• tweakduke
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 09:06

tweakduke

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter

Partij voor de Vrijheid

Lijsttrekker

Verkiezings programma
De slogan van dit verkiezingsjaar is: Het gaat om u
Het verkiezingsprogramma
Punten in het kort
Uw Nederland
Gedurende tien jaar Rutte zijn in Nederland zo’n 750.000 niet-westerse allochtonen
binnengehaald. Jaar in jaar uit werden alle immigratierecords gebroken. Nederland is
een overbevolkt land geworden. Asielzoekers, gezinsmigranten en andere gelukzoekers
weten precies waar ze verblijfsvergunningen, huizen en uitkeringen krijgen. Ons land
is verworden tot een migrantenparadijs waar zelfs illegalen nog worden gepamperd.
En waar duizenden oplichters, die het vertikken om na afgewezen verblijfsaanvragen
uit Nederland te vertrekken, altijd weer kunnen rekenen op een generaal pardon.
Zelfs criminele asielzoekers worden hier nog getrakteerd op een verblijfsvergunning.
Het bewijst dat alle VVD-praatjes over het beperken van immigratie en het aanpakken
van asielcriminaliteit pure misleiding zijn.

• De Nederlandse grens(bewaking) wordt in ere hersteld
• Niet de EU, maar Nederland is weer baas over eigen grenzen en eigen
vreemdelingenbeleid
• Restrictief immigratiebeleid om nog meer overbevolking te voorkomen
• Migranten uit islamitische landen komen Nederland niet meer in
• Volledige asielstop en dus sluiting asielzoekerscentra
• De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
• Verbod verspreiden islamitische ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran)
• Verbod op het dragen van hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de StatenGeneraal
• Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht en geen politieke functies
• Opzeggen van het gedateerde vluchtelingenverdrag
• Strafbaar stellen illegaliteit: illegalen vastzetten en uitzetten
• Nooit meer generaal-pardonregelingen
• Vrijwillige remigratie wordt bevorderd
• Tijdelijke asielvergunningen van Syriërs worden ingetrokken
• Criminelen raken hun verblijfsvergunning kwijt of (in geval van een dubbele
nationaliteit) hun Nederlanderschap
• Er komt een nieuw Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD)
Uw cultuur en tradities
De PVV houdt van Nederland. Wij houden van onze eigen cultuur, identiteit en tradities.
Die willen we dan ook altijd op de eerste plaats zetten! De links-liberale elite heeft de
afgelopen jaren precies het tegenovergestelde gedaan. De ‘weg met ons’-mentaliteit is
tot kunst verheven en heeft overal – van media tot onderwijs – toegeslagen.

• We leggen grondwettelijk vast dat onze Joods-christelijke en humanistische wortels
de dominante en leidende cultuur vormen in Nederland
• Het onderwijs geeft ruime aandacht aan de verworven westerse vrijheden
• Ter bevestiging van onze nationale identiteit wordt op scholen dagelijks de
Nederlandse vlag gehesen
• De Nederlandse geschiedenis wordt niet uitgewist, dus we veranderen geen
straatnamen van onze zeehelden
• Onze taal is Nederlands (en Fries), dus geen overheidsinformatie in het Arabisch of
Turks
• Handen af van onze tradities: Zwarte Piet, het Kerstfeest en Pasen moeten blijven
• Geen subsidies meer voor multiculti-clubs
• Geen ‘positieve discriminatie’ en diversiteitsbeleid meer
• 5 mei is ieder jaar een nationale feestdag
• Geen EU-vlag op overheidsgebouwen; we zijn in Nederland
• We promoten het gebruik van Nederlandse producten: die krijgen een (rood-witblauw) keurmerk zodat ze goed herkenbaar zijn
• De publieke omroep als vehikel voor het multiculturalisme wordt in zijn geheel
afgeschaft
Uw zorg
Onze zorg is goud waard. De zorg is onderdeel van onze verzorgingsstaat die door onze
ouders en grootouders met bloed, zweet en tranen is opgebouwd. Niemand wil ziek
worden of gezondheidsklachten krijgen, maar vroeg of laat krijgt iedereen daar toch
mee te maken. Er liggen grote uitdagingen voor ons, maar we mogen niet opgeven.
Het is nu tijd om te investeren in onze zorg.

Zorg moet een nationale topprioriteit worden
• Forse, structurele salarisverhoging
• Tienduizenden extra zorgmedewerkers
• Administratie automatiseren, standaardiseren of afschaffen
• Administratie schrappen door één tarief in thuiszorg en verpleeghuis
• Meer uren werken moet lonen
• Voltijdbonus voor zorgmedewerkers
• Met behoud van salaris weer op de werkvloer werken
• Investeren in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisendehulpposten
• Geen concurrentie meer tussen streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen
• Geen concurrentiebeding meer voor specialisten die een kliniek in een wijk beginnen
• Tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken
• Tienduizenden nieuwe ouderenwoningen
• Minister voor ouderenhuisvesting die de enorme bouwopgave waarmaakt
• Vereenvoudigen regelen van zorg. Ouderenzorg in één wet
• Zorg voor mensen met een levenslange beperking regelen in één wet
• Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen
• Crisisreserve aanleggen in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag
• Voldoende beschermingsmiddelen en apparatuur in eigen land maken en beheren
• Géén vaccinatieplicht. Géén drang of dwang.
• Afschaffen eigen risico voor iedereen
• Behoud zorgtoeslag voor lagere inkomens
• Verbod op winstuitkering
Uw veiligheid
Uw veiligheid is al jaren geen prioriteit meer voor de overheid. Politiebureaus zijn uit
de wijken wegbezuinigd. De spanning in onze straten is voelbaar. Een ritje met het
openbaar vervoer of gewoon boodschappen doen bij het pleintje op de hoek is al vaak
niet zonder risico. De krantenbezorger wordt soms letterlijk van de weg gedrukt door de
drugskoerier.

Politiebureaus en politieagenten terug in de wijken
• 10.000 extra politieagenten en veel meer politieagenten zichtbaar op straat
• Niet de politiebobo’s maar alleen de agenten op straat meer salaris geven
• Zero tolerance voor straattuig
• Stevige minimumstraffen en hogere maximumstraffen
• Geen taakstraffen meer
• Geen verjaring bij gewelds- en zedenmisdrijven
• Jihadisten en hun sympathisanten preventief opsluiten via administratieve detentie
• Leger waar nodig inzetten om de straten van Nederland terug te veroveren
• Verplichting voor het Openbaar Ministerie om gewelds- en zedenmisdrijven te
vervolgen
• Uitzetten van daders met een dubbele nationaliteit na denaturalisatie
• Dader moet alle kosten van zijn misdrijf, vervolging en straf betalen
• Altijd snelrecht bij gewelds- en zedendelicten
• Volwassenenstrafrecht vanaf 14 jaar bij gewelds- en zedendelicten
• Groepsaansprakelijk bij misdrijven: hele dadergroep straffen
• Digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven
• Cybercrime-offensief
• Afschaffen tbs
• Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
• Registratie nationaliteit daders misdrijven
• Harde aanpak drugscriminaliteit
[/quote]
Uw economie, inkomen en pensioen
De coronacrisis heeft een enorme impact op miljoenen Nederlanders en op de
economie. Werknemers moeten vrezen voor hun baan of zijn die al kwijtgeraakt.
Zelfstandigen worden in de steek gelaten. Hardwerkende ondernemers moeten hun
winkel of restaurant van de ene op de andere dag sluiten. Een directe oorzaak van
zwalkend kabinetsbeleid, en de gevolgen zullen nog jarenlang voelbaar zijn.

Verlagen btw op boodschappen
• Verlagen energierekening
• Verlagen huren
• Verhogen minimumloon
• Geen aantasting WW en ontslagvergoeding
• AOW-leeftijd op 65
• Zware beroepen mogelijkheid na 40 jaar werk met pensioen
• Behoud huidig pensioenstelsel
• Aanpassen rekenrente, pensioenkortingen voorkomen en indexering mogelijk maken
• Tegengaan doorgeschoten fexibilisering arbeidsmarkt
• Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen
• Sociaal en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking beschermen
• Invoering tewerkstellingsvergunningen
• Bestrijden uitkeringsfraude
• Geen uitkeringen voor statushouders
Uw woning en mobiliteit
Wonen is een grondrecht – maar een fatsoenlijk, betaalbaar dak boven je hoofd is
allang niet meer vanzelfsprekend in Nederland. De woningmarkt is een puinhoop.
En die puinhoop is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Het woningtekort
is inmiddels opgelopen naar meer dan 330.000. De woningen die nog wél beschikbaar
zijn, zijn voor een doorsnee Nederlands gezin vaak onbetaalbaar: koop- en huurprijzen
zijn naar recordhoogte gestegen. De woningnood is een wooncrisis geworden, mede
veroorzaakt door het opengrenzenbeleid van de afgelopen jaren.

Géén woningen voor statushouders: ónze woningen voor ónze mensen!
• De regie over de woningbouw moet terug naar het Rijk: er komt een minister van
Wonen
• Gemeenten moeten meer én sneller nieuwe bouwgrond beschikbaar stellen en
bouwvergunningen verstrekken; provincies moeten nieuwbouw niet dwarsbomen
maar faciliteren
• Méér sociale huurwoningen bouwen
• Méér middenhuur-woningen bouwen; de huurprijs reguleren zodat middenhuur echt
middenhuur blijft
• Méér koopwoningen bouwen – voor starters, gezinnen en ouderen
• Niet alleen in de stad bouwen, maar ook daarbuiten
• Stoppen met doorgeslagen, belemmerende regeltjes rond stikstof, PFAS, geluid,
lucht, milieu, duurzaamheid, klimaat etc.
• Lagere huren
• Handen af van de hypotheekrenteaftrek
• Beschadigde huizen van Groningse aardgasgedupeerden herstellen en versterken;
Groningers volledig schadeloosstellen
• Permanente bewoning van vakantiehuizen mogelijk maken
• Autorijden moet betaalbaar zijn, géén rekeningrijden
• Maximumsnelheid op snelwegen verhogen naar 140 km/h
• Blijven investeren in nieuwe en veilige wegen
Uw democratie en rechtsstaat
Na tien jaar Rutte is de Nederlandse rechtsstaat morsdood. Met de ‘strafzaak Wilders’
is een politiek proces gevoerd dat je alleen in een corrupte bananenrepubliek zou
verwachten. Politici en ambtenaren bemoeiden zich actief met de zaak, al vanaf het
moment dat georkestreerd aangiftes werden verzameld. Het Openbaar Ministerie werd
vervolgens zelfs inhoudelijk geholpen door het Ministerie van Justitie met advies en te
gebruiken argumenten. Hiermee is de belangrijke scheiding der machten, de voor een
rechtsstaat cruciale trias politica, simpelweg opgeheven. En deze grote misstand werd
door de rechter niet afgestraft. De Nederlandse rechtsspraak liet zich voor het karretje
van de politieke elite spannen en is onderdeel geworden van een politiek correcte
dictatuur die nu vrij spel heeft.

Herstel rechtsstaat: geen willekeur en corruptie
• Gekozen burgemeester
• Invoering bindend referendum
• Afschaffen Eerste Kamer
• 20 procent salarisverlaging voor bewindslieden, Kamerleden en Europarlementariërs
• Koningshuis belastingplichtig en verlaging bijdrage aan Koningshuis met 20%
• Afschaffen wachtgeldregeling voor politici: WW, net als voor werknemers
• Grootste drie partijen na de verkiezingen gaan verplicht met elkaar onderhandelen
Uw klimaatrealisme
Nederland is een schoon land. Een land met een prachtige natuur, een schone lucht en
een goed milieu. Een land om trots op te zijn. Ons Nederlandse landschap is uniek en
wereldberoemd. Een landschap om zuinig op te zijn en onze bescherming verdient tegen
het vernietigende klimaatbeleid zoals windturbines en zonneparken.
CO2 is een voedingsbron voor alles wat groeit en bloeit. Klimaatbeleid, dat draait om
het terugdringen van de CO2-uitstoot, heeft dan ook bar weinig te maken met natuur of
milieu. Niemand is tegen een groene leefomgeving of een goed milieu, ook de PVV niet.
Waar de PVV wél tegen is, is zinloos, onbetaalbaar klimaatbeleid.

Stoppen met de miljarden-verslindende CO2-reductie
• Dus géén CO2-heffng, géén vliegtaks, géén rekeningrijden en andere onzin
• Géén windturbines, géén zonneparken en andere landschapsvernietigende gekte
• Stoppen met biomassa
• Klimaatwet intrekken
• Klimaatakkoord en Energieakkoord door de shredder halen
• Terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord van Parijs
• Op geen enkele manier deelnemen en geen cent bijdragen aan de Green Deal
van de EU
• Klimaat- en duurzaamheidssubsidies afschaffen
• Lagere energielasten
• Stoppen met de onbetaalbare energietransitie
• Stoppen met het gasvrij maken van woningen
• Afschaffng van de gasaansluitplicht terugdraaien
• Kerncentrales bouwen; thorium
• Van het gas af? Nee! Van het Groningse gas af? Ja!
Uw dieren, boeren en vissers
Sinds jaar en dag springt de PVV in de bres voor dieren. We zijn geen dierenactivisten,
maar net als veel Nederlanders gek op onze dieren. Alle weerloze levende wezens
verdienen onze bescherming. Daarom is het goed dat er op initiatief van de
PVV de Dierenpolitie is gekomen. We willen de capaciteit daarvan uitbreiden.
Dierenmishandeling is een gruwel en moet hard worden bestraft. Niet alleen met hoge
gevangenisstraffen, maar ook met een levenslang verbod om dieren te houden.

Dierenrechten worden opgenomen in de Grondwet
• Uitbreiding van de Dierenpolitie
• Dierenmishandelaars krijgen een zware gevangenisstraf en een levenslang verbod op
het houden van dieren
• Verbod op ritueel slachten
• Gecontroleerde afbouw van de bio-industrie
• Financiële steun aan 70-plussers voor kosten dierenarts bij zieke huisdieren
• Geen stikstofwet
• Geen EU-bemoeienis met onze boeren en vissers
• Behoud gezins- en familiebedrijven en stop de schaalvergroting in de landbouw
• Stoppen met onzinnige CO2-, stikstof- en PFAS-maatregelen voor boeren, vissers,
bouwers en automobilisten
• Boeren moeten kunnen blijven boeren en tegelijk zorgen voor ons Nederlandse
landschap
• Vissers krijgen de ruimte; de zee niet volbouwen met windturbines
• Geen verbod pulsvisserij
• Verbod op de plezierjacht
• Professionele Nationale Dierenambulance
• Positiefijst voor te houden dieren
• Aanpak illegale en/of broodfokkers
• Stalbrandpreventieplan
Uw onderwijs
Het onderwijs is onder de kabinetten van Rutte in een vrije val geraakt. Een kwart van
onze leerlingen is semi-analfabeet en er heerst een gigantisch lerarentekort, omdat
steeds minder mensen voor de klas willen staan.
Ook de vernieuwingsdrang in het onderwijs blijft maar doorwoekeren; elke ‘vernieuwing’
brengt onrust met zich mee en leidt tot kwaliteitsverslechtering. Wij willen terug naar
de pedagogiek van de ‘directe instructie’ in een klas waar structuur, veiligheid, rust en
regelmaat heersen.

Onderwijsveroudering in plaats van onderwijsvernieuwing
• Politieke neutraliteit van de leraren
• Kleinschalig onderwijs
• Taal en rekenen weer centraal
• Geen onbevoegde leraren meer voor de klas
• Stoppen met het leenstelsel, terug naar de basisbeurs
• Maximaal 20% van de onderwijsbegroting naar overhead, minimaal 80% naar de
klas
• Behoud van artikel 23, de vrijheid van bijzonder onderwijs
• Stoppen met islamitisch onderwijs, omdat dat onze vrijheid en onze waarden
bedreigt
• Doorlopende leerlijnen van het vmbo naar het mbo en uiteindelijk het hbo
• Passend onderwijs moet echt passend worden; elke leerling een plek
Uw defensie en buitenland
De PVV heeft grote waardering voor onze militairen die zich onder zware
omstandigheden voor Nederland inzetten. De belangrijkste taak van Defensie is het
verdedigen van ons grondgebied. Daar hebben we een gezonde en sterke krijgsmacht
voor nodig die alle dreigingen serieus neemt. Maar iedereen kan zien wat de veiligheid
in ons land, en in heel West-Europa, het meest bedreigt. Dat is de islam en het
islamitisch terrorisme.

• Stoppen ontwikkelingshulp
• Defensie wordt ingezet voor bewaking van de eigen grenzen
• Geen vage buitenlandse missies voor onze militairen maar inzet om Nederland veilig
te houden
• Leger waar nodig inzetten om straten van Nederland terug te veroveren
• Geen dubbele nationaliteit Defensiemedewerkers
• Geen zinloze Defensie-investeringen zoals de JSF
• Betere beloning en zorg voor onze (gewezen) militairen
• Geen EU-leger
• Turkije uit de NAVO
• Goede relaties met grootmachten VS en Russische Federatie
• Straffen verantwoordelijken terreuraanslag MH17 inclusief sancties
• Verhuizen Nederlandse ambassade Israël naar Jerusalem
• Afschalen diplomatieke betrekkingen met sharialanden en eisen aan diplomaten
• Nexit, Nederland verlaat de Europese Unie
Uw geld
Door de coronacrisis heeft de economie een finke optater gehad. De economie kromp vorig
jaar met meer dan 4% en we zijn met zijn allen meer dan 50 miljard aan economische groei
misgelopen. Deze krimp heeft samen met de steunpakketten en de lockdowns een fink gat
geslagen in de overheidsfnanciën.
Als we niet oppassen, wordt 2021 een rampjaar met massaontslagen en vele
faillissementen. Daarom gaat de PVV door met het volledig steunen van bedrijven zolang als
nodig. We moeten hoe dan ook voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan en mensen
massaal hun baan verliezen. De PVV gaat dus ook niet bezuinigen of de belastingen
verhogen om de overheidsfnanciën op orde te brengen. We gaan juist de economie
aanjagen door te investeren en consumptie te stimuleren.
https://www.pvv.nl/verkiezingsprogramma.html

Tweakers Discord


 • PLAE
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 29-03 13:13
1.372.941 stemmen in 2017. Maar geen multinational waar je er gemakkelijk voor uitkomt dat je aanhanger van de PVV bent. In die zin is er gewoon een keihard (sociaal) cordon sanitaire. De politieke variant daarvan komt Geert Wilders wel aardig uit, lijkt het soms wel.

Wat ik mij vooral afvraag is hoe de PVV denkt bovenstaande plannen te kunnen betalen?

 • Helixes
 • Registratie: Juni 2010
 • Laatst online: 18-03 15:13
PLAE schreef op maandag 8 februari 2021 @ 23:46:
1.372.941 stemmen in 2017. Maar geen multinational waar je er gemakkelijk voor uitkomt dat je aanhanger van de PVV bent. In die zin is er gewoon een keihard (sociaal) cordon sanitaire. De politieke variant daarvan komt Geert Wilders wel aardig uit, lijkt het soms wel.
offtopic:
Grappig - mijn persoonlijke ervaring is helaas anders.

Sowieso is het lastig over politiek praten met je Chinese collega's. Of, Amerikaanse. Of, Braziliaanse. Of, Russische.... maar dat is een ander verhaal.

Maar ja, ik vertel je graag dat je bij een multinational werkt om te werken. Er komen daar heel veel mensen met heel veel verschillende achtergronden. En de meeste mensen zijn intelligent genoeg om te begrijpen dat je het niet eens gaat zijn met alle mensen die daar werken - maar dat je wel met ze moet werken. Dus dit wordt grotendeels met de mantel der liefde bedekt.
Wat ik mij vooral afvraag is hoe de PVV denkt bovenstaande plannen te kunnen betalen?
Niet. Dat is het punt.

*knip* laten we het houden bij de inhoud en ideologie van de PVV. We gaan dus niet de pvv stemmers voorzien van allerlei kwalificaties.

Dus roept de PVV voor en namens die mensen precies dat, zonder al teveel opsmuk. Dat is populisme ten voeten uit. Dat dat geen solide fundering is voor het besturen van het land is van minder belang, zolang er maar op Geert gestemd wordt. Men maakte toch al geen kans op regeringsdeelname.

[Voor 8% gewijzigd door ZieMaar! op 10-02-2021 20:54]


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
De PVV is effectief altijd een stem voor dominante conservatieve politiek - gevestigde politiek. Het is geen partij, gewoon een afleidingsmechanisme voor de onderbuik. Stem hier op, dan is dat gekanaliseerd en komt er geen tweede Fortuyn.

Altijd grappig ook om te zien dat Geert gaat struikelen wanneer hij te populair lijkt te worden. Al zet hij de afgelopen jaren meer in op minder struikelen en meer uit beeld stappen.

De enig relevante vraag eigenlijk bij de PVV is of de mensen achter het FvD er in slagen om het los te weken van de oude VVD binding. Niet dat dit een uniform doel is, het FvD richt zich te consistent op de doelstellingen van normaliseren van fout gedachtegoed en het prikkelen van rechts om verder rechts op nog verder rechts in te halen.

Het is eigenlijk gewoon zuur. Voor veel mensen is de PVV een symbool van tegenstem. Van signaal van allerlei verschillende motivaties, maar vooral van juist klaar zijn met traditioneel gevestigde politiek - conservatief, conformistisch. Maar ja, links- of rechtsom dient de PVV een VVD. Het stemt ook lustig mee juist op die punten waar beleid rimpeleffecten schept die juist lijnen laat blijven opschuiven. Als “partij” wordt het veelal en vaak reflexief gezien als meer links dan midden, waar stemgedrag juist gemiddeld rechts van het midden is, en waar termijneffect van politieke participatie versterkend is voor rechts pur sang.

Ergens is de PVV een petrischaal van studie van tegen eigen belang in stemmen. Je zou denken dat progressieve stromingen daar goed naar zouden kijken, immers de signalen zijn zichtbaar als meetbaar effect - het is mogelijk buiten eigen vijver te vissen, om stemmen van een CDA te plukken e.d. Voor Links idem. Maar goed, dat wordt niet gedaan - maar daar ligt hier een apart topic over, Linkse politiek.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • PLAE
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 29-03 13:13
Zo het NRC heeft inleidende beschietingen ingezet op de PVV in aanloop naar de verkiezingen.

https://www.nrc.nl/nieuws...-wereld-van-dion-a4031430

Via Graus proberen ze Wilders in een kwaad daglicht te stellen. Interessant leesvoer is het wel. Dat Graus een steekje los heeft was al langer duidelijk natuurlijk. Het steekje blijkt wel heel groot te zijn nu blijkt dat hij alles opnam.

 • PLAE
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 29-03 13:13
Virtuozzo schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 00:33:
Het is eigenlijk gewoon zuur. Voor veel mensen is de PVV een symbool van tegenstem. Van signaal van allerlei verschillende motivaties, maar vooral van juist klaar zijn met traditioneel gevestigde politiek - conservatief, conformistisch. Maar ja, links- of rechtsom dient de PVV een VVD.
Nee, het is nog veel erger. Een stem op PVV is eigenlijk een stem op de partijen links van de VVD. Omdat de VVD zichzelf door het uitsluiten van de PVV dwingt tot het vormen met een coalitie met partijen links van hen. Helaas.

 • PLAE
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 29-03 13:13
Vanavond heeft Rutte de PVV opnieuw uitgesloten als coalitiepartner. Wat ook zal zorgen voor meer stemmen die verschuiven van de PVV naar de VVD.

https://nos.nl/artikel/23...coalitie-met-pvv-uit.html

[Voor 6% gewijzigd door PLAE op 12-02-2021 23:58]


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
PLAE schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 23:49:
[...]


Nee, het is nog veel erger. Een stem op PVV is eigenlijk een stem op de partijen links van de VVD. Omdat de VVD zichzelf door het uitsluiten van de PVV dwingt tot het vormen met een coalitie met partijen links van hen. Helaas.
Poeh, dit gaat wel flink richting victim blaming. Links en progressief komen niet aan de macht omdat rechts en conservatief dominant zijn. Maar als die laatste iets doet waardoor het niet helemaal dominant is, dan is het de schuld van die eerste?

Dit is wel heel erg opmerkelijk projecteren 8)

Met welke linkse partijen zit de VVD in coalitie? Geen. Wordt er over de linies samengewerkt? Ja - maar niet vanuit electoraal effect, wel vanuit struikelen rechts, daarbij is dit niet enkel zo vreemd niet, samenwerking en compromis is nogal een fundamentele vereiste van democratie, het kabinet kan prima shoppen. En doet dat ook. Daarmee is er nog steeds geen enkele linkse of progressieve inbreuk op rechtse en conservatieve dominantie.

De PVV uitsluiten moet wel, dit is botweg een vereiste van democratisch bestel. Een open en tolerante samenleving kan voor eigen continuïteit en functionaliteit geen intolerante en zelfs anti-democratische organisatie in rangen van of paden naar macht toestaan.

Als dit nog steeds niet duidelijk is, zelfs nu niet, dan vrees ik het ergste.

En dan, als de VVD nog liberaal was, dan zat de partij in een redelijke balans tussen centrum-rechts en centrum-links per onderwerp. De partij is dat echter zowel in organisatie als focus al heel lang niet meer, sinds het omarmen van wat Bolkestein aan adviezen van RAND kreeg. Zeker, dankzij gerichte focus op terminologie en verhaal is dit binnen de kernkringen iets wat grotendeels buiten perceptie valt, herdefiniëren is geen kunst, het is gewoon toegepaste wetenschap. Zelfs het concept neoliberaal wordt in kringen als iets volledig anders in perceptie gezien dan wat het in oorsprong en kenmerken is - de Teldersstichting is wat dat aangaat wel iets om eens bij in te lezen. Intern aan de stichting hanteert men de conforme definitie, intern aan messaging voor politieke organisatie hanteert men heel andere definitie 8) Misschien wat bot, maar de partij - ongeacht of de leden het wel of niet beseffen - is in focus en fundament strikt neoliberaal. En dat is iets heel anders dan liberaal.

In zijn essentie ligt hier een schoolvoorbeeld van het verschil tussen politieke marketing en politiek fundament van handelen.

Dat daarbij het FvD effect lange tijd heeft gespeeld, met als resultaat een inhalen van rechts op verder rechts (totdat men het CDA in die positie wist te bewegen - vanuit electorale berekeningen en projecties, maar dit terzijde), dat is ook nog wel een onderwerp.


Maar werkelijk, het is wel een beetje in bochten wringen om andere politieke scholen als fout een associatie te geven en dan ook nog eens proberen het effect voor perceptie op die andere politieke scholen over te dragen.

Het moet niet gekker worden.

Pur sang is een stem op de PVV een stem op de VVD. Al was het maar vanuit de overeenkomsten in partijgedrag en stemgedrag in commissies en structuren. Al was het maar omdat het niet rechts is wat op een PVV hapt, maar links. Al was het maar omdat tot nu toe elk effect in electorale sociale geografie van aanwezigheid van een PVV ten gunste van een VVD geweest is.

Zeker, vaker ook ten koste van een CDA. Maar goed, dat heeft altijd al in de berekening gezeten - de val van dat gedoogkabinet kwam niet als een verrassing, dat was een doodnormale - bijna ordinair gewone - duale focus toepassing van meet af aan. Gewoon scherper politiek inzicht van het partijbureau van de VVD in die periode ten aanzien van zowel tegenstanders als zogenaamde medestanders - en in machtspolitiek is het zero-sum. Er is geen medestander. Het CDA had dat moeten weten.


En nu echt even alle gekheid op een stokje, want ik proef hier een sentiment in een algemene richting van "ik hoor links altijd zeggen zus en zo en nu beweegt een VVD naar die onderwerpen toe en dus is dat de schuld van links".

Nee. Zou makkelijk zijn, maar nee.

We krijgen nu zo'n twintig jaar al alarmsignalen voor allerlei domeinen met opschuivende lijnen en in toenemende mate onbeheersbare rimpeleffecten van de Onderzoeksinstellingen. Of het nu economische inrichting is, de oude strijd van "wie is de motor" tussen de oude club van vijf en het MKB, milieu of klimaat - hier liggen botweg trends en confrontaties die absoluut niet lekker liggen met de cumulatieve politieke marketing. Die echter hoe dan ook onvermijdelijk zijn.

Wat doet de partij dan? We identificeren dat er niet enkel onvermijdelijke confrontaties zijn, we brengen ook in kaart dat dit consequenties gaat hebben voor ordeningsvraagstukken. En dan komt meteen de vraag "wat is hier de blootstelling bij voor risico's in bindingskracht en andere electorale variabelen".

Wel nu, daar zit flink wat verkenning bij van electorale sociale geografie. Leuk of niet leuk, bewustzijn bij zekere onderwerpen neemt toe. Dat wil dus ook zeggen dat er een risicopotentieel ontstaan dat anderen weglopen met electorale talking points. Ondertussen moet je conform neoliberaal stramien ook waken dat de rekening van dat alles niet bij het eigen kernsegment komt.

Zoals gezegd, wat doe je dan? Machtspolitiek is in deze heel direct en simpel. Je gaat talking points weghalen bij tegenstanders, je gaat ze opnieuw verpakken, je gaat ze voor lading een andere richting geven.

Is dat de schuld van links of progressief? Nee. Het is een doodnormale kosten/baten berekening van machtspolitiek.


Kijk, we kunnen hier allemaal iets van vinden. Prima. Maar laten we hier gewoon heel nuchter en eerlijk over zijn.

Het is niet meer complex dan dit.

En al dat is ook gewoon toetsbaar. Er wordt niet moeilijk over gedaan. Klimaat? Ja, onvermijdelijk een onderwerp. Maar het mag niet van geiten wollen sokken zijn! Want dan komt de rekening bij Hoogovens! Ik drijf het iets op de spits, maar niet veel, immers iets exact in die strekking werd gewoon bij herhaling op het congres gezegd. Maar dan met een andere associatie dan Hoogovens.


Als je het niet leuk vindt dat de politieke marketing van de partij begint te veranderen, dan vraag ik me oprecht af waar je de afgelopen twintig jaar geweest bent. Zeker, de verhalen van algemene conformistische marketing zijn dezelfde, maar voor allerlei onderwerpen is de boodschap over twee decennia heen bij elke cyclus heel nauwgezet en uiterst nauwkeurig gericht aangepast geworden. Dit is waarom de VVD dominant geworden is.

Als het niet leuk is dat talking points "van" links weggehaald worden, dan vraag ik me echt af waar nu echt de frustratie ligt. Immers, dit is niet nieuw. Integendeel zelfs. Het is altijd integreren van onderwerpen op meta niveau, en het uitspelen op micro niveau. Ook dat is een van de redenen waarom de VVD dominant geworden is.


Dit is gewoon ronduit vreemd. De partij is gewoon al die tijd al veel verder en breder aan het kijken voor inzet van politieke marketing dan wie dan ook in het politieke spectrum, maar het is de schuld van degenen die minder ver en breed kijken? Misschien zou je je beter eens afvragen waar het breekpunt in perceptie nu echt ligt.

Want dit hele idee is ronduit bizar. Er is geen enkel reëel fundament voor. Behoudens subjectief gevoel - dat is absoluut reëel, maar het is een reactie op het verschil tussen bewegen in perceptie van realiteit en de daadwerkelijke realiteit.
PLAE schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 23:58:
Vanavond heeft Rutte de PVV opnieuw uitgesloten als coalitiepartner. Wat ook zal zorgen voor meer stemmen die verschuiven van de PVV naar de VVD.

https://nos.nl/artikel/23...coalitie-met-pvv-uit.html
Ja, en is dat ook de schuld van linkse of progressieve politiek? Ik zie echt even niet het probleem hier.

Vanuit partijperspectief is dit gewoon de beste beslissing. Meer stemmen, punt. Voor de PVV is dit ook prima, Geert zit prima. Past netjes in oude gedragingen en nieuwe.

En dat uitsluiten, ja, dat moet gewoon. Karl Popper's Tolerantie Paradox lijkt misschien iets van saaie filosofie, maar is een reëel concept én benchmark in democratie.

Kijk, als de PVV nu een democratische partij was, conform open samenleving, conform democratische grondvesten, conform politiek-organisatorische en wettelijke vereisten - dan lag er absoluut een discussie van "ja maar jullie sluiten X uit".

En dan nog was dat nog steeds conform democratisch bestel. Immers, ook buiten die toepassing van Tolerantie Paradox is het aan elke partij om wel of niet samen te willen werken met welke andere partij dan ook.

Dat zit elders net zo. Een partij voor wie het recht op abortus een punt van ideologie dan wel principe is zie ik niet snel een partij die vrouwen achter het aanrecht wil niet uitsluiten voor samenwerking.


What am I missing here? Het is zowel conforme als politiek valide beslissing.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • theorganiser
 • Registratie: Juni 2007
 • Laatst online: 01-04 21:31
PLAE schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 23:58:
Vanavond heeft Rutte de PVV opnieuw uitgesloten als coalitiepartner. Wat ook zal zorgen voor meer stemmen die verschuiven van de PVV naar de VVD.

https://nos.nl/artikel/23...coalitie-met-pvv-uit.html
Dit vraag ik me af, ik zelf zit te twijfelen tussen VVD en PVV, maar door weer de PVV uit te sluiten ,is er een grotere kans dat als je VVD stemt er een links kabinet komt, en dat is iets wat ik zeker niet wil.
hierdoor waarschijnlijk toch PVV stemmen

 • Delerium
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Delerium

Mythology

PLAE schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 23:46:
Zo het NRC heeft inleidende beschietingen ingezet op de PVV in aanloop naar de verkiezingen.

https://www.nrc.nl/nieuws...-wereld-van-dion-a4031430

Via Graus proberen ze Wilders in een kwaad daglicht te stellen. Interessant leesvoer is het wel. Dat Graus een steekje los heeft was al langer duidelijk natuurlijk. Het steekje blijkt wel heel groot te zijn nu blijkt dat hij alles opnam.
Je quote niet eens de delen die de PVV de komende week in de ban zal houden;
https://www.nu.nl/politie...-tot-seks-met-derden.html
De Rijksrecherche onderzoekt nieuwe opnames en documenten waaruit volgens NRC blijkt dat PVV-Kamerlid Dion Graus zijn toenmalige echtgenote meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers. Het materiaal is aangeleverd door zijn ex-vrouw. Het parket Den Haag bevestigt tegenover de krant "aanvullend materiaal" te hebben ontvangen van de ex-partner van "een Kamerlid".
Zijn ex, ook ex-medewerker van de PVV onderhield de agenda en ook een archief van opnames van telefoongesprekken en die lekken allemaal uit (Agema, Wilders, Bosma et al). Een heleboel interne communicatie en geschreeuw en gedoe dus. En passent regelde deze vrouw beveiliging voor Graus en betaalde in natura... al dan niet minder vrijwillig voor Graus.

En het commentaar van Graus:"ik heb ook recht op een privé-leven".

 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 10:21
theorganiser schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 08:44:
[...]


Dit vraag ik me af, ik zelf zit te twijfelen tussen VVD en PVV, maar door weer de PVV uit te sluiten ,is er een grotere kans dat als je VVD stemt er een links kabinet komt, en dat is iets wat ik zeker niet wil.
hierdoor waarschijnlijk toch PVV stemmen
Laat je niet afleiden door uitsluiten. Misschien wordt de PVV wel zo groot dat Rutte toch bijtrekt. En anders is een sterke PVV in de oppositie nooit verkeerd. Geert houd de zaak op scherp.

Kleine sidenote; ik weet ook niet of Wilders wel zin heeft om premier te worden of in een kabinet te gaan. Maar hij is nu op een leeftijd dat het eventuele afbreukrisico minder groot is, hij heeft onderhand wel genoeg geld lijkt mij.

Edit; alleen al de hoop bagger die FvD en PVV deze week over zich heen krijgen, of het nu terecht is of niet, sterkt mij juist extra om deze partijen te steunen. Was de media ook maar zo fel bij andere partijen.

[Voor 11% gewijzigd door dennis_rsb op 13-02-2021 10:08]


 • PLAE
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 29-03 13:13
Delerium schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 09:48:
[...]
Je quote niet eens de delen die de PVV de komende week in de ban zal houden;
https://www.nu.nl/politie...-tot-seks-met-derden.html
Als je het goed leest dan zijn het 2 oud beveiligers die privé onbetaald mee op pad gingen soms. En waar het stel afspraakjes mee had om sex te hebben. De beschuldiging is nu dat zij zich om heeft laten praten door Graus en NRC maakt er dwang van. Veel van die afspraakjes en de sex staan blijkbaar ook op recorders (ze quoten hem daar bijvoorbeeld). Dus over een jaar of 2 weten we vast hoe het echt zit.

En je kunt je idd afvragen of ze het meest smeuige qua opnames met collega PVV’ers al hebben gedeeld. Het lijkt er wel op...
En van Wilders mocht hij dus al jarenlang alleen de voicemail nog inspreken haha. Heel verstandig. Maar waarom Wilders hem heeft laten zitten...is ook een interessante vraag.

[Voor 17% gewijzigd door PLAE op 13-02-2021 10:16]


 • Delerium
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Delerium

Mythology

dennis_rsb schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:03:
[...]
Edit; alleen al de hoop bagger die FvD en PVV deze week over zich heen krijgen, of het nu terecht is of niet, sterkt mij juist extra om deze partijen te steunen. Was de media ook maar zo fel bij andere partijen.
Was jij maar zo kritisch voor de eigen partij of zo weinig kritisch voor overige partijen. Je kan het niet allebei.
PLAE schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:13:
[...]
Als je het goed leest dan zijn het 2 oud beveiligers die privé onbetaald mee op pad gingen soms. En waar het stel afspraakjes mee had om sex te hebben.
Ik ben bekend met het woord 'bagatel' maar vraag me af of het gepast is om dat hier te gebruiken. Ik vond het vanmorgen op radio1 iig mooi om Agema te horen schreeuwen naar Graus. Dat zulke opnames gestaan zegt iets over de partij. Niet dat ik het afkeur, maar Wilders lijkt me toch een probleem te hebben met Graus.

 • Webgnome
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 09:06
dennis_rsb schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:03:
[...]
Edit; alleen al de hoop bagger die FvD en PVV deze week over zich heen krijgen, of het nu terecht is of niet, sterkt mij juist extra om deze partijen te steunen. Was de media ook maar zo fel bij andere partijen.
euhm. https://nos.nl/artikel/23...akst-over-de-schreef.html om maar een enkele bron te gebruiken. En zo zijn er nog meer voorbeelden van partijen waar de media ook niet mals over is. De PVV en FvD roepen dit toch echt over zichzelf af.

Strava, Twitter


 • PLAE
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 29-03 13:13
Delerium schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 11:32:
[...]

Was jij maar zo kritisch voor de eigen partij of zo weinig kritisch voor overige partijen. Je kan het niet allebei.


[...]

Ik ben bekend met het woord 'bagatel' maar vraag me af of het gepast is om dat hier te gebruiken. Ik vond het vanmorgen op radio1 iig mooi om Agema te horen schreeuwen naar Graus. Dat zulke opnames gestaan zegt iets over de partij. Niet dat ik het afkeur, maar Wilders lijkt me toch een probleem te hebben met Graus.
Ja eens.

De opnames staan bij het artikel van NRC zelf ook mocht je meer willen horen (de link die ik meteen gaf).

 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
theorganiser schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 08:44:
[...]


Dit vraag ik me af, ik zelf zit te twijfelen tussen VVD en PVV, maar door weer de PVV uit te sluiten ,is er een grotere kans dat als je VVD stemt er een links kabinet komt, en dat is iets wat ik zeker niet wil.
hierdoor waarschijnlijk toch PVV stemmen
Does not compute. De kans dat er überhaupt een links kabinet kan komen is dermate statistisch klein dat het hele verhaal me meer aan propaganda doet denken dan aan enige daadwerkelijke analyse.

Tel links bij elkaar op in scenario’s van projecties op bindingskracht waarbij VVD hoe dan ook dominant is en er is gewoon geen optie om een VVD te negeren. De partij vormt de coalitie, en daarbij is links een non-optie.


Het loont zich om eens na te denken over het frame. Wie heeft er baat bij?

"Als ik VVD stem, komt er een Links kabinet"

Pur sang slaat het als een tang op een varken. Het is een narratief van mensen die private belangen hebben bij misbruik van electoraal gedrag.

Maar ja, mensen. Eigenaardige diersoort.

[Voor 16% gewijzigd door Virtuozzo op 15-02-2021 15:31]

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Bio
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 01-04 15:58
Virtuozzo schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 00:33:
De PVV is effectief altijd een stem voor dominante conservatieve politiek - gevestigde politiek. Het is geen partij, gewoon een afleidingsmechanisme voor de onderbuik. Stem hier op, dan is dat gekanaliseerd en komt er geen tweede Fortuyn.

Altijd grappig ook om te zien dat Geert gaat struikelen wanneer hij te populair lijkt te worden. Al zet hij de afgelopen jaren meer in op minder struikelen en meer uit beeld stappen.
Wat insinueer je hiermee nu eigenlijk? Ik weet niet zeker of ik kan volgen :).

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Deathchant
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 01-04 22:18

Deathchant

Don't intend. Do!

Bio schreef op maandag 8 maart 2021 @ 12:06:
[...]


Wat insinueer je hiermee nu eigenlijk? Ik weet niet zeker of ik kan volgen :).
In feite zegt hij volgens mij dat de PVV geen bestaansrecht heeft zonder die extremistische punten over de Islam en migratie en dat de manier van politiek-voeren van Wilders inspeelt op een onderbuikgevoel, en hij spreekt daarmee een sentiment aan wat ook leeft onder de bevolking, namelijk xenofobie (en dat dát dé dingen zijn die alle ellende in NL veroorzaakt hebben).

Je pijlen richten op islam, asielzoekers, migranten, vluchtelingen zijn afleiding van de werkelijke problemen, namelijk
- dat we zelf mede schuld zijn in alle oorlogen (waardoor er vluchtelingen zijn). De afleiding is dan dat er gezinspeeld wordt op dat mensen hier geluk en fortuin komen zoeken ten koste van ons hardwerkende nederlanders.
- dat we zelf mede schuld zijn aan de klimaatverandering (waardoor er vluchtelingen zijn). De afleiding is dan dat het alleen maar geld kost en we er niks voor terugkrijgen en dat klimaatverandering niet alleen door NL komt (en wij dus geen grote speler zijn en dat er dus miljarden "verspild" worden).
- dat ons systeem bewust zo in stand gehouden wordt om zelf meer macht en geld te krijgen en de onderste lagen het hardst te straffen (zie de toeslagenaffaire). De afleiding is dat fraudeurs ook keihard aangepakt moeten worden want zij stelen onze zuurverdiende belastingcentjes, dus profileren moet en keihard bestraffen moet ook, ookal gaat dat ten koste van menselijkheid, want mensen met een buitenlands profiel zijn volgens de PVV default oververtegenwoordigd in criminaliteit en fraude.

Tegelijkertijd voedt hij tussen de regels door de hypocrisie door te zeggen dat hij het bezuinigingsbeleid en de afbraak van onze steunpilaren hekelt, terwijl hij er zelf aan meegewerkt heeft. En mensen trappen er ook nog in, want "Wilders zegt waar het op staat en heeft ook een goeie kant". Als je het op wilt nemen voor de jongeren en voor de bejaarden en voor de zorg, dan zijn er zát andere partijen dan de PVV om op te stemmen. Als je op de PVV stemt, dan doe je dat doelbewust en dan kies je ook bewust voor de gedoging van zijn extreme standpunten wat betreft islam en migratie. Hetzelfde geldt voor FvD.

Mensen denken al snel "hij snijdt de problemen aan die er in NL zijn", terwijl het probleem niet migratie is. Migratie is een (onvermijdelijk) gevolg van onderliggende zaken. Dus hij speelt in op het irreele onderbuikgevoel van mensen die het eigenlijk maar akelig/eng/niks vinden dat er "zoveel buitenlanders" zijn die volgens hen
1) alles gratis krijgen door de hand open te houden
2) onze banen afpakken
3) onze sociale huurwoningen bezetten (en gratis krijgen)

Door dat narratief te voeden, verleg je de aandacht van de echte problemen naar bliksemafleiders. Dan hoef je ook nooit een goed programma te hebben, want je kunt nergens op afgerekend worden ;) Tegelijkertijd, als "het probleem" wegvalt of opgelost zou zijn, heeft ie geen bestaansrecht meer, en dus geen invloed/macht/geld meer.

Canon: R6 | 16-35 | 70-200 II
Zeiss: 50MP | 100MP | 135 APO


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Kijk naar het vogeltje! Hap op wat hapklaar is! Ben tegen! Ben boos!

Bankieren op uitzondering / marge/ verhaal. Dat is de methodologie. Puur en herkenbaar conservatieve machtspolitiek. Een stem op de PVV is links- of rechtsom effectief een stem voor een VVD.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Bio
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 01-04 15:58
@Deathchant jouw post kan ik volgen, maar was niet wat ik bedoelde. Mijn initiele quote van @Virtuozzo vind ik nog steeds verwarrend. Misschien lees ik er teveel in maar
Het is geen partij, gewoon een afleidingsmechanisme voor de onderbuik. Stem hier op, dan is dat gekanaliseerd en komt er geen tweede Fortuyn.

Altijd grappig ook om te zien dat Geert gaat struikelen wanneer hij te populair lijkt te worden. Al zet hij de afgelopen jaren meer in op minder struikelen en meer uit beeld stappen.
Kwam op mij over als een insinuatie dat bepaalde partijverhoudingen 'by design' zijn en dat er een complotje is met de VVD en de PVV, dat Wilders zich ten dienste van de VVD inzet, en expres zijn zetelaantal niet boven een bepaalde grens wil laten stijgen. Als dat is wat er bedoeld wordt zet ik daar wel grote vraagtekens bij.

[Voor 3% gewijzigd door Bio op 08-03-2021 14:15]


 • SymbolicFrank
 • Registratie: November 2010
 • Laatst online: 14-07-2021
Bio schreef op maandag 8 maart 2021 @ 14:14:
Kwam op mij over als een insinuatie dat bepaalde partijverhoudingen 'by design' zijn en dat er een complotje is met de VVD en de PVV, dat Wilders zich ten dienste van de VVD inzet, en expres zijn zetelaantal niet boven een bepaalde grens wil laten stijgen. Als dat is wat er bedoeld wordt zet ik daar wel grote vraagtekens bij.
De PVV is een eenmanspartij met veel zetels. Ik denk niet dat Geert Wilders meer doelen heeft dan zoveel mogelijk persoonlijke macht. Ik zou er dus ook niet te veel achter zoeken.

 • Deathchant
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 01-04 22:18

Deathchant

Don't intend. Do!

Bio schreef op maandag 8 maart 2021 @ 14:14:
Kwam op mij over als een insinuatie dat bepaalde partijverhoudingen 'by design' zijn en dat er een complotje is met de VVD en de PVV, dat Wilders zich ten dienste van de VVD inzet, en expres zijn zetelaantal niet boven een bepaalde grens wil laten stijgen. Als dat is wat er bedoeld wordt zet ik daar wel grote vraagtekens bij.
Wilders komt oorspronkelijk van de VVD af ;) Mij zou het niks verbazen als dat complotje wat jij aanhaalt er daadwerkelijk in zou zitten als hem dat meer macht/steun/draagvlak/geld oplevert.
An sich denk ik wel dat Wilders er meer bij gebaat is om een rechts kabinet te hebben dan een links kabinet. Regeren kan hij niet, heeft ie al bewezen, en hij zit volledig in z'n comfortzone in de oppositie, waar hij kan schoppen tegen links én rechts; doordat de VVD en andere partijen hem altijd uitsluiten blijft hij munitie hebben om de kiezer duidelijk te maken dat zij niet krijgen waarvoor ze stemmen wanneer ze hem blijven uitsluiten, wat zijn narratief onder PVV-stemmers alleen maar groter maakt. Hoe hypocriet eigenlijk, want zijn hele bestaan stoelt op uitsluiting ;)

Dus hardopdenkend zou het mij niks verbazen als hij met opzet niet superveel zetels nastreeft, want dan zou de VVD (of wie de rechtse "winnaar" dan ook wordt) niet meer om hem heen kunnen en dan moét de PVV wel (tenzij er opnieuw verkiezingen komen natuurlijk wanneer het formeren niet lukt). Hij heeft er geen baat bij om écht mee te regeren, want dan kan hij afgerekend worden op iets wat hem niet lukt; islam uitbannen gaat never nooit lukken en hij moét zijn "geloofwaardigheid" hoog houden, want anders heeft ie geen bestaansrecht. Dus ja, ik denk niet dat het geheel onterecht is om te denken dat dét complotje er misschien wel eens in zou kunnen zitten, maar dat hij dit "in afspraak" met de VVD doet, dat lijkt mij onwaarschijnlijk; zulke partijen zijn dusdanig arrogant dat ze onderdoorgaan aan hun eigen hoogmoed, dus ik geloof niet dat Wilders zo geslepen is. Mensen als Trump, Wilders, Baudet e.d. doen dingen in-plain-sight en krijgen het daarbij voor elkaar dat de bevolking het alsnog niet ziet. Het blijft speculatie, maar ja, 1+1=2 en als er iets is wat Wilders niet is, dan is het onvoorspelbaar; we weten altijd precies waar we aan toe zijn als het op Wilders aankomt.

[Voor 7% gewijzigd door Deathchant op 08-03-2021 15:13]

Canon: R6 | 16-35 | 70-200 II
Zeiss: 50MP | 100MP | 135 APO


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Bio schreef op maandag 8 maart 2021 @ 14:14:
@Deathchant jouw post kan ik volgen, maar was niet wat ik bedoelde. Mijn initiele quote van @Virtuozzo vind ik nog steeds verwarrend. Misschien lees ik er teveel in maar


[...]


Kwam op mij over als een insinuatie dat bepaalde partijverhoudingen 'by design' zijn en dat er een complotje is met de VVD en de PVV, dat Wilders zich ten dienste van de VVD inzet, en expres zijn zetelaantal niet boven een bepaalde grens wil laten stijgen. Als dat is wat er bedoeld wordt zet ik daar wel grote vraagtekens bij.
Geen complotje. Het is tekenend dat in een tijd waarin zoveel geïnvesteerd wordt in het loslaten en bewegen van complottheorieën dat mensen a) vergeten dat er ook reële grensoverschrijdende samenwerking bestaat, b) machtspolitiek als dominante school binnen de Nederlandse politiek zich gewoon heel anders gedraagt dan de burger zelf zich door de bank zou gedragen en c) dat jaren en jaren terug de schepping van de PVV en de omstandigheden van convenant daarbij al lang en breed vergeten zijn geworden door de burger.

Even cru, ter illustratie van realiteit. De VVD heeft jaren en jaren gewerkt aan het beïnvloeden van advieskringen, wetenschappelijk bureau en gelieerde lobby van D66 - net zoals men een actieve agenda had voor het richting geven aan Geert Wilders om Pechtold op onderwerpen te triggeren in positie versus PVV. Inmiddels is D66 bijna schizofreen: in presentatie wringt het zich in bochten om voor geïdentificeerde bindingskracht politieke marketing te hanteren voor vereisten van verkiezing, onder mom van "progressief" en zo meer - in politiek en bestuurlijk handelen is de partij extreem conservatief en neoliberaal geworden. Inmiddels heeft men zelfs de mond vol van allerlei oneliners en dogma regelrecht uit de koker van (neo)conservatieve denk tanks. De Nederlandse Belofte!

Zouden we zelf zo iets doen bij de voetbalclub? De meeste mensen niet. Maar er zijn mensen die dat wel doen. Er is zelfs een politieke school waar dit het primaire fundament voor de toolbox is, de school van machtspolitiek. Die zit diep in het Nederlandse, met erfenis van regentisme, verzuiling en corporatisme.


Misschien is het een idee om gewoon eens nuchter na te denken over de realiteit van menselijk gedrag, het is een spectrum, dus alles zit daar in. En dus komt alles wat daar in zit naar voren. Krijgt het ene stukje de ruimte, dan is het dat wat vorm geeft. Is het een ander deel, dan is dat leidend.

Nu ja, in het Nederlandse is het inderdaad ordinair normaal geworden om op niveau van ordeningsvraagstukken machtspolitiek te bedrijven. Het vorm geven aan partijverhoudingen is een doodgewoon aspect daarvan. Herinner je je nog het mantra van "afspraken zijn afspraken"? De VVD doet wat de partij wil, als dominante actor in het geheel bepaalt men het verhaal. De overige "partners" kadert men voor publieke perceptie zodat die moeten volgen. Zelfs wanneer men beter weet. Wat een VVD met D66 gedaan heeft is trouwens niet anders dan wat het CDA bij een CU probeert - het verschil is dat a) het CDA de competenties niet meer heeft en b) in een valstrik is geraakt na het infameuze gedoogkabinet waar het enkel nog kan bankieren op het vermeende LPF effect en ondertussen steeds meer netwerk en toolbox inlevert. Men heeft zelfs niet door dat men de slogan hanteert voor nationale campagne die uit een VVD koker komt _/-\o_ De Nederlandse Belofte 8)


Ja, er is een flinke discussie te voeren over ethiek, moraliteit en of dat nou wel gezond is en wat de prijs is - dat neemt echter niet weg dat ondanks dat het allemaal gevoelig ligt wel gewoon de realiteit is.


Het maakt zelfs niet uit of Geert zou breken met het oude convenant van schisma, dat is al eens een keer bijna gebeurd - misschien herinner je je nog een moment waar hij Mark een extreem schot voor de boeg gaf, middels het scheppen van een moment van confrontatie waar hij duidelijk signaal gaf zicht te hebben op de pijler van bindingskracht waar de VVD bij staat of valt. Dat was het moment van "doe normaal man".

Menigeen viel er over, menigeen had er een mening over. Maar puur politieke analyse was hard en verontrustend: Geert trok geen lijn, maar hij gaf wel signaal dat hij donders goed weet waar een VVD afhankelijk en kwetsbaar in is.

Prima, stel Geert zou ineens de PVV hervormen tot een echte partij. Stel hij zou alle statuten en mechanismen aanpassen zodat het ook als partij kan functioneren. Dan heb je nog steeds een constructie die conform vereisten van bestel uitgesloten dient te worden van paden van en naar macht, en dat is vanuit machtspolitiek extreem eenvoudig richting te geven. De angst voor het bruine hemd, om maar iets te noemen. De angst voor het eindigen als een post-Brexit VK, om maar iets te noemen.

De VVD zou de playbooks kunnen toepassen die men op andere partijen richt, daar is men heel goed in. En niemand heeft daar een echt antwoord op. Ook Geert niet, hij zou de VVD kwetsbaar kunnen maken - in theorie. Het is maar heel serieus de vraag of iemand er ook echt iets mee zou doen. Zie het topic over linkse politiek, niemand in het politieke spectrum kan zelfs maar het post mortem met de Derde Weg school aan. Het idee dat partijen over zouden gaan tot gebruik van toolboxen om de kwetsbaarheid van de VVD constructies op de korrel te nemen is vooralsnog ridicuul.


Eigenlijk zouden we eens alle politieke marketing van alle partijen weg moeten strippen. Rauw er vanaf halen. Wat er overblijft komt neer op een bijzondere dynamiek. Er is de machtspolitieke school, en er is een verzameling andere schooltjes. Die eerste "bezit" de meeste partijen. Die tweede, dat zijn partijen die hun eigen ding doen maar stuk voor stuk blind zijn voor waar machtspolitiek toe bereid is.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Thompson
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 02:29

Thompson

Beeromaniac

Virtuozzo schreef op maandag 15 februari 2021 @ 14:12:
[...]


Does not compute. De kans dat er überhaupt een links kabinet kan komen is dermate statistisch klein dat het hele verhaal me meer aan propaganda doet denken dan aan enige daadwerkelijke analyse.
Ik denk dat @theorganiser bedoelde "De VVD + partijen links van de VVD" wanneer hij het heeft over een links kabinet. En dat gaat het vrijwel zeker wél worden.

Beeromaniac


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Deathchant schreef op maandag 8 maart 2021 @ 15:10:
[...]


Dus hardopdenkend zou het mij niks verbazen als hij met opzet niet superveel zetels nastreeft
Nu ja, maak er een tijdlijn van - puur enkel voor dat ene puntje (er zijn er zoveel). Elke keer als een PVV in een opleving komt, volgt Wilders een vast patroon. Bankieren, dan te ver gaan, dan een tijd weg zijn.

En dan zakt het weer in.


Als we puur netwerk en effect analyse toepassen dan is de PVV geen partij maar een hefboom, de baat daarvan voor gebruik ligt in groepsdynamiek niet bij de PVV, maar bij een andere partij. Sinds de stichting is dit consistent.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Bio
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 01-04 15:58
@Virtuozzo interessant verhaal, bedankt voor de uitgebreide toelichting. Heb je toevallig aanraders voor artikelen/boeken/andere bronnen waarin deze dynamiek aan de kaak gesteld wordt?

 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Thompson schreef op maandag 8 maart 2021 @ 15:42:
[...]


Ik denk dat @theorganiser bedoelde "De VVD + partijen links van de VVD" wanneer hij het heeft over een links kabinet. En dat gaat het vrijwel zeker wél worden.
Eh, dat klinkt nog steeds ietwat vreemd. Links/rechts is niets meer dan een binaire valstrik om mensen te misleiden. Het een, of het ander. Goed, slecht. De truc zou bekend mogen zijn.

We moeten heel ver zoeken willen we iets vinden wat daadwerkelijk "links" én niet-machtspolitiek dan wel Derde Weg is.

Stel men moet een coalitie maken met een PvdA. Prima, links, toch? Nee. Niet in realiteit van politiek handelen. Die partij zit met de enorme erfenis én opbouw van de Derde Weg. Het is ongeacht wat men zelf vaak wenst te menen een neoliberale partij. Conservatief, machtspolitiek.

Dan heb je dus geen "links" kabinet.

Stel je gooit er een GL bij, nou, succes. Die waren de vorige keer slim genoeg om de valstrik te herkennen van het VVD draaiboek van "meeregeren is halveren" 8) Het was voor het eerst in veertig jaar dat een niet-machtspolitieke partij die truc herkende, en ondanks dat men niet op kon boksen tegen de beeldvorming die werd losgelaten zich bewust ver hield van die valstrik. Ik zie geen tekenen dat dit veranderd is, integendeel.

Enfin, stel er doet niemand mee en het wordt een minderheidskabinet. Prima, niets mis mee - ongeacht alle storm van beeldvorming. Werkt prima, is een kwestie van shoppen. Maar het volledige spectrum zit in hoge mate met blinde vlekken voor wat machtspolitiek in de toolbox heeft. Zie het topic over een Toeslagenaffaire, zelfs nu nog ziet men de realiteit maar is de bias enorm krachtig.

Er is geen enkel scenario waarin voor een volgend kabinet er geen sprake zal zijn van een naadloze voortzetting van het aanwezige machtspolitieke beleid en de aanwezige lijnen voor ordeningsvraagstukken.


Nu ja, tenzij mensen ineens spontaan ophouden met te bankieren op politieke marketing en/of hun tegenstem eens effectief zouden besteden om een systeemschok te forceren. Maar ja, mensen. Eigenaardige diersoort.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee