Toon posts:

PV bedrijf komt installatie afspraken niet na wil offerte op

Pagina: 1
Acties:

 • RA7
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 26-01 00:28
Hoi, ik heb ik augustus een offerte geaccepteerd van een PV bedrijf en een aanbetaling gedaan van E 2100

Hieronder het verhaal hoe dat verliep:

Op 28 september kregen ik de datum van installatie, 13 december.

Op 13 december werd ik gebeld, het was te glad op de daken. Dus de installatie ging niet door.
Vreemd aangezien het de hele week al vroor.
(eerste vrije dag die ik had opgenomen voor niks)

De installateur zou mij binnen een uurtje terug bellen.
Twee uur later heb ik zelf terug gebeld.
Hij was mij niet vergeten en zou in de loop van de dag terugbellen. Niet gebeurd.

Ik bel 14 december maar weer eens, de installateur zegt sorry en belooft mij die dag terug te bellen en zet zelfs een alarm.
Niet gebeurd.

Donderdag 15 december krijg ik een mail of het 23 december kan. Prima zeg ik.
De afspraak staat. Ik neem tevens een vrije dag op voor de 23ste.

22 december krijg ik s avonds een mail dat een monteur ziek is geworden, en kan de afspraak van 23 december niet doorgaan. Te laat voor mij om mijn 2de opgenomen dag af te zeggen.

Er wordt afgesproken om de installatie te verplaatsen naar 27 december.
Ik neem een 3 de dag verlof op.

27 december worden we gebeld door de electricien dat het niet door kan gaan vanwege teveel wind. Vreemd dat iemand van een 3de partij ons belt om te vertellen dat de installatie niet door kan gaan.
Tevens was dit weer voorspeld in de weerberichten.

Nu heb ik al 3 dagen verlof opgenomen, dit vanwege slechte communicatie.

Tot nu heb ik niks van het bedrijf zelf vernomen. Ik ben er wel klaar mee.
Mijn vraag is of ik de offerte kan annuleren en mijn voorschot terug kan eisen?

We are all accidents waiting to happen


 • Silver7
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 03-02 23:32
Wat staat in voorwaarden van offerte?

 • RA7
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 26-01 00:28
Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Alle door BEDRIJF uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en
berekend op basis van de op die datum van het uitbrengen van een offerte bekende
informatie en zijn echter leidend nadat de technische schouw door BEDRIJF is uitgevoerd op de locatie waar de offerte betrekking op heeft
en alleen tot de vermelde geldigheidsdatum in deze offerte .
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een online
ondertekende offerte door BEDRIJF is ontvangen en BEDRIJF de offerte aanvaardt , alsmede en/of de akkoord bevestiging
voor de offerte aan BEDRIJF per email is verstuurd en door hen is
ontvangen en bevestigd .
Het al dan niet tot stand komen van de Overeenkomst wordt door BEDRIJF binnen 10 werkdagen na ontvangst van de
getekende/bevestigde offerte aan de Koper via e mail medegedeeld.
2.3 , In de offerte berekende opbrengsten zijn aangenomen schattingen,
opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere
factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de
Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan BEDRIJF, zijn
voor risico van de Koper.
2.4 Bij annulering door opdrachtgever van deze overeenkomst zijn door
opdrachtgever de volgende bedragen aan BEDRIJF verschuldigd:
15% na 14 dagen bedenktijd vanaf datum van ondertekening/online akkoord en/of
door betaling van een aanbetaling

We are all accidents waiting to happen


 • Silver7
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 03-02 23:32
Je moet 15% betalen als je annuleert.

Maar ik mis voorwaarden (of regels) van bedrijf zelf. Zoals dat ze (voorlopig) niet uitvoeren als er sprake is van b.v. gladheid / harde wind / levering van onderdelen.

 • RA7
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 26-01 00:28
Bij deze, naam van bedrijf verandert

Algemene verkoop- en leverings- voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BEDRIJF. die kenbaar worden gemaakt via BEDRIJF. inzake de verkoop van Producten en de eventueel daarmee verband houdende werkzaamheden.
1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Product: zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal, en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie in de vorm van digitale bijlagen en/of verwijzing daarnaar) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
b. Omvormer: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Productdefinitie. De hoofdfunctie betreft het omzetten van door de zonnepanelen geleverd vermogen in nettovermogen. Alle andere accessoire functies, zoals de overdracht en het uitlezen van de door Omvormer gegenereerde data, vallen niet onder de Productdefinitie.
c. Koper: consument die een Overeenkomst met BEDRIJF. inzake de aankoop van een Product en de eventuele installatie daarvan wenst aan te gaan of is aangegaan. Hierna ook wel te noemen opdrachtgever.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BEDRIJF. en de Koper tot koop van het Product en eventuele installatie daarvan. e. Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vastgelegd, de montage en aansluiting van het Product.
f. Oplevering: moment waarop alle in de Overeenkomst vervatte werkzaamheden zijn afgerond en er stroomopbrengst wordt geleverd door het pv systeem naar de netwerkaansluiting bij normale effectieve zoninstraling. De betaling van de nog verschuldigde kosten zullen binnen vijf (5) dagen na de verstuurde nota door BEDRIJF. aan koper door koper moeten worden voldaan . Een nog niet of niet geheel actieve/functionerende app/account voor de monitoring van het systeem ontslaat koper niet van (gedeeltelijke) betaling van de eindfactuur . BEDRIJF. zal in dergelijke gevallen in overleg met koper zo spoedig mogelijk de activering van de account ter monitoring in orde maken .
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Alle door BEDRIJF. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en berekend op basis van de op die datum van het uitbrengen van een offerte bekende informatie en zijn echter leidend nadat de technische schouw door BEDRIJF is uitgevoerd op de locatie waar de offerte betrekking op heeft en alleen tot de vermelde geldigheidsdatum in deze offerte .
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een online ondertekende offerte door BEDRIJF. is ontvangen en BEDRIJF. de offerte aanvaardt , alsmede en/of de akkoord bevestiging voor de offerte aan BEDRIJF. per email is verstuurd en door hen is ontvangen en bevestigd .
Het al dan niet tot stand komen van de Overeenkomst wordt door BEDRIJF. binnen 10 werkdagen na ontvangst van de getekende/bevestigde offerte aan de Koper via e mail medegedeeld.
2.3 , In de offerte berekende opbrengsten zijn aangenomen schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan BEDRIJF., zijn voor risico van de Koper.
2.4 Bij annulering door opdrachtgever van deze overeenkomst zijn door opdrachtgever de volgende bedragen aan BEDRIJF. verschuldigd: 15% na 14 dagen bedenktijd vanaf datum van ondertekening/online akkoord en/of door betaling van een aanbetaling .

Artikel 3. Prijs
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van BEDRIJF. vermelde prijzen vast en geldig tot de in de offerte vermelde uiterlijke geldigheidsdatum.
3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de volledige betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is BEDRIJF. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen mits deze prijsstijging een eindeffect heeft van op de eindprijs, maar altijd pas na vooraf dit besproken te hebben met koper .

3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden per brief of email, binnen één week nadat BEDRIJF. kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
3.4 De prijs voor installatie van en inclusief deze Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van BEDRIJF komen.
3.5 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is BEDRIJF gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit. Altijd pas na overleg vooraf met koper en na akkoord koper.

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht
4.1 De (af)levering van het Product geschiedt op het door de Koper aan BEDRIJF. opgegeven adres en wel binnen maximaal 26 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand komt, tenzij overmacht zich voordoet als gevolg van leveringsproblemen,voorraadtekorten of verdere onvoorziene omstandigheden en er schriftelijk/digitaal een langere termijn is overeengekomen. De (af)levering van het Product zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de aanbetaling van de koopsom is voldaan conform de Overeenkomst of artikel 5 van deze voorwaarden.
4.2 BEDRIJF. zal de Koper telefonisch dan wel per email benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.
4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk of per email anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BEDRIJF. derhalve schriftelijk, danwel per email in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
4.4 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
4.5 BEDRIJF. behoudt haar recht voor om onder andere voorrijkosten aan de Klant in rekening te brengen, indien de vastgelegde installatiedatum door toedoen van de Klant dient te worden verplaatst. Van een toedoen is zonder meer sprake als de Klant niet aan het in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden bepaalde heeft voldaan en/of BEDRIJF. (een deel van) de overeengekomen prijs niet conform de overeengekomen betalingstermijnen heeft ontvangen.
4.6 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan BEDRIJF. . Bij onvolledige betaling houdt BEDRIJF
V.O.F. het recht om het Product te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Klant.

Artikel 5. Montage/ installatie
5.1 Het Product wordt door of vanwege BEDRIJF. geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aan- sluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden
5.2 De Koper is jegens BEDRIJF. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste

werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van BEDRIJF. en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien BEDRIJF. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
e. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.
f. door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van BEDRIJF. of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de BEDRIJF. geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper BEDRIJF. hiervan tijdig in kennis te stellen.
5.3 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.
5.4. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
b. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
c. ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).
5.5 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. BEDRIJF. doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.
5.6 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroom- groep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.
5.7 Bij Oplevering controleert de Klant het Product en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die datum verschoven.
5.8 Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet BEDRIJF. haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot

stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert BEDRIJF dit in overleg op een andere datum uit , na wederzijds overleg en bevestiging.

Artikel 6. Betaling
6.1 De koper voldoet de aanbetalingsnota uiterlijk binnen vijf (5) dagen na ontvangst hiervan. Binnen drie (3) dagen na installatie – levering ontvangt de koper een factuur voor de resterende koopsom. Deze nota dient, direct na installatie of voor levering, middels een bancaire overboeking te worden voldaan binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de eindnota . Bij het uitblijven van tijdige betaling behoudt BEDRIJF. het recht voor om rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totale som in rekening te brengen.
6.2 Indien Installatie geen Oplevering bewerkstelligt, dan maakt BEDRIJF met de Klant een afspraak over verdere afronding van haar werkzaamheden.
6.3 Uitstel van de Oplevering ontslaat de Klant niet van de in artikel 6.1 .van deze algemene voorwaarden vervatte betalings- verplichtingen.
6.4 Uitstel van (gedeeltelijke) betaling of het door de klant uit eigen beweging inhouden van (gedeeltelijke) betaling door een nog niet actief account voor een app ter monitoring is niet toegestaan . Dit laatste ontslaat de klant niet van betaling . Wel mag klant maximaal 150,- excl. btw op de eindnota inhouden . Wij zullen altijd zo snel mogelijk het account activeren .

Artikel 7. Garantie
7.1 BEDRIJF. garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke vermeld zijn in de bijbehorende data sheets die in de offerte of zo niet op verzoek van koper worden bijgevoegd.
7.2 BEDRIJF. garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 120 maanden, tenzij anders overeengekomen, na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 BEDRIJF. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van BEDRIJF voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantie verplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.
8.2 De aansprakelijkheid van BEDRIJF. ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover BEDRIJF. overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan BEDRIJF. enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, schriftelijk of per email aan BEDRIJF. te worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Slotbepalingen
10.1 BEDRIJF. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.
10.2 Deze Algemene Voorwaarden treden voor het eerst in werking op 1 mei 2021.

We are all accidents waiting to happen


 • natural colour
 • Registratie: April 2022
 • Laatst online: 20:17
Een paar weken voor de kerst is het in de installatietechniek altijd een gekkenhuis; 'iedereen wil zijn project nog voor de kerst af hebben, denk eens opleveringen van nieuwe woningen, al die mensen wil juist nu weten hoe die zonnepaneel app werkt, dus overal bij langs om dat uit te leggen.

Onze werkvoorbereider/ projectleider was soms geheel niet te bereiken, de beste man zat al tegen overwerkt aan om alles voor elkaar te krijgen, uiteindelijk de directeur zelf maar gebeld...
En sinds afgelopen vrijdag is de zaak 2 weken dicht en heeft iedereen vrij... oOo

Met andere woorden, wacht even tot in de tweede week van het nieuwe jaar, slechte reclame op het Net wil hij ook niet.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


 • PJNo
 • Registratie: November 2021
 • Laatst online: 29-01 14:28

PJNo

14x 365 Z12x 365 W Growatt6k

Persoonlijk zou ik me niet druk maken, de zonnepanelen leveren toch niks op tot en met maart.

Ik zou een concrete afspraak maken met ze voor een datum voor maart.

Ga zelf maar eens buiten staan met die weer... op het dak... met aluminium in je handen...

Je kunt ze beter lokken met een kop warme snert dan met de hakken in het zand gaan staan.

 • Fr33z
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 12:15
je hebt wel pech zeg. ik kan me de redenen zoals genoemd wel voorstellen van de pv-aanbieder, alleen lullig dat ze het wat laat communiceren. Toen het zo vroor een week lang was er niks te beginnen op het dak, dat is niet moeilijk om je voor te stellen. Deze tijd van het jaar is waardeloos qua werkbare dagen op het dak en dan krijg je soms dit soort dingen helaas.

ik sluit me aan bij PJNo, maak je niet te druk want er is nu toch geen opbrengst. Geef vooral aan dat die communicatie belangrijk is en dat je zit met vrije dagen opnemen.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee