Toon posts:

Nieuwbouw woning met beukhaag en hederahekwerk in koopakte

Pagina: 1
Acties:

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
Wij hebben een nieuwbouwwoning gekocht en daar wordt bij de oplevering aan de achterzijde een hekwerk met Hedera neergezet en aan de zijkant een beukhaag.
Nu zitten wij op een hoek en zou dat betekeken dat mensen zo onze tuin in kunnen lopen aangezien die beukhaag pas na een jaar of 10-15 volgroeid.Nu willen we waarschijnlijk een deel van de beukhaag weghalen en daar een schutting neer zetten echter wil ik voorkomen dat ik problemen krijg met de gemeente.

In de koopakte staat het volgende beschreven, en ik denk dat enkel de laatste paragraaf vanaf regel 81 van toepassing is.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Bijzondere lasten en beperkingen

11.1  Bij deze akte worden, ter uitvoering van hetgeen daartoe is overeengekomen,
    verleend, gevestigd en door Koper aangenomen:
  
  (a)   Burenrecht (erfdienstbaarheid)
      Ten behoeve en ten laste van het Verkochte en de aangrenzende kavel(s)
      kadastraal bekend gemeente --------------- over en weer,
      al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen
      na (af)bouw van de daarop voor de eerste maal gebouwde opstallen zich ten
      opzichte van elkaar bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft
      de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door riolering of
      anderszins, eventuele inbalking, inankering en toevoer van licht en lucht
      zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te
      verbouwen.
      Deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door
      bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming
      van de heersende erven.
      
      Gemeenschappelijke zaken
      Voor zover de op de bouwkavels te stichten of gestichte opstallen elkaar
      belenden, zullen de scheidsmuren en/of funderingswerken ten behoeve van
      de scheidsmuren gemeenschappelijk eigendom zijn van de eigenaren van
      de belendende erven en als zodanig mandelig zijn in de zin van artikel 60
      van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
      
      Aanneming lasten en beperkingen
      Indien reeds (een) levering(en) van een op gemelde erfdienstbaarheden
      betrekking hebbende kavel(s) heeft plaatsgevonden is/zijn bij die
      levering(en) erfdienstbaarheden van gelijke strekking gevestigd.
      Koper verklaarde de uit die erfdienstbaarheden voortvloeiende lasten en
      beperkingen te aanvaarden.
  
  (b)   Grensscheiding (kwalitatieve verplichting)
      Indien het bestemmingsplan een uitbouw toelaat aan de achterzijde van het
      woonhuis, welke uitbouw als meerwerk door Verkoper wordt aangeboden,
      wordt het navolgende bepaald:
      1. Indien en voor zover de eigenaars van twee, naast elkaar gelegen,
        woonhuizen gelijktijdig besluiten, tijdens de bouw of in een later
        stadium, de bedoelde uitbouw te realiseren, is de alsdan te realiseren
        erfafscheiding mandelig en zal de hiervoor gemelde erfdienstbaarheid
        met betrekking tot het handhaven van de bestaande toestand eveneens
        van toepassing zijn.
      2. Indien één der eigenaars individueel, tijdens de bouw of in een later
        stadium, tot realisering van voornoemde uitbouw zal overgaan zal de
        eigenaar van het aangrenzende perceel dulden dat de buitenmuur 
        gedeeltelijk op zijn grond wordt geplaatst. De afwatering van deze
        uitbouw dient via het erf van de eigenaar op wiens erf de uitbouw is
        geplaatst plaats te vinden.
      3. Indien één der eigenaars, in een later stadium, bedoelde uitbouw wenst
        te realiseren terwijl op de naastgelegen kavel bedoelde uitbouw reeds
        is gerealiseerd zal de eigenaar van laatstgemelde kavel dienen te
        dulden dat de buitenmuur van zijn uitbouw, ten behoeve van de nog te
        realiseren uitbouw, wordt gebruikt ten behoeve van inankering en
        inbalking. Indien bij deze werkzaamheden schade ontstaat aan de
        reeds bestaande uitbouw komen de kosten en lasten welke hieruit
        voortvloeien, voor rekening van de eigenaar die inankert.
        Na realisering van de tweede uitbouw zal de (nieuw te ontstane)
        tussenmuur mandelig zijn zoals hiervoor omschreven en zal ook
        overigens de hiervoor gemelde erfdienstbaarheid met betrekking tot het
        handhaven van de bestaande toestand eveneens van toepassing zijn.
      4. Partijen bij deze akte komen overeen dat bovenstaande verplichting
        van de koper voor zover mogelijk een kwalitatieve verbintenis is als
        bedoeld in artikel 252 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en dat
        deze verplichting derhalve zal overgaan op degenen die het verkochte
        onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen
        zijn degenen die van de rechthebbende tot het verkochte een recht tot
        gebruik van het verkochte zullen verkrijgen.
      5. Voor zover nodig verplicht koper zich bovendien krachtens verbintenis
        ten opzichte van de gerechtigden tot het opleggen van het onder 1 tot
        en met 4 gestelde en van deze onder 5 gestelde verplichting aan
        rechtsopvolgers in de eigendom of aan degenen die het verkochte
        huren of anderszins in gebruik hebben, op verbeurte van een terstond,
        zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete
        aan de gerechtigden van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per dag, na
        constatering door de gerechtigden dat één van deze verplichtingen niet
        of niet-behoorlijk is of wordt nagekomen. De gerechtigden zullen alsdan
        echter verplicht zijn de nalatige een redelijke termijn te stellen om
        alsnog aan de betreffende verplichting te voldoen.
    
    (b) Erfafscheidingen (erfdienstbaarheid)
      Ten laste van het Verkochte, als dienend erf, en ten behoeve van de
      aangrenzende gemeentelijke wegen, deel uitmakende van de percelen
      kadastraal bekend gemeente ---------------, als heersend
      erf, de erfdienstbaarheid tot instandhouding van erfafscheidingen, en wel ter
      plaatse en op de wijze (soort en hoogte) zoals op Tekening zijn
      aangegeven.
      De erfdienstbaarheid houdt in dat de eigenaar van het dienend erf:
      1. de erfafscheidingen voor eigen rekening en risico moet oprichten en
        gedogen en in behoorlijke staat moet onderhouden en zich voorts moet
        onthouden van al hetgeen het genot van deze erfdienstbaarheid kan
        schaden;
      2. De kosten van aanleg, onderhoud, vervanging en vernieuwing van de
        erfafscheiding komen geheel voor rekening en risico van de dienende
        erven.


Is hier iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • Anton2610
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 21:22
Het is onderdeel van de koopakte, heb niet het idee dat je daar zomaar aan kunt tornen.

Is het niet een optie om een kant en klare haag te zetten als dat beter is voor de gemoedsrust? Is natuurlijk wel duurder.

Voorbeeld: https://www.beukenhaag.nl...kant-en-klaar-225-cm.html

 • marowi
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Je moet in je omgevingsvergunning/bouwvergunning kijken. Daar staat in welke erfafscheidingen "goedgekeurd" zijn.

[Voor 7% gewijzigd door marowi op 24-02-2021 11:41]

SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP


 • Joris748
 • Registratie: Januari 2018
 • Laatst online: 21:51
Misschien kun je de beukenhaag tegen een gaashekwerk zetten?


 • De_Bastaard
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 23:03
Ik zou gewoon een aantal van die beukenhagen kopen van 2m hoog.

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
Anton2610 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:38:
Het is onderdeel van de koopakte, heb niet het idee dat je daar zomaar aan kunt tornen.

Is het niet een optie om een kant en klare haag te zetten als dat beter is voor de gemoedsrust? Is natuurlijk wel duurder.

Voorbeeld: https://www.beukenhaag.nl...kant-en-klaar-225-cm.html
Tja dan nog valt een beukhaag in de herfst gewoon uit en kijkt iedereen zo je tuin in.

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • Joris748
 • Registratie: Januari 2018
 • Laatst online: 21:51
Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:42:
[...]

Tja dan nog valt een beukhaag in de herfst gewoon uit en kijkt iedereen zo je tuin in.
Bij de Fagus Sylvatica blijft het verdorde blad aan de struik zitten. Dan vind ik het wel meevallen met de inkijk.

 • Pepppie
 • Registratie: November 2008
 • Niet online
Vaak kun je er niet zoveel mee, anders dan al werd geopperd door @De_Bastaard om ze te vervangen door hogere beukenhagen. Ik zou echter de schutting tegen de beukenhaag aanzetten, dan heb je sowieso geen gedoe. Voordeel ook dat er mogelijk minder snel mensen tegen je schutting aanrijden, voetballen, klimmen, stoepkrijten, etc.

 • Rukapul
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 00:37
Die haag ontkom je (voorlopig) niet aan.

Wat je echter wel kunt doen is een extra erfafscheiding (schutting, hekwerk met privacy doek) achter de haag zetten (t/m de genoemde hoogte). Daarbij moet je je alleen blijven voldoen aan "onthouden van al hetgeen het genot van deze erfdienstbaarheid kan schaden" maar dat is eenvoudig aangezien dat overal in Nederland gemeengoed is.

edit:
Ik zie nu dat er expliciet 0.6m staat. Dan gaat bovenstaande niet op voor dat deel. Blijkbaar is bepaald dat dat een soort zichtlijn moet zijn. Daarom (t/m de genoemde hoogte) toegevoegd in bovenstaande.

Normale tuinbeplanting als leibomen, coniveren, etc. lossen evt inkijk ook redelijk op natuurlijk :)

[Voor 33% gewijzigd door Rukapul op 24-02-2021 11:51]


 • Roenie
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
Je hebt rechtsonder ook een opening (voor je auto waarschijnlijk. Daar kunnen mensen toch ook gewoon naar binnen lopen? Later heb je het over inkijk. Wat is je (voornaamste) punt?

Ik zou lekker voor een schutting gaan die je zoals @Rukapul schrijft achter de haag zet. Dat lijkt mij het snelst en goedkoopst met het minste gezeur.

 • Cheesy
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 22:11
Dit zie je bij heel veel nieuwbouwplannen. Vandaar dat de hoekkavels minder gewild zijn.
Jammer, zo creëren we weer eenheidsworsten. En al helemaal feest als er over x jaar een schimmel/bacterie is die hedera en beukenhaag eet :)

Wil je het paarse stuk voorzien van schutting, of ook het lage deel van 0,6 meter? Dat paarse deel zou wel loslopen, dat lage deel kan zou ik niet 2 meter hoog maken. Wellicht wordt een lage schutting wel gedoogd?
Het hangt van handhaving af of je hier problemen mee krijgt. Ik ken mensen in (een dorp in) Zeeland die hier daadwerkelijk problemen van kregen met de gemeente.

[Voor 12% gewijzigd door Cheesy op 24-02-2021 11:58]

ᴘᴠᴏᴜᴛᴘᴜᴛ


 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
We willen ter hoogte van de voorzijde van de schuur een poort plaatsen
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Voor 5% gewijzigd door Tijntje op 17-05-2021 08:27]

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:42:
[...]

Tja dan nog valt een beukhaag in de herfst gewoon uit en kijkt iedereen zo je tuin in.
Haagbeuk wel, beukhaag niet en ja deze zijn verschillend.

Hou je gewoon aan het beding. Ik heb dit zelf ook en gemeente komt zelfs snoeien elk jaar. Inkijk valt reuze mee, in de zomer geen, en winter een beetje maar ben je toch binnen. 2m hoge dikke beukhagen met kluit kopen ipv die sprietjes van 3 euro als je bij wilt plaatsen, in dat geval duurt het 10-15 jaar ja.

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Die sprietjes hedera zijn hier binnen twee jaar met goed bemesten en bewateren ook al bijna dicht tot 1.80. Na deze lente/zomer verwacht ik vrijwel geen inkijk meer.

De beukenhaag moet je inderdaad op hoogte kopen.

[Voor 15% gewijzigd door pagani op 24-02-2021 12:00]


 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
Cheesy schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:57:
Ik ken mensen in (een dorp in) Zeeland die hier daadwerkelijk problemen van kregen met de gemeente.
Ga je zeker problemen mee krijgen, helemaal als de gemeente elk jaar komt snoeien/bijhouden en het beding nog nagelnieuw is.

Ik heb zelf dit beding nu 12 jaar en het is op zichzelf 25 jaar oud en heb een stuk van 2 meter bijgeplaatst met 2m hoge fagus. Kan je nog kiezen uit groen of purper kleur.

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
NimRod1337 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:57:
[...]

Haagbeuk wel, beukhaag niet en ja deze zijn verschillend.

Hou je gewoon aan het beding. Ik heb dit zelf ook en gemeente komt zelfs snoeien elk jaar. Inkijk valt reuze mee, in de zomer geen, en winter een beetje maar ben je toch binnen. 2m hoge dikke beukhagen met kluit kopen ipv die sprietjes van 3 euro als je bij wilt plaatsen, in dat geval duurt het 10-15 jaar ja.
Ze worden geplant an zitten bij het project
NimRod1337 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:00:
[...]

Ga je zeker problemen mee krijgen, helemaal als de gemeente elk jaar komt snoeien/bijhouden en het beding nog nagelnieuw is.

Ik heb zelf dit beding nu 12 jaar en het is op zichzelf 25 jaar oud en heb een stuk van 2 meter bijgeplaatst met 2m hoge fagus. Kan je nog kiezen uit groen of purper kleur.
Je moet ze zelf onderhouden, dit staat ook in de Technishe beschrijving
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hagenplan / erfafscheiding
Het langs de openbare weg gelegen gedeelte van
het perceel (m.u.v. delen van het achterpad)
wordt door Heijmans voorzien van een groene
erfafscheiding bestaande uit een haag, dan wel
een gaashekwerk en groen, een en ander
conform het hagenplan van de gemeente. E.e.a.
zoals aangegeven op de situatie tekening. Dit valt
buiten de garantie van de SWK. Verkrijger (en
opvolgende verkrijgers) is verplicht de
aangebrachte erfafscheidingen in stand te houden
en te onderhouden.

[Voor 48% gewijzigd door Tijntje op 24-02-2021 12:03]

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:59:
Die sprietjes hedera zijn hier binnen twee jaar met goed bemesten en bewateren ook al bijna dicht tot 1.80. Na deze lente/zomer verwacht ik vrijwel geen inkijk meer.

De beukenhaag moet je inderdaad op hoogte kopen.
Dan waren het geen sprietjes van 90cm bosgoed welke ik bedoel.

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
NimRod1337 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:03:
[...]

Dan waren het geen sprietjes van 90cm bosgoed welke ik bedoel.
Zeker wel. Met genoeg liefde (bemesten, bewateren en wekelijks weven door het hekwerk) is hedera na het eerste zomerseizoen van 90cm deels al 180cm hoog., al moet je natuurlijk balanceren tussen in de breedte weven en de hoogte in. Na twee zomers is het zeg 160cm hoog dekkend hier, deels 180cm. Bij diverse buren die lijden aan onderhoudsarmoe is het inderdaad een ander verhaal.

[Voor 15% gewijzigd door pagani op 24-02-2021 12:07]


 • Roenie
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
" ...onthouden van al hetgeen het genot van deze erfdienstbaarheid kan schaden..." lijkt me een essentiële. Wat is schaden? Een schutting achter je heg ook? En zo ja, en wat is de consequentie als je er toch een schutting neer zet?

 • Rukapul
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 00:37
Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:57:
We willen ter hoogte van de voorzijde van de schuur een poort plaatsen
[Afbeelding]
In deze vorm lijkt me dat vrij kansloos. De 0.6m staat zeer expliciet benoemd.

Sowieso wil je de schutting nu als erfafscheiding, maar je gaat echt niet ontkomen aan wat is voorgeschreven.

Je moet binnen de regels een oplossing zoeken dus met de voorgeschreven erfafscheiding.

[Voor 24% gewijzigd door Rukapul op 24-02-2021 12:19]


 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:05:
[...]

Zeker wel. Met genoeg liefde (bemesten, bewateren en wekelijks weven door het hekwerk) is hedera na het eerste zomerseizoen van 90cm deels al 180cm hoog., al moet je natuurlijk balanceren tussen in de breedte weven en de hoogte in. Na twee zomers is het zeg 160cm hoog dekkend hier, deels 180cm. Bij diverse buren die lijden aan onderhoudsarmoe is het inderdaad een ander verhaal.
Het gaat mij ook meer om de Beukhaag, dat duurt echt wel langer dan 2 jaar
Roenie schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:11:
" ...onthouden van al hetgeen het genot van deze erfdienstbaarheid kan schaden..." lijkt me een essentiële. Wat is schaden? Een schutting achter je heg ook? En zo ja, en wat is de consequentie als je er toch een schutting neer zet?
Dat vraag ik me ook af, ik zie er geen consequentie instaan.

Ik kan altijd de schutting direct achter de haag zetten echter verlies ik dan veel ruimte. Kan hem natuurlijk er zo strak tegen aan zetten dat er niet veel ruimte is voor de haag.

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
Hier hebben mensen ook ooit van die rietmatten tegen de haag geplaatst, maar de haag wordt dan helemaal kaal aan de binnenkant. Iedereen heeft het al weer weggehaald, want het liefst heb je (denk ik) een dichte groene afscheiding ook aan de binnenkant.

Wat jij hebt met deze haag @Tijntje heet overigens een kettingbeding:
Verkrijger (en opvolgende verkrijgers) is verplicht
Dit hebben we hier exact zo, echter met een plattegrond waar de gemeente allemaal komt snoeien in juni en spetember. Ik zou eens navragen of dit toch niet gaat gebeuren want als iedereen zelf de heggeschaar pakt staat alles binnen paar jaar scheef. Hier komt al jaren een trekker met een reuze heggeschaar alles in 1x recht maken, boven/zijkant.

YouTube: Machinaal snoeien van heggen, struiken en andere beplanting

[Voor 36% gewijzigd door NimRod1337 op 24-02-2021 12:24]


 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:05:
[...]

Zeker wel. Met genoeg liefde (bemesten, bewateren en wekelijks weven door het hekwerk) is hedera na het eerste zomerseizoen van 90cm deels al 180cm hoog., al moet je natuurlijk balanceren tussen in de breedte weven en de hoogte in. Na twee zomers is het zeg 160cm hoog dekkend hier, deels 180cm. Bij diverse buren die lijden aan onderhoudsarmoe is het inderdaad een ander verhaal.
Sorry ik had het ook over beukhaag/fagus. Hedera/klimop groeit wel lekker hard inderdaad. Vooral de groene, de wit/groene is wat beter controleerbaar.

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Volgens de site van de kweker groeit de beukenhaag ook 50cm in de hoogte per jaar, dan heb je na twee jaar ook een 160cm hoge heg. Misschien nog niet op volle dikte, maar het is of dat of de 60cm hoge beuken vervangen door 180+ hoog.

Wat ik hier in de buurt zie (nieuwbouwwijk met zelfde soort akte én welstandscommissie) is eigenlijk alles wat mensen gebruiken om het anders op te vullen (stro/riet/meuk)/schutting erachter na twee jaar echt oerlelijk.

[Voor 33% gewijzigd door pagani op 24-02-2021 12:30]


 • Anton2610
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 21:22
Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:17:
[...]

Het gaat mij ook meer om de Beukhaag, dat duurt echt wel langer dan 2 jaar


[...]

Dat vraag ik me ook af, ik zie er geen consequentie instaan.

Ik kan altijd de schutting direct achter de haag zetten echter verlies ik dan veel ruimte. Kan hem natuurlijk er zo strak tegen aan zetten dat er niet veel ruimte is voor de haag.
Hoe zou jij het vinden als je bouwer ineens besluit om toch maar geen buitenmuur te metselen in de woonkamer? Leek hem veel gedoe en zat er zelf eigenlijk niet zo op te wachten. Stond ook niet direct een grote boete op.

Je bent een koopovereenkomst aangegaan, kom die dan ook na in plaats van het zoeken naar manieren om er onderuit te komen.

 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
Ik en anderen hier hebben overigens wel een houten poortje geplaatst (helemaal in de haag de beukhaag eroverheen geleid) maar dit was in een bestaande opening in de haag. Als je verder geen achteruitgang hebt uit je tuin, moet je dit gewoon even aankaarten, lijkt mij gek dat dit niet niet zou mogen.

Let erop dat er beukhaag en haagbeuk bestaat.

 • Blauwschaap
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 21-03 15:36
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:23:
Volgens de site van de kweker groeit de beukenhaag ook 50cm in de hoogte per jaar, dan heb je na twee jaar ook een 160cm hoge heg. Misschien nog niet op volle dikte, maar het is of dat of de 60cm hoge beuken vervangen door 180+ hoog.

Wat ik hier in de buurt zie (nieuwbouwwijk met zelfde soort akte én welstandscommissie) is eigenlijk alles wat mensen gebruiken om het anders op te vullen (stro/riet/meuk)/schutting erachter na twee jaar echt oerlelijk.
Ik weet niet wat voor beukenhaag dat is die 50cm per jaar de hoogte in gaat, maar die van mij groeit bijna niet. Ik woon hier nu 2 jaar en het begint heel langzaam aan iets voller te raken, maar echt groeien doet het nog niet.

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
Anton2610 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:32:
[...]


Hoe zou jij het vinden als je bouwer ineens besluit om toch maar geen buitenmuur te metselen in de woonkamer? Leek hem veel gedoe en zat er zelf eigenlijk niet zo op te wachten. Stond ook niet direct een grote boete op.

Je bent een koopovereenkomst aangegaan, kom die dan ook na in plaats van het zoeken naar manieren om er onderuit te komen.
Daar staat wel zeker een boete op als de aannemer zijn afspraken niet na komt.

Ik snap echt wel de intentie van het kettingbeding en ik wil zeker zo veel mogelijk groen maar je kan moeilijk verwachten dat mensen hun erf niet willen kunnen afsluiten.

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Blauwschaap schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:35:
[...]

Ik weet niet wat voor beukenhaag dat is die 50cm per jaar de hoogte in gaat, maar die van mij groeit bijna niet. Ik woon hier nu 2 jaar en het begint heel langzaam aan iets voller te raken, maar echt groeien doet het nog niet.
En hoeveel mest heb je erbij gegooid?

 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
Blauwschaap schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:35:
[...]

Ik weet niet wat voor beukenhaag dat is die 50cm per jaar de hoogte in gaat, maar die van mij groeit bijna niet. Ik woon hier nu 2 jaar en het begint heel langzaam aan iets voller te raken, maar echt groeien doet het nog niet.
Dit is ook helaas echt niet zo, was het maar waar. Daarbij komt, wortelgoed moet je de eerste jaren een paar keer de top uitknippen, anders groeien ze alleen maar smal in de hoogte en niet inde breedte. Kant en klaar haag van 2m is duur maar de snelste oplossing.

 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:37:
[...]

En hoeveel mest heb je erbij gegooid?
Hoeveel ervaring heb jij met fagus?

 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:36:
[...]

Daar staat wel zeker een boete op als de aannemer zijn afspraken niet na komt.

Ik snap echt wel de intentie van het kettingbeding en ik wil zeker zo veel mogelijk groen maar je kan moeilijk verwachten dat mensen hun erf niet willen kunnen afsluiten.
Hier ben ik het wel mee eens, vraag dit gewoon eens na bij de gemeente.

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
NimRod1337 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:18:
Hier hebben mensen ook ooit van die rietmatten tegen de haag geplaatst, maar de haag wordt dan helemaal kaal aan de binnenkant. Iedereen heeft het al weer weggehaald, want het liefst heb je (denk ik) een dichte groene afscheiding ook aan de binnenkant.

Wat jij hebt met deze haag @Tijntje heet overigens een kettingbeding:


[...]


Dit hebben we hier exact zo, echter met een plattegrond waar de gemeente allemaal komt snoeien in juni en spetember. Ik zou eens navragen of dit toch niet gaat gebeuren want als iedereen zelf de heggeschaar pakt staat alles binnen paar jaar scheef. Hier komt al jaren een trekker met een reuze heggeschaar alles in 1x recht maken, boven/zijkant.

YouTube: Machinaal snoeien van heggen, struiken en andere beplanting
Nee de gemeente komt het niet snoeien, in de wijk zijn er van de 21 woningen ook maar 2 met een haag van 2,0m, de rest is enkel een 0,6m haag aan de voorzijde van het huis tussen voetpad en tuin
NimRod1337 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:39:
[...]

Hier ben ik het wel mee eens, vraag dit gewoon eens na bij de gemeente.
Tja, dat voelt ook een beetje als slapende honden wakker maken :)

[Voor 10% gewijzigd door Tijntje op 24-02-2021 12:41]

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • Blauwschaap
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 21-03 15:36
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:37:
[...]

En hoeveel mest heb je erbij gegooid?
Geen idee hoeveel precies, maar in de hele straat zijn de haagjes ongeveer even groot dus het ligt niet aan mijn persoonlijke bemestingsgedrag.

Het kan natuurlijk zijn dat er beukenhagen zijn die sneller groeien. Zoveel verstand heb ik er niet van :+

 • NRJ020
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 21:58
Gewoon grote planten kopen en inderdaad de bladhoudende variant. Goed omspitten, bemesten en watergeven. Niet te ver uit elkaar zetten. Dan zit het zo dicht < 2 jaar.

Anders misschien iets van tijdelijke (bamboe) schermen neerzetten?

Persoonlijk vind ik het juist mooi dat de gemeent dit afdwingt. Ziet er juist mooi ipv al die standaard schuttingen.

 • Ozzie
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 22:01
Het lijkt me dat ze wel gewoon een haag van (bijna) 2m neerzetten dan toch? Dat is hier in de straat in ieder geval gedaan, daar had ook een hoekhuis zo'n verplichting. Bij ons was het ook een haag van 60cm die verplicht moet blijven staan, op straffe van 25.000,- boete. Gelukkig kon ik om de achtertuin wel gewoon een normale schutting zitten en staat de hek alleen aan de voorkant en zijkant.

Hier groeien ze overigens rustig 30-40cm per jaar en ik doe er niks speciaal mee. Beetje water op droge dagen, eerste twee jaar heb ik wel was mest toegevoegd maar de afgelopen paar jaar ook niet meer.
Een beukenhaag verliest zijn blad niet in de herfst, dan worden ze gewoon bruin maar ze blijven wel aan de haag hangen.

"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."


 • Milo85
 • Registratie: December 2016
 • Laatst online: 18:36
Een haag is vergunningvrij dus je mag de haag ook gewoon voor een andere (wintergroene) haag vervangen. Daar heeft de gemeente niks over te vertellen welke haag je mag plaatsen. Een schutting/hekwerk is uiteraard een ander verhaal.

Dat ben ik in mijn voormalig werk als vergunningverlener regelmatig tegengekomen en heb ik ook discussies over gehad met ambtenaren die over bestemmingsplannen en openbaar groen gaan. Ik heb ze allemaal nog 'gewonnen' dus daar zou ik me niet druk over maken ;)

 • Roenie
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
Anton2610 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:32:
[...]Hoe zou jij het vinden als je bouwer ineens besluit om toch maar geen buitenmuur te metselen in de woonkamer? Leek hem veel gedoe en zat er zelf eigenlijk niet zo op te wachten. Stond ook niet direct een grote boete op.

Je bent een koopovereenkomst aangegaan, kom die dan ook na in plaats van het zoeken naar manieren om er onderuit te komen.
Hoewel ik niet de topicstarter ben wil ik even reageren aangezien ik degene ben die over de consequenties begon.

Je kunt uiteraard een beroep doen op de ethiek van de eigenaar van het erf, alleen die persoon is wel degene die een probleem heeft en daar oplossingen voor zoekt. Een beding zonder consequenties heeft niet veel nut. Dat kan iemand moreel verwerpelijk vinden, maar dat is wel hoe het feitelijk is. Als je geconfronteerd wordt met nadelen door de keuzes van een andere partij, dan zou ik in ieder geval de randjes van de wet opzoeken en als dit met weinig risico kan dan ga ik daar ook nog wel een beetje overheen.
NRJ020 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:45:
...Persoonlijk vind ik het juist mooi dat de gemeent dit afdwingt. Ziet er juist mooi ipv al die standaard schuttingen.
Mooi is subjectief natuurlijk. Ik vind het juist zeer beperkend dat een gemeente dit voorschrijft. Geef iedereen daarin de vrijheid, eventueel binnen bepaalde extreme grenzen. De vraag is welke andere oplossingen geen gezeik geven en mogen. @Milo85 geeft al een richting aan.

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Roenie schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:51:
[...]
[...]
Mooi is subjectief natuurlijk. Ik vind het juist zeer beperkend dat een gemeente dit voorschrijft. Geef iedereen daarin de vrijheid, eventueel binnen bepaalde extreme grenzen. De vraag is welke andere oplossingen geen gezeik geven en mogen. @Milo85 geeft al een richting aan.
Maar dan krijg je automatisch Belgische taferelen waar echt ieder huis (of in dit geval de tuin) uniek is in lelijkheid. Dit soort welstandsnota's (of vergelijkbaar) zijn er niet voor niets.

[Voor 8% gewijzigd door pagani op 24-02-2021 13:11]


 • Roenie
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 13:10:
[...]Maar dan krijg je automatisch Belgische taferelen waar echt ieder huis (of in dit geval de tuin) uniek is in lelijkheid. Dit soort welstandsnota's (of vergelijkbaar) zijn er niet voor niets.
Lelijkheid is ook subjectief natuurlijk. Een welstandscommissie is in zekere zin een dictator in smaak. Een gemeente die meer doet dan een excessenregeling toepassen beperkt de burger onevenredig.

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Roenie schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 13:19:
[...]
Lelijkheid is ook subjectief natuurlijk. Een welstandscommissie is in zekere zin een dictator in smaak. Een gemeente die meer doet dan een excessenregeling toepassen beperkt de burger onevenredig.
Probleem is dat de huidige "trend" (door geen interesse, budget of tijd) onderhoudsarmoede is. 90+% van de tuinen worden vrijwel volledig bestraat en groen is zeldzaam. Dat moet je niet willen stimuleren lijkt me.

 • Roenie
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 13:22:
[...]

Probleem is dat de huidige "trend" (door geen interesse, budget of tijd) onderhoudsarmoede is. 90+% van de tuinen worden vrijwel volledig bestraat en groen is zeldzaam. Dat moet je niet willen stimuleren lijkt me.
Je gaat nu van een dilemma met betrekking tot een erfafscheiding naar het volledig bestraten van tuinen :?

Dat lijkt mij beter geschikt in Waarom tuiniert de Nederlander niet meer?. En mocht je daarin posten dan wil ik best reageren dat je als gemeente helemaal niets moet stimuleren of verbieden met betrekking tot tuinen en dat je mensen zelf moet laten bepalen wat zij met hun tuin doen ;)

 • Tehh
 • Registratie: Maart 2013
 • Niet online
Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:19:
Wij hebben een nieuwbouwwoning gekocht en daar wordt bij de oplevering aan de achterzijde een hekwerk met Hedera neergezet en aan de zijkant een beukhaag.
Nu zitten wij op een hoek en zou dat betekeken dat mensen zo onze tuin in kunnen lopen aangezien die beukhaag pas na een jaar of 10-15 volgroeid.
[Afbeelding]


Nu willen we waarschijnlijk een deel van de beukhaag weghalen en daar een schutting neer zetten echter wil ik voorkomen dat ik problemen krijg met de gemeente.

In de koopakte staat het volgende beschreven, en ik denk dat enkel de laatste paragraaf vanaf regel 81 van toepassing is.
[...]
Is hier iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
Ik denk dat je het allemaal een beetje te negatief ziet. Een beukenhaag bied ook 's winters voldoende privacy. Zelfs een haagbeuk laat niet ál het blad vallen en bied nog privacy in de winter. Daarbij, als er direct planten van 2 meter hoog geplaatst worden dan heb je na 2 jaar een dichte haag. Dat geeft ook direct de oplossing; je kan altijd extra beuken planten. Als tijdens de bouw een enkele rij geplaatst wordt dan plaats je er gewoon een rij voor/achter/tussen.
En mensen lopen niet zomaar een tuin binnen. Inbrekers misschien, maar die houd je met een schuttinkje ook niet tegen. Je kan altijd nog wat palen in de grond slaan en daar ijzerdraad tussen spannen.

Ik heb 5 jaar geleden van die sprietjes van 60 cm gekocht, dat was binnen 4 jaar een ondoordringbare haag van 1,2 hoog. Koop je direct op hoogte en plant je een dubbele rij dan ben je na 2 jaar blij met je haag.

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Ik zou de beukhaag zelf voorzien van een hekwerk (gaas of zo'n stalen raster), want onze hond (en andere honden en katten) kunnen er wel prima tussendoor. Ook biedt een hekwerk extra stevigheid voor de haag.

Even out of the box denkend, de poort een paar meter naar achter is geen optie? (in het kavel is de ruimte naast je garage toch redelijk loos lijkt me, al kan ik niet zien wat noord/oost/zuid/west is)

[Voor 33% gewijzigd door pagani op 24-02-2021 14:01]


 • AtomicWing
 • Registratie: Augustus 2004
 • Laatst online: 21:22
Tehh schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 13:34:
[...]


Ik denk dat je het allemaal een beetje te negatief ziet. Een beukenhaag bied ook 's winters voldoende privacy. Zelfs een haagbeuk laat niet ál het blad vallen en bied nog privacy in de winter. Daarbij, als er direct planten van 2 meter hoog geplaatst worden dan heb je na 2 jaar een dichte haag. Dat geeft ook direct de oplossing; je kan altijd extra beuken planten. Als tijdens de bouw een enkele rij geplaatst wordt dan plaats je er gewoon een rij voor/achter/tussen.
En mensen lopen niet zomaar een tuin binnen. Inbrekers misschien, maar die houd je met een schuttinkje ook niet tegen. Je kan altijd nog wat palen in de grond slaan en daar ijzerdraad tussen spannen.

...
Je mag de geplante haag prima ondersteunen zodat deze in de gewenste richting groeit. Stel dat ze kleine stekjes planten, zet er dan nog wat grote hagen bij / tussen / voor / achter. Je kunt dan later nog kijken of de stekjes het doen of niet.

Je mag overigens in je tuin prima borders / plantenbakken maken; waarom maak je daar niet een mooie border met betonnen bielzen (15x15x60)? Mooie driehoek ofzo. Gelijk extra plantjes, betonnen muurtje, hooggroeiende grassen erin en weg is het zicht.

Dat je op de erfgrens niet hoger dan 0,6m / 2m mag betekent niet dat al je beplanting zo laag moet blijven...

"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)


 • 1x3xc-12
 • Registratie: December 2020
 • Laatst online: 02-03-2021
marowi schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:40:
Je moet in je omgevingsvergunning/bouwvergunning kijken. Daar staat in welke erfafscheidingen "goedgekeurd" zijn.
Daar heeft hij niks aan. Immers in zijn koopakte staat een bijzondere erfdienstbaarheid.

 • 1x3xc-12
 • Registratie: December 2020
 • Laatst online: 02-03-2021
Cheesy schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:57:
Dit zie je bij heel veel nieuwbouwplannen. Vandaar dat de hoekkavels minder gewild zijn.
Jammer, zo creëren we weer eenheidsworsten. En al helemaal feest als er over x jaar een schimmel/bacterie is die hedera en beukenhaag eet :)
Neen op dat moment kan de gemeente eisen dat er maatregelen danwel vervanging wordt geregeld door het dienende erf. Dat staat in het artikel.

 • 1x3xc-12
 • Registratie: December 2020
 • Laatst online: 02-03-2021
Milo85 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:49:
Een haag is vergunningvrij dus je mag de haag ook gewoon voor een andere (wintergroene) haag vervangen. Daar heeft de gemeente niks over te vertellen welke haag je mag plaatsen. Een schutting/hekwerk is uiteraard een ander verhaal.

Dat ben ik in mijn voormalig werk als vergunningverlener regelmatig tegengekomen en heb ik ook discussies over gehad met ambtenaren die over bestemmingsplannen en openbaar groen gaan. Ik heb ze allemaal nog 'gewonnen' dus daar zou ik me niet druk over maken ;)
Dat klopt tenzij je met een erfdienstbaarheid zit zoals TS. Hier is specifiek voorgeschreven dat het een beukhaag moet zijn.

 • MarcoC
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 21:18
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 13:22:
[...]

Probleem is dat de huidige "trend" (door geen interesse, budget of tijd) onderhoudsarmoede is. 90+% van de tuinen worden vrijwel volledig bestraat en groen is zeldzaam. Dat moet je niet willen stimuleren lijkt me.
De groenetuinenpolitie is dan net zo goed een trend die van mij snel mag verdwijnen. Laat mensen a.u.b lekker zelf kiezen hoe ze hun tuin indelen. Dat vingertje wijzen slaat nergens op en ik erger me er dood aan. Vroeger was er vrijwel altijd een partner thuis die het huis en de tuin lekker kon onderhouden, dat is tegenwoordig gewoon veel minder zo. Daarnaast spendeert men tegenwoordig ook meer tijd buitenshuis (vakanties, terrassen, etc.). Allerlei logische redenen. Waarom moeten mensen zich daarvoor verantwoorden?

[Voor 21% gewijzigd door MarcoC op 24-02-2021 14:20]


 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
MarcoC schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:16:
[...]

De groenetuinenpolitie is dan net zo goed een trend die van mij snel mag verdwijnen. Laat mensen a.u.b lekker zelf kiezen hoe ze hun tuin indelen. Dat vingertje wijzen slaat nergens op en ik erger me er dood aan. Vroeger was er vrijwel altijd een partner thuis die het huis en de tuin lekker kon onderhouden, dat is tegenwoordig gewoon veel minder zo. Daarnaast spendeert men tegenwoordig ook meer tijd buitenshuis (vakanties, terrassen, etc.). Allerlei logische redenen. Waarom moeten mensen zich daarvoor verantwoorden?
Ook al in het tuinentopic gereageerd, maar het gaat om de waterhuishouding, niet per se het groen. Maar dat heeft in dit topic weinig toegevoegde waarde.

 • MarcoC
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 21:18
pagani schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:23:
[...]

Ook al in het tuinentopic gereageerd, maar het gaat om de waterhuishouding, niet per se het groen. Maar dat heeft in dit topic weinig toegevoegde waarde.
Dan moet men dat maar vertalen naar beleid.

 • fonsoy
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 23:38
Ik zou de poort wat naar achteren plaatsen. Of nog een stuk mooier - haagbeuk met opening plaatsen in plaats van een poort. Want de haagbeuk is ook niet 100% solide, dus een poort voegt weinig toe. Op de plek die dan open valt kun je bijvoorbeeld een schuur plaatsen voor tuinmateriaal en/of fietsen. Mocht het om de veiligheid te doen zijn kun je eventueel besluiten om wat camera's op te hangen. Schrikt net zo veel af als een poort en kost ook nog eens hetzelfde.

Een haagbeuk is echt wel een mooie plant die er veel beter uitziet dan een schutting.

Je kunt natuurlijk besluiten om een schutting te plaatsen achter de heg. Maar dan kan je je ook afvragen of je wel het juiste pand hebt aangeschaft als zo'n beding onwerkbaar is.

Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu


 • LordSinclair
 • Registratie: Oktober 2014
 • Laatst online: 16:31
MarcoC schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:24:
[...]

Dan moet men dat maar vertalen naar beleid.
Laat ze precies dat nou gedaan hebben in de koopakte van TS :D

There's no need to kneel, I'm a very democratic sort of lord.


 • Cheesy
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 22:11
1x3xc-12 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:07:
[...]

Neen op dat moment kan de gemeente eisen dat er maatregelen danwel vervanging wordt geregeld door het dienende erf. Dat staat in het artikel.
Die vetgedrukte regel noem ik in relatie met voorgaande regel. Ecologisch gezien dus. Beetje a la eikenprocessierupsen in lanen met mooie eiken. Diversiteit is het toverwoord ;)

Ik snap dan ook niet dat je hier met 'neen' op antwoordt :?

ᴘᴠᴏᴜᴛᴘᴜᴛ


 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
Ozzie schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:45:

Een beukenhaag verliest zijn blad niet in de herfst, dan worden ze gewoon bruin maar ze blijven wel aan de haag hangen.
En in april komt alles tegelijk naar beneden, is het net herfst en kan je zelfs met de bladblazer aan de gang :9. In mei is alles alweer dicht en groen.

Ik ben blij dat ze hier moeten blijven staan van de gemeente, anders timmert iedereen zijn eigen schutting en dat is pas lelijk. Ja dat is subjectief, maar de meeste normale mensen zien liever groen dan een Gamma showroom in de straat.

[Voor 3% gewijzigd door NimRod1337 op 24-02-2021 14:37]


 • MeesterPieter
 • Registratie: Februari 2017
 • Laatst online: 22:28

MeesterPieter

PnP Pinball

ten eerste; kun je de tekening uit de notariele akte ook plaatsen?

je hebt nu een mooi digitaal plaatje waarop alles zichtbaar en leesbaar is, echter wordt daar niet naar verwezen in de akte. je moet uitgaan van de "tekening" bij de notariele akte, (als deze al aanwezig is)

als geen tekening aanwezig is in de daadwerkelijke akte dan vervalt het gehele beding van rechtswege zowieso

verder staat er normaal een boeteclausule op het niet naleven van het beding, ten laste van een bepaalde partij (voor iets dergelijks normaal tbv de gemeente) is iets dergelijks aanwezig?
indien het tbv de gemeente is, kun je namelijk gewoon een officiele vergunningsaanvraag doen bijv als je poort/uitrit afwijkt t.o.v. het bestemmingsplan. vervolgens kun je hierin ook duidelijk aangeven dat er een andere erfafscheiding geplaatst wordt

is het beding ten laste van de gemeente en verleent deze de vergunning zonder dat zij aangeven dat deze afscheiding niet strookt met deze akte (hierop controleert de gemeente normaal gezien niet) dan heb je direct je toestemming om het te wijzigen ten opzichte van je kettingbeding

verder is " soort" afscheiding ruim te interpreteren, als een beukhaag wordt aangegeven als soort afscheiding kan dit worden gezien als een groenafscheiding, een taxushaag of hek met hedera is daarmee voldoende gelijkend als groenafscheiding

succes

Volg HIER mijn Zelfbouw Flipperkast Build


 • Roenie
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
AtomicWing schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:01:
...Dat je op de erfgrens niet hoger dan 0,6m / 2m mag betekent niet dat al je beplanting zo laag moet blijven...
Inderdaad, of je plant een heg op ruim een halve meter van de erfgrens. Of allerlei allerlei hoge beplanting.
NimRod1337 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:35:
[...]
...Ik ben blij dat ze hier moeten blijven staan van de gemeente, anders timmert iedereen zijn eigen schutting en dat is pas lelijk. Ja dat is subjectief, maar de meeste normale mensen zien liever groen dan een Gamma showroom in de straat.
Of de buren iets mooi vinden of niet dat doet niet ter zake. Wat de wet zegt is beperkend, maar voor de rest doet de mening van de buren er niet toe. Uiteraard afhankelijk van de mate waarin je de mening van de buren terzijde kunt en/of wilt schuiven.
MeesterPieter schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:38:
ten eerste; kun je de tekening uit de notariele akte ook plaatsen?

je hebt nu een mooi digitaal plaatje waarop alles zichtbaar en leesbaar is, echter wordt daar niet naar verwezen in de akte. je moet uitgaan van de "tekening" bij de notariele akte, (als deze al aanwezig is)

als geen tekening aanwezig is in de daadwerkelijke akte dan vervalt het gehele beding van rechtswege zowieso

verder staat er normaal een boeteclausule op het niet naleven van het beding, ten laste van een bepaalde partij (voor iets dergelijks normaal tbv de gemeente) is iets dergelijks aanwezig?
indien het tbv de gemeente is, kun je namelijk gewoon een officiele vergunningsaanvraag doen bijv als je poort/uitrit afwijkt t.o.v. het bestemmingsplan. vervolgens kun je hierin ook duidelijk aangeven dat er een andere erfafscheiding geplaatst wordt

is het beding ten laste van de gemeente en verleent deze de vergunning zonder dat zij aangeven dat deze afscheiding niet strookt met deze akte (hierop controleert de gemeente normaal gezien niet) dan heb je direct je toestemming om het te wijzigen ten opzichte van je kettingbeding

verder is " soort" afscheiding ruim te interpreteren, als een beukhaag wordt aangegeven als soort afscheiding kan dit worden gezien als een groenafscheiding, een taxushaag of hek met hedera is daarmee voldoende gelijkend als groenafscheiding

succes
Bedoel je niet 'ten gunste' in plaats van 'ten laste'?

Voor de rest genoeg aanknopingspunten om stappen te zetten.

 • 1x3xc-12
 • Registratie: December 2020
 • Laatst online: 02-03-2021
MeesterPieter schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:38:
ten eerste; kun je de tekening uit de notariele akte ook plaatsen?

je hebt nu een mooi digitaal plaatje waarop alles zichtbaar en leesbaar is, echter wordt daar niet naar verwezen in de akte. je moet uitgaan van de "tekening" bij de notariele akte, (als deze al aanwezig is)

als geen tekening aanwezig is in de daadwerkelijke akte dan vervalt het gehele beding van rechtswege zowieso

verder staat er normaal een boeteclausule op het niet naleven van het beding, ten laste van een bepaalde partij (voor iets dergelijks normaal tbv de gemeente) is iets dergelijks aanwezig?
indien het tbv de gemeente is, kun je namelijk gewoon een officiele vergunningsaanvraag doen bijv als je poort/uitrit afwijkt t.o.v. het bestemmingsplan. vervolgens kun je hierin ook duidelijk aangeven dat er een andere erfafscheiding geplaatst wordt

is het beding ten laste van de gemeente en verleent deze de vergunning zonder dat zij aangeven dat deze afscheiding niet strookt met deze akte (hierop controleert de gemeente normaal gezien niet) dan heb je direct je toestemming om het te wijzigen ten opzichte van je kettingbeding

verder is " soort" afscheiding ruim te interpreteren, als een beukhaag wordt aangegeven als soort afscheiding kan dit worden gezien als een groenafscheiding, een taxushaag of hek met hedera is daarmee voldoende gelijkend als groenafscheiding

succes
Een gemeentelijke vergunnig geeft je niet het recht om een erfdienstbaarheid niet uit te voeren. Net zo als ik prima een vergunning kan aanvragen om een aanbouw op de grond van de buren te bouwen. Boeit de gemeente niks.

Dit zijn twee verschillende rechtsgebieden die niet uitwisdelbaar zijn.


De term beukhaag lijkt mij zeer helder, dat is dus geen taxus, hedera of andere groen afscheiding.

 • NimRod1337
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 23:46
Roenie schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:57:
[...]
Of de buren iets mooi vinden of niet dat doet niet ter zake. Wat de wet zegt is beperkend, maar voor de rest doet de mening van de buren er niet toe. Uiteraard afhankelijk van de mate waarin je de mening van de buren terzijde kunt en/of wilt schuiven.
Mensen die zoals jij denken zijn nou eenmaal in de minderheid, waardoor een meerderheid het wel eens kan zijn met dit soort "beperkende" wetgeving en deze er dus ook komt. En je hoeft er niet te gaan wonen. Dus, beperkend? Het is gewoon de gemeente die de boel netjes groen wil aanleggen.

[Voor 5% gewijzigd door NimRod1337 op 24-02-2021 15:08]


Anoniem: 1279036

hier in de buurt ook dergelijke hagen met boetebeding bij weghalen. Bij een woning hebben ze er een nette schutting direct achter gezet, gemeente blij, bewoner blij. Is niet zo'n goedkoop bouwmarkt schutting, maar nette soort horizontale lamellen.

 • 1x3xc-12
 • Registratie: December 2020
 • Laatst online: 02-03-2021
NimRod1337 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:06:
[...]

Mensen die zoals jij denken zijn nou eenmaal in de minderheid, waardoor een meerderheid het wel eens kan zijn met dit soort "beperkende" wetgeving en deze er dus ook komt. En je hoeft er niet te gaan wonen. Dus, beperkend? Het is gewoon de gemeente die de boel netjes groen wil aanleggen.
In dit geval maakt het geen donder uit. De mening van de "buren" is immers in de erfdienstbaarheid vastgelegd.

 • 1x3xc-12
 • Registratie: December 2020
 • Laatst online: 02-03-2021
Anoniem: 1279036 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:09:
hier in de buurt ook dergelijke hagen met boetebeding bij weghalen. Bij een woning hebben ze er een nette schutting direct achter gezet, gemeente blij, bewoner blij. Is niet zo'n goedkoop bouwmarkt schutting, maar nette soort horizontale lamellen.
De vraag is in hoeverre dat kan omdat TS het genot niet mag schade. Dus dat is geheel afhankelijk van de zonkant.

Anoniem: 1279036

1x3xc-12 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:11:
[...]


De vraag is in hoeverre dat kan omdat TS het genot niet mag schade. Dus dat is geheel afhankelijk van de zonkant.
als dat niet mag extra afscheiding van hoek-garage naar achter. Het zij deel kan je dan beetje beschouwen als gelijkwaardig aan voortuin waar je ook redelijk makkelijk in komt.

voordeur zit aan zijkant. Met een beetje creativiteit kun je denk ik zowel voldoen aan behoefte veiligheid en contractverplichtingen.

[Voor 14% gewijzigd door Anoniem: 1279036 op 24-02-2021 15:16]


 • Roenie
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
NimRod1337 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:06:
[...]

Mensen die zoals jij denken zijn nou eenmaal in de minderheid, waardoor een meerderheid het wel eens kan zijn met dit soort "beperkende" wetgeving en deze er dus ook komt. En je hoeft er niet te gaan wonen. Dus, beperkend? Het is gewoon de gemeente die de boel netjes groen wil aanleggen.
Wetgeving is per definitie beperkend. In jouw voorbeeld van het niet gaan wonen beperkt het wel degelijk de mogelijkheden die je als eigenaar hebt en kan dat dus maken dat je het perceel niet koopt. Dat is dus simpelweg beperkend.

De gemeente wil het overigens niet netjes en groen aanleggen zoals je schrijft, maar wil dat de burger dat doet. Dat betekent feitelijk dat de gemeente bepaalt wat je er wel of niet neer mag zetten. Op het gebied van veiligheid kan ik mij daar wel in vinden, maar op het gebied van schoonheid niet.

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
MeesterPieter schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:38:
ten eerste; kun je de tekening uit de notariele akte ook plaatsen?

je hebt nu een mooi digitaal plaatje waarop alles zichtbaar en leesbaar is, echter wordt daar niet naar verwezen in de akte. je moet uitgaan van de "tekening" bij de notariele akte, (als deze al aanwezig is)

als geen tekening aanwezig is in de daadwerkelijke akte dan vervalt het gehele beding van rechtswege zowieso

verder staat er normaal een boeteclausule op het niet naleven van het beding, ten laste van een bepaalde partij (voor iets dergelijks normaal tbv de gemeente) is iets dergelijks aanwezig?
indien het tbv de gemeente is, kun je namelijk gewoon een officiele vergunningsaanvraag doen bijv als je poort/uitrit afwijkt t.o.v. het bestemmingsplan. vervolgens kun je hierin ook duidelijk aangeven dat er een andere erfafscheiding geplaatst wordt

is het beding ten laste van de gemeente en verleent deze de vergunning zonder dat zij aangeven dat deze afscheiding niet strookt met deze akte (hierop controleert de gemeente normaal gezien niet) dan heb je direct je toestemming om het te wijzigen ten opzichte van je kettingbeding

verder is " soort" afscheiding ruim te interpreteren, als een beukhaag wordt aangegeven als soort afscheiding kan dit worden gezien als een groenafscheiding, een taxushaag of hek met hedera is daarmee voldoende gelijkend als groenafscheiding

succes
Met de notariële akte, bedoel je de akte die we bij de notaris hebben getekend waar ook dat stukje uit komt van mijn start post?
Daar zit geen tekening bij enkel een kadastrale tekening, maar die geeft enkel de perceel grenzen aan.

Ik zie in het stuk wat ik gepost heb geen boete clausule anders dan de paragraaf daar boven, maar dat gaat over uitbouwen op de erfafscheiding met de buren.
 • De tekening is de Overzichts tekening die we van Heijmans hebben gehad.
 • Het stuk tekst in mijn opening post komt uit de Leveringsakte die we bij de Notaris hebben getekend
 • Laatste paragraafje wat ik poste komt uit de Technisch document van Heijmans
1x3xc-12 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:11:
[...]


De vraag is in hoeverre dat kan omdat TS het genot niet mag schade. Dus dat is geheel afhankelijk van de zonkant.
Achterzijde huis is de zuidkant
Aan de zijkant (kant van de beukhaag), is enkel een voetpad, groenstrook (gras) en dan de weg.
Wat ik daar ook neer zet zal geen effect hebben op zon inval voor wie dan ook.

[Voor 9% gewijzigd door Tijntje op 24-02-2021 16:53]

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • burnedhardware
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 21:35
Anoniem: 1279036 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:09:
hier in de buurt ook dergelijke hagen met boetebeding bij weghalen. Bij een woning hebben ze er een nette schutting direct achter gezet, gemeente blij, bewoner blij. Is niet zo'n goedkoop bouwmarkt schutting, maar nette soort horizontale lamellen.
hebben wij ook gedaan

 • hk12nl
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 21:46
Wij hebben ook een Hederahaag van ca 10 meter lang. Is ook neergezet bij de bouw 2 jaar terug en was vorig jaar einde van de zomer helemaal dicht heeft er dus iets langer als een jaar over gedaan. Voeding geven en bewateren is de truc. De buren aan de andere kant hebben er bamboo matten tegen gezet en daar is hij nog niet eens half begroeid.

De buren tegenover ons hebben bij de gemeente een aanvraag gedaan om de hedera te vervangen door een schutting welke ze zelf hebben laten plaatsen. Hier hebben ze goedkeuring voor gehad dus die hebben hem niet meer.

[Voor 4% gewijzigd door hk12nl op 24-02-2021 17:23]

©2004


 • Gomez12
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 23-07-2021
Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 16:49:
[...]
Ik zie in het stuk wat ik gepost heb geen boete clausule anders dan de paragraaf daar boven
Tja, is het een grote gemeente of een kleine?

Ik bedoel het is heel leuk dat er geen boete clausule is, maar als jij over 2 jaar het hedera hekwerk wil vervangen door een schutting, dan kan je dat vergeten.
Wil je een aanvraag doen voor een poort naar je achtertuin, dat kan je vergeten.

En als het een heel kleine gemeente is en je moet een nieuw paspoort/rijbewijs hebben dan kan het zomaar eens zijn dat die een weekje zoekraakt oid.

Als jij heel mierenneukerig over regeltjes wil gaan doen, dan kan de gemeente dat ook en als het een kleine gemeente is dan kan dat best vervelend gaan worden...

Ik zou zeggen, doe het gewoon 5 jaar zoals de gemeente het wil en vraag dan toestemming om het te veranderen naar een voor jou betere/nettere oplossing. Je hebt er uiteindelijk toch met je volle verstand voor getekend.

 • 1x3xc-12
 • Registratie: December 2020
 • Laatst online: 02-03-2021
Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 16:49:
[...]


Met de notariële akte, bedoel je de akte die we bij de notaris hebben getekend waar ook dat stukje uit komt van mijn start post?
Daar zit geen tekening bij enkel een kadastrale tekening, maar die geeft enkel de perceel grenzen aan.

Ik zie in het stuk wat ik gepost heb geen boete clausule anders dan de paragraaf daar boven, maar dat gaat over uitbouwen op de erfafscheiding met de buren.
 • De tekening is de Overzichts tekening die we van Heijmans hebben gehad.
 • Het stuk tekst in mijn opening post komt uit de Leveringsakte die we bij de Notaris hebben getekend
 • Laatste paragraafje wat ik poste komt uit de Technisch document van Heijmans
[...]

Achterzijde huis is de zuidkant
Aan de zijkant (kant van de beukhaag), is enkel een voetpad, groenstrook (gras) en dan de weg.
Wat ik daar ook neer zet zal geen effect hebben op zon inval voor wie dan ook.
Ik doelde niet zozeer op inval van de zon, eerder dat je geen dingen mag doen die ervoor zorgen dat je haag niet goed groeit/dood gaat(moet je zelf vervangen), als je de zon blokkeert met een schutting is dat mogelijk.

Maar kennelijk is dat niet van toepassing.

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
Gomez12 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 17:35:
[...]

Tja, is het een grote gemeente of een kleine?

Ik bedoel het is heel leuk dat er geen boete clausule is, maar als jij over 2 jaar het hedera hekwerk wil vervangen door een schutting, dan kan je dat vergeten.
Wil je een aanvraag doen voor een poort naar je achtertuin, dat kan je vergeten.

En als het een heel kleine gemeente is en je moet een nieuw paspoort/rijbewijs hebben dan kan het zomaar eens zijn dat die een weekje zoekraakt oid.

Als jij heel mierenneukerig over regeltjes wil gaan doen, dan kan de gemeente dat ook en als het een kleine gemeente is dan kan dat best vervelend gaan worden...

Ik zou zeggen, doe het gewoon 5 jaar zoals de gemeente het wil en vraag dan toestemming om het te veranderen naar een voor jou betere/nettere oplossing. Je hebt er uiteindelijk toch met je volle verstand voor getekend.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • MeesterPieter
 • Registratie: Februari 2017
 • Laatst online: 22:28

MeesterPieter

PnP Pinball

Tijntje schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 16:49:
[...]


Met de notariële akte, bedoel je de akte die we bij de notaris hebben getekend waar ook dat stukje uit komt van mijn start post?
Daar zit geen tekening bij enkel een kadastrale tekening, maar die geeft enkel de perceel grenzen aan.

Ik zie in het stuk wat ik gepost heb geen boete clausule anders dan de paragraaf daar boven, maar dat gaat over uitbouwen op de erfafscheiding met de buren.
BINGO :) , je hoeft niet verder te kijken, het kettingbeding verwijst dus naar een niet bestaande tekening , en deze moet toegevoegd zijn aan de kadastrale akte om effect te kunnen hebben.

je hebt geluk, want er is dus feitelijk geen erfdienstbaarheid omdat de erfafscheidingen niet formeel vastgelegd zijn, derhalve zijn punt b1 en b2 niet van toepassing voor jou

prettig, je hoeft je dus enkel aan het bestemmingsplan te houden :) weg met die beukenhaag

Volg HIER mijn Zelfbouw Flipperkast Build


 • MeesterPieter
 • Registratie: Februari 2017
 • Laatst online: 22:28

MeesterPieter

PnP Pinball

1x3xc-12 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:00:
[...]


Een gemeentelijke vergunnig geeft je niet het recht om een erfdienstbaarheid niet uit te voeren. Net zo als ik prima een vergunning kan aanvragen om een aanbouw op de grond van de buren te bouwen. Boeit de gemeente niks.

Dit zijn twee verschillende rechtsgebieden die niet uitwisdelbaar zijn.
dat klopt, TENZIJ het dezelfde partij is als waar de erfdienstbaarheid ten laste van is, en in dit geval is het dezelfde gemeente die de vergunning verleend ;).

Volg HIER mijn Zelfbouw Flipperkast Build


 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
MeesterPieter schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 20:11:
[...]


BINGO :) , je hoeft niet verder te kijken, het kettingbeding verwijst dus naar een niet bestaande tekening , en deze moet toegevoegd zijn aan de kadastrale akte om effect te kunnen hebben.

je hebt geluk, want er is dus feitelijk geen erfdienstbaarheid omdat de erfafscheidingen niet formeel vastgelegd zijn, derhalve zijn punt b1 en b2 niet van toepassing voor jou

prettig, je hoeft je dus enkel aan het bestemmingsplan te houden :) weg met die beukenhaag
Helaas zit dat er denk ik niet in, in de akte stond vermeld dat er 2 bijlage bij zaten. Echter kon ik me niet herinneren wat die dan waren en ik heb enkel de akte en de kadastrale tekening mee gekregen.
Heb het notaris kantoor gemaild wat de bijlage waren en ze hebben we dezelfde situatie tekening gemaild als die ik ook poste.
Nu weet ik niet 100% zeker of wij die ook hebben gezien bij de notaris en of we die ook geparafeerd/getekend hebben.

EDIT:
Net nog een reactie van de Notaris, die geeft ook aan dat wij die tekening niet hebben getekend of geparafeerd.

[Voor 5% gewijzigd door Tijntje op 25-02-2021 09:32]

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • Sunri5e
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 21:25
Ik weet niet in welke gemeente je woont? Maar hier hebben wij exact dezelfde verplichting in de koopovereenkomst (Hedera en Beuk) staan. Maar er zijn genoeg buren die zich er al jaren niet aan houden. Er kraait echt geen haan naar.

 • Scoutertje
 • Registratie: Juli 2004
 • Laatst online: 23-03 14:39
Ik geloof dat het nog niet is genoemd maar er zit verschil tussen publiekrecht (wat is vastgelegd in bijvoorbeeld het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan) en privaatrecht (jouw koopcontract). Het is gebruikelijk om de 'mee-ontworpen erfafscheidingen' te regelen via een erfdienstbaarheid. Niks vreemds aan en je moet je aan beide houden.

Afhankelijk van je gemeente (en de sfeer in de buurt...) kun je jezelf in flinke problemen brengen door aanpassingen te maken in je erfafscheiding. Wat je wil...

Ik woon zelf ook in een dergelijke straat en hier heeft de gemeente ervoor gekozen om - naast de erfdienstbaarheid - ook de erfgrens midden onder de haag te leggen. De haag is dus van ons beiden. De gaashekken waren in het tweede seizoen dichtgegroeid en de haag stond er ook al keurig bij. En natuurlijk... ook hier maken buren poortdeuren of andere tweaks maar weghalen en een schutting neerzetten, is 'not done'.

 • loeberce
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 20:21
@Tijntje wat is nu het echte probleem: dat mensen door de niet-volgroeide haag je tuin inlopen of de inkijk? In onze wijk is ook een plicht tav beukenhagen. Sommigen zijn al geplant langs de erfgrens terwijl het kavel nog bebouwd moet worden. En die doen het prima; er loopt ook niemand doorheen. Als dat je probleem is kan je ook een paar paaltjes slaan met ijzerdraad boven op.

Inkijk is idd een ander verhaal en zou ik zelf oplossen met de hier eerder genoemde hoge beukenhaag te planten. Je kan ook nog wat leibomen toevoegen als je wat variatie in het beeld wilt.

En als laatste optie een schutting achter de haag plaatsen, maar dan verlies je inderdaad zo een halve meter tuin.

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
loeberce schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 10:00:
@Tijntje wat is nu het echte probleem: dat mensen door de niet-volgroeide haag je tuin inlopen of de inkijk? In onze wijk is ook een plicht tav beukenhagen. Sommigen zijn al geplant langs de erfgrens terwijl het kavel nog bebouwd moet worden. En die doen het prima; er loopt ook niemand doorheen. Als dat je probleem is kan je ook een paar paaltjes slaan met ijzerdraad boven op.

Inkijk is idd een ander verhaal en zou ik zelf oplossen met de hier eerder genoemde hoge beukenhaag te planten. Je kan ook nog wat leibomen toevoegen als je wat variatie in het beeld wilt.

En als laatste optie een schutting achter de haag plaatsen, maar dan verlies je inderdaad zo een halve meter tuin.
Het is inderdaad een combinatie van zaken.
 • Inkijk op achtertuin
 • Lastig om het erf af te sluiten
 • Verlies van kostbare m2 tuin

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • dk79
 • Registratie: September 2018
 • Laatst online: 25-11-2021
Maar als je net achter je haag een schutting zet verlies je daar echt geen meters mee. Afsluiten van je tuin met een poort kan wel, maar dan pas vanaf het punt dat de hoge haag moet staan. Als je dat niet wilde had je deze kavel niet moeten nemen.
Wat anderen al zeggen, zorgen dat je desnoods de door de bouwer geplante haag aanvult met eigen planten, de bouwer plant waarschijnlijk heel karig. Dan groeit ie en in de hoogte en in de breedte vrij snel. Je kan dan eventueel nog een afscheiding maken van de hoek van je garage naar het punt waar de haag 2 meter mag zijn of het mooi is, is een ander verhaal. Je hebt in je garage toch ook geen ramen aan die kant? Dan valt inkijk echt wel mee.

 • Henvar
 • Registratie: April 2015
 • Niet online
Woon ook in een nieuwbouwwijk die door Heijmans is gebouwd en waar dus ook beukenhagen zijn gepland.

In het kort
Fase 1 heeft hagen waar de blaadjes in de winter bruin worden en blijven zitten.
Fase 2 en 3 hagen waar alles uitvalt.
Tevens is de kwaliteit van fase 2 en 3 erbarmelijk. Zelfs na veel klachten weigerde Heijmans het probleem op te lossen.

Resultaat?
Veel hagen in fase 2 en 3 zijn eruit gehaald en vervangen door schuttingen (achtertuin) of andere hagen (Portugees laurier) in de voortuin.

Niemand maar dan ook niemand heeft problemen ondervonden. Ondanks de regelementen in koopcontract.

De gemeente zit er ook niet op te wachten dat nieuwbouw woningen met verpauperde triesten hagen zitten

 • Tijntje
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 18:37
Henvar schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 14:36:
Woon ook in een nieuwbouwwijk die door Heijmans is gebouwd en waar dus ook beukenhagen zijn gepland.

In het kort
Fase 1 heeft hagen waar de blaadjes in de winter bruin worden en blijven zitten.
Fase 2 en 3 hagen waar alles uitvalt.
Tevens is de kwaliteit van fase 2 en 3 erbarmelijk. Zelfs na veel klachten weigerde Heijmans het probleem op te lossen.

Resultaat?
Veel hagen in fase 2 en 3 zijn eruit gehaald en vervangen door schuttingen (achtertuin) of andere hagen (Portugees laurier) in de voortuin.

Niemand maar dan ook niemand heeft problemen ondervonden. Ondanks de regelementen in koopcontract.

De gemeente zit er ook niet op te wachten dat nieuwbouw woningen met verpauperde triesten hagen zitten
Dank je wel, mag ik vragen in welke gemeente?

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


 • MeesterPieter
 • Registratie: Februari 2017
 • Laatst online: 22:28

MeesterPieter

PnP Pinball

Een bijlage die geen deel uit maakt van de akte is niet rechtsgeldig. Alleen als deze onderdeel uitmaakt van de akte dan dien je je hieraan te houden. Als hij niet in je afschrift van de akte zit, niet geparagrafeerd is en niet in het register staat vermeld is het kettingbeding dus niet van toepassing.

Volg HIER mijn Zelfbouw Flipperkast Build

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee