Toon posts:

Afhandeling faillissement FENOR Energie

Pagina: 1 ... 12 13 14 Laatste
Acties:

Acties:
 • +7Henk 'm!
 • Pinned

 • ijgenweis
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 21-03 14:12
beste tweakers,

Nu zoals verzonden
IN CONVENTIE EN RECONVENTIE


Gedaagde ijgenweis doet eerbiedig zeggen en concluderen voor antwoord als volgt.:
• Gedaagde ontkent alles wat eiser, ( Budget Thuis B.V.), bij inleidende dagvaarding stelt voor zover een en ander hierna niet uitdrukkelijk erkend wordt.
• Meer specifiek zal gedaagde ingaan op eisers stellingen in § VI : Reactie op dagvaarding.
• Gedaagde biedt aan zijn stellingen met alle middelen rechtens te bewijzen.

Inleiding
Gedaagde in conventie ( hierna: ik ) betwist de vorderingen.

Eiser deed zich voor als mijn energieleverancier terwijl zij geen leveringsovereenkomst met mij had.
Ik ben met eiser geen overeenkomst aangegaan en heb ook niemand gemachtigd dit namens mij te doen.

De enige overeenkomst die er had kunnen zijn, zou de voortzetting door eiser van de leveringsovereenkomst tussen FENOR Energie en mij zijn geweest. Dat is waar ik tot 16-3-2022 van uit ging.
Maar eiser heeft n.a.v. mijn eerste bezwaar op de eindafrekening laten weten:
We hebben alle klanten overgenomen van FENOR omdat FENOR failliet was gegaan.
De overeenkomsten hebben wij niet meegenomen
.” ( productie A ; E-mail 16-3-2022 ).
Dus die overeenkomst bestond ook niet ( meer ).

Mocht er door een mij onbekende oorzaak toch een overeenkomst zijn geweest tussen eiser en mij, dan verzoek ik u die overeenkomst nietig te verklaren dan wel te vernietigen wegens strijd met de goede zeden, strijd met dwingende wetsbepalingen, oneerlijke handelspraktijk en/of strijd met het consumenten-recht.

Eis in reconventie:
Eiser in conventie dient de onverschuldigde voorschotbetalingen terug te betalen inclusief wettelijke ren-te en incassokosten.

Gebruikte afkortingen :
Elektriciteitswet 1998 : E-wet
Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 : Besluit-Lz
Informatiecode elektriciteit en gas : informatiecode
De Autoriteit Consument en Markt : ACM
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS 2017 ( Productie B ; Overeenkomst FENOR + ALV) : ALV

Ik gebruik voor producties een letter (en blz. nr.) ter onderscheiding van de genummerde producties van eiser.

Inhoud:
§ I Verweer Primair Blz. 3
§ II Verweer Subsidiair Blz. 4
§ III Buitengerechtelijke incassokosten Blz. 5
§ IV Conclusie met ondertekening Blz. 5
§ V Feiten Blz. 6
§ VI Reactie op dagvaarding Blz. 12
§ VII Producties A t/m H

§ I Verweer Primair :
Ik betwist de vordering. Er is geen leveringsovereenkomst en geen grond voor de vordering.
Ik ben consument en kleinverbruiker van elektriciteit.
Eiser heeft zich aan mij opgedrongen als energieleverancier, zonder over een leveringsovereenkomst met mij te beschikken. Eiser noemt dat in de dagvaarding “energieleverantie waarborgen” .
Energieleverantie waarborgen” is niet de taak van eiser als zij geen overeenkomst met de aangeslotene heeft. Het is zelfs verboden ( Art. 8.5 Wet handhaving consumentenbescherming ) als het een consument betreft, zoals ik.

a. Tussen eiser en mij bestond geen leveringsovereenkomst, omdat ik die niet ben aangegaan (§V Feiten nr.1 )
en omdat eiser die ook niet van de failliet van FENOR heeft overgenomen (§V Feiten nr. 20 , productie A)
en omdat uit ongevraagde levering geen overeenkomst ontstaat.
Ik heb eiser niet om een aanbod of levering gevraagd en heb ook geen overeenkomstaanbod geaccepteerd.

b. Op grond van art. 55 van de E-wet is de Informatiecode elektriciteit en gas (informatiecode) vastgesteld.
Art. 3.1.1.1 daarvan bepaalt:
“Op grond van de leveringsovereenkomst met de desbetreffende kleinverbruiker stuurt de nieuwe leverancier één werkdag voor de switchdatum namens deze aangeslotene een switchmelding naar de regionale netbeheerder.”
Eiser heeft zonder leveringsovereenkomst toch de switchmelding gedaan en daarmee de informatiecode en E-wet overtreden. Daarvoor is eiser zelf verantwoordelijk en ook voor de gevolgen zoals o.a. de kosten van de ongevraagde levering van energie, de bijbehorende belastingen en opslagen en de overige kosten.
De ACM zou op grond van artikel 77i lid 1 b E-wet eiser voor de switchmelding zonder leveringsovereenkomst van de ca. 35.000 kleinverbruikers van FENOR een boete kunnen opleggen, maar houd eiser (nog) de hand boven het hoofd.

c. Zonder leveringsovereenkomst is de levering van elektriciteit aan consumenten niet toegestaan (Art. 8.5 Wet handhaving consumentenbescherming ) en op grond van art. 6:193i onderdeel f BW agressief en verboden.
Op grond van art. 7:7 lid 2 BW is er voor consumenten geen betalingsverplichting voor ongevraagde levering.

d. Op grond van artikel 7:7 lid 2 BW ontstaat er voor consumenten geen betalingsverplichting voor het leveren van (in dit geval) energie, indien deze niet om levering heeft gevraagd. Het uitblijven van een reactie van de consument op de ongevraagde levering wordt niet als aanvaarding aangemerkt. In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat de zinsnede “geen verplichting tot betaling ontstaat” elke vorm van vergoeding bestrijkt, in welke vorm dan ook, wanneer een consument te maken krijgt met een ongevraagde levering, dat evenmin op een andere rechtsgrond, zoals onverschuldigde betaling (6:203 BW) of ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212 BW) een betalingsverplichting kan ontstaan, voor zover deze is te herleiden tot de geleverde zaken of de verrichte diensten en dat dit betekent dat de verrichte diensten jegens de consument om niet zijn verricht. (Kamerstukken II 2012/13, 33520, 3, p. 58). De enkele omstandigheid dat eisende partij energie aan gedaagde partij heeft geleverd levert daarom geen betalingsverplichting op. (Bron : ECLI:NL:RBNNE:2021:1189).

e. De overdracht van het bestand aan kleinverbruikers volgens art. 2 lid 5 Besluit-Lz, zoals hier het geval,
( productie C: Besluit met kenmerk ACM/UIT/568263, randnummer 3 ) geeft de ontvangende vergunninghouder niet van rechtswege de vrijheid om eigen voorwaarden op te leggen ( zoals bij evenredige verdeling volgens het lid 6 ) maar voorziet slechts in een nieuwe wederpartij voor de bestaande overeenkomsten.
Dan moeten die overeenkomsten natuurlijk wel ‘meegenomen’ en nagekomen worden. Dat is hier niet het geval.
Het ‘meenemen’ van de overeenkomst is niet verplicht, althans het Besluit-Lz vermeldt dat niet.

f. Art. 2 lid 5 Besluit-Lz schort de consument-beschermende wetten en regels niet op.

g. De betalingen van de termijnbedragen januari en februari kunnen niet worden opgevat als (stilzwijgende) acceptatie van een nieuwe leveringsovereenkomst, maar alleen als de nakoming van wat met FENOR was overeengekomen, in de veronderstelling dat eiser de leveringsovereenkomsten van FENOR voortzette door de overdracht door de curator volgens art. 37 Faillissementswet en art. 6:159 BW, waarvoor ik vooraf toestemming had gegeven mits de gemaakte afspraken blijven gelden. (art.2.11 ALV).
De hoogte van de termijnbedragen steunt die veronderstelling, want gezien de hogere tarieven van eiser hadden de termijnbedragen onder haar voorwaarden aanmerkelijk hoger moeten uitvallen. (zie ook §V Feiten nr.11 d)
Ter indicatie: 40 (winter)dagen levering kostte volgens de betwiste eindnota € 210, 88 ( € 5,27 / dag ),
daarentegen de 2 maanden = 59 dagen voorschot bedroegen samen € 73,- ( € 1,24 / dag ).

h. Nu eiser de overeenkomst van FENOR niet ‘meenam’, bleef deze bij de failliet achter en is door het intrekken van de vergunning op 31-12-2021 ( productie C: Besluit met kenmerk ACM/UIT/568263, randnummer 4 ) in samenhang met art. 2.12 ALV geëindigd. Er kunnen daarom niet alsnog rechten aan ontleend worden.

j. Zonder betalingsverplichting waren de voorschotbetalingen onverschuldigd en dient eiser deze inclusief wettelijke rente en incassokosten terug te betalen.


§ II Verweer Subsidiair :
In het geval de door eiser veronderstelde leveringsovereenkomst toch bestond verzoek ik om nietigverklaring dan wel vernietiging daarvan op grond van artikel 3:40 lid 2 jo. 3:41 BW. wegens strijd met de goede zeden en strijd met de wet.
Strijd met de goede zeden; omdat de ex-FENOR-klanten gedwongen meebetalen aan de aankoopkosten van hun gegevens (samen € 4.355.274,-) in de speciale tarieven die voor hen gelden bovenop de al hogere marktprijzen. Dat om eiser aan meer klanten te helpen dan zij bij de evenredige verdeling (art.2 lid 6 Besluit-Lz ) zou krijgen?
En omdat het belang van de failliet geen contracts-dwang rechtvaardigt.

Strijd met de wet, omdat :
k. eiser niet heeft voldaan aan de precontractuele informatieplichten van art. 6:230m en 6:230 t/m 6:230v BW en art.95b lid 1 E-Wet en art. 95m E-Wet en de verplichte informatie is niet ( ook niet later ) allemaal op een duurzame gegevensdrager verstrekt waar dat is voorgeschreven.
Eisers bewering ( Dagvaarding blz.2 alinea 8 ) dat “De energieovereenkomst is gesloten buiten de verkoopruimte van eiseres.” en dat eiser “aan de verplichtingen zoals genoemd in de artikel 6:230m en 6:230 t/m 6:230v BW heeft voldaan ( productie: 3 toelichting )“ is niet waar.
Er is geen overeenkomst gesloten en er is voor levering geen informatie verstrekt.

k1. voor aanvang levering op 30-12-2021 was er geen communicatie tussen eiser en mij,

k2. in de e-mail van 30-12-2021 meldt eiser “Wij nemen alle klanten van FENOR over.”. Dat blijkt geen duidelijke taal ( art. 95m lid 1 en 3), want of de overeenkomst van FENOR wel meegaat of niet blijft in het midden.
In gewone mensentaal is ‘klant’ = klantgegevens + overeenkomst.

k3. de e-mail van 30-12-2021 bevat geen adres, geen toegankelijk e-mailadres, geen internetsite en geen vergunninghouder-gegevens (art. 95m 2e lid). ( eiser was toen zelf geen vergunninghouder voor levering aan kleinverbruikers. Bron: lijst vergunninghouders ACM ). NutsServices B.V. is in de e-mail niet genoemd.

k4. de tariefinformatie en voorwaarden waren niet vooraf bekend, ( art. 95m lid 1 E-Wet).
Niet voor aanvang levering (30-12-2021) en niet voor het “ingangsmoment : vandaag” (5-1-2022) genoemd in §3 van de veronderstelde leveringsovereenkomst ( productie: 2 welkomstbrief met overeenkomst ).
De veronderstelde overeenkomst is alleen daarom al vernietigbaar. (art. 95m lid 4 E-Wet )

k5. er was geen tariefinformatie voor december en februari, (art. 95m lid 1 E-Wet.)

k6. de tarieven zijn niet eenduidig. Er staat b.v. eerst “Vaste leveringskosten staan los van uw verbruik en worden per gehele maand per aansluiting van gas en/of elektriciteit in rekening gebracht” en vervolgens “Wij berekenen de vaste leveringskosten per gehele kalendermaand, ook als u maar een gedeelte van de maand klant bent”.
Is het nu maand of kalendermaand? ( art. 95m lid 1 E-Wet ).

k7. de ingangsdatum is niet eenduidig. Is het 5-1-2022 zoals in de veronderstelde overeenkomst of de 30-12-2021, zoals in de 1e welkomstmail? De eindnota gaat van 30-12-2021 uit ( art. 95m lid 1 E-Wet).

k8. de 31 of 32 dagen (30 december tot of t/m 30 januari) die eiser als opzegtermijn vorderde (Productie D) is in strijd met art. 95m lid 7 E-wet, dat bepaalt een termijn van maximaal 30 dagen.
De veronderstelde overeenkomst is alleen daarom al vernietigbaar. (art. 95m lid 4 E-Wet )

§ III De buitengerechtelijke incassokosten:
De buitengerechtelijke incassokosten zijn door eiser onterecht in rekening gebracht, omdat per omgaande inhoudelijk bezwaar is gemaakt tegen de eindafrekening. Die kosten hadden niet gemaakt hoeven worden (6:96 lid 2 BW).
De e-mail van 16-3-2022 kan niet als WIK-brief gelden zoals eiser stelt. De betalingsverplichting was volgens ALV art. 13.1. nog opgeschort door mijn bezwaar. Dat beïnvloed ook eisers renteopgave .

Verantwoording incassokosten in reconventie:
- De pogingen om van eiser een rechtsgeldige grond voor de veronderstelde overeenkomst te vernemen zijn vruchteloos gebleven. Zelfs de dagvaarding geeft nog geen antwoord.
- Daarnaast werd de communicatie met eiser steeds lastiger gemaakt door niet of pas na aandringen op e-mails te reageren en in de ‘ontvangstbevestiging’ te beweren de e-mail niet in behandeling te zullen nemen. En dat terwijl eiser zelf al haar berichten per e-mail toestuurt.
- Als eiser mijn schikkingsvoorstel van 18-3-2022 ( en 31-3-2022 herhaald ) had aanvaard had dat ons allen veel werk en kosten bespaard.


§ IV MET CONCLUSIE:
Dat het U Edelachtbare moge behagen
- zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
- eiser niet ontvankelijk te verklaren althans de vorderingen van eiser af te wijzen,
- eiser te veroordelen tot het terugbetalen tegen behoorlijk bewijs van kwijting van de voorschot / termijnbedragen ten bedrage van € 73,00 vermeerderd met € 40,00 buitengerechtelijke kosten en € 1,74 wettelijke rente vanaf de voorschotbetaling t/m 14-01-2023, vermeerderd met wettelijke rente over de hoofdsom ad € 73,00 vanaf 15-01-2023 tot aan de dag der algehele voldoening,
- de kosten van het geding te compenseren in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt,
- de uitspraak te publiceren op www.uitspraken.nl t.b.v. lotgenoten.

[Voor 4% gewijzigd door ijgenweis op 09-02-2023 14:49. Reden: Nu zoals verzonden]


 • controller_35
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 10-02 16:26
@ijgenwijs, ik heb je een PB gestuurd via de messenger hier.

 • ijgenweis
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 21-03 14:12
ijgenweis schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 12:20:
beste tweakers,

Nu zoals verzonden aan de rechtbank


[...]
En hierbij de reactie op de dagvaarding.
§ VI : Reactie op dagvaarding.

50. Algemeen :
Er ontbreekt een verklaring hoe de door eiser veronderstelde leveringsovereenkomst zonder mijn acceptatie rechtsgeldig kon ontstaan.
De dagvaarding bevat maar beperkt correcte feiten, vermoedelijk omdat een correcte dagvaarding niet loont gegeven de beperkte omvang van de vordering. Eiser heeft het met wat knip- en plakwerk afgedaan.

51. Blz. 2. De 4e alinea (Normaliter verloopt …)
Eiser heeft de standaard aanmeldprocedure en gedragingen meermalen in haar dagvaarding opgenomen, terwijl die niet van toepassing zijn in deze situatie. Dat blijkt uit de volgende alinea dat aangeeft:
In dit geval verliep het aanmeldproces anders.”. Er was geen aanmeldproces.

52. Het ging zo: De klantgegevens werden door eiser van de failliet van FENOR gekocht. “De overeenkomsten hebben wij niet meegenomen.” melde eiser mij op 16-3-2022 n.a.v. mijn 1e bezwaar tegen de eindafrekening.
( Productie A ; RE Contactformulier BE. Overig , § V Feiten nr. 20)
Daarmee heeft eiser zich - zonder overeenkomst en zonder informatie vooraf - opgedrongen als leverancier.
( Productie D ; Vanaf 30 december krijgt u stroom van Budget Energie ).
Een aanmeldproces was er niet dus:
* geen bestelknop, geen bestelling, geen geldig stappenplan, geen aanmeldformulier,
* geen link om voor akkoord te klikken, geen vinkje bij de ALV en geen precontractuele informatie,
* “productie: 1 aanmeldproces” en “productie: 3 toelichting ” zijn daarom niet van toepassing,
* “productie: 2 welkomstbrief met overeenkomst” is hooguit een aanbod of conceptovereenkomst, ( zonder acceptatie- of weiger-knop ).
* zonder acceptatie geen overeenkomst, dus ook niets om te herroepen,
* binnen 14 dagen herroepen zou in strijd zijn met wat eiser in de 1e Welkomstmail stelde “Wilt u overstappen? [ …. ] Dit mag wel vanaf 30 januari 2022.” ( Productie D ).
* mijn e-mailadres heeft eiser uit de FENOR-gegevens, niet van mij (tenzij van een eerdere overeenkomst),
* eiser heeft mij niet om een incassomachtiging gevraagd en die heb ik ook niet gegeven,

53. Blz. 2. De 5e alinea laatste zin :” U leest hieronder meer over uw overgang naar Budget Energie
Dat staat wel aangekondigd, maar staat niet in die e-mail. (productie: 2 welkomstbrief met overeenkomst).
Wat nog wél geldig is van het stappenplan of hoe een en ander dan wel verloopt ontbreekt.

54. Blz. 2. De 6e alinea 1e en 2e zin “In dit geval heeft BudgetEnergie namelijk de energieleverantie willen waarborgen nadat Fenor (de voorgaande energieleverancier) failliet is geraakt per 30-12-2021. Eiseres heeft per die datum de energieleverantie overgenomen om te waarborgen dat gedaagde wel energie af kon nemen.
Dat waarborgen is niet waar, omdat:
* De leveringszekerheid hing niet van eiser af. Als eiser de klanten niet had overgenomen had een andere leverancier dat mogelijk gedaan of had art.2 lid 6 Besluit-Lz in werking getreden met de z.g. restverdeling.
* energieleverantie waarborgen is geen taak van eiser als zij geen leveringsovereenkomst heeft,
* FENOR B.V. is op 16 december 2021 failliet gegaan, niet op 30-12-2021.

55. De 6e alinea 3e zin “Tijdens de overgangsperiode welke duurde tot 13-01-2022 […] ” is niet juist.
Alleen de 1e periode van 10 werkdagen gold ( art.2 lid 5 a Besluit-Lz ), dus tot 30-12-2021.
Maar door de foute info van het ACM (§ V Feiten nr. 4) kon ik niet per 30-12 overstappen.

56. De 6e alinea 4e zin “Na ontvangst van het nieuwe energiecontract van eiseres [ … ].
Ik heb geen nieuw energiecontract afgesloten.

57. Blz. 2. De 7e alinea 1e zin “De welkomstmail [ … ] naar het door gedaagde opgegeven e-mailadres [ … ]”.
Ik heb in 2021 en 2022 geen e-mailadres aan eiser opgegeven. Eiser heeft het van FENOR gekocht.
en “alle voorwaarden elektronisch beschikbaar zijn”. Dat is niet waar, getuige productie 2 : Welkomstbrief bovenin bij Bijlagen, daar komen geen ALV en andere voorwaarden bij voor.
De 7e alinea 4e zin “Bij de welkomstmail wordt tevens een kopie van de overeenkomst toegestuurd [ ]”
Ik was geen overeenkomst aangegaan, dus kan daar geen kopie van bij de ‘Welkomstmail’ hebben gezeten.
Het kan alleen een concept of voorstel zijn.

58. Blz. 2. De 8e alinea “De energieovereenkomst is gesloten buiten de verkoopruimte van eiseres.” en “aan de verplichtingen zoals genoemd in de artikel 6:230m en 6:230 t/m 6:230v BW heeft voldaan ( productie: 3 toelichting )“. Dat is niet waar, er is geen overeenkomst gesloten, dus zijn er ook geen verplichtingen.

59. Blz. 2. De 9e alinea “De vordering is mede gebaseerd op algemene voorwaarden [ …. ] ”
Ik ben geen overeenkomst aangegaan, dus eiser kan mij niet aan zijn ALV houden.

60. Blz. 3. De 1e en 2e alinea Niet van toepassing; geen overeenkomst, geen aanmeldproces en geen incassomachtiging.

61. Blz. 3. De 3e alinea laatste regel: “algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van eiseres waarbij aangevinkt dient te worden [ … ] “ Dat is niet waar, aanvinken komt bij lezen of downloaden niet voor.
én tevens worden de algemene voorwaarden met de welkomstemail aan gedaagde verzonden.”
Dat is niet waar, getuige productie 2 : Welkomstbrief bovenin bij Bijlagen, daar komen geen ALV bij voor.

62. De 5e alinea 1e zin : “Eiseres en gedaagde zijn overeengekomen [ … ]. Dat is niet waar, ik ben niets met eiser overeengekomen.

63. De 5e alinea 2e zin : “Dat termijnbedrag is op grond van [ … ] “.
Het termijnbedrag is onrealistisch laag en heel toevallig de € 39,- zoals overeengekomen met FENOR.
( zie § V Feiten nr. 11 bij d )

64. De 6e alinea Intreden verzuim “De termijn van betaling die voor de voldoening [ ….. ]”
Er is geen betaaltermijn bepaald. De ALV art. 12.6 vermeldt : “Wij laten u weten op welke datum u ons uiterlijk moet betalen en op welk rekeningnummer (IBAN).”, maar de eindnota noch de e-mail vermelden dat.
De e-mail met eindnota die op 10-3 om 9:23 is ontvangen (Brongegevens e-mail) heeft het over “binnen 14 dagen”. De eerste dag is dan 11-3-2022. Dus 15-3-2022 is veel te kort.
Maar bovenal: Al op 10-3-2022 om xxuyy heb ik bezwaar ingediend en om 12uzz nogmaals. (§ V Feiten nr. 17 ) Ik had dus tijdig gemotiveerd bezwaar gemaakt. De betalingsverplichting was daardoor opgeschort volgens eisers ALV art. 13.1. dat luidt: “Bent u het niet eens met een jaarnota of eindnota die wij u sturen? Stuur ons dan schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift en geef aan waarom u het niet met deze nota eens bent. Doet u dit binnen de betalingstermijn? En gebruikt u de elektriciteit en/of het gas alleen voor uw huishouden? Dan hoeft u deze nota nog niet te betalen totdat wij een beslissing hebben genomen”.
Het “verzuim” is niet ingetreden op 15-3-2022.

65. Na de cijfers, 1e zin: “De termijnnota's van januari en februari 2022 zijn door gedaagde voldaan
Dat is juist, per iDEAL (§ V Feiten nr. 13 en 14 ) omdat ik toen nog dacht met de FENOR-overeenkomst van doen te hebben.
2e zin : “De eindnota welke automatisch is geïncasseerd per 15-03-2022 is per diezelfde datum door gedaagde gestorneerd.” is niet waar. Eiser is door mij niet gemachtigd, dus kan ook niet geïncasseerd hebben.
per diezelfde datum door gedaagde gestorneerd.” is niet waar, ik heb niet gestorneerd. Bewijs a.u.b..
Er ging waarschijnlijk intern bij eiser iets mis op 8-3-2022, getuige de brief van het 2e incassobureau dat vermeldt: Factuur specificatie:
factuurdatum factuurnummer factuurbedrag
08/03/2022 nummer1/ nummer2 € 137,88
08/03/2022 nummer1/ nummer3 € 137,88-
08/03/2022 nummer1/ nummer4 € 137,88

66. Blz. 3. De laatste alinea: “De overeenkomst is aangegaan voor electra voor een periode van drie jaar [ ... ]”
Ik ben geen overeenkomst aangegaan en drie jaar ? waar komt dat vandaan ? en waarom dan geen boete ?

67. Blz. 4 Verantwoording incassokosten :
2e zin : “Deze pogingen om gedaagde tot betaling te bewegen zijn door het ontbreken van een reactie dan wel algehele betaling vruchteloos gebleken
Dat ik niet gereageerd zou hebben is niet waar. Zie voor de ware toedracht a.u.b. mijn § V Feiten.
waardoor eiseres zich genoodzaakt heeft gezien de vordering over te dragen aan haar incassogemachtigde. ”
De overdracht zou aan de gerechtsdeurwaarder zijn om te dagvaarden. (productie: 6 laatst blad). Dat deze er zelf weer een hele incasso-routine op los laat, is niet gerechtvaardigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn onterecht, omdat direct al inhoudelijk bezwaar is gemaakt tegen de eindafrekening. De werkzaamheden en kosten hadden daarom niet gedaan en gemaakt hoeven worden (6:96 lid 2 BW). Zowel eiser ( op 9-6-2022 ) als de gerechtsdeurwaarder ( op 9-8-2022 ) zijn daarop gewezen.
3e zin : “Alvorens [ …. ] op 16-03-2022 schriftelijk tot betaling gemaand.”
Op 16-3-2022 had eiser nog niet op mijn bezwaar gereageerd, dus toen gold de opschorting van de betaalplicht nog (art. 13.1. ALV). Als WlK-sommatie kan die e-mail dus niet gelden.
Verantwoording incassokosten 2e alinea : “Volledigheidshalve: Het e-mailadres is door gedaagde zelf opgegeven.” Dat is niet waar, mijn e-mailadres heeft eiser uit de FENOR-gegevens, niet van mij ( tenzij van een eerdere overeenkomst in 2018, maar die had dan al verwijderd moeten zijn ).

68. Blz. 4 Verantwoording rente:
Bij de berekening van de rente is geen rekening gehouden met de opschorting van de betaalplicht door mijn bezwaren (art. 13.1. ALV).
En als ik die berekening met 16-03-2022 uitvoer is de uitkomst € 2,36, niet € 2,40.
( 16-3 t/m 31-12 = 291 dagen á 2% en 11 dagen in 2023 á 4% =>
€ 2,7576 x 291 / 365 + € 5,5152 x 11 / 365 = € 2,1985 + € 0,1662 = € 2,3647. Afgerond € 2,36 )

69. Blz. 4 Ongerechtvaardigde verrijking
1e en 2e zin “Vaststaat dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen [ … ] . Er is immers sprake van aanbod (levering van energie) en aanvaarding (afname en gebruik door gedaagde). Dat is niet waar.
‘Levering van energie’ aan een consument zonder leveringsovereenkomst is verboden (art. 8.5 Wet handhaving consumentenbescherming) en zonder betaalplicht voor de consument (art. 7:7 lid 2 BW.).
En uit ‘Levering van energie’ ontstaat geen leveringsovereenkomst.
4e zin “Eiseres wenst te benadrukken dat de in rekening gebrachte tarieven marktconform zijn [ … ]”
Dat is niet waar. Het tarief normaal is 46% hoger en dal is 19% hoger dan wat bestaande klanten van eiser werd berekend in januari 2022. (§ V Feiten nr.8 : e-mail 30-12-2021).
En als enkel tarief is het 19% hoger dan het gemiddelde in januari volgens het CBS .

70. Blz. 5 Ongerechtvaardigde verrijking vervolg
1e zin “Gedaagde is ongerechtvaardigd verrijkt [ …. ].
(i) Dit moet eiser voorrekenen, want als eiser (of een ander) behalve de klantgegevens ook de overeenkomsten had overgenomen - zodat er wél een overeenkomst was - hadden de tarieven van FENOR gegolden.
En als eiser (of een ander) de klanten van FENOR niet had overgenomen, dan hadden zij nog tot 13-1-2022 energie met FENOR-prijzen gehad. En daarna de gemiddelde februari tarieven die volgens CBS 6,4% lager waren dan januari.
(iv) 1e zin Dat er “geen redelijke oorzaak (rechtvaardigingsgrond) aanwezig [ is ]”
Dat is niet waar, het ontbreken van een overeenkomst en door ongevraagde levering: art. 7:7 lid 2 BW..
Het is eisers eigen toedoen, omdat zij zonder overeenkomst de switchmelding heeft gedaan ( art. 3.1.1.1 informatiecode ) en daarmee de wet heeft overtreden.

71. Blz. 5 Meer subsidiair, onverschuldigde betaling ex art. 6:210 BW
4e zin “Omdat fysieke ongedaanmaking [ … ] op grond van art. 6:210 lid 2 BW de waarde van de prestatie te vergoeden [ … ]”.
Het is mij niet ‘toe te rekenen’ en mij ook niet bekend, dat eiser de FENOR-overeenkomst niet heeft overgenomen. En ik heb evenmin ‘toegestemd’ in door eiser opgelegde ‘tegenprestatie’. (art. 6:210 lid 2 BW)

72. Blz. 6 VERWEER VAN DE GEDAAGDE : Voor de juiste toedracht zie a.u.b. § V Feiten.
1e alinea 1e zin “Van gedaagde is een bezwaar ontvangen , zie productie 7 ”.
Dat is niet waar, ruim meer dan één.
Kortheidshalve verwijs ik naar § V Feiten nr. 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31 en dan pas 33 = productie 7 en daarop volgend nr. 35, 38 en 40. Tevens verwijs ik naar de reacties van eiser § V Feiten nr. 20, 24 en 34.
Daarbij ; ik heb de gerechtsdeurwaarder twee maal gewezen op de noodzaak om de eerdere communicatie met zijn opdrachtgever op te vragen en te lezen. ( die ‘hulp’ zou niet nodig moeten zijn ).

73. 3e zin “Gedaagde stelt vervolgens per 07-10-2022, [ … ]“. Dat is niet waar,
Al op 18-3-2022 heb ik mijn 2e bezwaar tegen de eindafrekening ingediend (§ V Feiten nr. 21 ) met daarin de terugvordering van de ten onrechte in rekening gebrachte en onverschuldigd betaalde termijnbedragen.
Ik deed daarbij tevens een schikkingsvoorstel om de zaken in der minne te schikken. Eiser is daar niet op in gegaan.

74. 2e alinea 3e en 4e zin “Gedaagde stelt dat de overeenkomst tussen partijen niet tot stand is gekomen. Gedaagde heeft echter geen gebruik gemaakt van het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na tot stand koming te ontbinden."
Een niet tot stand gekomen overeenkomst is niet te ontbinden, die bestaat niet.

75. 2e alinea 6e zin “Gedaagde is hierover geïnformeerd echter is het niet eens met de beantwoording van zijn stellingen.”. Deze zin treft geen doel. De brief van 13-10-2022 ( productie 11) rept met geen woord over het herroepingsrecht net zomin als mijn reactie daarop.

76. 2e alinea 7e zin: “Gedaagde reageert vervolgens meerdere malen
eiser heeft hier informatie weggelaten. Namelijk (§ V Feiten nr. 39 ):
Dat ik op 20-10-2022 van de deurwaarder per e-mail een brief met foute veronderstellingen ontving zoals:
De levering is gestart nadat er een aanmeldproces is doorlopen en uiteindelijk akkoord is gegeven op de algemene voorwaarden, actievoorwaarden, tarieven en de automatische incasso.” ( productie 13 ).
Dan passen de “meerdere malen” in productie 12 beter.

77. 2e alinea laatste zin: “Eiseres heeft gedaagde reeds inhoudelijk beantwoord per 17-08-2022, waarbij tevens is verwezen naar de berichtgeving van en 30-03-2022 , zie productie 13”.
Dat ik die ‘inhoudelijke beantwoording’ op 18-8-2022 heb weerlegd, net als op 31-3-2022, laat eiser maar weg en geeft zo een onjuist beeld van mijn verweer ( productie : G en H ).

 • ijgenweis
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 21-03 14:12
ijgenweis schreef op maandag 13 februari 2023 @ 16:26:
[...]


En hierbij de reactie op de dagvaarding.


[...]
Op 15 maart kan BE reageren bij de rechter of vooraf schriftelijk.

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • ijgenweis
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 21-03 14:12
Nieuws.

Ik kreeg een schikkingsvoorstel.
De rekening wordt 0, de voorschotten terugbetaald incl. rente en € 40,- incassokosten.

Maar BE heeft nog steeds gelijk, zegt ze.

Is dat een mooie oplossing?

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • _JGC_
 • Registratie: Juli 2000
 • Nu online
ijgenweis schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 17:07:
Nieuws.

Ik kreeg een schikkingsvoorstel.
De rekening wordt 0, de voorschotten terugbetaald incl. rente en € 40,- incassokosten.

Maar BE heeft nog steeds gelijk, zegt ze.

Is dat een mooie oplossing?
Voor jou een mooie oplossing.

BE weet dat ze zwak staan en als een rechter hier een uitspraak over doet kunnen de overige gedupeerden ook hun geld terug krijgen op basis van het vonnis in jouw zaak. Ze hebben heel veel te verliezen en niks te winnen, vandaar schikken en alles terugbetalen/kwijtschelden.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Johnvh
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 09:55
Ik volg dit topic sinds dag 1 en vind het knap dat je zo standvastig en 'ijgenweiz' bleef. Het resultaat voor jou is daar. Ik zou het begrijpen als je hiermee genoegen neemt waarbij Budget Energie van geluk mag spreken als het hierbij blijft.

Wat zou een verdere stap voor jou kunnen zijn?

 • ijgenweis
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 21-03 14:12
Een deel uit het schikkingsvoorstel :
Budget Energie is van mening dat er rechtsgeldig een overeenkomst tot stand is gekomen tussen u en Budget Energie op basis van het Besluit Leveringszekerheid Elektriciteitwet en het Besluit Leveringszekerheid Gaswet. Budget Energie heeft een leveringsovereenkomst aan u bevestigd en heeft u marktconforme tarieven aangeboden. Ondanks het feit dat Budget Energie de levering als terecht ziet, zijn wij bereid tot een gezamenlijke oplossing te komen. U heeft een conclusie van antwoord in conventie en een eis in reconventie ingediend. Hier is ook het een en ander voor te zeggen. Budget Energie blijft het oneens met de inhoud, maar wil ook kijken naar de mogelijkheid om af te zien van een verdere gerechtelijke procedure en tot een gezamenlijk oplossing te komen. Kijkend naar de hoogte van de vordering en de tijd en moeite die beide partijen kwijt zijn aan de procedure lijkt een gezamenlijke oplossing ons voor beide partijen gewenst. Graag hoor ik van u of u hiervoor open staat.
en mijn reactie op het voorstel :
Geachte mevrouw <naam>,

dank voor het aanbod.

Ik vind het echter te vroeg om daarop in te gaan.
Ik wil b.v. eerst weten hoe Budget Energie tot de conclusie kon (en kan) komen dat er rechtsgeldig een overeenkomst tot stand is gekomen op basis van het Besluit Leveringszekerheid Elektriciteitswet als die niet van de failliet is overgenomen.

Dat had natuurlijk al in de dagvaarding moeten staan.
En dus wacht ik nu uw reactie af die u op 15 maart de kantonrechter geeft.
Nadat die reactie mij door de rechtbank is toegezonden zien we dan verder.

Met vriendelijke groet,

ijgenweis

 • ijgenweis
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 21-03 14:12
Ik kreeg een laatste voorstel, gelijk aan de vorige.
Deze keer zat er een hele verhandeling bij.
Graag benader ik u nog eenmaal om te bezien of we er toch onderling uit kunnen komen. Ik zal hieronder allereerst een korte nadere uitleg geven over hoe het juridisch gezien in elkaar stak toen u klant bij Budget Energie werd na het faillissement van Fenor. Deze uitleg wordt ook onderschreven door onze toezichthouder (Autoriteit Consument & Markt, “ACM”), zoals hierna aangehaald. Hopelijk ziet u als gevolg van deze nadere uitleg in dat het klopt dat u destijds een nieuw contract van ons kreeg, met nieuwe tarieven.


Overname klantenbestand Fenor

Fenor werd op 16 december 2021 failliet verklaard. Bij een faillissement van een energieleverancier geldt een specifieke wettelijke procedure. Deze is vastgelegd in het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998/Gaswet (zie hier; en hier de toelichting van de ACM specifiek voor Fenor). Eerste fase van deze procedure is dat de curator gaat kijken of een van de andere energieleveranciers het klantenbestand wil overnemen (zie artikel 2, lid 5, sub b van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998/artikel 3, lid 5, sub b van het Besluit leveringszekerheid Gaswet). In dit geval waren wij bereid het klantenbestand over te nemen. Als gevolg hiervan kwam er een contract tot stand tussen ons en de klanten van Fenor (waaronder uzelf). Dit rechtsgevolg staat letterlijk in de toelichting bij de hiervoor genoemde Besluiten leveringszekerheid (zie hier): (stb-2006-104 artikelsgewijze toelichting 5e lid)

2. In plaats daarvan wordt door de betrokken onderneming collectief,
hetzij voor het hele klantenbestand, hetzij voor gedeelten daarvan, bezien
of een andere vergunninghouder bereid en in staat is om het klein-
verbruikersbestand over te nemen. Indien dat lukt komt er een contract tot
stand tussen de kleinverbruiker en de betrokken nieuwe leverancier.
De
betrokken kleinverbruiker, die immers een nieuwe wederpartij krijgt
«toebedeeld», heeft het wettelijk recht om te allen tijde weer te switchen
van leverancier met een maximale opzegtermijn van 30 dagen (artikel
95m, tiende lid van de wet).


Ook de ACM heeft dit rechtsgevolg onderschreven (zie hier). Dit na advies hierover te hebben ingewonnen bij het kantoor van de landsadvocaat (Pels Rijcken). Zie hier het volledige advies van Pels Rijcken en met name pagina 11/14 (v.w.b. de civielrechtelijke grondslag voor het nieuwe energiecontract).


Dat er dus een nieuw contract tot stand kwam tussen Budget Energie en uzelf staat vast. Daarbij waren wij geenszins verplicht om u dezelfde tarieven te bieden die u destijds had bij Fenor. Dit kon ook niet aangezien de inkoopprijzen op dat moment (december 2021) veel hoger lagen dan toen u de tarieven met Fenor afsprak.


Het klopt dus hoe wij handelden bij de overname van het klantenbestand van Fenor. Dit was geheel volgens de wettelijke regeling hieromtrent (en ook civielrechtelijk sluitend).
"Indien dat lukt komt er een contract tot stand tussen de kleinverbruiker en de betrokken nieuwe leverancier."
is geel gemarkeerd (en hier vet). De volgende zin met "die immers een nieuwe wederpartij krijgt" niet.

Ik heb gereageerd met :
ik wacht uw reactie af die u de kantonrechter geeft.
Nadat die reactie mij door de rechtbank is toegezonden zien we dan verder.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
Ik neem aan dat je het advies van de landsadvocaat hebt gelezen, maar dat is niet zo eenduidig als nu wordt voorgedaan.

Meest opvallend is de redenatie in het advies van de landsadvocaat dat er een verbintenis zou ontstaan uit redelijkheid en billijkheid, terwijl in de toelichting op het ontwerp van professor Meijers nu juist expliciet wordt benoemd dat er geen verbintenis kan ontstaan op die grond:

Real in "Afhandeling faillissement Welkom Energie"

Zie ook de zeer uitgebreide analyse van @desp en de overige discussie rondom het advies van de landsadvocaat:

desp in "Afhandeling faillissement Welkom Energie"

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
Overigens blijft het m.i. opvallend dat de energiebedrijven aankloppen bij de ACM voor duiding van het BLZ, de ACM vervolgens op kosten van de belastingbetaler om advies vraagt bij de landsadvocaat en dat advies vervolgens bij de energiebedrijven belandt.

Voor zover ik weet kunnen consumenten niet bij de ACM vragen om een advies van de landsadvocaat.

 • ijgenweis
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 21-03 14:12
Real schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 16:53:
[...]

Ik neem aan dat je het advies van de landsadvocaat hebt gelezen, maar dat is niet zo eenduidig als nu wordt voorgedaan.
Ja, ik lees bij Welkom mee. Daar is veel info te vinden, waarvoor dank.

"niet zo eenduidig" ( nogal krom geredeneerd zelfs.) maar bluffen mag BE toch wel?

Uiteraard heeft BE om uitstel gevraagd en gekregen. Staat nu voor 12-4 op de rol.
Tot ik hun reactie heb houd ik mij hier liever stil.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
ijgenweis schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 09:31:
[...]
maar bluffen mag BE toch wel?
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Pagina: 1 ... 12 13 14 Laatste

Let op:
• Discussie over overstappen, andere leveranciers en hun tarieven hoort in Overstappen naar een nieuwe energieleverancier thuis, in dit topic is het offtopic.
• Discussie over energieprijzen in het algemeen mag in Paniek op de energiemarkt, prijzen door het dak worden gevoerd.


Wat nadrukkelijk NIET de bedoeling is:
De welbekende "ja ik ook"-reacties. Meldingen dat je gestorneerd hebt, een MOI hebt ingediend, je MOI is goedgekeurd, overgestapt bent enz. vallen hier ook onder. Deze worden zonder pardon verwijderd.
• Flamen, trollen, of andersoortig ononderbouwd ranten richting Fenor Energie.
• Gooien met 'modder'.
• Het posten van privé NAW gegevens van de eigenaar en/of medewerkers is niet toegestaan.
• Algemene discussie over (andere) faillissementen
• Geen posts over overstappen enz. Dit is gewoonweg offtopic.
• Reageer constructief of reageer niet. Het is hier geen chatbox.
• Al het andere wat volgens de diverse FAQ's en policy's niet toegestaan is.

Wat wij WEL graag zien:
• Houd de discussie hier netjes.
• Reageer beargumenteerd.
• Post alleen als je daadwerkelijk iets toe te voegen hebt.


Algemene feedback op dit topic en elk ander topic binnen SF mag in Shopping Forum - Feedbacktopic. Feedback op individuele moderaties mag per DM naar de betreffende moderator. Hier zijn beiden offtopic.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee