FAQ: Overzicht van UBB-codes

Beschikbare UBB-like codes (in React RML genaamd):

Syntax

De RML-syntax lijkt sterk op HTML met als grootste verschil het gebruik van blokhaken [ ] in plaats van de kleiner-dan en groter-dan tekens < > om een tag aan te duiden. In React bestaan RML-elementen dus ook uit een start-tag, content en een end-tag:

[tagname attribute1=value1 attribute2=value2] content [/tagname]

Een start-tag kan, zoals je hierboven kan zien, attributen bevatten. Welke attributen geldig zijn voor welk element, wat ze doen en welke waarden zijn toegestaan, wordt hieronder per element beschreven.
Er zijn 2 manieren om attribuut-waarden toe te kennen; zoals hierboven is geschetst door middel van attribute=value paren, of op de volgende manier:

[tagname=value1,value2] content [/tagname]

Nadeel van deze 2e methode is dat de volgorde van belang is hetgeen bij de 1e methode niet het geval is. De volgorde waarin de attributen benoemd moeten worden met de "komma-syntax" is beschreven in de syntax van de tag zelf. Attributen kunnen in deze syntax weggelaten worden door niets tussen de komma's in te vullen: [img=,,1].

Attribuut-waarden mogen tussen quotes; in het geval dat een attribuut-waarde spaties, kommas of ook quotes bevat is dit zelfs verplicht. Om een letterlijke quote op te nemen in een attribuut-waarde kan je deze escapen met behulp van een backward slash.

Enkele voorbeelden:
[abbr="Een text met spaties"] bla [/abbr]
[abbr="Quotes 'mixen' kan zonder escapen"] bla [/abbr]
[abbr="Anders moet je \"escapen\""] bla [/abbr]

Een end-tag is niet voor alle elementen verplicht. In deze gevallen zal dat bij de uitleg van de tag kenbaar worden gemaakt door in de syntax-omschrijving de end-tag tussen haakjes te zetten; bijvoorbeeld: [li] listitem ( [/li] )
Bijna alle elementen kunnen ook met de zogenaamde short-close tag [/] worden afgesloten, uitzondering hierop is de norml-tag.

Niet alle elementen kunnen door elkaar gebruikt worden (genest). Over het algemeen kan je stellen dat structuur-elementen en lijsten en tabellen niet binnen tekstopmaak-elementen gebruikt kunnen worden. Het zou te ver gaan om de precieze regels hier te beschrijven, je merkt het vanzelf wanneer een bepaalde nesting van elementen niet werkt ;).

Overzicht van de voor jou beschikbare tags:

Speciale features:


Structuur

De h1-tag

Syntax: [h1=nostyle] Level 1 heading [/h1]

Attributen:

 • nostyle: ( 0 | 1 ) - styling uitschakelen

Gebruik: titel van een gestructureerde post

De h2-tag

Syntax: [h2] Level 2 heading [/h2]

Attributen:

 • nostyle: ( 0 | 1 ) - styling uitschakelen

Gebruik: subtitel van een gestructureerde post

De h3-tag

Syntax: [h3] Level 3 heading [/h3]

Attributen:

 • nostyle: ( 0 | 1 ) - styling uitschakelen

Gebruik: sub-subtitel van een gestructureerde post

De br-tag

Syntax: [br]

Attributen: geen

Gebruik: genereert een linebreak

De hr-tag

Syntax: [hr=noshade]

Attributen:

 • noshade: ( noshade ) - genereert een horizontale lijn zonder schaduw-effect

Gebruik: het maken van duidelijke afscheidingen binnen een post

De center-tag

Syntax: [center] tekst-inhoud centreren [/center]

Attributen: geen

Gebruik: inhoud centreren binnen de post

De left-tag

Syntax: [left] tekst-inhoud links uitlijnen [/left]

Attributen: geen

Gebruik: inhoud links uitlijnen binnen de post

De right-tag

Syntax: [right] tekst-inhoud rechts uitlijnen [/right]

Attributen: geen

Gebruik: inhoud rechts uitlijnen binnen de post

De justify-tag

Syntax: [justify] tekst-inhoud uitvullen [/justify]

Attributen: geen

Gebruik: inhoud uitvullen binnen de post

De quote-tag

Syntax: [quote=url] tekst die je wilt quoten [/quote]

Attributen:

 • url: url 1 - link naar de originele bron

Gebruik: het quoten van tekst

Alias: in plaats van [quote][/quote] kan je ook het kortere [q][/q] of het 13373 [kwoot][/kwoot] gebruiken

De pre-tag

Syntax: [pre=nostyle] pre-formatted tekst [/pre]

Attributen:

 • nostyle: ( 0 | 1 ) - styling uitschakelen

Gebruik: een blok tekst pre-formatted (in fixed-width font) weergeven

De cmd-tag

Syntax: [cmd] Terminal-style tekst [/cmd]

Attributen: geen

Gebruik: tekst pre-formatted in terminal-style (wit op zwart) weergeven

De code-tag

Syntax: [code=language,line,tabwidth,filename] for (i = 0; i < 4; i++) { .. } [/code]

Attributen:

 • language: ( asp | c | c++,cpp | c#,csharp | cobol | css | delphi | fortran | html | java | js,javascript | jsf | jsp | pascal | perl | php | python | sql | vb | vb.net | vbs,vbscript | xml | xpath ) - (programmeer)taal; voor de meeste van deze talen zijn highlighters beschikbaar
 • line: nummer - startnummer voor de lijn-nummering
 • tabwidth: nummer - tabbreedte in aantal spaties
 • filename: naam - naam van het bestand

Gebruik: het plaatsen van (programmeer)code in pre-formatted tekst met lijn-nummering

Note: de code-tag kan niet 'kort' afgesloten worden dmv [/]

De php-tag

Syntax: [php=line,tabwidth,filename] for ($i = 0; i < 4; $i++) { .. } [/php]

Attributen: zie de code-tag

Gebruik: zie de code-tag (synoniem voor [code=php])

De abbr-tag

Syntax: [abbr=title] afkorting [/abbr]

Attributen:

 • title: tekst - afkorting uitgeschreven

Gebruik: uitleg geven over een afkorting. Deze uitleg zal in de meeste browsers als tooltip verschijnen bij de afkorting

Note: wanneer een afkorting als eigennaam kan worden gezien dient de acronym-tag gebruikt te worden

Note: Internet Explorer tot en met versie 6 herkent de ABBR HTML-tag niet; gebruikers van deze browsers zullen de uitleg dus niet kunnen zien

De acronym-tag

Syntax: [acronym=title] letterwoord [/acronym]

Attributen:

 • title: tekst - letterwoord uitgeschreven

Gebruik: uitleg geven over een letterwoord (acronym; een afkorting die als eigennaam gezien kan worden). Deze uitleg zal in de meeste browsers als tooltip verschijnen bij de afkorting

Note: wanneer een afkorting niet als eigennaam kan worden gezien dient de abbr-tag gebruikt te worden

De edit-tag

Syntax: [edit] reden van wijziging [/edit]

Attributen: geen

Gebruik: aangeven dat (en eventueel wat) je in een post gewijzigd hebt


Lijsten en tabellen

De list-tag

Syntax: [list=type] list-items [/list]

Attributen:

 • type: ( 1 | a | A | i | I | * | X | O ) - de eerste 5 typen genereren een geordende lijst met respectievelijk decimale, lower/uppercase alfanumerieke of lower/uppercase Romeinse volgcijfers. De laatste 3 typen genereren een ongeordende lijst met een vierkante, ronde of open ronde bullet. Als geen type wordt opgegeven wordt een ongeordende lijst gegenereerd waarbij de bullet door de browser wordt bepaald

Gebruik: een geordende of ongeordende lijst maken. Binnen een lijst kan de [*]-tag of de [li]-tag gebruikt worden om items aan te maken

Alias: in plaats van [list][/list] kan je ook [ul][/ul] gebruiken om expliciet aan te geven dat het om een ongeordende lijst gaat, of [ol][/ol] voor een geordende lijst

De li-tag

Syntax: [li] tekst ( [/li] )

Attributen: geen

Gebruik: listitems binnen een list maken. De end-tag is optioneel

Alias: in plaats van [li] kan je ook [*] gebruiken (geen end-tag)

Note: bij het gebruik van andere rml-tags binnen een listitem is het gebruik van de end-tag verplicht

Note: listitems mogen enkel binnen een list gebruikt worden, listitems buiten list-context worden in het geparsede bericht expliciet binnen een (ongeordend) list-element geplaatst

De number-tag

Syntax: [number=line] tekst [/number]

Attributen:

 • line: nummer - startnummer voor de lijnnummering

Gebruik: elke losse regel van een stuk tekst voorzien van een opvolgend nummer - bijvoorbeeld om makkelijk naar een bepaalde regel te kunnen verwijzen. Voor (programmeer)code kan je de [code]-tag gebruiken

De table-tag

Syntax: [table=width,height,border,cellpadding,bordercolor,bgcolor,background,fontsize,contrast] table-rows [/table]

Attributen:

 • width: nummer(%) - totale breedte van de tabel in pixels of procenten
 • height:nummer - totale hoogte van de tabel in pixels
 • border: ( 0 | 1 ) - wel of geen omkadering
 • cellpadding: ( 0-20 ) - grootte van de padding binnen tabelcellen in pixels (standaard 2 pixels)
 • bordercolor: ( #rgb | #rrggbb | colorname ) 2 - kleur van de omkadering
 • bgcolor: ( #rgb | #rrggbb | colorname ) 2 - kleur van de achtergrond
 • background: url 1 - url naar een plaatje voor de achtergrond
 • fontsize: ( 9-50 ) - grootte van de tekst binnen de tabel in pixels
 • contrast: ( 0 | 1 ) - past de tekstkleur automatisch aan naar wit bij een donkere achtergrond (standaard aan)

Gebruik:

De tr-tag

Syntax: [tr] table-cells [/tr]

Attributen: geen

Gebruik: een nieuwe rij aanmaken binnen een table

De th-tag

Syntax: [th=colspan,rowspan,align,valign,bgcolor,background,width,height,fontsize,contrast] tekst [/th]

Attributen:

 • colspan: nummer - aantal kolommen overspannen
 • rowspan: nummer - aantal rijen overspannen
 • align: ( left | right | center | justify ) - tekst horizontaal uitlijnen of uitvullen in de cell
 • valign: ( top | bottom | middle ) - tekst verticaal uitlijnen binnen de cell
 • bgcolor: ( #rgb | #rrggbb | colorname ) 2 - kleur van de achtergrond
 • background: url 1 - url naar een plaatje voor de achtergrond
 • width: nummer(%) - breedte van de cell in pixels of procenten
 • height:nummer - hoogte van de cell in pixels
 • fontsize: ( 9-50 ) - grootte van de tekst binnen de cell in pixels
 • contrast: ( 0 | 1 ) - past de tekstkleur automatisch aan naar wit bij een donkere achtergrond (standaard aan)

Gebruik: een nieuwe header cell aanmaken binnen een rij

De td-tag

Syntax: [td=colspan,rowspan,align,valign,bgcolor,background,width,height,fontsize] tekst [/td]

Attributen: zie de th-tag

Gebruik: een nieuwe cell aanmaken binnen een rij


Tekstopmaak

De b-tag

Syntax: [b] vette tekst (bold) [/b]

Attributen: geen

Gebruik: nadruk leggen op een stuk tekst

De i-tag

Syntax: [i] cursieve tekst (italic) [/i]

Attributen: geen

Gebruik: nadruk leggen op een stuk tekst

De s-tag

Syntax: [s] doorgestreepte tekst (strike) [/s]

Attributen: geen

Gebruik: oude tekst markeren als zijnde verbeterd

De u-tag

Syntax: [u] onderstreepte tekst (underline) [/u]

Attributen: geen

Gebruik: nadruk leggen op een stuk tekst

De small-tag

Syntax: [small] verkleinde tekst [/small]

Attributen: geen

Gebruik: tekst verkleinen (minder nadruk op leggen)

De sup-tag

Syntax: [sup] tekst verhogen [/sup]

Attributen: geen

Gebruik: tekst verhogen, bijvoorbeeld in formules

Note: voor verkleinde tekst is de small-tag bedoeld!

De sub-tag

Syntax: [sub] tekst verlagen [/sub]

Attributen: geen

Gebruik: tekst verlagen, bijvoorbeeld in formules

Note: voor verkleinde tekst is de small-tag bedoeld!

De red-tag

Syntax: [red] rode tekst [/red]

Attributen: geen

Gebruik: binnen opsommingen visuele verschillen aanbrengen

De green-tag

Syntax: [green] groene tekst [/green]

Attributen: geen

Gebruik: binnen opsommingen visuele verschillen aanbrengen

De blue-tag

Syntax: [blue] blauwe tekst [/blue]

Attributen: geen

Gebruik: binnen opsommingen visuele verschillen aanbrengen

De mono-tag

Syntax: [mono] mono font specificatie [/mono]

Attributen: geen

Gebruik: een gedeelte van een tekst (inline) pre-formatted (in fixed-width font) weergeven

De me-tag

Syntax: [me=userid] ( tekst [/me] )

Attributen:

 • userid: userid - id van de gebruiker, bij weglaten wordt hier je eigen userid aangenomen

Gebruik: een stuk tekst specifiek aan iemand (meestal jezelf) relateren

Singleton: de tekencombinatie /me wordt ook gezien als een me-tag waarbij je eigen id als userid wordt aangenomen

De offtopic-tag

Syntax: [offtopic] offtopic tekst [/offtopic]

Attributen: geen

Gebruik: een stuk tekst markeren als zijnde offtopic

Alias: in plaats van [offtopic][/offtopic] kan je ook het kortere [ot][/ot] gebruiken

De spoiler-tag

Syntax: [spoiler=title] spoiler tekst [/spoiler]

Attributen:

 • title: tekst - aangeven waar de spoiler betrekking op heeft

Gebruik: tekst verbergen voor de casuele lezer teneinde een clue, oplossing, plot e.d. niet op voorhand te verklappen. Door de tekst te selecteren wordt deze pas zichtbaar

De membersonly-tag

Syntax: [membersonly=title] tekst alleen leesbaar voor ingelogde bezoekers [/membersonly]

Attributen:

 • title: tekst - aangeven waar de tekst betrekking op heeft

Gebruik: tekst enkel tonen aan ingelogde bezoekers. De tekst wordt verscholen onder een melding aan niet-ingelogde bezoekers

Alias: in plaats van [membersonly][/membersonly] kan je ook het kortere [mo][/mo] gebruiken


De url-tag

Syntax: [url=url,title,name] omschrijving [/url]

Attributen:

 • url: url 1 - url waarnaar gelinkt moet worden. Bij het weglaten van dit attribuut wordt de tekst tussen de tags als URL genomen, dus [url]https://gathering.tweakers.net[/url] is ook geldig
 • title: tekst - tooltip tekst
 • imageviewer: '1' of naam - als de link een plaatje bevat dan maakt dit attribuut daarvan een imageviewer met het link-target als grote versie.

Gebruik: plaatsen van een hyperlink

Singleton: links beginnend met een ondersteund protocol of met www. of ftp. worden ook zonder de url-tag omgezet naar klikbare links

De email-tag

Syntax: [email=user,domein]

Attributen:

 • user: naam - het stukje voor de apestaart
 • domein: naam - het stukje na de apestaart

Gebruik: plaatsen van een spam-harvester safe e-mail adres in platte tekst (geen garanties!)

De anchor-tag

Syntax: [anchor=label] ( optionele tekst [/anchor] )

Attributen:

 • label: naam - naam van het label (kan niet met een cijfer beginnen)

Gebruik: plaatsen van anchor waar door middel van de jump-tag naartoe gesprongen kan worden

De jump-tag

Syntax: [jump=label,title] Spring naar anchor met label [/jump]

Attributen:

 • label: naam - naam van het label
 • title: tekst - tooltip tekst

Gebruik: linkt binnen de post naar het anchor met betreffende label. Dit anchor kan geplaatst worden middels de anchor-tag

De comment-tag

Syntax: [comment=commentid] ( omschrijving [/comment] )

Attributen:

 • commentid: commentid - id van de reactie waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar een specifieke reactie bij een redactioneel artikel

De productreview-tag

Syntax: [productreview=reviewid] ( omschrijving [/productreview] )

Attributen:

 • reviewid: reviewid - id van de productreview waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar een specifieke productreview

De category-tag

Syntax: [category=categorydata] ( omschrijving [/category] )

Attributen:

 • categorydata: categoryid - categorie waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar een specifieke categorie

De forum-tag

Syntax: [forum=forumdata] ( omschrijving [/forum] )

Attributen:

 • forumdata: forumid of forumafkorting - forum waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar een specifiek forum

De topicrange-tag

Syntax: [topicrange=topicrangedata] ( omschrijving [/topicrange] )

Attributen:

 • topicrangedata: topicrangeid - id van de topicrange waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar een specifieke topicrange

De topic-tag

Syntax: [topic=topicdata] ( omschrijving [/topic] )

Attributen:

 • topicdata: topicid - id van het topic waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar een specifiek topic

De message-tag

Syntax: [message=messagedata,style] ( omschrijving [/message] )

Attributen:

 • messagedata: messageid - id van de message waarnaar gelinkt moet worden
 • style: ( noline ) - link wel of niet onderstrepen (deprecated)

Gebruik: linken naar een specifieke message

De faq-tag

Syntax: [faq=faqid,anchor] ( omschrijving [/faq] )

Attributen:

 • faqid: faqid of faqnaam - id of naam van de faq waarnaar gelinkt moet worden
 • anchor: naam - naam van de sectie binnen de faq waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar (een specifieke sectie binnen) een faq

De user-tag

Syntax: [user=userid] ( omschrijving [/user] )

Attributen:

 • userid: userid - id van de gebruiker waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar de profielpagina van een specifieke gebruiker

De myreact-tag

Syntax: [myreact=userid] ( omschrijving [/myreact] )

Attributen:

 • userid: userid - id van de gebruiker waarnaar gelinkt moet worden

Gebruik: linken naar de myreact van een specifieke gebruiker

Syntax: [search=keyword,forum,boolean] ( omschrijving [/search] )

Attributen:

 • keyword: tekst - 1 of meerdere (spatie-gescheiden) keywords waarop gezocht moet worden
 • forum: forumid(;forumid)* - een puntkomma-seperated lijst van de fora waarin gezocht moet worden
 • boolean: ( and | or ) - geeft aan of er naar alle woorden gezocht wordt (and) of naar het voorkomen van 1 van de woorden (or)

Gebruik: een link voor een specifieke zoekopdracht maken

De google-tag

Syntax: [google=keyword] ( omschrijving [/google] )

Attributen:

 • keyword: tekst - 1 of meerdere (spatie-gescheiden) keywords waarop gezocht moet worden

Gebruik: een link naar een specifieke zoekopdracht via Google maken


Media

De img-tag

Syntax: [img=width,height,link,align,title,border,padding] url van de afbeelding [/img]

Attributen:

 • width: nummer - breedte van de afbeelding in pixels
 • height: nummer - hoogte van de afbeelding in pixels
 • link: ( 0 | 1 ) - wel of geen link naar de afbeelding in een nieuw venster
 • align: ( left | right ) - afbeelding links of rechts uitlijnen binnen de tekst
 • title: tekst - tooltip tekst
 • border: ( 0 | 1 ) - wel of geen omlijning
 • padding: ( 0 | 1 ) - wel of geen ruimte tussen afbeelding en omlijning

Gebruik: plaatsen van afbeeldingen ter illustratie.

Note: let op dat de maximale afmetingen van afbeeldingen beperkt zijn. Vermijd het plaatsen van grote afbeeldingen; link dan liever naar het plaatje of maak een thumbnail3

De video-tag

Syntax: [video=width,height,title] url van de video [/video]

Attributen:

 • width: nummer - breedte van de video in pixels (standaard 640 pixels, maximaal 800 pixels)
 • height: nummer - hoogte van de video in pixels (indien niet opgegeven automatisch bepaald adhv de breedte)
 • title: tekst - titel van de video (wordt gebruikt in quotes e.d.)

Gebruik: plaatsen van video's van een aantal bekende video-sites.

Note: enkel url's van de volgende video-sites worden herkend:YouTube,Vimeo,Streamable en Tweakers.

De audio-tag

Syntax: [audio=width,height,title] url van de audio [/audio]

Attributen:

 • width: nummer - breedte van de audioplayer in pixels (standaard 640 pixels)
 • height: nummer - hoogte van de audioplayer in pixels (indien niet opgegeven afhankelijk van de gebruikte player)
 • title: tekst - titel van de audio (wordt gebruikt in quotes e.d.)

Gebruik: plaatsen van audio's van een aantal bekende audio-sites.

Note: enkel url's van de volgende audio-site worden herkend: SoundCloud

De embed-tag

Syntax: [embed=width,height,title] url van de embed [/embed]

Attributen:

 • width: nummer - breedte van de embed in pixels (niet van toepassing voor bepaalde social media embeds)
 • height: nummer - hoogte van de embed in pixels (niet van toepassing voor bepaalde social media embeds)
 • title: tekst - titel van de embed (wordt gebruikt in quotes e.d.)

Gebruik: embedden van content van diverse sites. Kan ook gebruikt worden in plaats van de specifiekere video- en audio-tags.

Note: naast bovengenoemde video- en audio-sites worden hier ook de volgende url's herkend: status url's van Twitter en Instagram posts.


RML-specifieke tags

De nobr-tag

Syntax: [nobr] tekst [/nobr]

Attributen: geen

Gebruik: linebreaks in een stuk tekst niet omzetten naar HTML-linebreaks

De nosmilies-tag

Syntax: [nosmilies] tekst [/nosmilies]

Attributen: geen

Gebruik: voorkomen dat bepaalde teken-combinaties in een tekst als smiley geparsed worden

Alias: in plaats van [nosmilies][/nosmilies] kan je ook [nosmileys][/nosmileys] gebruiken

De norml-tag

Syntax: [norml] RML-tags [b]niet[/b] verwerken [/norml]

Attributen: geen

Gebruik: voorkomen dat tags als RML geparsed worden

Alias: in plaats van [norml][/norml] kan je ook [plain][/plain] gebruiken

Note: de norml-tag kan niet 'kort' afgesloten worden dmv [/]

De nohtml-tag

Syntax: [nohtml] tekst [/nohtml]

Attributen: geen

Gebruik: voorkomen dat tekst als HTML geparsed wordt


Links in berichten worden automagisch omgezet naar klikbare links. Als links worden aangemerkt strings die beginnen met een ondersteund protocol 1 of met www. of ftp.

Links die verwijzen naar Tweakers nieuwtjes, .plans, reviews, meuks of pricewatch producten worden daarbij ook voorzien van een nette omschrijving, dat geldt ook voor forum, topic, message, faq, user en myreact links voor het forum.

Tevens wordt getracht links naar speciale externe sites ook van een nette omschrijving te voorzien, dat is op dit moment bijvoorbeeld het geval voor links naar support.microsoft.com


HTML entiteiten

Speciale karakters kunnen worden ingevoerd door middel van zogenaamde HTML entiteiten, ook wel karakter referenties genaamd. Alle benaamde entiteiten uit de HTML4 specificatie worden ondersteund, maar daarnaast ook numerieke referenties (zowel decimaal als hexadecimaal).

Enkele voorbeelden:

 • &infin; levert het oneindig teken op: ∞
 • &#960; levert het pi-symbool op: π
 • &#xb5; levert het micro-symbool op: µ

Om een letterlijke karakter referentie in je post op te nemen moet je de ampersand zelf als entiteit encoden; in plaats van &infin; moet je dan dus &amp;infin; schrijven. Je kan echter ook gebruikmaken van de norml-tag.


Tag escaping

Mocht je om wat voor reden dan ook een RML-tag letterlijk in je bericht op willen nemen dan biedt React daartoe de mogelijkheid in de vorm van tag-escaping. Als je een tag vooraf laat gaan door een backslash dan zal de tag niet geparsed worden: \[b]escaped\[/b]

Bij het quoten van berichten kan het voorkomen dat sommige tags automatisch escaped worden, dit zijn dan tags waar je zelf geen rechten voor hebt.

Als alternatief voor tag-escaping kan je natuurlijk ook de norml-tag gebruiken.


Mentions

Om specifiek iemands aandacht te vragen is er de zogenaamde mention-tag. Als je deze tag gebruikt in een forumpost dan zal de genoemde gebruiker een notificatie hiervan ontvangen, tenzij deze die mogelijkheid heeft uitgeschakeld.

Syntax: [~"gebruikersnaam"]

Note: het gebruik van quotes in de mention-tag is optioneel, tenzij de gebruikersnaam zelf blokhaken bevat.


1 Een url moet met een ondersteund protocol beginnen, anders wordt http:// aangenomen.
Geldige protocollen zijn: http://, https://, ftp://, news://, irc://, unreal://, rtsp://, mms:// en mailto:
Voor (achtergrond)afbeeldingen worden alleen http:// en https:// ondersteund.

2 Kleuren kunnen ook aangegeven worden met shorthand-notatie #123 (ipv #112233) of met naam:

aquablackbluefuchsiagraygreen
limemaroonnavyoliveorangepurple
redsilvertealwhiteyellow 

Voor een volledige lijst van kleurnamen zie de CSS3 Color Module.

In sommige gevallen is ook 'transparent' een geldige kleurcode.

3 Een thumbnail is een verkleind plaatje van het origineel (dus niet kunstmatig verkleind door kleinere afmetingen op te geven).
Je kan een thumbnail linken naar de grote versie door de url-tag en de img-tag als volgt te combineren:
[url=https://grootplaatje.gif][img]https://thumbnail.gif[/img][/url]

Externe interfaces:

Hottopic HFD (hottopic configuratie) bestand voor dit forum: forum hfd
RSS feed is beschikbaar


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee