via pilots en
experimenteren en bekostigen van dit soort nieuwe opleidingen.
HBO en Universiteit
Wij willen:
• Meer inzetten op Nederlands onderwijs.
• Terughoudendheid bij het werven van internationale studenten naar Nederland.
• Strengere toelatingseisen voor studenten.
• Universiteiten zijn opleidingsinstituten, geen bedrijven: minder inzetten op
vastgoedportefeuilles en winst maken, maar aandacht richten op het geven van
onderwijs.
• Geen ‘cancel culture’, ‘diversity officers’ of ‘safe spaces’ op universiteiten.
• Stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal
mensen dat een diploma haalt (output-financiering). Want daarmee stimuleert
de overheid de daling van het niveau van het onderwijs.
Kunst, cultuur en erfgoed
Wij willen:
• Al die mooie dingen die het Westen heeft voortgebracht weer onderwijzen en
uitdragen.
• Stoppen met het subsidiëren van segregatie.
• Gratis toegang tot Rijksmusea voor Nederlanders (op vertoon van
identiteitsbewijs of paspoort).
• Subsidies voor conserveren, restaureren en expliciteren.
• Overheidsgebouwen worden gebouwd in neoklassieke stijl.
• Het Frysk als Tweede Rijkstaal behouden.
• Bescherming van Nederlands historisch erfgoed.
• Geen hedendaagse normen en etiketten plakken op historische monumenten.
• Heldere restauratie- en subsidieprocedures voor monumenten.
• Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht.
• Maatwerk voor behoud historische kerkgebouwen.
Privacy en digitalisering
Wij willen:
• Beschermen van de mogelijkheid om met cash geld te betalen.
• Burgers de baas laten zijn over hun eigen data, in plaats van Bigtech-bedrijven.
• Intrekken van de Sleepwet.
• Stoppen anti-MKB EU-wetgeving, zoals de General Data Protection Regulation
2018.
• Strengere sancties van de Meldplicht Datalekken onder de WBP.
• Een Nederlandse variant maken van de GDPR 2018.
• Dataverzameling vanuit de overheid beperken. Mogelijkheid burger opvragen
data-dossier.
• Verplichting tot privacy en security by design.
• Mensen de mogelijkheid geven om geen statisch ip-adres te nemen.
• Als overheid geen gebruik maken van Huawei en andere riskante Chinese
apparatuur.
• Afschaffen nutteloze cookiewet en verplichte meldingen daaromtrent.
Big Tech en de publieke ruimte
Wij willen:
• Openbaarheid van algoritmen die door social media platformen worden
gebruikt.
• Geen censuur van niet-strafbare uitingen. Big Tech-bedrijven mogen alleen
strafbare uitingen modereren.
• Adequate beroepsmogelijkheden voor content-aanbieders die door de
platformen geweerd en/of benadeeld worden qua zichtbaarheid en/of
‘monetization’- mogelijkheden.
• Ruime mogelijkheden voor alternatieve platformen.
https://www.fvd.nl/standpunten

Tweakers Discord


 • kabeltjekabel
 • Registratie: April 2018
 • Laatst online: 13-02-2021
Grote afknapper voor mij is dat FvD consistent stemt om de smeerpijperij van de houtstokers te beschermen.

En dan ook echt tot in het extreme. Zie motie 29383-337;
https://www.tweedekamer.n...2019Z24351&did=2019D50175

Ik heb wel horen zeggen dat houtstook past bij de boreale samenleving...

De vraag is echter wel of van Haga zich ook gaat voegen naar die partijlijn, want toen hij nog alleen zat stemde hij namelijk wél voor schonere lucht.
Bijvoorbeeld;
https://www.tweedekamer.n...2020Z04701&did=2020D09865

 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
offtopic:
Waarom heeft deze partij in godsnaam haar eigen topic? Partijen die groter zijn in zowel de kamer als de peilingen hebben dat niet. Denk aan de PvdD of de CU (of zelfs aan DENK of de SGP). Partijen met een programma dat een stuk serieuzer is te nemen bovendien. Wat waren hier de eisen?

Gaat Tweakers nu dezelfde fout maken als de gemiddelde Nederlandse talkshow? Een kritiekloos podium voor een clubje neonazi's: als het maar scoort.

Want laten we vooral niet doen alsof het FvD een normale partij is waarbij het draait om het programma. Het programma is de schaamlap om de aandacht van de dubieuze bedoelingen af te leiden, bedoelingen die een rechtstreekse aanval zijn op onze rechtsstaat. En in de VS hebben we kunnen zien waar dat toe leidt. In Hongarije of Polen idem dito.


*knip* dit is al in het feedback topic besproken, dat is ook de plek voor deze discussie.

[Voor 6% gewijzigd door ZieMaar! op 08-02-2021 08:15]


 • DiedX
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 08:35
*knip* dm @tweakduke dan even, of stel je vraag in het feedback topic (waar ie inmiddels ook beantwoord is)

Voor mij heeft FvD geen toegevoegde waarde getoond na afgelopen maanden. Ook het Nexit geschreeuw is niets voor mij.

[Voor 47% gewijzigd door ZieMaar! op 08-02-2021 08:16]

DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards


 • St@m
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 07:44

St@m

@ Your Service

DiedX schreef op maandag 8 februari 2021 @ 07:08:
Volgens mij kan dit topic dicht. Ik meende dat het klakkeloos copieeren van spul zonder eigen mening niet toegestaan was.

Dus @TweakDude|IA , waar blijf je?

Voor mij heeft FvD geen toegevoegde waarde getoond na afgelopen maanden. Ook het Nexit geschreeuw is niets voor mij.
Je hebt gezien in welk subforum je zit en je hebt de andere topics gezien?
D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 01:31:
Waarom heeft deze partij in godsnaam haar eigen topic? Partijen die groter zijn in zowel de kamer als de peilingen hebben dat niet. Denk aan de PvdD of de CU (of zelfs aan DENK of de SGP). Partijen met een programma dat een stuk serieuzer is te nemen bovendien. Wat waren hier de eisen?

Gaat Tweakers nu dezelfde fout maken als de gemiddelde Nederlandse talkshow? Een kritiekloos podium voor een clubje neonazi's: als het maar scoort.

Want laten we vooral niet doen alsof het FvD een normale partij is waarbij het draait om het programma. Het programma is de schaamlap om de aandacht van de dubieuze bedoelingen af te leiden, bedoelingen die een rechtstreekse aanval zijn op onze rechtsstaat. En in de VS hebben we kunnen zien waar dat toe leidt. In Hongarije of Polen idem dito.
*knip* niet op de man reageren.

[Voor 3% gewijzigd door ZieMaar! op 08-02-2021 08:21]

Wat zullen we nu eens verbieden: vuurwerk - vlees eten - tuinkachel - bbq - alcohol - voetbalwedstrijden - buitenfestivals - patatje/frietje oorlog


 • Anoniem: 1271350
 • Registratie: November 2019
 • Niet online
Tja.. Bij de provinciale verkiezingen op Hiddema gestemd.. :$ Schaam me diep, maar kan me nu toch niet meer voorstellen dat je nog achter die clown staat 8)7. Vraag me af of dit doorgerekend is... Veel gratis en meer geld uitgeven.

 • Of-Aaargh
 • Registratie: Juli 2006
 • Laatst online: 09:55
offtopic:
En wat is je vraag of opmerking? Gewoon nieuwsgierig hoor, ik snap niet het nut van het dumpen van de hele tekst van de verkiezingsprogramma's van alle partijen, terwijl een linkje ook kan volstaan. Maar misschien begrijp ik niet de bedoeling van deze posts.


*edit* deze vraag hoort niet in het topic zelf, het antwoord is ook al gegeven in het Feedbacktopic, maar het doel is een discussie over het verkiezingsprogramma, waarbij @tweakduke (namens de crew) de discussie faciliteert door eea vast hapklaar aan te bieden :)

[Voor 64% gewijzigd door ZieMaar! op 08-02-2021 08:19]


 • Of-Aaargh
 • Registratie: Juli 2006
 • Laatst online: 09:55
Oeps, dubbel

[Voor 96% gewijzigd door Of-Aaargh op 08-02-2021 07:51]


 • Theo
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 29-05 18:00

Theo

moederbord

Heerlijk hoe hun eigen partijplan zichzelf tegenspreekt. :')

Iedereen is gelijk en heeft gelijke rechten behalve immigranten

Iedereen dezelfde straffen voor dezelfde misdrijven, want iedereen is gelijk en moet gelijk worden behandeld, behalve als je twee paspoorten hebt

Iedereen heeft recht op onderwijs als het op onze manier gaat

7400 Wp op het dak


 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
@St@m
Je prefereert een lafhartige vergelijking kennelijk boven het inhoudelijk verdedigen van dit clubje? Of weet je stiekem ook wel dat er iets niet helemaal klopt bij deze partij?

Als we iets van het presidentschap van Trump zouden hebben kunnen leren is dat als een politicus iets zegt dat je er vanuit moet gaan dat hij het ook daadwerkelijk meent, hoe extreem de uitspraak ook is. Want zijn presidentschap "viel niet mee" en hij "bond niet in", iets wat vooraf iedere keer maar weer geroepen werd.

Dus als iemand Orban adoreert weet je dat die persoon het niet zo nauw zal nemen met de rechten van LHBT-ers en dan weet je wat voor staat het uiteindelijke einddoel is. Als iemand keer op keer rechters, wetenschappers en journalisten als "vijand" bestempelt dan weet je welke neiging die persoon zal hebben zodra de macht in het bereik ligt. Als iemand vier uur overlegt met een white supremacist dan weet je welke ideeën er in het hoofd spoken. Als je keer op keer rechtsextremistische sites in iemand zijn Twitter account ziet langskomen en die persoon keer op keer taalgebruik bezigt dat enkel extremisten bezigen dan weet je waar de inspiratie vandaan komt.

En nee, ik zie geen zwarte laarzen en een uitgestoken arm. Maar als je neonazisme alleen daaraan zou moeten herkennen zou het wel al te simpel zijn. Dat gaat helaas wat subtieler.

 • RazorMaron
 • Registratie: Juli 2018
 • Laatst online: 29-05 11:31
Ja....partij heeft een paar leuke punten maar heeft nog forsere punten waar ik het totaal en totaal niet mee eens ben.

Het is een partij net zoals de PVV, ze willen heel veel veranderen, echt drastische veranderingen. Maar als het erop aankomt zullen ze helemaal niks doen. Blaffende honden bijten niet.

Ik weet nog wel dat ik FvD in het begin een interessante partij vond, en dat komt van iemand die zo links is als maar kan(GL, DENK, SP). Maar naarmate de tijd verstreek, werd het steeds heftiger. Het keerpunt was de tweet van onze Tjerrie dat een 'vriendin' belaagd was door 'Marokkanen' in de trein, terwijl dit simpele mensen waren die mensen hun kaartjes wilden controleren. Geen 'Sorry, ik probeer verdeeldheid te zaaien.' maar 'Ik snap niet dat niemand zich afvraagt hoe het met die meiden is'. Een aanhanger(student) die zegt: 'Ja, maar het had gebeurd KUNNEN zijn.'

Ach ja, hebben we tenminste ook onze dosis Bumba in de Tweede Kamer.

Hieronder Lubach die het op een satirische wijze toelicht, toevallig precies een jaar geleden.

Me? I'm dishonest, and a dishonest man you can always trust to be dishonest. Honestly. It's the honest ones you want to watch out for, because you can never predict when they're going to say something incredibly stupid.


 • St@m
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 07:44

St@m

@ Your Service

D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 08:12:
@St@m
Je prefereert een lafhartige vergelijking kennelijk boven het inhoudelijk verdedigen van dit clubje? Of weet je stiekem ook wel dat er iets niet helemaal klopt bij deze partij?

Als we iets van het presidentschap van Trump zouden hebben kunnen leren is dat als een politicus iets zegt dat je er vanuit moet gaan dat hij het ook daadwerkelijk meent, hoe extreem de uitspraak ook is. Want zijn presidentschap "viel niet mee" en hij "bond niet in", iets wat vooraf iedere keer maar weer geroepen werd.

Dus als iemand Orban adoreert weet je dat die persoon het niet zo nauw zal nemen met de rechten van LHBT-ers en dan weet je wat voor staat het uiteindelijke einddoel is. Als iemand keer op keer rechters, wetenschappers en journalisten als "vijand" bestempelt dan weet je welke neiging die persoon zal hebben zodra de macht in het bereik ligt. Als iemand vier uur overlegt met een white supremacist dan weet je welke ideeën er in het hoofd spoken. Als je keer op keer rechtsextremistische sites in iemand zijn Twitter account ziet langskomen en die persoon keer op keer taalgebruik bezigt dat enkel extremisten bezigen dan weet je waar de inspiratie vandaan komt.

En nee, ik zie geen zwarte laarzen en een uitgestoken arm. Maar als je neonazisme alleen daaraan zou moeten herkennen zou het wel al te simpel zijn. Dat gaat helaas wat subtieler.
Ik verdedig helemaal niemand.
Jij zegt o.a.: "Het programma is de schaamlap om de aandacht van de dubieuze bedoelingen af te leiden, bedoelingen die een rechtstreekse aanval zijn op onze rechtsstaat."

Dan moet je dat heel goed onderbouwen, want ik schaar je anders echt wel bij de complotdenkers.

Of deze partij daadwerkelijk een eigen topic verdient is (voor wat betreft de grootte) een terechte vraag. Maar die discussie loopt al in het feedback gedeelte

Wat zullen we nu eens verbieden: vuurwerk - vlees eten - tuinkachel - bbq - alcohol - voetbalwedstrijden - buitenfestivals - patatje/frietje oorlog


 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

"intelligente terugtreding uit de EU"

Leuk gejat van de intelligente lockdown, maar natuurlijk een contradictio in terminis. Er is geen intelligente manier van terugtrekken uit de EU. Benieuwd wat Thierry denkt te gaan bereiken met zijn Nexit.

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • ZieMaar!
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 07:49

ZieMaar!

Moderator General Chat
Modbreak:Voor de duidelijkheid, in dit topic kan je het verkiezingsprogramma van het FvD bespreken. Eventuele vragen over het hoe en waarom van dit topic, dat mag in het feedback topic.

En ook hier geldt, reageer op de inhoud, niet op de man.

 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
@St@m
Je reageert dus nu op de onderbouwing. Er zijn veel meer voorbeelden maar die kun je zelf ook wel vinden. Lijkt me ook niet nodig vier A4-tjes vol te kalken met voorbeelden.

 • iamerwin
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 09:31
Jeetje, ze willen wel veel. Wie gaat dat allemaal betalen?

Hello. Is it me you're looking for?


 • eamelink
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

eamelink

Droptikkels

Ik heb het even samengevat:
- Nederland isoleren, verdragen afschaffen
- Afschaffen van de rechtsstaat
- Politiseren ambtenarij
- Journalistiek afbreken
- Staat boven de wet zetten
- Vooral niemand helpen
- Klimaat vernielen
- Subsidiëren van nutteloze shit
- 130 rijden, en liever nog harder
Goed in-character dus. Totale afbraakpartij, wederom vastgelegd in het verkiezingsprogramma.

 • Helixes
 • Registratie: Juni 2010
 • Laatst online: 27-05 10:06
Okee, Thierry Baudet wil Nederland dus in een economische depressie storten.

Isolationisme voor een land dat nog steeds hevig steunt op de export is gewoon geen goed idee...

Ik heb ook geen idee hoe hij bij voorbeeld de AOW leeftijd wil terugdringen zonder de AOW drastisch te verlagen; de sociale premies flink te verhogen of; de kosten af te schuiven op een volgende generatie. Zelfde met compensatie van compensatie in de AOW voor teruglopende pensioenen. Dat kost reteveel geld, en ik zie geen plan dat uit te voeren. Dit is je reinste populisme. Thierry wéét dat het niet uitvoerbaar is, maar dat hoeft ook niet in een coalitiesetting. Je kunt dat punt vrij gemakkelijk "opgeven" in de onderhandelingen.

En, als je Nederland dan toch in een depressie wilt storten, waarom dan niet een ruimtevaartindustrie ontwikkelen, ondermeer gestut door een mogelijk eigen GPS netwerk. De Britten zijn zich op dit moment zwaar aan het verslikken in een dergelijk project - een national vanity project. Maar goed, ik neem aan dat je je niet meer aan de 60% staatschuld regels hoeft te houden als je niet meer in de Eurogroep zit, niewaar?

Ik kan nog wel even doorgaan over de xenofobe, nationalistische inborst van deze man, zijn beweging en diens verkiezingsprogramma. Dat behoeft niet eens betoog. Op de lange termijn begrijp ik ook dat Thierry zich geen zorgen maakt over de opwarming van deze aardkloot. Ook als dat betekent dat zijn mooie, boreale landje daarmee terug wordt gedoneerd aan de zee. Nu ja.

Wat een politiek geschreeuw van de orde ze moeten gewoon... - nu ja, vul zelf maar in. Hiermee gaan we de oorlog niet winnen. Als iemand de oorlog hiermee wint, dan is het wel Vlad P.

 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
Veel boze bregmannetjes in deze thread, ik verlaat hem weer.

 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

eamelink schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:08:
Ik heb het even samengevat:


[...]


Goed in-character dus. Totale afbraakpartij, wederom vastgelegd in het verkiezingsprogramma.
Hoho, ze willen ook veel nieuwe woningen gaan bouwen! Benieuwd van welk geld, want de OZB mag niet omhoog, ze willen geen villataks, geen verdere afbouw HRA (dus nog meer kosten) en wat voor woningen worden dat dan? Schijnbaar geen sociale huur, geen duurzame woningen (want dat is toch alleen maar onzin).
Gewoon weer betonnen flats neerkwakken zoals in de jaren. Dat zijn nog steeds erg prettige wijken om in te wonen :X

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
Jeroenneman schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:42:
[...]


Hoho, ze willen ook veel nieuwe woningen gaan bouwen! Benieuwd van welk geld, want de OZB mag niet omhoog, ze willen geen villataks, geen verdere afbouw HRA (dus nog meer kosten) en wat voor woningen worden dat dan? Schijnbaar geen sociale huur, geen duurzame woningen (want dat is toch alleen maar onzin).
Gewoon weer betonnen flats neerkwakken zoals in de jaren. Dat zijn nog steeds erg prettige wijken om in te wonen :X
Minder klimaat aanpak, minder immigratie, minder eu (netto betaler en devaluatie van munt), mee vrije markt.

 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

bikabob schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:44:
[...]


Minder klimaat aanpak, minder immigratie, minder eu (netto betaler en devaluatie van munt), mee vrije markt.
Dus minder investeren in de technologie van de toekomst, waar we netto geld mee verdienen voor elke euro die we investeren?
Een dalend geboortecijfer, dus nog minder mensen om de AOW op te gaan brengen zonder immigratie?
Dalende handel met onze buurlanden, een sector die enorm veel banen oplevert in Nederland?
En meer concurrentie met landen die door het wel in de EU zitten goedkoper kunnen leveren? (Zie ook de gestegen kosten voor goederen uit het VK).

Geniaal!

Is kortzichtig denken een requirement als je het FvD lidmaatschap aanvraagt?

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • vali
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 26-05 12:23
bikabob schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:41:
Veel boze bregmannetjes in deze thread, ik verlaat hem weer.
Ja het gaat de kant op die eigenlijk wel te verwachten is van tweakers... Ik neem niet eens de moeite om inhoudelijk te reageren. Wat jammer is uiteraard, want met technisch nieuws kan het prima op deze website.

[Voor 21% gewijzigd door vali op 08-02-2021 09:50]


 • Tens
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 07:51

Tens

My brain hurts

vali schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:48:
[...]

Ja het gaat de kant op die eigenlijk wel te verwachten is van tweakers... Ik neem niet eens de moeite om inhoudelijk te reageren.
Jammer.

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
Jeroenneman schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:47:
[...]

Dus minder investeren in de technologie van de toekomst, waar we netto geld mee verdienen voor elke euro die we investeren?
Een dalend geboortecijfer, dus nog minder mensen om de AOW op te gaan brengen zonder immigratie?
Dalende handel met onze buurlanden, een sector die enorm veel banen oplevert in Nederland?
En meer concurrentie met landen die door het wel in de EU zitten goedkoper kunnen leveren? (Zie ook de gestegen kosten voor goederen uit het VK).

Geniaal!

Is kortzichtig denken een requirement als je het FvD lidmaatschap aanvraagt?
De technologie van de toekomst.. Daarom moeten er miljarden aan subsidies tegenaan knallen? Om lithium uit oorlogs en/of slavenarbeid te krijgen (lithium afghanistan/china)

Doen we geen handel buiten de EU?

*knip*
Generalisatie en geen goede bron. Let op Actualiteit, Wetenschap & Maatschappij Beleid

[Voor 17% gewijzigd door tweakduke op 08-02-2021 10:54]


 • wowly
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 07:42
Hahaha het is net alsof ik een partijprogramma lees wat is opgesteld door een 13-jarige die eea heeft gehoord van zijn wat minder ingelichte vriendjes.
Er staat nog net niet in dat zijn papa een tank heeft die groter is dan die van jou.....

Van de andere kant helemaal niet grappig, het appeleert aan enkele psychologische hiaten die de mens heeft, oa de eigenschap dat mensen alleen de punten eruit halen die zijn belangrijk vinden (en de punten die ze kan schaden " niet zien") en ik vraag me af of er geen zaken in staan die haaks staan op de grondwet (bv gelijkheidsbeginsel etc.) .

Ga er niet al te veel tijd aan spenderen, hopelijk worden ze gedecimeerd

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

bikabob schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:51:
[...]


De technologie van de toekomst.. Daarom moeten er miljarden aan subsidies tegenaan knallen? Om lithium uit oorlogs en/of slavenarbeid te krijgen (lithium afghanistan/china)

Doen we geen handel buiten de EU?

En de gemiddelde immigrant doet niet meer dan een handje ophouden. (en sleutel ontvangen voor een sociale huurwoning)
En installateurs van zonnepanelen, die voegen eigenlijk weinig toe, verschillende Nederlandse isolatiefirma's mogen best failliet, en flinke investering in waterstof en windmolens creëren geen banen. Nee, mea culpa, duurzame investeringen betekent inderdaad alleen dat we lithium elders in de wereld uit de grond halen.

We bedrijven wel handel buiten de EU, maar het lijkt me niet zo handig om te focussen op het kleinere deel van de handel, aangezien handel binnen de EU onze grootste partij is.
https://www.cbs.nl/nl-nl/...andse-export-iets-kleiner

Tja, je laatste punt, daar hoef ik niet eens op te reageren, het is wel duidelijk hoe jij in het leven staat tegenover anderen.

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • Montaner
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 09:53
Jeroenneman schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:47:
[...]

Dus minder investeren in de technologie van de toekomst, waar we netto geld mee verdienen voor elke euro die we investeren?
Een dalend geboortecijfer, dus nog minder mensen om de AOW op te gaan brengen zonder immigratie?
Dalende handel met onze buurlanden, een sector die enorm veel banen oplevert in Nederland?
En meer concurrentie met landen die door het wel in de EU zitten goedkoper kunnen leveren? (Zie ook de gestegen kosten voor goederen uit het VK).

Geniaal!

Is kortzichtig denken een requirement als je het FvD lidmaatschap aanvraagt?
Je vertaald het naar dezelfde populistische doelen de andere kant op. FvD is echt ver afgegleden en het bespreken niet waard wat mij betreft, maar;

Dus minder investeren in de technologie van de toekomst --> Je hebt het over klimaat technologie zoals zonne energie en warmtepompen? Er staat investering in nuclaire energie tegenover. Hoef je het niet mee eens te zijn, maar niet investeren in de technologie van de toekomst slaat als een tang op een varken.

Een dalend geboortecijfer, dus nog minder mensen om de AOW op te gaan brengen zonder immigratie? --> bedoel je nu onze vergrijzing afhankelijk maken van immigratie? Waar je op basis van beschikbare feiten sowieso ziet dat dat meer geld kost dan oplevert.. dus iedere euro wordt daarmee nog vaker uitgegeven.

Dalende handel met onze buurlanden, een sector die enorm veel banen oplevert in Nederland? --> open grenzen voor personen =/= handel. Je haalt hier een kort termijn effect van Brexit aan. Opstartproblemen van de handelsverdragen als je het mij vraagt.. kijk eens naar de lange termijn (hé.. dat zei je zelf ook al).

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Gelukkig zijn uraniummijnen wel helemaal koosjer en niet gelocaliseerd in discutabele landen als Kazachstan. Namibië en Niger...

 • TTLCrazy
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 09:33

TTLCrazy

Listen to Frankie

Jammer dat de meeste reaguurders alleen maar bezig zijn met snel de boel belachelijk maken, ik vraag mij af wat er zou gebeuren als dit in de topics van de andere partijen zou gebeuren. Moord en brand wordt er geschreeuwd denk ik...

Ik bedoel, gewoon maar elke FvD'er gelijk stellen aan een neonazi gaat echt veel te ver:
D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 01:31:
Gaat Tweakers nu dezelfde fout maken als de gemiddelde Nederlandse talkshow? Een kritiekloos podium voor een clubje neonazi's: als het maar scoort.

[Voor 43% gewijzigd door TTLCrazy op 08-02-2021 10:38. Reden: quote verduidelijkt]

just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied > Ajacied


 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
TTLCrazy schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:01:
Jammer dat de meeste reaguurders alleen maar bezig zijn met snel de boel belachelijk maken, ik vraag mij af wat er zou gebeuren als dit in de topics van de andere partijen zou gebeuren. Moord en brand wordt er geschreeuwd denk ik...
Met een gebalanceerder programma is dat belachelijk maken moeilijker.

Zo is een groot deel van het programma gestoeld op een ridicuul idee dat er géén klimaatprobleem zou zijn, hoe wil je dat ooit serieus kunnen nemen? Maar ja, Jan met de Pet leest "je mag harder dan 130 rijden!" en "je hoeft geen warmptepomp te kopen!" en dat is waar enkele tweakers hierboven misschien wat directer op ingaan.

[Voor 13% gewijzigd door pagani op 08-02-2021 10:05]


 • TTLCrazy
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 09:33

TTLCrazy

Listen to Frankie

pagani schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:02:
[...]

Met een gebalanceerder programma is dat belachelijk maken moeilijker.

Zo is een groot deel van het programma gestoeld op een ridicuul idee dat er géén klimaatprobleem zou zijn, hoe wil je dat ooit serieus kunnen nemen? Maar ja, Jan met de Pet leest "je mag harder dan 130 rijden!" en "je hoeft geen warmptepomp te kopen!".
Klimaat probleem is een onderwerp waar ik mij niet eens aan ga branden. Feit is dat de aarde opwarmt, hoe dat gebeurt maakt niet eens zoveel uit. Dat we daar wat aan moeten doen is duidelijk, maar zo krampachtig als dat het nu gebeurt is ook niet nodig.

just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied > Ajacied


 • TMDC
 • Registratie: September 2007
 • Niet online
Ik zou zelf geen FvD stemmen, maar ik vind het vrij lastig om de globale standpunten (immigranten zijn stom, de EU is stom, moslims zijn superstom, klimaatmaatregelen zijn stom) te differentiëren van die van de PVV. Gezien ook de wankele geschiedenis van de FvD in de afgelopen maanden zou je verwachten dat ze wat meer "unique selling points" zouden hebben, juist om een bepaalde niche PVV-stemmers (en wellicht rechtervleugel VVD) weg te snoepen.

 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
pagani schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:02:
[...]

Met een gebalanceerder programma is dat belachelijk maken moeilijker.

Zo is een groot deel van het programma gestoeld op een ridicuul idee dat er géén klimaatprobleem zou zijn, hoe wil je dat ooit serieus kunnen nemen?
Veel FVD'ers geloven wel in het klimaatprobleem. Alleen is het heel simplistisch om hier strenge normen op te werpen, dat gaat helemaal niks oplossen. Al rijden we allemaal een gesubsidieerde tesla, in een huis met groene dure warmtepompen en eten we allemaal sojaburgers.. Dan gaat er in de wereld niks veranderen.

Zelf denk ik dat het door de keynesiaanse economie komt, de stapeling van schulden en wegwerpcultuur. Door dit systeem zal de gehele economie elke 20 jaar moeten verdubbelen, daar kan je niet tegen op "duurzamen".

 • Brilsmurfffje
 • Registratie: December 2007
 • Niet online

Brilsmurfffje

Parttime Prutser

Na het lezen van het partij programma kan ik enkel concluderen dat er teveel (wind)molens in het land staan.. De pubers die dit programma geschreven hebben, hebben er een beste klap van gehad..

Partij programma's zouden verplicht doorgerekend moeten worden, hier staat zoveel gratis geld in. Wie gaat dat allemaal bestalen.

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
TTLCrazy schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:05:
[...]

Klimaat probleem is een onderwerp waar ik niet eens aan ga branden. Feit is dat de aarde opwarmt, hoe dat gebeurt maakt niet eens zoveel uit. Dat we daar wat aan moeten doen is duidelijk, maar zo krampachtig als dat het nu gebeurt is ook niet nodig.
De algehele wetenschappelijke consensus is dat wat we nu doen (wat jij krampachtig noemt) niet genoeg is. Dus jij acht jouw kennis en kunde over dit onderwerp boven al die wetenschappers te staan?
bikabob schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:05:
[...]


Veel FVD'ers geloven wel in het klimaatprobleem. Alleen is het heel simplistisch om hier strenge normen op te werpen, dat gaat helemaal niks oplossen. Al rijden we allemaal een gesubsidieerde tesla, in een huis met groene dure warmtepompen en eten we allemaal sojaburgers.. Dan gaat er in de wereld niks veranderen.

Zelf denk ik dat het door de keynesiaanse economie komt, de stapeling van schulden en wegwerpcultuur. Door dit systeem zal de gehele economie elke 20 jaar moeten verdubbelen, daar kan je niet tegen op "duurzamen".
Maar die logica gebruikt de FvD zelf ook: IC capaciteit moet omhoog! Niet dat het ene ruk helpt, want bij een pandemie als de huidige scheelt een verdubbeling van de capaciteit van de IC ongeveer drie tot zes dagen aan buffer. Daarna zit de boel wéér vol.

[Voor 44% gewijzigd door pagani op 08-02-2021 10:08]


 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

Montaner schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:58:
[...]

Je vertaald het naar dezelfde populistische doelen de andere kant op. FvD is echt ver afgegleden en het bespreken niet waard wat mij betreft, maar;

Dus minder investeren in de technologie van de toekomst --> Je hebt het over klimaat technologie zoals zonne energie en warmtepompen? Er staat investering in nuclaire energie tegenover. Hoef je het niet mee eens te zijn, maar niet investeren in de technologie van de toekomst slaat als een tang op een varken.

Een dalend geboortecijfer, dus nog minder mensen om de AOW op te gaan brengen zonder immigratie? --> bedoel je nu onze vergrijzing afhankelijk maken van immigratie? Waar je op basis van beschikbare feiten sowieso ziet dat dat meer geld kost dan oplevert.. dus iedere euro wordt daarmee nog vaker uitgegeven.

Dalende handel met onze buurlanden, een sector die enorm veel banen oplevert in Nederland? --> open grenzen voor personen =/= handel. Je haalt hier een kort termijn effect van Brexit aan. Opstartproblemen van de handelsverdragen als je het mij vraagt.. kijk eens naar de lange termijn (hé.. dat zei je zelf ook al).
Waar zie jij populistische doelen? Ik heb het over reëel banen creëren in sectoren met een toekomst. Kerncentrales zijn dat dus niet. Die zijn niet rendabel te krijgen zonder overheidssteun, creëren op de lange termijn een opslagprobleem en zijn geen innovatieve sector.

Die beschikbare feiten over kosten van immigratie, heb je daar nog een bron voor? Linkje van een reputabele bron?

En over de EU, vrij verkeer voor personen is inderdaad niet hetzelfde als handel. Had ik dat gezegd dan? Of probeer je mij iets in de mond te leggen? Uit de EU stappen, betekent opnieuw onderhandelen over ALLES. Dus ook handelsverdragen. Dat gaat nu al zo lekker met de visserij. :F

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • TTLCrazy
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 09:33

TTLCrazy

Listen to Frankie

pagani schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:06:
[...]

De algehele wetenschappelijke consensus is dat wat we nu doen (wat jij krampachtig noemt) niet genoeg is. Dus jij acht jouw kennis en kunde over dit onderwerp boven al die wetenschappers te staan?

[...]

Maar die logica gebruikt de FvD zelf ook: IC capaciteit moet omhoog! Niet dat het ene ruk helpt, want bij een pandemie als de huidige scheelt een verdubbeling van de capaciteit van de IC ongeveer drie tot zes dagen aan buffer. Daarna zit de boel wéér vol.
En jouw kennis en kunde is wel genoeg ? Ik noem al dat ik maatregelen zeker niet tegen sta, maar niet ten koste van alles.

Maar deze discussie wil ik niet voeren want wij gaan het niet eens worden.

just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied > Ajacied


 • eamelink
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

eamelink

Droptikkels

FvD is een nichepartij geworden. Ze leken de allure te hebben van een frisse brede partij op rechts, zonder de sleetsheid van de VVD of de zurigheid van de PVV. Op die golf hebben ze een ongekende verkiezingswinst binnengesleept in Maart 2019.

Maar heel eerlijk gezegd denk ik dat een heel significant deel van de FvD stemmers al spijt hadden toen Baudet aan de derde alinea van z'n fameuze verkiezingstoespraak begon:
Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen.
Ik vermoed dat heel veel FvD'ers zich bij deze woorden ineens afvroegen waar de fuck ze op gestemd hadden, en zich ineens bewust waren dat het helemaal geen frisse brede partij op rechts was, maar een gevaarlijke afbraakclub.

Zo ongeveer het moment dat Baudet begon aan die derde alinea was dan ook het hoogtepunt van FvD's populariteit. Van de overwinningsroes naar het besef dat het een gevaarlijke figuur is. Sindsdien is het vrij consistent bergafwaarts gegaan met de FvD.

Uiteindelijk gebeurde binnen de partij hetzelfde als wat de maatschappij al wat langer door had; de club rond Baudet is helemaal geen frisse nieuwe partij op rechts, maar een vreselijk afbraakclubje. En allerlei lui die zich - wellicht wat naïef - met hem hadden ingelaten, op de lijst stonden, in het bestuur zaten, enzovoorts, beseften dat nu zo langzamerhand ook.

Inmiddels staat FvD op de peilingen op zo'n drie zetels. Iedereen weet wat voor vlees we in de kuip hebben, en dan blijkt er maar weinig steun voor zo'n soort gedachtegoed en programma.

Wel jammer dat zo'n rand-clubje nog zo'n groot podium krijgt in de media. Maarja, controversie verkoopt nou eenmaal. En daar doe ik natuurlijk net zo hard aan mee door te reageren in dit topic :+

[Voor 5% gewijzigd door eamelink op 08-02-2021 10:13]


 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
eamelink schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:10:
FvD is een nichepartij geworden. Ze leken de allure te hebben van een frisse brede partij op rechts, zonder de sleetsheid van de VVD of de zurigheid van de PVV. Op die golf hebben ze een ongekende verkiezingswinst binnengesleept in Maart 2019.

Maar heel eerlijk gezegd denk ik dat een heel significant deel van de FvD stemmers al spijt hadden toen Baudet aan de derde alinea van z'n fameuze verkiezingstoespraak begon:


[...]


Ik vermoed dat heel veel FvD'ers zich bij deze woorden ineens afvroegen waar de fuck ze op gestemd hadden, en zich ineens bewust waren dat het helemaal geen frisse brede partij op rechts was, maar een gevaarlijke afbraakclub.

Zo ongeveer het moment dat Baudet begon aan die derde alinea was dan ook het hoogtepunt van FvD's populariteit. Van de overwinningsroes naar het besef dat het een gevaarlijke figuur is. Sindsdien is het vrij consistent bergafwaarts gegaan met de FvD.

Uiteindelijk gebeurde binnen de partij hetzelfde als wat de maatschappij al wat langer door had; de club rond Baudet is helemaal geen frisse nieuwe partij op rechts, maar een vreselijk afbraakclubje. En allerlei lui die zich - wellicht wat naïef - met hem hadden ingelaten, op de lijst stonden, in het bestuur zaten, enzovoorts, beseften dat nu zo langzamerhand ook.

Inmiddels staat FvD op de peilingen op zo'n drie zetels. Iedereen weet wat voor vlees we in de kuip hebben, en dan blijkt er maar weinig steun voor zo'n soort gedachtegoed en programma.

Wel jammer dat zo'n rand-clubje nog zo'n groot podium krijgt in de media. Maarja, controversie verkoopt nou eenmaal. En daar doe ik natuurlijk net zo hard aan mee door te reageren in dit topic :+
FVD staat op 5 en JA21 op 3

https://twitter.com/mauri...58335943267221504/photo/1

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
TTLCrazy schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:10:
[...]

En jouw kennis en kunde is wel genoeg ? Ik noem al dat ik maatregelen zeker niet tegen sta, maar niet ten koste van alles.

Maar deze discussie wil ik niet voeren want wij gaan het niet eens worden.
De kennis en kunde van een heel leger aan onafhankelijke wetenschappers zou genoeg moeten zijn. Als je dat wil bestrijden gaan we weer terug naar de oertijd.

 • TTLCrazy
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 09:33

TTLCrazy

Listen to Frankie

eamelink schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:10:

Inmiddels staat FvD op de peilingen op zo'n drie zetels. Iedereen weet wat voor vlees we in de kuip hebben, en dan blijkt er maar weinig steun voor zo'n soort gedachtegoed en programma.
Ach, ik ben het voornamelijk inhoudelijk meestal met hem eens. Ik vind hem alleen een ontzettende narcistisch raar mannetje en alleen al daarom kan ik niet (meer) op hem stemmen. Ik hoopte toen hij zei dat hij aftrad dat ook echt meende, helaas bleek anders. Ik hoop nog steeds dat een ander sterk persoon naar voren zal treden die deze partij beter zal leiden. Maar ik ben bang dat Thierry zich niet zal laten verwijderen.

just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied > Ajacied


 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
In de peiling van de peiler die dag in dag uit alleen maar roept dat Corona een griepje is en dat de Great Reset eraan komt. Ik betwijfel of die getallen nu nog representatief zijn voor de gehele populatie of zijn subcultuur.

 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
pagani schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:16:
[...]

In de peiling van de peiler die dag in dag uit alleen maar roept dat Corona een griepje is en dat de Great Reset eraan komt. Ik betwijfel of die getallen nu nog representatief zijn voor de gehele populatie of zijn subcultuur.
*knip*
Complottheorieën gaan we hier niet bespreken.

[Voor 18% gewijzigd door tweakduke op 08-02-2021 10:52]


 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

bikabob schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:19:
[...]


Wat denken jullie van dat great reset verhaal? Naar mijn idee lijkt het wel op "never waste a good crisis". Niet een complot, maar ook niet totale onzin.
Ongeveer hetzelfde als wat ik denk van de haalbaarheid van het programma van de FvD: klinkt leuk/populistisch, is grote onzin.

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
bikabob schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:19:
[...]


Wat denken jullie van dat great reset verhaal? Naar mijn idee lijkt het wel op "never waste a good crisis". Niet een complot, maar ook niet totale onzin.
Het lastige is dat organisaties als het World Economic Forum daadwerkelijk programma's hebben die zo heten, waar vervolgens er twee verhalen ontstaan:
1) De wereld verandert, we krijgen steeds meer te maken met technologie in ons dagelijks leven, daarnaast stijgt onze energievraag en warmt de aarde op, daar moeten we iets mee, laten we er een programma voor maken.
2) We krijgen 5G waardoor we Corona krijgen, dat is een hoax om ons een "vaccin" in te spuiten met trackers erin die via 5G weer gekoppeld zijn aan de vliegtuigen zodat de juiste combinatie van chemtrails kan worden uitgestoten.

De WEF bedoelt het eerste, maar veel mensen zitten qua denkwijze ergens in het midden of op het tweede.

Nou heb ik samengewerkt met WEF-ers, dus ik ben vast al geprogrammeerd op doen alsof ik ben voor voorkeuzestand 1 en stiekem onbewust voorkeuzestand 2 aan het uitvoeren ;)

(ook in de kennissenkring mensen die als ze horen dat ik met IoT, de cloud en 5G werk de wenkbrauwen fronsen...)

[Voor 11% gewijzigd door pagani op 08-02-2021 10:28]


 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
pagani schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:25:
[...]

Het lastige is dat organisaties als het World Economic Forum daadwerkelijk programma's hebben die zo heten, waar vervolgens er twee verhalen ontstaan:
1) De wereld verandert, we krijgen steeds meer te maken met echnologie in ons dagelijks leven, daarnaast stijgt onze energievraag en warmt de aarde op, daar moeten we iets mee, laten we er een programma voor maken.
2) We krijgen 5G waardoor we Corona krijgen, dat is een hoax om ons een "vaccin" in te spuiten met trackers erin die via 5G weer gekoppeld zijn aan de vliegtuigen zodat de juiste combinatie van chemtrails kan worden uitgestoten.

De WEF bedoelt het eerste, maar veel mensen zitten qua denkwijze ergens in het midden of op het tweede.
Ik denk dat je het te snel afdoet als 5g wappies. Veel zijn juist bang voor het eerste. Het heeft niet alleen te maken met het klimaat, maar ook met inclusiviteit en gelijkheid van uitkomst. Klinkt allemaal leuk en aardig, alleen gaat dat voor een enorme vrijheidsbeperking zorgen. En voor een enorm grote/sterke overheid, waar veel juist zijn voor een kleine overheid

[Voor 3% gewijzigd door bikabob op 08-02-2021 10:29]


 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
bikabob schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:28:
[...]


Ik denk dat je het te snel afdoet als 5g wappies. Veel zijn juist bang voor het eerste. Wet heeft niet alleen te maken met het klimaat, maar ook met inclusiviteit en gelijkheid van uitkomst. Klinkt allemaal leuk en aardig, alleen gaat dat voor een enorme vrijheidsbeperking zorgen.
Het is heel simpel, als we níets doen (stel we gaan allemaal Nexiten, Dexiten, Bexiten etc., ieder voor zich en we negeren het klimaat) dan sterft de mensheid binnen 200 jaar uit. Op zich niet erg, de aarde herstelt wel weer, maar toch minder wenselijk voor ons.

 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
pagani schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:29:
[...]

Het is heel simpel, als we níets doen (stel we gaan allemaal Nexiten, Dexiten, Bexiten etc., ieder voor zich en we negeren het klimaat) dan sterft de mensheid binnen 200 jaar uit. Op zich niet erg, de aarde herstelt wel weer, maar toch minder wenselijk voor ons.
Dit is niet wat ik zei. Ze gebruiken deze crisis om enorm veel veranderingen door te voeren die niks met het klimaat te maken hebben.

-Geldprinterij vanuit de europese centrale bank, doordrukken van "green" bonds wat de euro weer enorm zal devalueren
-Inclusiviteit, open grenzen
-Grote overheid die allesbepalend is
-Gelijkheid van uitkomst

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Die programma's liepen al jaren, vér voor Corona. Ook zonder de pandemie waren die plannen gewoon doorgegaan.

 • bikabob
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 09-02-2021
pagani schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:35:
Die programma's liepen al jaren, vér voor Corona. Ook zonder de pandemie waren die plannen gewoon doorgegaan.
Dat is ook wat ik zeg. Never waste a good crisis, nu kunnen ze erdoorheen gedrukt worden. De europese bonds zijn al meer dan 10 jaar een discussie, nu komen ze ineens on de de noemer green/corona bonds.

 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
TTLCrazy schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:01:
Ik bedoel, gewoon maar elke FvD'er gelijk stellen aan een neonazi gaat echt veel te ver:

[...]
Ik stel Baudet en compagnon Jansen gelijk aan neonazi's. *knip* En wanneer zou ik het dan wel mogen zeggen? Want er zullen altijd mensen op een politicus stemmen.

Als er morgen een partij komt die flirt met de sharia zal die ook kiezers achter zich krijgen, ook kiezers die helemaal geen sharia willen. Maar dan nog zul je dat dan moeten benoemen. Aan die kiezers om te bedenken of ze dat misschien toch niet willen.

Zoals zo vaak drijf je mening enorm door, iemand *moet en zal* dat van jou moeten aannemen. Zo werkt het niet.

[Voor 15% gewijzigd door tweakduke op 08-02-2021 10:57]


 • BazzH
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 08:15

BazzH

Kei-goed...

Volgens mij gaat FvD qua dreiging voor de gevestigde orde langzaam richting de PVV. Je ziet direct mensen erop duiken in een poging om de dreiging af te wenden door dingen in het belachelijke te trekken. Ben je ervan bewust dat Geert met zijn PVV ook door deze fase is gegaan en die eindigde bij de laatste verkiezingen toch alles behalve laag.

Je mag het ermee eens of oneens zijn, maar besef wel welk signaal dit soort reacties uitdragen. Het gaat misschien wel wat ver om te zeggen dat de gevestigde orde bibbert, maar het is wel duidelijk dat FvD langzaam de proportie van (nog) een serieuze bedreiging voor de gevestigde orde aan het aannemen is.

Dus gevestigde orde: waarom zijn jullie zo bang dat ook FvD jullie stemmers gaat roven? Wat laten jullie liggen, dat veroorzaakt dat jullie nu moeten vrezen dat al die stemmers een deurtje verder gaan?

Dan mogen we misschien nog van geluk spreken dat een samenwerking tussen FvD en PVV alleen al om de karakters van de leiders niet direct zal werken. :)
D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:49:
[...]

Je kan er wel makkelijk een jij-bak van proberen te maken maar ik heb nog geen inhoudelijk weerwoord gezien tegen de punten die ik heb opgesomd. Of vind jij dat allemaal geen reden tot zorg? Iemand roept gewoon voor de kat zijn viool een vijandbeeld op tegen de gehele journalistiek of alle rechters? Iemand gaat zomaar voor de lol vier of vijf uur lang gezellig in gesprek met een white supremacist? Iemand bezoekt Erkenbrandt bijeenkomsten omdat hij daar helemaal niks mee heeft?
Ik kan goed begrijpen dat men op deze manier de discussie niet met je aangaat. Ik ook niet. :) Maar misschien vind je hier nog wat medestanders waarmee je kunt discussiëren over het gevaar van de neonazi's. Gelukkig hoef je je dus nergens zorgen om te maken, want hey.... wie ziet daar nou wat in?

[Voor 30% gewijzigd door BazzH op 08-02-2021 10:54]

Think smart........ Act stupid........


 • TTLCrazy
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 09:33

TTLCrazy

Listen to Frankie

D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:38:
[...]

Ik stel Baudet en compagnon Jansen gelijk aan neonazi's. Moet ik dat voor me houden omdat er mogelijk wat tere zieltjes van FvD-stemmers gekwetst worden? En wanneer zou ik het dan wel mogen zeggen? Want er zullen altijd mensen op een politicus stemmen.

Als er morgen een partij komt die flirt met de sharia zal die ook kiezers achter zich krijgen, ook kiezers die helemaal geen sharia willen. Maar dan nog zul je dat dan moeten benoemen. Aan die kiezers om te bedenken of ze dat misschien toch niet willen.
Ach weet je, het maakt het mij wel makkelijk, dan weet ik dat ik jou niet serieus hoef te nemen, scheelt weer. *knip*had je ook een groep mensen die een bepaalde groep mensen anders behandelde, net zoals jij nu doet...
De WO2 vergelijkingen laten we achterwege.

[Voor 4% gewijzigd door tweakduke op 08-02-2021 10:58]

just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied > Ajacied


 • Webgnome
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 08:50
bikabob schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:34:
[...]
-Inclusiviteit, open grenzen
Het een, inclusiviteit, heeft echt heel weinig met het andere, open grenzen te maken. Open grenzen hebben we al decennia (eind jaren 90 ongeveer). Wat men eigenklijk wil is de toestroom van moslims tegen gaan maar dat mogen ze niet zeggen. En ze vergeten daarbij dat de reden dat er nu veel mensen van Turkse/Marokaanse komaf slecht integreren komt omdat er in de jaren 60 ~ 70 juist heel veel migratie is geweest onder het motto ' kom maar hier werken'.

Om daar nu wat aan te doen ben je een beetje laat mee. Waar ik ze wel gelijk in moet geven is dat het huidige immigratiebeleid niet werkt. Mensen die x aantal jaren moeten wachten voordat er ook maar iets besloten wordt over hun situatie. Doe het goed of doe het dan niet. Maar dat geld dan voor iedereen. Niet alleen voor mensen uit moslim landen.

Dat ontslaat je trouwens als overheid nog nit om ook mensen die geen Nederlands kunnen, maar wel burger zijn, te helpen om hier te integreren. Hoe kun je het bijvoorbeeld voor elkaar krijgen om wel cursussen aan te bieden maar alle informatie is in het Nederlands. Dat soort zaken. Maar daar gaat de FVD zich niet aan branden.

En over inclussie, je kunt er simpelweg niet omheen dat er een steeds grotere groep mensen is die niet past in het christelijke/witte denken. Daar moet je simpelweg wat mee en niet wegwuiven als 'onzin'. Daar komen schandaaltjes van als wat we in de katholieke kerk gezien hebben.

Nee ik ben geen fan van de Fvd maar ik snap wel waarom ze zoveel aandacht krijgen. Ga ik op ze stemmen? Never nooit niet maar ze stippen wel punten aan die andere partijen niet durven aan te stippen of op een andere, verkeerde manier, aan willen pakken

[Voor 7% gewijzigd door Webgnome op 08-02-2021 11:00]

Strava | Twitter | Mastodon.nl


 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
TTLCrazy schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:44:
[...]

Ach weet je, het maakt het mij wel makkelijk, dan weet ik dat ik jou niet serieus hoef te nemen, scheelt weer. In '40-'45 had je ook een groep mensen die een bepaalde groep mensen anders behandelde, net zoals jij nu doet...
Je kan er wel makkelijk een jij-bak van proberen te maken maar ik heb nog geen inhoudelijk weerwoord gezien tegen de punten die ik heb opgesomd. Of vind jij dat allemaal geen reden tot zorg? Iemand roept gewoon voor de kat zijn viool een vijandbeeld op tegen de gehele journalistiek of alle rechters? Iemand gaat zomaar voor de lol vier of vijf uur lang gezellig in gesprek met een white supremacist? Iemand bezoekt Erkenbrandt bijeenkomsten omdat hij daar helemaal niks mee heeft?

 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
Webgnome schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:48:
[...]


Het een, inclusiviteit, heeft echt heel weinig met het andere, open grenzen te maken. Open grenzen hebben we al decennia (eind jaren 90 ongeveer). Wat men eigenklijk wil is de toestroom van moslims tegen gaan maar dat mogen ze niet zeggen. En ze vergeten daarbij dat de reden dat er nu veel mensen van Turkse/Marokaanse komaf slecht integreren komt omdat er in de jaren 60 ~ 70 juist heel veel migratie is geweest onder het motto ' kom maar hier werken'.

Om daar nu wat aan te doen ben je een beetje laat mee. Waar ik ze wel gelijk in moet geven is dat het huidige immigratiebeleid niet werkt. Mensen die x aantal jaren moeten wachten voordat er ook maar iets besloten wordt over hun situatie. Doe het goed of doe het dan niet. Maar dat geld dan voor iedereen. Niet alleen voor mensen uit moslim landen.

Dat ontslaat je trouwens als overheid nog nit om ook mensen die geen Nederlands kunnen, maar wel burger zijn, te helpen om hier te integreren. Hoe kun je het bijvoorbeeld voor elkaar krijgen om wel cursussen aan te bieden maar alle informatie is in het Nederlands. Dat soort zaken. Maar daar gaat de FVD zich niet aan branden.

En over inclussie, je kunt er simpelweg niet omheen dat er een steeds grotere groep mensen is die niet past in het christelijke/witte denken. Daar moet je simpelweg wat mee en niet wegwuiven als 'onzin'. Daar komen schandaaltjes van als wat we in de katholieke kerk gezien hebben.

Nee ik ben geen fan van de Fvd maar ik snap wel waarom ze zoveel aandacht krijgen. Ga ik op ze stemmen? Never nooit niet maar ze stippen wel punten aan die andere partijen niet durven aan te stippen of op een andere, verkeerde manier, aan willen pakken
Je noemt veel goede punten waar het mis gaat. Maar FvD benoemd juist de gevolgen en niet de oorzaken. En zet vervolgens in op nog meer van hetzelfde beleid dat nu al faalt doorzetten.

Over integratie dus dat je juist meer moet investeren in taallessen en snellere afhandeling door COA enzo.

Wat betreft inclusie dus niet mensen hard gaan buitensluiten maar juist zorgen dat er meer uitgewisseld word en er ook wel naar minderheden geluisterd word af en toe. Die beide kanten op rekening met elkaar houden.

Bij de huizenmarkt moet juist de overheid meer ingrijpen als je wil dat de problenmen opgelost worden. Niet minder.

Wat betreft kartel/corruptie moet juist minder macht naar bedrijfsleven en lobby IPV de meer die FvD wil.

Ze wijzen dus elke keer precies naar het tegenovergestelde van het daadwerkelijke probleem.

Dus het klinkt leuk als je zegt dat ze problemen benoemen maar wat ze eigenlijk doen is niet problemen maar gevolgen benoemen. En dat is een belangrijk verschil.

 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
@BazzH
Ik heb absoluut niet de illusie dat ik de hardcore FvD stemmer hiermee overhaal. Waar het om gaat is de argeloze meelezende zwevende kiezer. Ten alle tijde moet voorkomen worden dat we FvD als een "normaal" alternatief op rechts gaan zien. Gif moet je isoleren, niet rond laten vloeien in de samenleving.

 • NoahAmber
 • Registratie: Januari 2020
 • Niet online
Leuk programma van het FvD. Als ik het zo bezie is het een beetje een samenraapsel van allerlei populistische dingen gejat van de andere partijen. Origineel is het niet echt.

 • Thompson
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 09:20

Thompson

Beeromaniac

Brilsmurfffje schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:06:
Partij programma's zouden verplicht doorgerekend moeten worden, hier staat zoveel gratis geld in. Wie gaat dat allemaal bestalen.
Dit dus. Waarom wordt hier niet veel meer een punt van gemaakt, bij alle partijen.
Ik kan me in sommige punten van de FvD prima vinden, maar als ze gewoon never nooit haalbaar zijn? Wat heeft het dan voor nut. Is er een vergelijker/website die zich hier wat meer op toespitst?

Zo zal het standpunt "De AOW leeftijd moet terug naar 65" ook vast heel populair zijn, want minder lang moeten werken voor je gratis geld krijgt klinkt veel mensen wel goed in de oren. Maar hoe wil je dat ooit gaan betalen en wat moet er dan dus tegenover gezet worden, geen zorg meer als je 90+ bent omdat dat dan te duur is?

Beeromaniac


 • BazzH
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 08:15

BazzH

Kei-goed...

D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:13:
@BazzH
Ik heb absoluut niet de illusie dat ik de hardcore FvD stemmer hiermee overhaal. Waar het om gaat is de argeloze meelezende zwevende kiezer. Ten alle tijde moet voorkomen worden dat we FvD als een "normaal" alternatief op rechts gaan zien. Gif moet je isoleren, niet rond laten vloeien in de samenleving.
PVV heeft bewezen dat demoniseren niet werkt. Waarom moet ten alle tijden voorkomen worden dat iemand buiten jouw boekje stemt? Mensen hebben het recht om FvD te stemmen, of jij en ik het daarmee eens zijn of niet. Die mensen voelen zich duidelijk niet (meer) thuis bij de gevestigde orde. Dan ligt daar dus een taak voor die gevestigde orde. Dat is lastig, zeker met de bagage die de gevestigde orde meedraagt en recente schandalen (grove schending van rechten in bijvoorbeeld de kindertoeslag affaire en nu weer bij adopties uit het buitenland) maken het niet beter.

Think smart........ Act stupid........


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
Thompson schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:21:
[...]

Zo zal het standpunt "De AOW leeftijd moet terug naar 65" ook vast heel populair zijn, want minder lang moeten werken voor je gratis geld krijgt klinkt veel mensen wel goed in de oren. Maar hoe wil je dat ooit gaan betalen en wat moet er dan dus tegenover gezet worden, geen zorg meer als je 90+ bent omdat dat dan te duur is?
Precies dit. Ik ben in principe voor een 65 jaar pensioen leeftijd. Maar niet als de kosten daarvan door de huidige en volgende generatie werkenden gedragen moet worden.

Dat zie je ook bij de pensioenen. Krijg ik een mooie vrolijke brief waarin staat dat gelukkig niet gekort hoeft te gaan worden.
Staat een alinea verder wel dat mijn opbouw verminderd word en mijn premie omhoog gaat.

Partijen als FvD ( maar ook VVD, CDA, PVV) zijn altijd heel goed in het mooi brengen maar doen er vooral alles aan om de discussie weg te sturen bij de vraag hoe de verdeling tussen belasting op arbeid en kapitaal gaat zijn.

 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
n3othebest schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:28:
[...]


Precies dit. Ik ben in principe voor een 65 jaar pensioen leeftijd. Maar niet als de kosten daarvan door de huidige en volgende generatie werkenden gedragen moet worden.

Dat zie je ook bij de pensioenen. Krijg ik een mooie vrolijke brief waarin staat dat gelukkig niet gekort hoeft te gaan worden.
Staat een alinea verder wel dat mijn opbouw verminderd word en mijn premie omhoog gaat.

Partijen als FvD ( maar ook VVD, CDA, PVV) zijn altijd heel goed in het mooi brengen maar doen er vooral alles aan om de discussie weg te sturen bij de vraag hoe de verdeling tussen belasting op arbeid en kapitaal gaat zijn.
@BazzH PVV is juist het voorbeeld van hoe demoniseren wel werkt. Hij demoniseert er zelf flink op los. Waarom mag kritiek op Wilders of Baudet niet en word dat demoniseren genoemd maar mogen zij wel continu kritiek op anderen hebben?

Wat we bedoelen is dat hoewel het iedereens recht is te stemmen wat ze willen het gewoon objectief een dom idee is. En voor het overgrote deel trappen ze in de leugens en marketing van de populisten.

Partijen die geen realistisch plan hebben kunnen nooit effectief iets bereiken.

Daar mag toch best op gewezen worden?

 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 29-05 16:07

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

Brilsmurfffje schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:06:
Na het lezen van het partij programma kan ik enkel concluderen dat er teveel (wind)molens in het land staan.. De pubers die dit programma geschreven hebben, hebben er een beste klap van gehad..

Partij programma's zouden verplicht doorgerekend moeten worden, hier staat zoveel gratis geld in. Wie gaat dat allemaal bestalen.
Dat is wel voer voor een topic. Menig partij kent de triggers voor doorrekening en gaan lasten bewust buiten de scope van de doorrekening zetten om zo beter voor de dag te komen. Ook zitten er vreemde acties in het model rondom werkgelegenheid die niet in de buurt komen van de werkelijkheid, vooral VVD gebruikt die als 'banenkampioen'.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


 • killercow
 • Registratie: Maart 2000
 • Laatst online: 23-05 12:16
BazzH schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:28:
[...]

PVV heeft bewezen dat demoniseren niet werkt. Waarom moet ten alle tijden voorkomen worden dat iemand buiten jouw boekje stemt? Mensen hebben het recht om FvD te stemmen, of jij en ik het daarmee eens zijn of niet. Die mensen voelen zich duidelijk niet (meer) thuis bij de gevestigde orde. Dan ligt daar dus een taak voor die gevestigde orde. Dat is lastig, zeker met de bagage die de gevestigde orde meedraagt en recente schandalen (grove schending van rechten in bijvoorbeeld de kindertoeslag affaire en nu weer bij adopties uit het buitenland) maken het niet beter.
Zou het kunnen dat de FvD stemmer niet perse zich niet thuisvoelt in de andere politieke partijen, maar gewoon slecht ingelezen is en dus verwacht dat het onmogelijke dat FvD als waarheid verkondigd daadwerkelijk als oplossing is?

Ik kan ook rondbazuinen dat iedereen morgen een 1 miljoen euro ontvangt. Alleen de mensen zonder enig economisch besef zullen op mij stemmen, niet omdat ze arm zijn, of omdat ze zich niet kunnen inmeten bij de andere partijen, maar omdat ze onrealistische en populistische gedachten aanhangen die nooit werkelijk kunnen worden maar die niet inzien.

Geen gezeik, iedereen rijk!

Ook zin in een outdoor geek-fest? eth0.nl


 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

killercow schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:34:
[...]


Zou het kunnen dat de FvD stemmer niet perse zich niet thuisvoelt in de andere politieke partijen, maar gewoon slecht ingelezen is en dus verwacht dat het onmogelijke dag FvD als waarheid verkondigd daadwerkelijk als oplossing is?

Ik kan ook rondbazuinen dat iedereen morgen een 1 miljoen euro ontvangt. Alleen de mensen zonder enig economisch besef zullen op mij stemmen, niet omdat ze arm zijn, of omdat ze zich niet kunnen inmeten bij de andere partijen, maar omdat ze onrealistische en populistische gedachten aanhangen die nooit werkelijk kunnen worden maar die niet inzien.

Geen gezeik, iedereen rijk!

[YouTube: Jacobse en Van Es - De Tegenpartij]
Dat is het mooie van partijen als de PVV en FvD. Je kunt roepen wat je wil, hoeft geen verantwoording af te leggen aan de achterban, en ondertussen strijk je lekker het loon van volksvertegenwoordiger op. En natuurlijk noem je nog even het partij kartel, want "zij", die andere partijen, dat zijn de bedriegers! Die doen niets voor de burger!

Terwijl jij al een hele tijd bezig bent met je partijprogramma, en daar héél goed over nagedacht hebt, en natuurlijk alles hebt laten doorrekenen. (Of was je te druk met lavendel van de piano snuiven om aan te schuiven bij vergaderingen, oftewel, je werk als volksvertegenwoordiger?)

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • Tens
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 07:51

Tens

My brain hurts

Señor Sjon schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:31:
[...]

Dat is wel voer voor een topic. Menig partij kent de triggers voor doorrekening en gaan lasten bewust buiten de scope van de doorrekening zetten om zo beter voor de dag te komen.
ok, kan waarschijnlijk beter, maar dat is toch geen excuus om jarenlang geen doorrekening te laten doen?

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


 • BazzH
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 08:15

BazzH

Kei-goed...

n3othebest schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:31:
[...]


@BazzH PVV is juist het voorbeeld van hoe demoniseren wel werkt. Hij demoniseert er zelf flink op los. Waarom mag kritiek op Wilders of Baudet niet en word dat demoniseren genoemd maar mogen zij wel continu kritiek op anderen hebben?

Wat we bedoelen is dat hoewel het iedereens recht is te stemmen wat ze willen het gewoon objectief een dom idee is. En voor het overgrote deel trappen ze in de leugens en marketing van de populisten.

Partijen die geen realistisch plan hebben kunnen nooit effectief iets bereiken.

Daar mag toch best op gewezen worden?
Nee, een partij (of politicus) demoniseren werkt niet. Het zal de achterban alleen maar verharden. Ze zijn bij Wilders zelfs zover gegaan dat ze hem voor de rechter gebracht hebben voor politiek gewin. En dat is hard mislukt, want hij kwam er populairder uit dan ooit. Iedereen weet inmiddels hoe de gevestigde orde heeft gelobbiet om Wilders toch maar voor de rechter te krijgen. Er is zelfs druk uitgeoefend op een (zogenaamd onafhankelijk) Openbaar Ministerie om dat toch zéker voor elkaar te krijgen. Dat was een bijzonder stom idee, want nu maakt het niet meer uit of het waar of goed of fout is. Dat is het verhaal wat is blijven hangen.

Er zal iets moeten gaan gebeuren bij de gevestigde orde, want als ze dit niet effectief tegengaan dan wordt dit in de toekomst een heel serieus probleem.

De FvD stemmer gaat zich er niets van aantrekken dat "andere idioten" hém een idioot noemen. Die zal alleen maar gesterkt worden in zijn wantrouwen jegens de gevestigde orde. Als "we" die kiezer terugwillen, dan zullen "we" hem terug moeten winnen. Dat doe je niet op deze manier.

[Voor 3% gewijzigd door BazzH op 08-02-2021 12:22]

Think smart........ Act stupid........


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
BazzH schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:40:
[...]

Nee, een partij (of politicus) demoniseren werkt niet. Het zal de achterban alleen maar verharden. Ze zijn bij Wilders zelfs zover gegaan dat ze hem voor de rechter gebracht hebben voor politiek gewin. En dat is hard mislukt, want hij kwam er populairder uit dan ooit. Iedereen weet inmiddels hoe de gevestigde orde heeft gelobbiet om Wilders toch maar voor de rechter te krijgen. Dat was een bijzonder stom idee, want nu maakt het niet meer uit of het waar of goed of fout is. Dat is het verhaal wat is blijven hangen.

Er zal iets moeten gaan gebeuren bij de gevestigde orde, want als ze dit niet effectief tegengaan dan wordt dit in de toekomst een heel serieus probleem.

De FvD stemmer gaat zich er niets van aantrekken dat "andere idioten" hém een idioot noemen. Die zal alleen maar gesterkt worden in zijn wantrouwen jegens de gevestigde orde. Als "we" die kiezer terugwillen, dan zullen "we" hem terug moeten winnen. Dat doe je niet op deze manier.
Je hebt het over een gevestigde orde die alles aanstuurt. Maar kan het zo zijn dat die er niet zo is en dat dat benoemen juist een vorm van demoniseren is vanuit PVV en FvD?

Je kan je afvragen of dit soort kiezers terugwinnen de moeite waard is. Je kan je ook richten op het overgrote deel dat wel normaal zich inleest en zijn best doet.

Misschien is het beter om FvD gewoon minder media aandacht en spreektijd te geven? Zodat minder mensen in aanraking komen met de leugens?

 • Hackus
 • Registratie: December 2009
 • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

@tweakduke Aanpak dikastocratie
Dikastocratie = "regering door rechters" (rechtersregering)

Zal dit aanpassen aan je OP. niet veel FVD stemmers weten wat dat Dikastocratie is.

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
@BazzH
Wilders voor de rechter slepen was wat mij betreft dan ook een fout. Wilders aanpakken doe je in de kamer of in de media. Maar daarin zijn partijen als de VVD juist te laks geweest en als het op Baudet aankomt verzaken de media daarin op grove wijze.

En nogmaals: ik heb niet de illusie dat je het hele electoraat van Wilders en Baudet terug kunt winnen. Eerste insteek moet zijn om het niet verder te verspreiden. En we hebben gezien dat bijvoorbeeld meeregeren daarbij niet werkt.

 • BazzH
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 08:15

BazzH

Kei-goed...

n3othebest schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:44:
[...]


Je hebt het over een gevestigde orde die alles aanstuurt. Maar kan het zo zijn dat die er niet zo is en dat dat benoemen juist een vorm van demoniseren is vanuit PVV en FvD?

Je kan je afvragen of dit soort kiezers terugwinnen de moeite waard is. Je kan je ook richten op het overgrote deel dat wel normaal zich inleest en zijn best doet.

Misschien is het beter om FvD gewoon minder media aandacht en spreektijd te geven? Zodat minder mensen in aanraking komen met de leugens?
Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen wat de "gevestigde orde" precies is in Den Haag. Even lollig gesteld: dat zijn de oude partijen die de afgelopen decennia stuivertje wisselen gedaan hebben en nu langzaam de grip aan het verliezen zijn.

En wat als "dat soort kiezers" over 8 jaar en een maand in de meerderheid zijn?
Verder eindigt de discussie hier voor mij. Ik wil niets te maken hebben met het maken van onderscheid tussen "zogenaamd goede" en "zogenaamd foute" partijen. Dat past niet in een democratie.

Ik ben de leugens en halve waarheden (en het gevoel van de vezels in het lichaam) van de VVD bijvoorbeeld echt meer dan zat. Zullen we die dan ook maar wat minder exposure geven? Iemand nog suggesties voor andere partijen die we moeten bannen? Sorry, maar dat kan ik niet serieus nemen.

[Voor 12% gewijzigd door BazzH op 08-02-2021 11:50]

Think smart........ Act stupid........


 • Michael_OsGroot
 • Registratie: Maart 2020
 • Laatst online: 15-11-2022

Michael_OsGroot

Yes... Yes!

Hackus schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:45:
@tweakduke Aanpak dikastocratie
Dikastocratie = "regering door rechters" (rechtersregering)

Zal dit aanpassen aan je OP. niet veel FVD stemmers weten wat dat Dikastocratie is.
Ik moet zeggen dat ik voor Baudet wel meer woorden niet kende. Cultuurmarxisme, oikofobie, dikastotratie om er maar een paar te noemen

Chebyshev said it, and I'll say it again; There's always a prime between n and 2n | De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been; Ze lopen op vier poten, en ze kijken heel gemeen


 • NMH
 • Registratie: Oktober 2015
 • Laatst online: 09:55

NMH

Moderator General Chat
Brilsmurfffje schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:06:
Partij programma's zouden verplicht doorgerekend moeten worden, hier staat zoveel gratis geld in. Wie gaat dat allemaal bestalen.
Weinig kans, het hele programma is juist doorspekt met punten om maar geen rekenschap te hoeven afleggen. Zie bijvoorbeeld het politiseren van de ambtelijke top (om te voorkomen dat je van daaruit tegengas krijgt voor "slechte" beleidsvoorstellen), het saneren van de publieke omroep (kritische journalisten zijn lastig), het schrappen van subsidies voor organisaties die de staat aanklagen, het uittreden uit internationale organisaties, verdragen geen directe rechtswerking meer geven, etc. Dit is een recept voor een autocratische draai a la Polen en Hongarije.

 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
BazzH schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:47:
[...]

En wat als "dat soort kiezers" over 8 jaar en een maand in de meerderheid zijn?
Verder eindigt de discussie hier voor mij. Ik wil niets te maken hebben met het maken van onderscheid tussen "zogenaamd goede" en "zogenaamd foute" partijen. Dat past niet in een democratie.

Ik ben de leugens van de VVD bijvoorbeeld echt meer dan zat. Zullen we die dan ook maar wat minder exposure geven? Iemand nog suggesties voor andere partijen die we moeten bannen? Sorry, maar dat kan ik niet serieus nemen.
Het hele punt is juist dat ze alleen een meerderheid worden doordat we ze keer op keer wel veel aandacht geven en er geen kritiek op mogen hebben. Want dat is dan zogenaamd demoniseren.

Er is een verschil tussen partijen die wel of niet tegen de grondwet in gaan. Die wel of niet voor een democratie zijn. Daar mag je best onderscheid op maken. Dat heeft niets te maken met wel of niet met ze eens zijn.

 • Soccer98
 • Registratie: Oktober 2015
 • Laatst online: 23-05 09:35
D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:47:
@BazzH
Wilders voor de rechter slepen was wat mij betreft dan ook een fout. Wilders aanpakken doe je in de kamer of in de media. Maar daarin zijn partijen als de VVD juist te laks geweest en als het op Baudet aankomt verzaken de media daarin op grove wijze.

En nogmaals: ik heb niet de illusie dat je het hele electoraat van Wilders en Baudet terug kunt winnen. Eerste insteek moet zijn om het niet verder te verspreiden. En we hebben gezien dat bijvoorbeeld meeregeren daarbij niet werkt.
Media is toch juist wel erg kritisch op Baudet en de zijnen? Nota bene verdwenene de gehele toeslagenverhoren naar de achtergrond omdat het FvD-debacle eind november alle media-aandacht naar zich toetrok. En ja: daar is Baudet erg slecht uitgekomen, terecht ook. Het begon allemaal met een artikel in het Parool en daarna is GeenStijl er nog vol overheen gegaan en dat heeft echt wel de ogen geopend bij men die dacht op een fatsoenlijk rechts alternatief te stemmen. Die illusie verdween door de media-coverage (en de onzin die Baudet zelf de wereld inbracht tegelijkertijd)

[Voor 9% gewijzigd door Soccer98 op 08-02-2021 11:53]


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
Soccer98 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:52:
[...]

Media is toch juist wel erg kritisch op Baudet en de zijnen? Nota bene verdwenene de gehele toeslagenverhoren naar de achtergrond omdat het FvD-debacle eind november alle media-aandacht naar zich toetrok. En ja: daar is Baudet erg slecht uitgekomen, terecht ook. Het begon allemaal met een artikel in het Parool en daarna is GeenStijl er nog vol overheen gegaan.
Media zijn niet kritisch, ze kijken naar spektakel. En dat was het rondom Baudet.

Als je kijkt hoe vaak Baudet en partijgenoten bij programma's als op1 aan mogen schuiven zonder kritische vragen te krijgen of hoe vaak ze ongezonden stukken of interviews in kranten krijgen dan zie je een hel ander beeld.

Ook heeft Baudet natuurlijk heel veel spreektijd gekregen rondom de rellen in zijn partij. Elke keer verklaringen en interviews met weinig kritiek. Dat hij het zelf zo verneukte kan je de media moeilijk aanrekenen

 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
Soccer98 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:52:
[...]

Media is toch juist wel erg kritisch op Baudet en de zijnen? Nota bene verdwenene de gehele toeslagenverhoren naar de achtergrond omdat het FvD-debacle eind november alle media-aandacht naar zich toetrok. En ja: daar is Baudet erg slecht uitgekomen, terecht ook. Het begon allemaal met een artikel in het Parool en daarna is GeenStijl er nog vol overheen gegaan en dat heeft echt wel de ogen geopend bij men die dacht op een fatsoenlijk rechts alternatief te stemmen. Die illusie verdween door de media-coverage (en de onzin die Baudet zelf de wereld inbracht tegelijkertijd)
In dat akkefietje deden ze hun werk inderdaad. Maar dat hadden die media natuurlijk ook vijf geleden kunnen doen. Het is allemaal niet nieuw. GS is ook jarenlang achter Baudet aangelopen omdat die zo lekker tegen links aantrapt. Zo'n Eerdmans is wat dat betreft helemaal lachwekkend dat hij er nu plots achter komt dat het allemaal toch wel erg schimmig is.

 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Nu online
Ik denk dat FvD wel eens heel groot kan worden. Vooral vanwege het corona standpunt. Daar zijn ze uniek in. Ik weet niet of dat perse goed uitpakt wat ze willen met corona. Maar het coronastandpunt gecombineerd met het overwegend geweldige partijprogramma kan hoge ogen gooien.

Ik zelf wou eerst niet gaan. Omdat ik economisch meer bij de SP pas, maar op andere vlakken bij FvD. Maar vanwege de strijd voor de vrijheid (vrijheid is niet vanzelfsprekend zoals we nu merken) en delen van het programma. En het geweldige enthousiasme van Baudet.

 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
dennis_rsb schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:59:
Maar vanwege de strijd voor de vrijheid (vrijheid is niet vanzelfsprekend zoals we nu merken) en delen van het programma.
Die vrijheid is juist bij Baudet en co heel selectief: zolang je het met hem eens bent heb je niks te vrezen. Kijk hoe Orban met zijn kritische journalisten omgaat en je weet welke semi-dictatuur Baudet nastreeft.

 • Soccer98
 • Registratie: Oktober 2015
 • Laatst online: 23-05 09:35
D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:56:
[...]

In dat akkefietje deden ze hun werk inderdaad. Maar dat hadden die media natuurlijk ook vijf geleden kunnen doen. Het is allemaal niet nieuw. GS is ook jarenlang achter Baudet aangelopen omdat die zo lekker tegen links aantrapt. Zo'n Eerdmans is wat dat betreft helemaal lachwekkend dat hij er nu plots achter komt dat het allemaal toch wel erg schimmig is.
Maar opzich deden ze dat wel toch? Dat wij weet hebben van boreaal, homeopatische verdunning en dergelijke komt omdat Baudet daar in het verleden gewoon kritisch over benaderd werd in de media. Zo'n Vlaardingerbroek werd ook als blond boegbeeld van radicaal rechts neergezet in de VK. Of dat terecht is, laat ik achterwege, daar gaat de discussie niet over. Maar ik ben het er niet mee eens dat de media totaal heeft lopen verzaken aangaande Baudet en zijn dubieuze punten.

Talkshows zijn sowieso van een beschamend journalistiek niveau. Gaat nergens over, maar aan de tafels is Baudet echt wel kritisch benaderd de afgelopen jaren. Ik denk eerder dat je liever had gezien dat er figuurlijk op hem ingezaagd had moeten worden, valt iets voor te zeggen, maar de kritiek was er écht wel. In de media heerste daags na de provinciale verkiezingen ook wel echt het sentiment van 'hoe dit had kunnen gebeuren'.

[Voor 4% gewijzigd door Soccer98 op 08-02-2021 12:03]


 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Nu online
@D-e-n ik heb het over de coronabeperkende maatregelen. Orban heeft mindere kanten, maar ook positieve (immigratiebeleid) vind ik dan he.

Maar maak je geen zorgen, professioneel leugenaar en globalist Mark Rutte (ja ik ben meer van het gezonde nationalisme) zal hoogstwaarschijnlijk gewoon weer premier worden.

 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
@Soccer98
Baudet zat voor de zomer aan tafel bij Jinek: nul kritische vragen van mevrouw. Alleen Asscher die er toevallig ook zat had een weerwoord. Voor de rest was het vooral "gezellig"

En laatst bij Op1 moesten de kritische vragen die iedereen wilde stellen komen van een wetenschapper en een cabaretier die toevallig ook aan tafel zaten.

@dennis_rsb
Dat iemand ook goede punten heeft is een dooddoener. Als elke politicus twintig punten op mag schrijven zal hij of zij altijd wel een paar goede punten hebben. Zelfs de grootste dictators hebben nuttige dingen gedaan voor de samenleving. Maar daarmee is het nog steeds een probleem dat het dictators zijn.

[Voor 31% gewijzigd door D-e-n op 08-02-2021 12:08]


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
Soccer98 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:02:
[...]

Maar opzich deden ze dat wel toch? Dat wij weet hebben van boreaal, homeopatische verdunning en dergelijke komt omdat Baudet daar in het verleden gewoon kritisch over benaderd werd in de media. Zo'n Vlaardingerbroek werd ook als blond boegbeeld van radicaal rechts neergezet in de VK. Of dat terecht is, laat ik achterwege, daar gaat de discussie niet over. Maar ik ben het er niet mee eens dat de media totaal heeft lopen verzaken aangaande Baudet en zijn dubieuze punten.

Talkshows zijn sowieso van een beschamend journalistiek niveau. Gaat nergens over, maar aan de tafels is Baudet echt wel kritisch benaderd de afgelopen jaren. Ik denk eerder dat je liever had gezien dat er figuurlijk op hem ingezaagd had moeten worden, valt iets voor te zeggen, maar de kritiek was er écht wel. In de media heerste daags na de provinciale verkiezingen ook wel echt het sentiment van 'hoe dit had kunnen gebeuren'.
De kritieke was er nauwelijks. Ja er was wat kritiek, maar dat kwam altijd van de andere tafelgasten. Als iemand in een talkshow leugens loopt te verkondigen dan verwacht ik dat die daar op aangesproken word. Dat gebeurt te weinig en is het falen van de media.

Ook in kranten als VK krijgen mensen als Hiddema regelmatig paginas lange interviews met weinig kritiek.

 • Soccer98
 • Registratie: Oktober 2015
 • Laatst online: 23-05 09:35
D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:05:
@Soccer98
Baudet zat voor de zomer aan tafel bij Jinek: nul kritische vragen van mevrouw. Alleen Asscher die er toevallig ook zat had een weerwoord. Voor de rest was het vooral "gezellig"

En laatst bij Op1 moesten de kritische vragen die iedereen wilde stellen komen van een wetenschapper en een cabaretier die toevallig ook aan tafel zaten.
Ja, dat zijn een paar voorbeelden. Daartegenover staan ook zat voorbeelden van Baudet die wel kritisch benaderd werd.

Op1 was inderdaad wel een treurige bedoeling laatst. Nu vind ik dat programma sowieso van een matig inhoudelijk niveau. Hopelijk zoekt Pauw binnenkort weer de talkshowtafel op.

EDIT: Ik vind dit eerder ook een mediabreed probleem. Overal mis ik goede kritische benadering. Die is er echt wel, zoals ik zelf aangeef, maar het is vaak allemaal veel te laagdrempelig. Iemand komt vertellen over zijn punt, misschien krijgt diegene twee prikken, en na acht minuten gaan we naar Huub Stapel die zijn theatershow promoot/

[Voor 31% gewijzigd door Soccer98 op 08-02-2021 12:08]


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
dennis_rsb schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:04:
@D-e-n ik heb het over de coronabeperkende maatregelen. Orban heeft mindere kanten, maar ook positieve (immigratiebeleid) vind ik dan he.

Maar maak je geen zorgen, professioneel leugenaar en globalist Mark Rutte (ja ik ben meer van het gezonde nationalisme) zal hoogstwaarschijnlijk gewoon weer premier worden.
Er is meer in de wereld dan alleen Rutte en Baudet he.

Verder is Baudet helemaal niet realistisch over corona en liegt hij aan alle kanten over de cijfers.

We hebben in Nederland al een zeer streng immigratie beleid overigens. Alleen de uitvoering laat het afweten vanwege bezuinigingen.

Als je naar Orban kijkt vind je dan dat zijn immigratiebeleid opweegt tegen zijn afbraak van democratie, rechtsstaat en media en het inperken van mensenrechten, rechten van vrouwen en van homo's?

 • MarcelGo
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 08:59
....

[Voor 100% gewijzigd door MarcelGo op 08-02-2021 12:17. Reden: foutief]

duurzaam is de weg, 14020 Wp solar, warmtepomp, EV


 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Nu online
n3othebest schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:08:
[...]


Er is meer in de wereld dan alleen Rutte en Baudet he.

Verder is Baudet helemaal niet realistisch over corona en liegt hij aan alle kanten over de cijfers.

We hebben in Nederland al een zeer streng immigratie beleid overigens. Alleen de uitvoering laat het afweten vanwege bezuinigingen.

Als je naar Orban kijkt vind je dan dat zijn immigratiebeleid opweegt tegen zijn afbraak van democratie, rechtsstaat en media en het inperken van mensenrechten, rechten van vrouwen en van homo's?
Was iets misgegaan. Ik zal het even opnieuw in grote lijnen proberen te typen.

Corona is voor de meeste mensen vergelijkbaar met griep. Natuurlijk kun je pech hebben, maar ik zelf val in de risicogroep. Ik heb me bij griep nooit druk erom gemaakt. Dat ga ik nu ook niet doen. Daarnaast is corona ook niet in de orde van ebola. Ik houd me wel aan de basisregels, omdat het moet, en voor mensen die wel bang zijn voor corona. Toch ben ik voorstander om de maatregelen te laten vallen, kijken hoe het uitpakt. Valt het tegen? dan kunnen de teugels wat aangetrokken worden. Handen wassen en thuis blijven bij klachten is het belangrijkste. Uitgerekend die 2 zaken doen mensen minder goed dan in het voorjaar vorig jaar.

Immigratieaantallen zijn te hoog vind ik. In 10 jaar rutte ongeveer 750.000 niet westere immigranten. (een deel vluchtelingen, een deel economische migranten) Ik heb een boek van Baudet gekocht met veel grafieken en tabellen. Van die 750.000 zijn er ook best weer veel weggegaan. Er zit overigens bronvermelding naar het CBS bij. Maar goed ik vind de aantallen nog steeds te hoog. Echte vluchtelingen zijn wat mij betreft welkom, het punt is dat het niet altijd vast te stellen is of iemand een vluchteling is of een economische migrant. Zelfs de IND heeft daar moeite mee. Dus dan ben ik bijna geneigd te zeggen om maar even niemand binnen te laten tijdelijk. We zitten sowieso al met woning te kort, komt niet alleen door statushouders. Maar het helpt er natuurlijk niet aan mee.

Betreft Orban, wat ik al zei. Zijn immigratiestandpunt kan ik wel waarderen, zijn land bewaken. Maar de rest is inderdaad niet oke. Kijk ik zelf vind LHBTI de laatste jaren ook wel iets to much. Maar homovrije zones instellen zoals in polen (Hongarije ook?) gaat gewoon te ver. Ieder mens moet zich veilig kunnen voelen, ongeacht geslacht, geaardheid, afkomst of geloof.

Ik laat het hier even bij, in grote lijnen weet jij ook wel hoe ik er over denk. Maar sommige dingen (zoals corona) wist jij nog niet dus ik dacht ik licht het toch even toe :)

[Voor 3% gewijzigd door dennis_rsb op 08-02-2021 12:26]


 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

dennis_rsb schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:25:
[...]

Was iets misgegaan. Ik zal het even opnieuw in grote lijnen proberen te typen.

Corona is voor de meeste mensen vergelijkbaar met griep. Natuurlijk kun je pech hebben, maar ik zelf val in de risicogroep. Ik heb me bij griep nooit druk erom gemaakt. Dat ga ik nu ook niet doen. Daarnaast is corona ook niet in de orde van ebola. Ik houd me wel aan de basisregels, omdat het moet, en voor mensen die wel bang zijn voor corona. Toch ben ik voorstander om de maatregelen te laten vallen, kijken hoe het uitpakt. Valt het tegen? dan kunnen de teugels wat aangetrokken worden. Handen wassen en thuis blijven bij klachten is het belangrijkste. Uitgerekend die 2 zaken doen mensen minder goed dan in het voorjaar vorig jaar.
Maarre, dat is toch precies wat het huidige kabinet heeft gedaan? De teugels in de zomer even laten vieren, en je zag in het najaar weer gelijk de ziekenhuizen vol stromen. Of bedoel je dat je eerst écht mensen buiten wil zien sterven omdat de IC vol ligt, voordat je gelooft dat de druk op de zorg voldoende is toegenomen?

Wat is voor jou de afkapwaarde om de teugels weer wat strenger aan te trekken?

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 09:49
dennis_rsb schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:25:
[...]
Kijk ik zelf vind LHBTI de laatste jaren ook wel iets to much.
Wat is er "too much"? Ja, het krijgt aandacht in de media. Maar is dat niet logisch? Die mensen voelen zich miskend en zoeken erkenning voor het feit dat ze bestaan.

 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
@dennis_rsb ik zal even kort reageren: wat betreft immigratie mogen al alle echte vluchtelingen blijven. Probleem zit hem in gebrekkige uitvoering. Daar kan Baudet weinig aan veranderen. Je noemt woning tekort maar de plannen van Baudet gaan zelfs met dichte grenzen dat alleen maar vergroten.

Wat betreft corona sla je de plank mis. Het is misschien geen Ebola maar wel veel heftiger dan een groep. Zelfs met de huidige maatregelen gaan er veel meer mensen dood en houden er veel mensen permanente schade aan over.

Daarnaast liggen de ICs vol waardoor andere zorgniet uitgevoerd kan worden.

Het experiment met vrijer laten hebben ze in Zweden geprobeerd. Dat ging helemaal mis, zijn er hard van terug gekomen en hebben veel meer economische schade dan wij.

 • Richh
 • Registratie: Augustus 2009
 • Nu online
n3othebest schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:33:
Je noemt woning tekort maar de plannen van Baudet gaan zelfs met dichte grenzen dat alleen maar vergroten.
Waarop baseer je dat?

Ik ben zeker geen voorstander van FvD en met huisjesmelker Van Haga op #2 op de lijst is FvD naar mijn mening echt geen partij om op te stemmen, als je wil dat de woningmarkt wordt aangepakt.

Desalniettemin zijn de standpunten van FvD op het gebied van wonen weinig 'raar': https://www.fvd.nl/wonen en komen grotendeels overeen met wat andere partijen willen.

Het is een feit dat statushouders een enorme aanspraak maken op de urgentieregeling en tevens het aanbod van sociale huurwoningen (een aanbod wat door andere regelgeving sowieso al afneemt, maar dat terzijde) en dat het grootste gedeelte van ons oplopende inwonersaantal (en daaraan hangt de toegenomen vraag naar woningen natuurlijk) wel degelijk afhangt van migratie.

Migratie is iets wat serieus genomen mag worden in het woningbouwvraagstuk, en eerlijk gezegd vind ik het erg gek dat eigenlijk alleen extreemrechts hier iets over durft te zeggen.

 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 29-05 16:07

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

Zweden gaat helemaal niet mis? Enkel bij een piek komt het hier in de krant, maar voor de rest gaat de samenleving daar wel door.

Voor een griep zijn er ca 3-4 miljoen griepprikken uitgedeeld, hoe zou Corona er hier uitgezien hebben met 4 miljoen preventie prikken bij de zwakkere groepen?

Maar goed, dat gaat hier wat offtopic.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Nu online
n3othebest schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:33:
@dennis_rsb ik zal even kort reageren: wat betreft immigratie mogen al alle echte vluchtelingen blijven. Probleem zit hem in gebrekkige uitvoering. Daar kan Baudet weinig aan veranderen. Je noemt woning tekort maar de plannen van Baudet gaan zelfs met dichte grenzen dat alleen maar vergroten.

Wat betreft corona sla je de plank mis. Het is misschien geen Ebola maar wel veel heftiger dan een groep. Zelfs met de huidige maatregelen gaan er veel meer mensen dood en houden er veel mensen permanente schade aan over.

Daarnaast liggen de ICs vol waardoor andere zorgniet uitgevoerd kan worden.

Het experiment met vrijer laten hebben ze in Zweden geprobeerd. Dat ging helemaal mis, zijn er hard van terug gekomen en hebben veel meer economische schade dan wij.
Maar als je krantenartikelen gaat opzoeken van andere jaren met griep, dan kwam je vergelijkbare berichten tegen. Het is nu alleen gigantisch opgeblazen in de media. De vraag is alleen waarom ze dat doen? The Great Reset? Maar goed als je dan toch praat over doden en schade, dan moet je ook eerlijk zeggen dat er door de lockdowns en maatregelen ook doden en andere ziektes komen. Zelfmoorden, geestelijke instabiliteit, kankeroperaties die te laat zijn, leerachterstanden etc.

edit; en idd hoezo meer woningproblemen met ''dichte' grenzen''? Bedoel je dan dat er geen Poolse bouwvakkers komen? Ach die Oost-Europeanen zit ik niet zo mee. Die mogen best komen, die werken doorgaans hard. En qua cultuur zitten die redelijk dicht bij ons, en meeste zijn ook christenen.
Jeroenneman schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:29:
[...]


Maarre, dat is toch precies wat het huidige kabinet heeft gedaan? De teugels in de zomer even laten vieren, en je zag in het najaar weer gelijk de ziekenhuizen vol stromen. Of bedoel je dat je eerst écht mensen buiten wil zien sterven omdat de IC vol ligt, voordat je gelooft dat de druk op de zorg voldoende is toegenomen?

Wat is voor jou de afkapwaarde om de teugels weer wat strenger aan te trekken?
De zorg had allang opgeschaald kunnen worden. Misschien niet qua artsen, maar wel simpele hulp. Waar je zegmaar weinig voor moet kunnen. En al die doemscenario's zijn nooit uitgekomen. In de eerste golf hadden ze het ook over triage, het is nooit nodig geweest.

Nou ik zou, als je alles loslaat (behalve thuisblijven bij klachten en handen wassen) de teugels weer aantrekken als je merkt dat zonder lockdown er in korte tijd veel meer doden en ic opnames komen. En ja dat kost misschien wat mensen levens, maar dat kosten ze nu ook maar dan door nevenschade.
D-e-n schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:30:
[...]

Wat is er "too much"? Ja, het krijgt aandacht in de media. Maar is dat niet logisch? Die mensen voelen zich miskend en zoeken erkenning voor het feit dat ze bestaan.
Ja dat snap ik wel ja, maar ik bedoel meer altijd dat woord ''inclusiviteit' dan denk ik, elk wel denkend mens zou zich fatsoenlijk moeten opstellen tegen LHBTI. Maar ja het is inderdaad zo dat dat niet vanzelfsprekend is en het dan dus meer aandacht nodig heeft in bijv de media of politiek.

[Voor 4% gewijzigd door dennis_rsb op 08-02-2021 12:53]


 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

Richh schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:51:
[...]

Waarop baseer je dat?

Ik ben zeker geen voorstander van FvD en met huisjesmelker Van Haga op #2 op de lijst is FvD naar mijn mening echt geen partij om op te stemmen, als je wil dat de woningmarkt wordt aangepakt.

Desalniettemin zijn de standpunten van FvD op het gebied van wonen weinig 'raar': https://www.fvd.nl/wonen en komen grotendeels overeen met wat andere partijen willen.

Het is een feit dat statushouders een enorme aanspraak maken op de urgentieregeling en tevens het aanbod van sociale huurwoningen (een aanbod wat door andere regelgeving sowieso al afneemt, maar dat terzijde) en dat het grootste gedeelte van ons oplopende inwonersaantal (en daaraan hangt de toegenomen vraag naar woningen natuurlijk) wel degelijk afhangt van migratie.

Migratie is iets wat serieus genomen mag worden in het woningbouwvraagstuk, en eerlijk gezegd vind ik het erg gek dat eigenlijk alleen extreemrechts hier iets over durft te zeggen.
In 2020 bedraagt het woningtekort 331.000 woningen. De prijzen van huizen zijn sinds 1970 twee keer zo hard gestegen als het modale inkomen. De huurprijzen zijn in tien jaar tijd met ruim 26% gestegen. De markt is uit balans geraakt doordat de vraag naar woningen is gestegen maar het aanbod niet is meegegroeid.

Wow, een alinea zonder onzin. Chapeau FvD!

De problemen op de woningmarkt zijn het directe gevolg van jarenlang verkeerd beleid: massale immigratie, peperduur klimaatbeleid en verdergaande Europese eenmaking hebben wachttijden gecreëerd, woningbouw bemoeilijkt en beleggingen in vastgoed en steeds hogere hypotheken gestimuleerd. Daarom is er nu sprake van een wooncrisis en moeten snel meer woningen worden gebouwd. Maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Het is niet wenselijk dat ons hele land wordt volgebouwd en dat kostbare natuur en landbouwgrond wordt opgegeven ten behoeve van de alsmaar voortgaande immigratie. FVD wil de immigratie inperken en actieve remigratie bevorderen, waardoor er woningen vrijkomen. Zonder onzinnig klimaat- en energiebeleid worden woningen weer betaalbaar. En als we eindelijk uit de dramatische euromunt zijn gestapt, komt er weer een realistische rente. Zo willen wij dit gigantische probleem gaan aanpakken.

Ah, daar is de onzin alweer. Nee, het komt niet door "massale" immigratie, klimaatbeleid en de EU. Het komt door gemeenten die zijn uitgeknepen en bouwgrond als cashcow zien, beleggers die hoge rendementen eisen bij woningbouw en corporaties die verkeerd worden geleid. En een realistische rente na uittreding? Sweet dreams...

Daarnaast willen we kijken naar de bouwstijl. De onovertroffen schoonheid van onze Europese stedenbouw laten we niet verkwanselen door modernistische architecten en ideologieën. We zijn voor generatiewoningen om het contact tussen ouderen en jongeren te versterken. Generatiewoningen pakken een aantal prangende maatschappelijke problemen gecombineerd aan: pensioenproblematiek, sociale uitsluiting door huidig ouderenbeleid, huisvesting jonge gezinnen, kinderopvang, toename sociale en effectieve veiligheid, daling van zorgkosten. We willen maximaal 30% sociale huurwoningen op het totale huuraanbod, zeker in grote steden. En dat nieuwe sociale huurwoningen kleinschalig worden gebouwd, met aandacht voor de schoonheid en de menselijke maat. Bij voorkeur in geringe aantallen in aanvulling op reguliere koop- en huurwoningen.


Wacht, dus nu gaat Baudet beslissen welke architectuur wel en niet is toegestaan? En geringe aantallen sociale huurwoningen? En blijkbaar gaan generatiewoningen alles oplossen? Nou, klinkt als een topplan!

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Nu online
Richh schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:51:
[...]

Waarop baseer je dat?

Ik ben zeker geen voorstander van FvD en met huisjesmelker Van Haga op #2 op de lijst is FvD naar mijn mening echt geen partij om op te stemmen, als je wil dat de woningmarkt wordt aangepakt.

Desalniettemin zijn de standpunten van FvD op het gebied van wonen weinig 'raar': https://www.fvd.nl/wonen en komen grotendeels overeen met wat andere partijen willen.

Het is een feit dat statushouders een enorme aanspraak maken op de urgentieregeling en tevens het aanbod van sociale huurwoningen (een aanbod wat door andere regelgeving sowieso al afneemt, maar dat terzijde) en dat het grootste gedeelte van ons oplopende inwonersaantal (en daaraan hangt de toegenomen vraag naar woningen natuurlijk) wel degelijk afhangt van migratie.

Migratie is iets wat serieus genomen mag worden in het woningbouwvraagstuk, en eerlijk gezegd vind ik het erg gek dat eigenlijk alleen extreemrechts hier iets over durft te zeggen.
Het hele punt met migratie is dat zowel links als rechts daar al strenge regels voor heeft. Er valt dus zo goed als niets daadwerkelijk op te winnen. Dat is de reden dat alleen rechts het er over heeft.

FvD wil bijvoorbeeld wel veel huizen bouwen maar tegelijkertijd het aantal sociale huurwoningen afbouwen en verminderen.

Daarnaast is het natuurlijk niet realistisch wat betreft kosten wat ze roepen. En ze willen tegelijk ook geen landbouwgrond of natuur opofferen claimen ze.

Dus in praktijk neemt het aantal betaalbare woningen af.

@dennis_rsb waren in die griepjaren dan ook zo veel maatregelen? Zonder die maatregelen was het nog veel erger geweest.

Edit: ik bedoelde niet de Polen. ( Nu wel welkom maar we hadden eerst een Polen meldpunt dus zo welkom waren die echt niet).
Ik had het over de plannen voor de economie en huizenmarkt zelf. Lees het bericht van @Jeroenneman maar eens goed door.
Señor Sjon schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:52:
Zweden gaat helemaal niet mis? Enkel bij een piek komt het hier in de krant, maar voor de rest gaat de samenleving daar wel door.

Voor een griep zijn er ca 3-4 miljoen griepprikken uitgedeeld, hoe zou Corona er hier uitgezien hebben met 4 miljoen preventie prikken bij de zwakkere groepen?

Maar goed, dat gaat hier wat offtopic.
Het ging daar op een gegeven moment wel echt mis. Daarna zijn ze strenger geworden. Maar Zweden is natuurlijk een stuk dunner bevolkt dan Nederland en vee minder internationale reizen.

Tsja, voor griepprikken gokken we van tevoren op welke bekende varianten het grootste gaan zijn. Dan kunnen we ons voorbereiden. Maar ook dan kiezen we soms de verkeerde varianten. En toch is het gevolg dan veel minder heftig dan nu bij corona.

[Voor 4% gewijzigd door n3othebest op 08-02-2021 13:01]


 • Helixes
 • Registratie: Juni 2010
 • Laatst online: 27-05 10:06
Richh schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:51:
Het is een feit dat statushouders een enorme aanspraak maken op de urgentieregeling en tevens het aanbod van sociale huurwoningen (een aanbod wat door andere regelgeving sowieso al afneemt, maar dat terzijde) en dat het grootste gedeelte van ons oplopende inwonersaantal (en daaraan hangt de toegenomen vraag naar woningen natuurlijk) wel degelijk afhangt van migratie.

Migratie is iets wat serieus genomen mag worden in het woningbouwvraagstuk, en eerlijk gezegd vind ik het erg gek dat eigenlijk alleen extreemrechts hier iets over durft te zeggen.
Erm.

Was het niet zo dat de bevolkingsgroei - inclussief het migratiesaldo - dicht op het het streven zit? En, dat er dus zonder migratie een bevolkingskrimp zou zijn?

Migranten met een asielachtergrond die je hebt geaccepteerd zul je ergens moeten huisvesten. Je kunt ze - kort gezegd - niet op straat gooien. Dat betekent dat we in Nederland die mensen een sociale huurwoning moeten aanbieden. Dat die echter "ineens" ten koste gaan van de toch al beperkte woningvoorraad in de sociale huursector mag geen verrassing zijn.

Dit is dus slechte planning, en heeft niet heel erg veel te maken met de "ze stelen onze woningen" die je zo vaak hoort. Ik wijs losjes op de privatisering van de sector, en die rare belastingdruk op huurwoningen nadat een aantal cooperaties het loodje legden. Gecombineerd natuurlijk met de PAS- en PFAS debacles. Allemaal beleid uit Den Haag.

Ik voeg trouwens graag even toe dat deze migranten helemaal niets te kiezen hebben. Ze worden geplaatst - vaak in een woonplaats waar dat mogelijk is.

Mijn conclusie is dat de migranten een duidelijke tekortkoming in ons sociale huurbestel aan het licht brengen. Doe dáár dan wat aan, in plaats van lekker xenofoob vanuit de luie stoel en/of Haagse pluche te lopen roeptoeteren.

Anoniem: 511810

Jeroenneman schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:47:
[...]

Dus minder investeren in de technologie van de toekomst, waar we netto geld mee verdienen voor elke euro die we investeren?
Een dalend geboortecijfer, dus nog minder mensen om de AOW op te gaan brengen zonder immigratie?
Dalende handel met onze buurlanden, een sector die enorm veel banen oplevert in Nederland?
En meer concurrentie met landen die door het wel in de EU zitten goedkoper kunnen leveren? (Zie ook de gestegen kosten voor goederen uit het VK).

Geniaal!

Is kortzichtig denken een requirement als je het FvD lidmaatschap aanvraagt?
Uiteraard kun je nog steeds ontwikkelen en verkopen zonder je eigen bevolking een strop om de nek te leggen....

 • Jeroenneman
 • Registratie: December 2009
 • Nu online

Jeroenneman

Pre-order/Early Acces: Nee!

Anoniem: 511810 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 13:03:
[...]


Uiteraard kun je nog steeds ontwikkelen en verkopen zonder je eigen bevolking een strop om de nek te leggen....
Doen we dat nu dan? Welke strop wordt er nu om de nek van de bevolking gelegd? En hoe gaan de actiepunten van de FvD dat oplossen?

| Old Faithful | i7 920 @ (3,3Ghz) / X58 UD4P / GTX960 (1,550Mhz) / CM 690 | NOVA | i5 6600K (4,4Ghz) / Z170 Pro Gaming / GTX 960 (1,500Mhz) / NZXT S340


 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Nu online
Helixes schreef op maandag 8 februari 2021 @ 12:59:
[...]
Was het niet zo dat de bevolkingsgroei - inclussief het migratiesaldo - dicht op het het streven zit? En, dat er dus zonder migratie een bevolkingskrimp zou zijn?
Deze snap ik nooit, oprecht niet. Wat is er mis met bevolkingskrimp? In een klein land als NL? Zelfs Willem Drees riep dit net na de oorlog, dat er een deel van de Nederlandse bevolking zal moeten remigreren. Toen hadden we maar iets van 13-14 miljoen mensen. Er werd gehoor aan gegeven, een deel ging naar VS, Canda bijvoorbeeld. Pas een jaar of 10-15 later begon juist dat er weer gastarbeiders werden aangetrokken.

Een land kan toch prima met bevolkingskrimp? Je hebt immers van alles minder nodig, dus als er minder mensen wonen heb je ook minder zorgmedewerkers nodig om maar wat te noemen.

Dit is een oprecht vraagstuk, wat ik nooit begrepen heb.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:

Een eigen topic voor FvD betekent niet dat de crew of Tweakers achter bepaalde ideologie of standpunten van deze partij staat.

Zero Tolerance
Dit topic valt onder Zero Tolerance. Dit betekent het volgende:
• We grijpen sneller in bij overtredingen.
• Er volgen sneller sancties.
Dat houdt ook in dat naar exclusief oordeel van de crew sneller vervolgstappen ondernemen zullen worden tegen gebruikers die weigeren om fatsoenlijk te discussiëren.

Je reageert hier niet op de man maar op de discussie. Het maakt niks uit welk excuus of welke vorm je eraan geeft, je doet het niet. Je valt niemand aan op zijn mening en je gaat niet iemand classificeren, omdat diegene op deze partij stemt. Je gaat in discussie met de mening, standpunt of ideologie met deze partij als je het er niet mee eens bent.

Verder zijn de volgende zaken niet toegestaan:
 • Discriminerende reacties
 • Ongefundeerde oneliners/generalisaties die niks bijdragen aan de discussie in het topic
 • Rants
 • Whataboutisme
 • Linkdrops
 • Sealioning
 • Het reageren op overduidelijk slechte reacties
 • De discussie over ras/afkomst en IQ is ook hier offtopic.
 • Geen aanvallende reacties (bashen) op politiek voorkeur.
Zie ook: Themaforum: Verkiezingen - Beleid

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee