Toon posts:

Teruggave online gekocht artikel, verkoper houdt kosten in?

Pagina: 1
Acties:

 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 09-06 22:26
Ik heb op 1 oktober 2018 een tweedehands artikel bij een grote handelaar in tweedehands autoonderdelen besteld. Dit is een bedrijf met een website, KvK nummer etc. Oftewel, we hebben het hier over een consumentenkoop.

Het gaat om een bedrag van ongeveer 220 euro (200 euro artikel, 10 euro verzending, 10 euro paypal kosten) en dit is met PayPal betaald.

Ik heb het artikel vandaag ontvangen en helaas blijkt het niet het goede artikel te zijn. Ik heb zelf een fout gemaakt bij het bestellen. Dom, maar ik wil het graag retourneren.

Ik heb daarop de verkoper aangeschreven en deze gaf aan wellicht het goede artikel te kunnen even, echter heb ik zelf het artikel in mijn eigen voorraad liggen. Ik heb gewoon de verkeerde aanname gemaakt over, in dit geval, de montagepunten van de binnenspiegel. Dus ik wil graag het artikel retourneren tegen terugstorting van het aankoopbedrag. Dit heb ik ook via e-mail kenbaar gemaakt.

De reactie is
Oke verzendkosten zijn voor u + 10 procent annuleringskosten.

Met vriendelijke groet,
Ik heb reeds kenbaar gemaakt dat het voorstel van de verkoper niet accepteer, dit is niet in lijn met de wet koop op afstand:
Ik zou graag een antwoord van u willen ontvangen of u het volledige aankoopbedrag (200 euro voor de spiegel, 10 euro verzendkosten, paypal kosten) van plan bent terug te storen.
Dit is in lijn met de Wet Koop op Afstand, waar ook deze aankoop onder valt. Uw voorstel van het inhouden van de verzendkosten en 10% annuleringskosten wijs ik af. Dit is tegen de wet en is ook niet opgenomen in uw eigen algemene voorwaarden (hoewel algemene voorwaarden welke in strijd zijn met de wetgeving ongeldig zijn). Alleen de verzendkosten retour zijn voor mijn rekening.

Graag hoor ik of u hiermee akkoord gaat.

Zo niet, moet ik helaas afdwingen dat dit gebeurt en dat lijkt me niet wenselijk.

Graag hoor ik van u.
Met vriendelijke groet
iichel
Nu is het 'verzendkosten' enigszins ongedefineerd, ik weet niet of hij de verzendkosten van verkoper naar mij bedoelt of de verzendkosten van mij naar verkoper terug bedoelt.
- Verzendkosten van verkoper naar mij zou ik terug moeten krijgen.
- Verzendkosten van mij naar verkoper zal ik zelf betalen.
Correct?
De ondernemer moet uw aankoopbedrag terugbetalen, ook de bezorgkosten
Hebt u de ondernemer laten weten dat u gebruik maakt van de bedenktijd? Dan moet hij alles wat u al betaald hebt binnen veertien dagen terugbetalen. De termijn van 14 dagen begint de dag nadat u de ondernemer hebt laten weten dat u gebruik maakt van de bedenktijd. Hebt u bezorgkosten of andere kosten betaald om het product thuis geleverd te krijgen? Dan moet u die kosten ook terugkrijgen. De ondernemer mag geen kosten in rekening brengen voor het ongedaan maken van de aankoop. U moet wel de kosten voor het terugsturen zelf betalen. Maar alleen als de ondernemer u hierover heeft geïnformeerd voordat u de aankoop deed.
https://www.consuwijzer.nl/thema/koop-op-afstand

De 10% annuleringskosten lijken me reinste onzin, dat is niet in de wet opgenomen, toegestaan en is ook niet in de desbetreffende algemene voorwaarden opgenomen.

Ik ben nog niet zover dat ik heel vervelend moet gaan doen, maar die opties zijn er uiteraard wel:
- PayPal casus openen
- Eventueel gewoon dagvaarden/op kosten jagen: Onenigheid met betrekking tot retour van artikel

Wat denken jullie? Is dit de correcte gedachtengang?

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


 • JohanNL
 • Registratie: September 2013
 • Laatst online: 12:01
Laat dat artikel van consuwijzer ook maar zien aan de verkoper, en vraag daarmee gelijk je volledige geld terug nadat het product is geretourneerd.
De verzendkosten voor het retourneren zul je wel zelf moeten betalen maar deze kun je wellicht terug krijgen via Paypal's retourkosten vergoeding's systeem.

Mocht de verkoper toch blijven bij dat er 10% af gaat zou ik Paypal contacteren, je kunt dan zo'n geschil starten.
Dagvaarden gaat een beetje ver om dit nu al als mogelijke oplossing te zien, er zijn nog zo veel meer mogelijkheden om dit op een niet gerechtelijke manier op te lossen.

📈 Voordelig, eenvoudig & gespreid beleggen in aandelen 💸


 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 09-06 22:26
Dagvaarden is inderdaad een erg extreme optie.

Ik los het het liefst gewoon in goed overleg op met de verkoper uiteraard :) Maar mocht ik zelf in mijn redenering er compleet naast zitten, dan heeft het weinig zin om standvastig te blijven. Dan gaan we er niet uit komen.

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


 • Hackus
 • Registratie: December 2009
 • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

@iichel Geschil openen via Paypal, en indien je niet eens bent escaleren. Is het een optie om te ruilen voor het juiste artikel of wil je je geld terug. Wat zijn de voorwaarden op de site van de verkopende partij ?

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 09-06 22:26
Ik heb zelf het juiste artikel reeds in bezig dus geld terug heeft sterk mijn voorkeur. Ik zal zometeen editten met de AV.

edit
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door <verkoper> van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de <verkoper> Garantievoorwaarden van toepassing.
1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden <verkoper> slechts voor zover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.3 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij <verkoper> schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomt.
2. Prijzen
2.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van <verkoper>.
2.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden <verkoper> niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
3. Levering
3.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van <verkoper>. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij <verkoper> hierbij geen redelijk belang heeft.
3.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering danwel verzending.
3.3 Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
3.4 Vervoer van onderdelen door <verkoper> vindt geheel voor rekening en risico van de koper.
4. Leveringstermijn
4.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door <verkoper> vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge- en schriftelijke orderbevestiging.
4.2 In geval van niet tijdige levering is <verkoper> niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper <verkoper> schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper <verkoper> een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
4.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
4.4 Indien de koper niet binnen vier weken nadat <verkoper> koper heeft geinformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, tenzij <verkoper> schriftelijk de koper laat weten nakoming te verlangen.
5. Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant.
5.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen acht dagen na factuurdatum.
5.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.
5.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft <verkoper> binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.
5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke –die van incassobureau’s, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor <verkoper> verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van 50,00 euro.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens <verkoper> uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van <verkoper>.
6.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken –zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
6.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.
7. Tekortkomingen/klachten
7.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan <verkoper> gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de <verkoper> Garantievoorwaarden van toepassing te doen zijn is de uiterste meldingsdatum 1 maand na de koop (overeenkomstig artikel 4 <verkoper> Garantievoorwaarden).
7.2 Koper dient <verkoper> lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
7.3 Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde tekortkomingen en <verkoper> er na herhaalde pogingen niet in slaagt de tekortkomingen aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
7.4 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan <verkoper> te vergoeden.
7.5 Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op een tekortkoming aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
7.6 De bepalingen van dit artikel 7 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Garantievoorwaarden van <verkoper>.
8. Overmacht
8.1 Indien <verkoper> geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper kan dit tekortschieten niet aan <verkoper> worden toegerekend indien <verkoper> uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van <verkoper> is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
• tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
• oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties
• sabotage, boycot, staking of bezetting;
• machineschade;
• diefstal uit de magazijnen;
• bedrijfsstoornissen;
• maatregelen van de overheid;
• slecht weer;
• blikseminslag;
• brand.
8.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, <verkoper> niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan <verkoper> naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
9. Gebruik van de zaak
9.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door <verkoper> voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
9.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper <verkoper> aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door <verkoper> geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel is <verkoper> nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, <verkoper> te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.
10. Aansprakelijkheid
10.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor <verkoper> rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van <verkoper> het factuurbedrag niet te boven gaat.
10.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koperverschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
10.3 Behoudens voor zover op <verkoper> enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper <verkoper> tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van <verkoper> in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat <verkoper> in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt <verkoper> alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
10.5 Artikel 8 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
11. Ontbinding
11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van een van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot <verkoper> richt, zal de koper te allen tijde eerst het <verkoper> in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.
11.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
11.3 Indien <verkoper> instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
11.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door <verkoper> verrichte prestaties en heeft <verkoper> onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van <verkoper> om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.
12. Geschillen
12.1 Op alle transacties tussen <verkoper> en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met <verkoper> zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de <verkoper>-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het <verkoper> Klachtenreglement.
12.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.

[Voor 99% gewijzigd door iichel op 03-10-2018 17:53]

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


 • Superkanjo
 • Registratie: Juli 2004
 • Laatst online: 10:11
Jij hebt gewoon recht op geld terug, kosten voor retour zenden zijn voor jouw rekening. De WKOA is hier heel zwart/wit in, tweedehands artikelen vallen er gewoon onder. Voorwaarden zijn nieteens van toepassing naar mijn idee (mits je particulier hebt gekocht uiteraard)

 • leekers
 • Registratie: Januari 2014
 • Laatst online: 06-01-2021
Begrijp ik nu dat jij wilt dat de verkoper de verzendkosten van hem naar jou ook terugstort omdat jij het verkeerde onderdeel hebt besteld ???

"Beautiful Clean Coal"


 • loki504
 • Registratie: Januari 2012
 • Laatst online: 05:08
leekers schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 05:59:
Begrijp ik nu dat jij wilt dat de verkoper de verzendkosten van hem naar jou ook terugstort omdat jij het verkeerde onderdeel hebt besteld ???
Ja zoals er in de wet staat.

Loki Gaming Mmo pvp channel


 • leekers
 • Registratie: Januari 2014
 • Laatst online: 06-01-2021
loki504 schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 07:25:
[...]


Ja zoals er in de wet staat.
lol , sommige mensen zouden als ze aankopen doen eerst eens fatsoensregels moeten doorlezen het is werkelijk bij de konijnen af als ik lees wat mensen verstaan onder "rechten"

[Voor 34% gewijzigd door leekers op 04-10-2018 07:28]

"Beautiful Clean Coal"


 • GforceNL
 • Registratie: Juli 2004
 • Laatst online: 11:42

GforceNL

Out of memory....

Dat staat helemaal niet in de wet, verkoper mag klant de kosten voor het retour sturen zelf laten betalen.

<Zinloze tekst hier>


 • loki504
 • Registratie: Januari 2012
 • Laatst online: 05:08
GforceNL schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 07:31:
Dat staat helemaal niet in de wet, verkoper mag klant de kosten voor het retour sturen zelf laten betalen.
Van winkel naar klant(waar leekers het over had) dienent de winkel te vergoeden. De koop is immers ontbonden.

Van klant naar winkel is voor de klant

Loki Gaming Mmo pvp channel


 • CyberJohn
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 07:54
Heb je de aankoop als consument gedaan of als bedrijf, aangezien je aangeeft het onderdeel op voorraad te hebben. Consumenten hebben niet vaak een voorraad met auto onderdelen.

Indien je als bedrijf de aankoop hebt gedaan, is voor zo ver ik weet, de WKOA niet van toepassing. Als bedrijf wordt van je verwacht goed vooronderzoek te doen, voordat je iets besteld.

[Voor 26% gewijzigd door CyberJohn op 04-10-2018 08:44]

Galaxy Z Fold4 | Z Flip4 | S23 Ultra


 • SlaadjeBla
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 13:13
CyberJohn schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 08:41:
Heb je de aankoop als consument gedaan of als bedrijf, aangezien je aangeeft het onderdeel op voorraad te hebben. Consumenten hebben niet vaak een voorraad met auto onderdelen.
Topicstart:
Oftewel, we hebben het hier over een consumentenkoop.

iRacing Profiel


 • CyberJohn
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 07:54
iichel schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 16:49: Dit is een bedrijf met een website, KvK nummer etc. Oftewel, we hebben het hier over een consumentenkoop.
Quote dan de hele regel... er wordt verondersteld dat het een consumentenkoop is omdat het bedrijf een website en KvK nummer heeft, dat betekend niet dat het artikel wellicht toch als bedrijf is aangeschaft. Dan is mijn vraag niet onterecht...

Galaxy Z Fold4 | Z Flip4 | S23 Ultra


 • leekers
 • Registratie: Januari 2014
 • Laatst online: 06-01-2021
Laten we nu even terug komen op aarde en een autosloperij geen winkel noemen en iemand die zelf spullen op voorraad heeft geen consument noemen .

Verder blijft het natuurlijk gewoon achterlijk dat iemand een aankoop doet en vervolgens bekend dat hij zelf een fout maakt ervan uitgaat dat de verkopende partij de verzendkosten terugbetaald en hierdoor verlies lijd op de fout van een ander !

En dat is nu precies waar ik over val namelijk het is buiten alle fatsoen dat je verwacht geld retour te krijgen voor je eigen domme fouten !

"Beautiful Clean Coal"


 • Xander
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 13:32
leekers schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 08:54:
[...]

Verder blijft het natuurlijk gewoon achterlijk dat iemand een aankoop doet en vervolgens bekend dat hij zelf een fout maakt ervan uitgaat dat de verkopende partij de verzendkosten terugbetaald en hierdoor verlies lijd op de fout van een ander !

En dat is nu precies waar ik over val namelijk het is buiten alle fatsoen dat je verwacht geld retour te krijgen voor je eigen domme fouten !
Maar dit is nu eenmaal hoe de wet koop op afstand werkt...

Als men het daar niet mee eens is moeten ze proberen die wet aangepast te krijgen. Maar zolang de wetgeving is zoals die is, heeft een ieder zich daar toch gewoon aan te houden?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


 • ImNotnoa
 • Registratie: September 2011
 • Niet online
leekers schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 08:54:
[...]


Laten we nu even terug komen op aarde en een autosloperij geen winkel noemen en iemand die zelf spullen op voorraad heeft geen consument noemen .

Verder blijft het natuurlijk gewoon achterlijk dat iemand een aankoop doet en vervolgens bekend dat hij zelf een fout maakt ervan uitgaat dat de verkopende partij de verzendkosten terugbetaald en hierdoor verlies lijd op de fout van een ander !

En dat is nu precies waar ik over val namelijk het is buiten alle fatsoen dat je verwacht geld retour te krijgen voor je eigen domme fouten !
Dat calculeer je als bedrijf in in je verkoopprijs.

Also: vrouwen die 10 paar schoenen bij zalando bestellen en er 8 of 9 terugsturen ?

Try SCE to Aux


 • Drardollan
 • Registratie: Juli 2018
 • Laatst online: 12:49
Wat betreft de aankoopkosten (200) en verzendkosten vanuit de koper (10) heb je denk ik gelijk. Terugzenden moet je zelf betalen, tenzij de verkoper dit niet heeft aangegeven:
U betaalt de verzendkosten voor het terugsturen van het product. Dit hoeft alleen als de verkoper u van te voren heeft geïnformeerd over die kosten. Heeft de verkoper u niet laten weten dat u verzendkosten moet betalen als u het product terugstuurt? Dan moet de verkoper de verzendkosten die u maakt om het product terug te sturen betalen.
https://www.consuwijzer.n...-ik-verzendkosten-betalen

De betalingskosten is een ander verhaal, ik denk dat je die 10 kwijt bent. En eventueel kosten voor het terugstorten ook. Maar dat weet ik niet 100% zeker.

 • wittereus
 • Registratie: November 2017
 • Laatst online: 16-01-2020
leekers schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 08:54:
[...]


Laten we nu even terug komen op aarde en een autosloperij geen winkel noemen en iemand die zelf spullen op voorraad heeft geen consument noemen .

Verder blijft het natuurlijk gewoon achterlijk dat iemand een aankoop doet en vervolgens bekend dat hij zelf een fout maakt ervan uitgaat dat de verkopende partij de verzendkosten terugbetaald en hierdoor verlies lijd op de fout van een ander !

En dat is nu precies waar ik over val namelijk het is buiten alle fatsoen dat je verwacht geld retour te krijgen voor je eigen domme fouten !
Het is de wet. Ik vind het ook een draak van een wet, maar je mag hiervoor toch echt den haag bedanken.

 • leekers
 • Registratie: Januari 2014
 • Laatst online: 06-01-2021
*knip* Dat is een geheel andere discussie die hier niet van toepassing is. Al helemaal niet op zo'n dringende toon.

[Voor 87% gewijzigd door Yorinn op 04-10-2018 10:21]

"Beautiful Clean Coal"


Anoniem: 1031525

De verzendkosten van het terugsturen zijn gewoon voor jouw rekening. Die 10 euro paypalkosten heb jij betaald aan Paypal voor kopersbescherming, dus dat is verder niet het pakkie an van de verkoper. Je hebt recht op het aankoopbedrag + verzendkosten naar jou toe. Meer niet.

De verkoper heeft inderdaad ook geen recht op die "10% annuleringskosten".

[Voor 14% gewijzigd door Anoniem: 1031525 op 04-10-2018 09:17]


 • emnich
 • Registratie: November 2012
 • Niet online

emnich

kom je hier vaker?

Niet alleen van belang is of het een cosumentenkoop is maar ook of de WKOA (die niet meer zo heet) wel van toepassing is.

Hoe heb je dit artikel besteld. Werd het op een website aangeboden en kon je het via een bestelformulier bestellen of heb je de sloperij gebeld,gemailed met de vraag of ze dit onderdeel hadden en het vervolgens besteld?

Bij het laatste is het niet altijd een koop op afstand.

 • S0epkip
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 08-06 20:06
"echter heb ik zelf het artikel in mijn eigen voorraad liggen. " Weet je zeker dat het om een consumentenkoop gaat? Hoe bedoel je eigen voorraad? Was dit artikel voor een klant? Heb je een bedrijf?

2430Wp ZW


 • stftweaker
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 13:31
S0epkip schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 09:38:
"echter heb ik zelf het artikel in mijn eigen voorraad liggen. " Weet je zeker dat het om een consumentenkoop gaat? Hoe bedoel je eigen voorraad? Was dit artikel voor een klant? Heb je een bedrijf?
Ja dit was het eerste waar ik aan dacht. Waar het voor is maakt niet uit. Wat staat op de factuur? Staat daarbij een bedrijfsnaam dan vervalt de WKOA. Ondernemers hebben onderzoeksplicht, en dan heb je te maken met AV van de verkoper waarmee je akkoord ben gegaan. Anders WKOA.

How are you doing?


 • Cio
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 28-04 12:03
Al dat gedoe over voorraad is een beetje overdreven. Hoeveel mensen hier op Tweakers hebben zolders/schuren/opslagboxen vol met hardware voor 'de hobby'?

TS heeft als particulier iets gekocht bij een bedrijf. Hij wil afzien van de koop en heeft recht op aankoopbedrag inclusief bezorgkosten.

Het bedrijf wil 10% annuleringskosten in rekening brengen en dat mag niet. Technisch gezien moet het bedrijf zelfs de kosten voor de retourzending vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

PayPal kosten is een ander verhaal, daarvoor moet de TS dus bij PayPal zijn (en niet bij de verkoper).

Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!


 • Yorinn
 • Registratie: Februari 2009
 • Niet online

Yorinn

Moderator General Chat

After Hours 'til Dawn

Modbreak:Ik heb een aantal reacties de TC ingegooid, gezien de discussie waar ze op reageerden offtopic is hier.

| After Hours | Dawn FM | After Life | Tweakers Discord |


 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 09-06 22:26
Voor de duidelijkheid, ik ben een hobbyist en over de tijd heb ik veel onderdelen (in dit geval auto-onderdelen) in de schuur verzameld. Ik ben of heb geen bedrijf :)

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

leekers schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 05:59:
Begrijp ik nu dat jij wilt dat de verkoper de verzendkosten van hem naar jou ook terugstort omdat jij het verkeerde onderdeel hebt besteld ???
De overeenkomst wordt in zijn geheel ongedaan gemaakt, dus ook de verzendkosten (die zijn daar immers ook onderdeel van).

De verkoper krijgt het product immers ook terug en kan het opnieuw verkopen, immers. De verzendkosten voor terug naar verkoper zijn wel voor de koper; die kan immers ook kiezen om eventueel te brengen. Annuleringskosten mogen zover ik weet ook niet, want de overeenkomst wordt ongedaan gemaakt en het is geen gepersonaliseerd product, zoals bijvoorbeeld speciaal bedrukte kleding of een reis op maat.

Los van de vraag; 10 euro kosten om met PayPal te betalen, terwijl het een geautomatiseerd proces is, beetje absurd. Maar goed, dat is offtopic.

[Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 04-10-2018 12:29]


 • Gamebuster
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 10:02
leekers schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 07:26:
[...]


lol , sommige mensen zouden als ze aankopen doen eerst eens fatsoensregels moeten doorlezen het is werkelijk bij de konijnen af als ik lees wat mensen verstaan onder "rechten"
Bizar, deze reactie en zijn +3 upvotes. Sinds wanneer valt "fatsoen" boven de wetgeving?

De wetgeving is heel simpel: Binnen 14 dagen retour aanmelden, en dan binnen 14 dagen na aanmelding binnen bij het bedrijf. Daarna binnen 30 dagen aankoopbedrag + verzendkosten terug. "Fatsoen" is dat een webwinkel zich aan de wetgeving houdt, net als de meeste andere webwinkels.

Als we dit gaan negeren onder "fatsoen" krijg je oneerlijke concurrentie waarbij webwinkels die zich aan de wet houden meer kosten hebben dan webwinkels die onder "fatsoen-wetgeving" valt.

[Voor 39% gewijzigd door Gamebuster op 04-10-2018 12:28]

Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden


 • loki504
 • Registratie: Januari 2012
 • Laatst online: 05:08
Drardollan schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 09:00:
Wat betreft de aankoopkosten (200) en verzendkosten vanuit de koper (10) heb je denk ik gelijk. Terugzenden moet je zelf betalen, tenzij de verkoper dit niet heeft aangegeven:

[...]

https://www.consuwijzer.n...-ik-verzendkosten-betalen

De betalingskosten is een ander verhaal, ik denk dat je die 10 kwijt bent. En eventueel kosten voor het terugstorten ook. Maar dat weet ik niet 100% zeker.
Zover ik weet ontbind je gewoon de overeenkomst. En dit betekent dat alles zoveel als mogelijk wordt terug gedraaid. Dus TS krijgt het volledige bedrag terug Inc alle gemaakte kosten. En TS moet daarom zo goed als mogelijk de onderdelen naar de winkel brengen. Dit mag hij zelf doen. Maar mag ook een helikopter koeriersdienst inzetten als hij dat wil.(Kosten zijn voor hem).

Loki Gaming Mmo pvp channel


 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 13:41

LankHoar

Langharig tuig

Het lijkt me zo duidelijk als wat: TS valt onder consumentenrecht en behoort volledige aankoopbedrag + verzendkosten (voor verkoper -> koper) terug te geven krijgen. Nu is het volgens mij simpel afwachten op het antwoord van de verkoper, en hopelijk ziet die in dat WKOA in dit geval ook geld.

@CH4OS thanks, and fixed :+

[Voor 9% gewijzigd door LankHoar op 04-10-2018 12:43]

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

@LankHoar TS is de koper, niet verkoper. Hij hoort dus te krijgen, niet te geven.

EDIT:
Enige wat 'ie teruggeeft is het bestelde product, bedenk ik me nu, maar daar doelde je niet op. ;)

[Voor 40% gewijzigd door CH4OS op 04-10-2018 13:46]


 • Puch-Maxi
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 13:31
Dit doet mij denken aan een eerder topic waarin een andere Tweaker ook een auto-onderdeel had gekocht. In dat geval had hij ook een verkeerd onderdeel gekregen omdat er - Airco in de titel en/of productomschrijving stond. Volgens de handelaar betekende - Airco dat dit een onderdeel was voor een uitvoering zonder airco. Terwijl de koper er juist van uitging dat dit een onderdeel was mét airco.

edit:
Ik ga even zoeken naar dat topic. Bij nader inzien gaat dat om dit topic: Webshop weigert retourzending (en geeft geen geld terug). Het gaat hier echter om een nieuw product i.p.v. tweedehands.

[Voor 19% gewijzigd door Puch-Maxi op 04-10-2018 20:01. Reden: Toppique opgezocht.]

My favorite programming language is solder.


 • mark-k
 • Registratie: Augustus 2011
 • Laatst online: 00:40

mark-k

AKA markkNL

Drardollan schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 09:00:
Wat betreft de aankoopkosten (200) en verzendkosten vanuit de koper (10) heb je denk ik gelijk. Terugzenden moet je zelf betalen, tenzij de verkoper dit niet heeft aangegeven:

[...]

https://www.consuwijzer.n...-ik-verzendkosten-betalen

De betalingskosten is een ander verhaal, ik denk dat je die 10 kwijt bent. En eventueel kosten voor het terugstorten ook. Maar dat weet ik niet 100% zeker.
Anoniem: 1031525 schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 09:15:
De verzendkosten van het terugsturen zijn gewoon voor jouw rekening. Die 10 euro paypalkosten heb jij betaald aan Paypal voor kopersbescherming, dus dat is verder niet het pakkie an van de verkoper. Je hebt recht op het aankoopbedrag + verzendkosten naar jou toe. Meer niet.

De verkoper heeft inderdaad ook geen recht op die "10% annuleringskosten".
Als je bij PayPal een terugbetaling doet worden de kosten ook niet meer aangerekend, dus die hoor je ook gewoon terug te krijgen.

Anoniem: 1031525

mark-k schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 20:50:
[...]


[...]


Als je bij PayPal een terugbetaling doet worden de kosten ook niet meer aangerekend, dus die hoor je ook gewoon terug te krijgen.
Die hoor je dan terug te krijgen van Paypal, niet van de verkoper.

 • Chntl321
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 13:29
Anoniem: 1031525 schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 22:59:
[...]


Die hoor je dan terug te krijgen van Paypal, niet van de verkoper.
Paypal berekent kosten voor transacties aan de ontvanger van het geld, de verkoper dus. Die heeft deze kosten schijnbaar doorberekend aan TS. Als de verkoper de transactie ongedaan maakt, krijgt hij als het goed is dit bedrag retour van paypal. Hij dient dat dan weer terug te storten aan TS. Dus TS krijgt dit niet van paypal maar van verkoper. Anders zou verkoper het bedrag 2x ontvangen, dat zou onlogisch zijn.

 • mark-k
 • Registratie: Augustus 2011
 • Laatst online: 00:40

mark-k

AKA markkNL

Anoniem: 1031525 schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 22:59:
[...]


Die hoor je dan terug te krijgen van Paypal, niet van de verkoper.
Je kunt bij PayPal gewoon aangeven dat iets teruggestort moet worden, dan wordt die hele transactie gewoon ongedaan gemaakt, gaat allemaal automatisch.

 • Yucon
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 10:21

Yucon

*broem*

Het is wel aardig in lijn met hoe sloperijen op dit soort dingen reageren. Ik ben benieuwd hoe het afloopt.

Anoniem: 1031525

Chntl321 schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 23:13:
[...]


Paypal berekent kosten voor transacties aan de ontvanger van het geld, de verkoper dus. Die heeft deze kosten schijnbaar doorberekend aan TS. Als de verkoper de transactie ongedaan maakt, krijgt hij als het goed is dit bedrag retour van paypal.
Ah, zo. Ik denk dat je gelijk hebt ja.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee