Toon posts:

Is een offerte bindend? Tussenpersoon voor auto reparatie.

Pagina: 1
Acties:

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 20:20
Een leuke situatie:

Op een online site waarmee ik offertes kan aanvragen voor een reparatie aan de auto heb ik een aanvraag gedaan voor het vervangen van de koppeling van mijn DSG bak.
Dit is een automaatbak met een dubbele, droge koppeling (dus geen koppelomvormer).

Ik heb zelf al wat garages gebeld/gemaild en de prijs ligt zo net boven de 1000 euro, specialistisch klusje.

Via de site kreeg ik na anderhalve dag het volgende:
Geachte Dhr./Mevr. iichel

Onderstaand breng ik u de offerte uit betreft het onderhoud aan uw Volkswagen Polo met het kenteken AB-123-C

Koppeling vervangen (€ 913,23)
Het vervangen van de koppeling.

- Inclusief Bovag garantie
- Koppelingsset van de bekendste merken
- Inclusief arbeid
- Inclusief milieutoeslag
- Inclusief BTW
- Inclusief 20% korting

-------------- +
Totaal: € 913,23 incl.BTW

De voordeelprijs in deze offerte is slechts 7 dagen geldig. Indien u over wilt gaan tot reparatie kunt u deze offerte online bevestigen door op de bovenstaande link te klikken. Een adviseur zal dan contact met u opnemen om eventuele vragen voor u te beantwoorden.

Opmerkingen:
Betreft DSG bak
Ik dacht, prima, ik klik op accepteren. Dit lijkt me een prijs die met 20% korting wel realistisch is.

Afijn, twee dagen later telefoon van de adviseur
Meneer iichel, helaas, al onze BOVAG garages in de buurt van Eindhoven kunnen het helaas niet doen want het is een specialistisch klusje want gereedschap etc
Ik heb gevraagd of er misschien andere bedrijven in de buurt hier wel heil in zagen. Immers, als ik 300 euro kan besparen doe ik dat wel graag. En ik heb de offerte geaccepteerd.

Ik heb ook maar even de algemene voorwaarden erbij gepakt en daar wordt gesproken over een bindende overeenkomst in de algemene voorwaarden:
VERKOOPPROCES, STATUS VAN DE KLANT, GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van $bedrijf Auto’s en het gebruik van de Dienst en de Website door u, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en $bedrijf Auto’s. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst.
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
• Aanvraag: de door Gebruiker via de Website ingediende en door $bedrijf Auto’s aan Garages verzonden aanvraag, inhoudende het verzoek tot het uitbrengen van een Offerte;
• Acceptatietermijn: het in de Offerte aangegeven uiterste moment dat de Gebruiker de Offerte in Opdracht kan geven;
• Dienst: de dienst die $bedrijf Auto’s aan Gebruiker verleent, zoals omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden;
• Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere diensten wenst te laten uitvoeren en hiertoe een Aanvraag plaatst op de Website teneinde een Opdracht met Garage overeen te komen;
• Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van $bedrijf Auto’s;
• Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
• Garage: de garage, die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals door $bedrijf Auto’s gesteld en die is aangesloten bij de Dienst van $bedrijf Auto’s ;
• Offerte: een aanbod van een Garage voor het uitvoeren van Werk op basis van een Aanvraag, waarbij onder andere de prijs en overige specificaties worden vermeld en welke Offerte door $bedrijf Auto’s digitaal kan worden verzonden aan Gebruiker;
• Opdracht: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Garage en de Gebruiker na acceptatie van de Offerte door Gebruiker, ter uitvoering van het Werk;
• Privacy Statement: het privacy statement van $bedrijf Auto’s, beschikbaar op $bedrijf-autos.nl/privacybeleid;
• $bedrijf Auto’s: de besloten vennootschap $bedrijf B.V., kantoorhoudende te (1327 AA) Almere, aan de Veluwezoom 7 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67440932;
• Website: de website van $bedrijf Auto’s, bereikbaar via $bedrijf-autos.nl alsmede alle onderliggende pagina’s;
• Werk: de dienst die door Garage ten behoeve van de Gebruiker wordt verleend – te weten het onderhoud aan voertuigen – zoals omschreven door de Garage in de Offerte en als overeengekomen in de Opdracht.
ARTIKEL 2. ALGEMEEN
2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en de Website door Gebruiker, alle rechtshandelingen van en overeenkomsten tussen $bedrijf Auto’s en Gebruiker, alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en $bedrijf Auto’s. Op het gebruik van de Dienst door Garage zijn specifieke voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing.
2.2 $bedrijf Auto’s is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn.
ARTIKEL 3. DIENST
3.1 De Dienst van $bedrijf Auto’s bestaat uit het beschikbaar stellen van de Website waarop Gebruiker en Garage met elkaar in contact kunnen komen ten einde het overeenkomen van een Opdracht voor het verrichten van Werk. $bedrijf Auto’s heeft daarbij slechts een faciliterende rol middels het verzenden van Aanvragen en Offertes. $bedrijf Auto’s wordt nooit partij bij enige overeenkomst tussen de Gebruiker en de Garage en kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van een Garage, Gebruiker en/of derde door middel van of in verband met de Dienst, de Website of anderszins.
3.2 $bedrijf Auto’s spant zich in de Dienst met zorg en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door $bedrijf Auto’s uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. $bedrijf Auto’s is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (de inhoud van) haar Dienst en/of de Website aan te passen en/of te beëindigen.
3.3 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). $bedrijf Auto’s sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.
3.4 In ieder geval – maar hiertoe niet beperkt – doet $bedrijf Auto’s geen garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen:
a. ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel van de Dienst, de Website en de daarop geplaatste informatie, tenzij expliciet anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden;
b. dat de informatie op de Website en op basis van een Aanvraag uitgebrachte Offertes juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig zijn;
c. dat de Website (i) ononderbroken zal werken, (ii) vrij zal zijn van virussen, Trojaanse paarden en andere fouten en/of gebreken, en/of (iii) dat eventuele gebreken aan de Dienst of Website zullen worden verholpen;
d. dat Garage, Gebruiker en/of andere bezoekers van de Website zich zullen houden aan de voor hun toepasselijke Algemene Voorwaarden of Gebruiksvoorwaarden, danwel niet onrechtmatig zullen handelen;
e. ten aanzien van de deskundigheid dan wel integriteit van de Garage;
f. dat Gebruiker door middel van het gebruik van de Dienst zal slagen een Opdracht met een Garage overeen te komen.
$bedrijf Auto’s aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van het bovenstaande.
3.5 de op de website genoemde haal- en breng-service is gratis mits;
a. de motor van het voertuig start en het voertuig rijdbaar is.
b. het minimale orderbedrag €100,00 euro groot is.
c. het aangewezen Bedrijf deze haal- en breng-service aanbiedt.
ARTIKEL 4. AANVRAAG
4.1 Een Aanvraag geldt te allen tijde slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en $bedrijf Auto’s garandeert niet at er na het verzenden van een Aanvraag daadwerkelijk een Opdracht tot stand zal komen.
4.2 Om een Aanvraag te kunnen verzenden dient de Gebruiker het proces op de Website te volgen en daarbij ten minste de volgende informatie over de Gebruiker te verstrekken:
a. voornaam;
b. achternaam;
c. adres en woonplaats;
d. postcode;
e. e-mailadres;
f. telefoonnummer;
g. kenteken van het desbetreffende voertuig; en
h. overige informatie zoals gevraagd op de Website.
4.3 Na het invoeren van de in het vorige artikellid genoemde informatie, geeft $bedrijf Auto’s een kosteninschatting voor het te verrichten Werk. Deze kosteninschatting geldt als een indicatie en $bedrijf Auto’s garandeert niet dat het Werk daadwerkelijk tegen deze kosteninschatting door een Garage kan worden verricht.
4.4 De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het plaatsen van de Aanvraag verstrekt correct, volledig en actueel is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de werking van de Dienst.
4.5 Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is een Aanvraag te plaatsen en daadwerkelijk de wens heeft Werk ten behoeve van zichzelf te doen verrichten, al dan niet onder voorbehoud. $bedrijf Auto’s is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
4.6 Gebruiker vrijwaart $bedrijf Auto’s volledig van iedere vordering van een Garage en/of een derde die is gebaseerd op het uitbrengen van een onjuiste of incomplete Aanvraag door de Gebruiker.
4.7 $bedrijf Auto’s behoudt zich het recht voor – maar is hier nooit toe verplicht – een Aanvraag, Offerte en/of andere gegevens van Gebruiker of Garage te weigeren, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding of aansprakelijkheid van Service Right.
ARTIKEL 5. OPDRACHT
5.1 Een Garage kan op basis van een Aanvraag van de Gebruiker een Offerte voor het verrichten van Werk uitbrengen, welke door $bedrijf Auto’s op een door haar te bepalen wijze (digitaal) aan de Gebruiker beschikbaar kan worden gesteld. De Offerte bevat ten minste bedrijfsinformatie en overige gegevens betreffende de Garage die heeft aangegeven het Werk te kunnen verrichten, de specificaties het te verrichten Werk, de kosten voor de Gebruiker, en de Acceptatietermijn.
5.2 $bedrijf Auto’s is niet aansprakelijk voor de inhoud van een Offerte en is nooit verplicht een door Garage opgestelde Offerte daadwerkelijk aan een Gebruiker door te sturen, bijvoorbeeld indien $bedrijf twijfelt of de Garage het Werk daadwerkelijk (naar de kwaliteitsstandaarden van Service Right) kan uitvoeren.
5.3 Gedurende de in de Offerte vermelde Acceptatietermijn kan Gebruiker de Offerte in Opdracht geven. De Offerte komt te vervallen na het verlopen van de Acceptatietermijn.
5.4 De Opdracht komt tot stand op het moment dat Gebruiker de Offerte tegen de in deze Offerte genoemde voorwaarden accepteert. De acceptatie (“aanvaarding”) door Gebruiker geschiedt door het klikken op een link die per e-mail aan de Gebruiker is toegezonden.
5.5 De Opdracht komt uitsluitend tot stand tussen de Garage en de Gebruiker en $bedrijf Auto’s is of wordt op geen enkele wijze partij of anderszins betrokken bij de (betaling van de) Opdracht en/of de uitvoering daarvan.
ARTIKEL 6. PRIVACY
6.1 Bij het gebruik van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan Service Right. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van $bedrijf Auto’s en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. Het Privacy Statement van $bedrijf Auto’s kunt u hier inzien www.$bedrijf-autos.nl/privacybeleid.
6.2 De Garage gebruikt de (persoons-)gegevens van Gebruiker, verkregen ten behoeve van het opstellen van een Offerte en de uitvoering van de Opdracht, uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De Garage is verantwoordelijk voor iedere verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker en zal daarbij de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht nemen.
ARTIKEL 7. DUUR EN BEËINDIGING
7.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken. Vanaf het moment dat een Gebruiker een Offerte van een Garage heeft bevestigd, is de Gebruiker echter aan (betalings) verplichtingen jegens deze Garage gebonden. Tevens is $bedrijf Auto’s gerechtigd, indien de klant de dienst niet binnen 24 uur voor de aanvang van de dienst schriftelijk heeft geannuleerd, handelingskosten in rekening te brengen. De handelingskosten bedraagt 8.5% (excl. BTW) van het door de klant te betalen totaalbedrag zoals overeen gekomen in de offerte waarmee de klant akkoord is gegaan en de afspraak voor heeft ingeboekt via $bedrijf Auto’s (incl. eventuele meerwerk) incl. BTW met een minimum van € 7,44 en een maximum van € 29,50.
7.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die $bedrijf Auto’s ten dienste staan, is $bedrijf Auto’s te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst tijdelijk of blijvend te beperken of te beëindigen, en/of te weigeren om diensten aan Gebruikers te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
(ii) $bedrijf Auto’s van mening is dat het handelen van een Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker zelf, aan Garages, andere Gebruikers of aan $bedrijf Auto’s kan toebrengen. $bedrijf Auto’s zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, alsmede die via de Website toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de inhoud van Offertes, berusten bij $bedrijf Auto’s en/of haar licentiegevers.
8.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker via de Website ingediende Aanvraag en andere door Gebruiker ingevoerde informatie verstrekt de Gebruiker aan $bedrijf Auto’s een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Aanvraag en overige informatie te delen met een onbepaald aantal Garages, voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.
8.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie en overige materialen die via de Dienst of de Website toegankelijk worden gemaakt, waaronder mede begrepen Offertes van Garages, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij $bedrijf Auto’s of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om, op welke manier dan ook, kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
8.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van $bedrijf Auto’s zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object ten aanzien waarvan $bedrijf Auto’s Intellectuele Eigendomsrechten bezit.
ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 $bedrijf Auto’s is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst en/of het beschikbaar stellen van de Website, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
9.2 Indien $bedrijf Auto’s aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is $bedrijf Auto’s uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan $bedrijf Auto’s toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 250,– bedragen.
9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
9.4 Iedere aansprakelijkheid van $bedrijf Auto’s voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
9.5 Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van $bedrijf Auto’s voor enige schade die het gevolg is van of voortvloeit uit (de uitvoering van) een Opdracht door Garage.
9.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van $bedrijf Auto’s zelf en/of haar leidinggevenden.
9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij $bedrijf Auto’s meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen $bedrijf Auto’s vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
ARTIKEL 10. VARIA
10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en $bedrijf Auto’s ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Midden-Nederland.
10.2 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. $bedrijf Auto’s zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
10.3 $bedrijf Auto’s mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken.
Vandaag weer een mail met
Beste iichel,

Wij hebbend de mogelijkheden bekeken voor u in omgeving van Eindhoven binnen een straal van 50 km.
Het is lastig om uw auto bij een BOVAG garage neer te zetten die de klus niet kan uitvoeren. Dus wij zijn voor u verder gaan kijken over het land heen. Wij hebben een mogelijkheid voor u in Almere bij een BOVAG erkende garage. Die kan de klus natuurlijk uitvoeren en die heeft het vaker gedaan. De BOVAG garage in Almere kan de auto voor u komen ophalen vandaag nog of anders morgen zodat zij maandag kunnen starten aan de klus. De totale kosten voor het hele pakket zit tussen de 1000 - 1100 euro maximaal. Daarbij kost het om de auto op te halen vanuit Almere met een autoambulance 180,-
Dus dat maakt een totale bedrag van 1280 als Max en niet meer wat de garage heeft aangegeven.
Wij horen graag of u hiermee akkoord gaat. De overige garages durven de klus helaas niet aan te nemen, omdat zij het niet vaak gedaan hebben of ooit hebben uitgevoerd. Vandaar dat de garage best wel een eindje van u vandaan is.

Wij wachten graag uw reactie af.
Ten eerste hoeft mijn auto niet echt afgesleept te worden met een autoambulance en ten tweede, we hadden toch 920 euro afgesproken en geen 1280.

Dienstverlener denkt er toch anders over...
Beste iichel,

Wij hebben de opties bekeken in uw omgeving. Helaas is er geen mogelijkheid om uw in te plannen voor deze offerte. De garages rekenen toch allemaal iets meer om de koppeling te vervangen. Wij zijn niet verplicht de order door te zetten als er geen mogelijkheden zijn. De garages kunnen natuurlijk de opdracht aannemen of afwijzen. Morgen zullen wij nog een aantal reacties verwachten van een aantal andere BOVAG garages, mochten die garages het ook niet kunnen uitvoeren dan wordt de order helaas geannuleerd.


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Nu hoef ik niet per se tot het gaatje te gaan, maar ik ben wel erg benieuwd wat nu mijn positie is hierin. Ik denk niet dat ze een prijsfout gemaakt hebben (90 euro ipv 900) maar gewoon een lokkertje/optimitistch bod gedaan hebben en me nu willen overhalen om meer te betalen. Maar voor 1200 euro heb ik ook bij de dealer een nieuwe koppeling.

Dus, wat zijn hierin mijn rechten en wanneer moet ik gewoon ophouden met zeuren.

[Voor 100% gewijzigd door iichel op 15-06-2020 18:14]

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


Acties:
 • +3Henk 'm!

 • KnoxNL
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 14:55
Dat zijn 2 verschillende dingen.

Hoe ze je behandelen daar kan ik eigenlijk niet veel mis mee vinden, ze erkennen de inschattingsfout mbt deze klus, bieden een alternatief (wat weliswaar iets duurder is en het voordeel voor jou opheft) waar ze volgens mij best veel tijd in hebben gestoken.

Ik zou ze vriendelijk bedanken voor de door hun gedane moeite, maar dat met dit voorstel voor jou alle vooraf ingeschatte voordelen komen te vervallen en dat je het door de dealer laat doen.

Tevens de welbekende vraag: Wat is het je waard en aan tijd en moeite om je "recht" (expres tussen aanhalingstekens want i don't know) te halen?

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • PolarBear
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Buiten de Algemene Voorwaarden, mijn inziens is hier een overeenkomst tot stand gekomen. Jij vraagt of zij x willen doen, jij ontvangt een offerte voor x en aanvaard die. Aangezien dit een overeenkomst is tussen een consument en een bedrijf en het bedrijf er onderuit wil lijkt het mij dat je als consument redelijk sterk staat.

Er vanuit gaande dat jij duidelijk hebt aangegeven dat je een DSG automaat hebt lijkt mij dit een inschattingsfout in jouw voordeel. Ze moeten dus voor 913 euro de afgesproken dienst leveren en als dat in Schubbekutteveen moet dan zijn die extra kosten voor hun.

 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 20:20
Precies twee tegenovergestelde antwoorden. Interessant dit :)

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • GlowMouse
 • Registratie: November 2002
 • Niet online

GlowMouse

wees solidair

Op basis van de voorwaarden is de website geen partij bij de overeenkomst, en wordt een offerte namens een garage aangeboden. Er komt een overeenkomst tot stand zodra jij de offerte accepteert.

Zoek dus uit namens welke garage het aanbod is gedaan, en klop daar aan. Ze moeten dit voor € 913,23 oplossen.

geeft geen inhoudelijke reacties meer


 • KnoxNL
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 14:55
iichel schreef op maandag 15 juni 2020 @ 18:23:
Precies twee tegenovergestelde antwoorden. Interessant dit :)
Mijn reactie is wel uitsluitend gebaseerd op mijn gevoel en wat ik zelf zou vinden/doen. Geen feiten mbt wetgeving oid.

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • O88088
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 18:36
Je kan proberen om samen tot een compromis te komen. Beiden de helft van het verschil bijvoorbeeld. Je wil ook niet dat een onwillige garage aan je auto gaat sleutelen denk ik.

 • President
 • Registratie: Februari 2015
 • Laatst online: 21:14
GlowMouse schreef op maandag 15 juni 2020 @ 18:26:
Op basis van de voorwaarden is de website geen partij bij de overeenkomst, en wordt een offerte namens een garage aangeboden. Er komt een overeenkomst tot stand zodra jij de offerte accepteert.

Zoek dus uit namens welke garage het aanbod is gedaan, en klop daar aan. Ze moeten dit voor € 913,23 oplossen.
Maar, mocht de garage in Groningen gevestigd zijn dan moet TS zijn auto daar naartoe rijden/brengen om de reparatie te laten doen? Immers, in de offerte staat niks over afstand vanaf het huis van TS...
PolarBear schreef op maandag 15 juni 2020 @ 18:22:
Ze moeten dus voor 913 euro de afgesproken dienst leveren en als dat in Schubbekutteveen moet dan zijn die extra kosten voor hun.
De dienst is de reparatie, waarom is een garage verantwoordelijk voor het transport? Waar staat dit?

[Voor 21% gewijzigd door President op 15-06-2020 19:52]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • GlowMouse
 • Registratie: November 2002
 • Niet online

GlowMouse

wees solidair

President schreef op maandag 15 juni 2020 @ 19:50:
[...]

Maar, mocht de garage in Groningen gevestigd zijn dan moet TS zijn auto daar naartoe rijden/brengen om de reparatie te laten doen? Immers, in de offerte staat niks over afstand vanaf het huis van TS...
De offerte moet het bedrijf noemen:
De Offerte bevat ten minste bedrijfsinformatie en overige gegevens betreffende de Garage die heeft aangegeven het Werk te kunnen verrichten, de specificaties het te verrichten Werk, de kosten voor de Gebruiker, en de Acceptatietermijn.

geeft geen inhoudelijke reacties meer


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Douweegbertje
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 12:29

Douweegbertje

Wat kinderachtig.. godverdomme

iichel schreef op maandag 15 juni 2020 @ 18:23:
Precies twee tegenovergestelde antwoorden. Interessant dit :)
Dat komt omdat we geen rechters zijn.

En uiteindelijk moet je de wet interpreteren. Dit is iets wat ik vaker in topics plaats, want je vraag "is een offerte bindend" is eigenlijk niet zo relevant. De relevante vraag is of jij voor 300 euro korting er moeite in wilt stoppen met de potentie op een relatief langslepend geneuzel.

Dus ja, misschien heb je gelijk. Krijg je dat zomaar? Nee.

Vervolgens moet je ook kijken naar wat je er dan uit kan halen. Want eigenlijk is de relatie dan al verpest en dan moet je er nog mee aan de slag. Ik kan mij nog voorstellen dat je na je gelijk de offerte weer kan ontbinden op basis van die onwerkbare situatie.. maar wat heeft het je dan opgeleverd? Hetzelfde is dat tegenpartij wel degelijk probeert te onderhandelen om uiteindelijk tot een goed einde te komen. In alle redelijkheid is dat ook wel fair.

Het is net zo goed dat je geen aantoonbare schade hebt geleden (dat je het vervelend vind, is geen schade ;) ). Dus ja, daar stopt het ook al een beetje.

Ik heb situaties gehad waar een stuk meer geld in om ging en waar ik echt 200% in mijn recht stond. Toch uiteindelijk geschikt met onderhandelen. Want dat is eigenlijk de beste manier. En zeker tot ~< 3000-5000 euro? Ja dat zijn niet echt waardige zaken om tot het gaatje te gaan. Zeker niet als er, met alle respect, geen last van hebt gehad.

 • Hackus
 • Registratie: December 2009
 • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

‘1e’ offerte geldt niet meer, omdat men het niet kon vervangen als besproken. Volgende reparatievoorstel is duurder, en daar komen nog kosten bij voor transport. Ik lees nergens dat jij akkoord bent gegaan met laatste voorstel/ offerte. Kort om, bedank je voor gedane moeite, en zie af van laatste voorstel. ( je zegt er niets mee op te schieten tov vervangen/reparatie bij een merkdealer.

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Gunner
 • Registratie: Oktober 1999
 • Niet online

Gunner

Invincibles

@iichel DSG dokter voor je geen praktische/goedkopere optie?

Ezechiël 25:17 | 10x295wp Pal Zuid | PVoutput


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Carfanatic
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 08-09 13:02
Gunner schreef op maandag 15 juni 2020 @ 21:13:
@iichel DSG dokter voor je geen praktische/goedkopere optie?
Of anders Vagtechniek.

 • EWK
 • Registratie: Mei 2006
 • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

Hackus schreef op maandag 15 juni 2020 @ 21:09:
‘1e’ offerte geldt niet meer, omdat men het niet kon vervangen als besproken. Volgende reparatievoorstel is duurder, en daar komen nog kosten bij voor transport. Ik lees nergens dat jij akkoord bent gegaan met laatste voorstel/ offerte.
Dat is toch ook het punt helemaal niet

Hoi!


Acties:
 • +6Henk 'm!

 • 418O2
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 13-09 09:41
Het feit dat bijna niemand dit wil of kan zou voor je al een signaal moeten zijn dat je dit door een specialist moet laten doen.

 • Wild Chocolate
 • Registratie: Januari 2014
 • Nu online
Dat is een hele goede keuze, weet je zeker dat het goed gebeurt (misschien zelfs beter dan bij de dealer, die gasten hebben er echt verstand van). Maar je hoeft het niet te doen omdat het goedkoper is:
https://www.vagtechniek.nl/garage/prijslijst/dsg/s-tronic/

iRacing Profiel


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • NotSoSteady
 • Registratie: April 2010
 • Laatst online: 18:18
Helaas is er geen mogelijkheid om uw in te plannen voor deze offerte. De garages rekenen toch allemaal iets meer om de koppeling te vervangen.
Waarom noemen ze dan een dergelijke prijs? Wat een grap zeg.

 • paQ
 • Registratie: Augustus 2001
 • Nu online
@iichel is het gedaan via mijngarage.nl?

Want daar is de eerste tekst:
Auto onderhoud

U kunt bij mijngarage.nl terecht voor alle reparaties en onderhoud aan uw auto. Kies de werkzaamheden die u wilt laten uitvoeren en wij geven u een gegarandeerde prijs.

 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 20:20
Nee dit gaat om een andere site

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


 • david19861
 • Registratie: Januari 2015
 • Laatst online: 06:04
Wees blij dat ze nog zo eerlijk zijn dat ze het toegeven.
Aan de andere kant als ze ind een prijsofferte maken kan je bijna van uitgaan dat ze kunnen repareren
Voor zelfde geld hadden ze wel gezegd kom maar en dsg laten vv en dan blijkt dat het niet goed is gegaan .
Dan ben je verder van huis .
Waarom denk je dat bedrijven speciaal adverteren met dsg specialisme of in die trent is ,omdat niet iedereen het kan.

 • ljsquare
 • Registratie: April 2006
 • Laatst online: 25-09 23:15
paQ schreef op maandag 15 juni 2020 @ 22:46:
@iichel is het gedaan via mijngarage.nl?

Want daar is de eerste tekst:

[...]
offtopic:
<knip>naam noemen is niet noodzakelijk> staat kvk in algemene voorwaarden

[Voor 22% gewijzigd door Outerspace op 16-06-2020 11:57]

Laurens-Jan Merkx


 • KnoxNL
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 14:55
@iichel Ga je zelf ook nog aangeven hoe je er over denkt en wat je nu gaat doen, ipv reacties verzamelen? ;)

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 20:20
KnoxNL schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 08:27:
@iichel Ga je zelf ook nog aangeven hoe je er over denkt en wat je nu gaat doen, ipv reacties verzamelen? ;)
Nou ja ik was niet echt van plan om tot het gaatje te gaan hier in. Ik denk dat ik de auto gewoon bij VAG techniek in Nuenen (10km, 1250,-) of bij DSG dokter (Varsseveld, 100km, 950,-) neer zet voor een nieuwe koppeling.

Ik voelde me vooral gewoon een beetje genaaid hierin en ik was benieuwd of dat terecht of onterecht was.

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Renzzie
 • Registratie: November 2010
 • Laatst online: 15:49
Kan je niet wat onderhandelen bij Nuenen? Offerte van Varsseveld van 950 neerleggen en zeggen dat je het gat wel heel groot vindt? Wellicht kom je ergens uit op 1150 oid. Toch weer 100 euro minder.

 • Sport_Life
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 20:40

Sport_Life

Solvitur ambulando

418O2 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 21:49:
Het feit dat bijna niemand dit wil of kan zou voor je al een signaal moeten zijn dat je dit door een specialist moet laten doen.
Dat.

Bovendien 300 euro besparen kan je straks een hoop gezeur opleveren wanneer eea goedkoop is gedaan.. Zal toch ergens vandaan moeten komen, denk je niet?

En als die 300 euro (5 tankbeurten) echt het verschil maakt moet je je sowieso afvragen of een eigen auto wel zo'n goed idee is.

[Voor 14% gewijzigd door Sport_Life op 16-06-2020 10:29]


 • Zebby
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 20:21
Ben toch wat verbaasd over het verschil in meningen hierover.

Jij hebt een offerte goedgekeurd voor werkzaamheid A via partij B voor prijs C.

Zolang 1 van deze 3 factoren niet meer valide is dan vervalt de binding met de offerte, want de inhoud is immerse gewijzigd en niet meer waar je voor hebt getekend.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Sebas1979
 • Registratie: Juni 2004
 • Laatst online: 15:40
Zebby schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:27:
Ben toch wat verbaasd over het verschil in meningen hierover.

Jij hebt een offerte goedgekeurd voor werkzaamheid A via partij B voor prijs C.

Zolang 1 van deze 3 factoren niet meer valide is dan vervalt de binding met de offerte, want de inhoud is immerse gewijzigd en niet meer waar je voor hebt getekend.
De discussie gaat er over of of TS partij B aan de originele offerte kan houden, en of dat zinvol is. Dat TS zelf geen gewijzigde offerte hoeft te accepteren is staat niet ter discussie.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • loki504
 • Registratie: Januari 2012
 • Laatst online: 19:46
Sport_Life schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:25:
[...]

Dat.

Bovendien 300 euro besparen kan je straks een hoop gezeur opleveren wanneer eea goedkoop is gedaan.. Zal toch ergens vandaan moeten komen, denk je niet?

En als die 300 euro (5 tankbeurten) echt het verschil maakt moet je je sowieso afvragen of een eigen auto wel zo'n goed idee is.
Nu ken ik beide bedrijven niet. En ook de handelingen niet. En wil daar ook niet over oordelen. Maar de prijs is niet altijd lijdend voor goed werk. Sommige bedrijven leveren uitstekend werk en zijn goedkoop.

Mijn garage om de hoek leverde beter werk als de dealer zelf en was een stuk goedkoper. Maar volgens jou zou de dealer automatisch beter zijn want ze vragen meer? En ik vind 300 best veel geld. En dat heeft niets met wel of geen eigen auto te maken.

Loki Gaming Mmo pvp channel


 • NotSoSteady
 • Registratie: April 2010
 • Laatst online: 18:18
Zebby schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:27:
Ben toch wat verbaasd over het verschil in meningen hierover.

Jij hebt een offerte goedgekeurd voor werkzaamheid A via partij B voor prijs C.

Zolang 1 van deze 3 factoren niet meer valide is dan vervalt de binding met de offerte, want de inhoud is immerse gewijzigd en niet meer waar je voor hebt getekend.
Dat had partij B moeten weten in plaats van eerst een scherp prijsje te noemen om daarna de auto op te willen halen met een ambulance voor 1300 euro. Als je niet begrijpt wat daar vreemd aan is.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • cs-tweak
 • Registratie: Augustus 2015
 • Laatst online: 28-09 23:03
Om nog wat concrete antwoorden te geven:

'Is een offerte bindend?'
De ondernemer heeft een termijn genoemd waarbinnen de offerte geldig is, dus in dat geval kan je die er aan houden. Dus in die zin is die bindend. Maar in algemene zin is een offerte meer een 'uitnodiging' tot het aangaan van een overeenkomst. Die ook weer ingetrokken kan worden (mits geen termijn werd genoemd).

Maar je eigenlijke vraag is: is de uitgebrachte offerte, die jij hebt geaccepteerd, bindend
In jouw geval heb je de offerte binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd. En daarmee is de overeenkomst tot stand gekomen. Dat er later een nieuw inzicht is gekomen vanuit de tegenpartij maakt dat niet anders, en valt natuurlijk onder het ondernemersrisico.

Feit blijft dat je recht hebben en het krijgen echt een verschil is. En ik de tegenpartij wel meedenkend vind. Maar in het hypothetische geval dat je alles op alles inzet om je recht te halen dan zal dat denk ik lukken.

[Voor 0% gewijzigd door cs-tweak op 16-06-2020 17:48. Reden: spelfout]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • WEBGAMING
 • Registratie: Oktober 2017
 • Laatst online: 20:12
Beetje jammer altijd dit soort dingen. Als je zelf iets verkeerd bestelt oid kan je het In 2 weken terug sturen, als een bedrijf een keer een fout maakt moet er meteen van geprofiteerd worden.

Ontopic, je kan het gereedschap ook vaak huren. Kan die garage het gereedschap niet gewoon huren? (of je dan een eerlijk antwoord krijgt is natuurlijk ook maar de vraag, maar goed.)

Anoniem: 674295

Mbt de vraag of je in je recht staat; mi is dat dubieus omdat een offerte betreft (heb je na het accepteren bevestiging gehad, al dan niet automatisch ?), echter ik ben het met je helemaal eens dat men eerst maar ff had moeten kijken waar het had gekund ipv kwakkeloos een offerte opstellen. En dat mag je ze best nog wel even laten weten met een stevige email; zij verdienen als tussenpersoon hun centjes hiermee en blijkbaar hebben ze hun huiswerk niet goed gedaan.

Maar wil je persé voor 300 euro jezelf het zo moeilijk maken? Straks laat je je koppeling vervangen door een garage die er weinig kaas van heeft gegeten en denkt "ik probeer het wel". Hoe vaak lees je op dit forum geen ellende van een beunhaas die verkeerde diagnoses stelt of problemen half oplost.
Zo'n koppeling vervangen zal niet het moeilijkste zijn in de wereld, maar als amateur auto- en motor sleutelaar weet ik dat je daar vaak wel specifiek specialistisch gereedschap voor nodig hebt (en dat er de nodige uren in gaan zitten).

Mijn tip: ga niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten; zoek een VAG dealer (of idd een DSG specialist) waar je je goed bij voelt en gun ze dat "extratje". Als je later dan toch gezeik krijg met de verrichte werkzaamheden heb je ook wat kortere lijntjes en mag je ook wat extra service verwachten. Autorijden is nou eenmaal duur en als je een auto met een DSG bak kan betalen moet onderhoud ook geen probleem zijn. (zoniet had je je beter in moeten lezen over de gemiddelde kosten van onderhoud bij deze dure techniek)

[Voor 13% gewijzigd door Anoniem: 674295 op 16-06-2020 13:31]


 • DataGhost
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 29-09 21:50

DataGhost

iPL dev

WEBGAMING schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 13:12:
Beetje jammer altijd dit soort dingen. Als je zelf iets verkeerd bestelt oid kan je het In 2 weken terug sturen, als een bedrijf een keer een fout maakt moet er meteen van geprofiteerd worden.
Mja, aan de andere kant is het gewoon een tactiek die je kan toepassen, offerte uitbrengen die onder alle andere prijzen zit zodat je de klant in ieder geval al een stuk aan je gebonden hebt, als het dan ietsjes duurder wordt (zeker met "onderbouwing") is de klant sneller geneigd dat prijsverschil te accepteren, terwijl ze naar een andere partij waren gegaan als je de nieuwe prijs in eerste instantie al geoffreerd had. Dus het is even de vraag welke partij hier nou precies profiteert.

 • _JGC_
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 21:15
WEBGAMING schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 13:12:
Beetje jammer altijd dit soort dingen. Als je zelf iets verkeerd bestelt oid kan je het In 2 weken terug sturen, als een bedrijf een keer een fout maakt moet er meteen van geprofiteerd worden.

Ontopic, je kan het gereedschap ook vaak huren. Kan die garage het gereedschap niet gewoon huren? (of je dan een eerlijk antwoord krijgt is natuurlijk ook maar de vraag, maar goed.)
Draai het eens om: de offertesite vangt blijkbaar 8,5% van de offerte. Als jij de offerte accepteert en daarna terugkrabbelt mag je die 8,5% dokken volgens de AV. Bij de bekende keuken- en meubelbedrijven betaal je ook gewoon een deel van de offerte als je annuleert, zelfs als dat 5 minuten is na het zetten van je handtekening.

 • WEBGAMING
 • Registratie: Oktober 2017
 • Laatst online: 20:12
_JGC_ schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:09:
[...]

Draai het eens om: de offertesite vangt blijkbaar 8,5% van de offerte. Als jij de offerte accepteert en daarna terugkrabbelt mag je die 8,5% dokken volgens de AV. Bij de bekende keuken- en meubelbedrijven betaal je ook gewoon een deel van de offerte als je annuleert, zelfs als dat 5 minuten is na het zetten van je handtekening.
Nee, officieel gezien hoeft dat (vaak) niet. Bij een hele hoop van dit soort (online) overeenkomsten heb je gewoon bedenktijd.

https://www.consuwijzer.n...wanneer-heb-ik-bedenktijd

[Voor 16% gewijzigd door WEBGAMING op 16-06-2020 16:40]


 • Apsie
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 29-09 18:46
iichel schreef op maandag 15 juni 2020 @ 18:14:
Een leuke situatie:


Dus, wat zijn hierin mijn rechten en wanneer moet ik gewoon ophouden met zeuren.
Ik vind dit toch wel een aardig verhaal over hoe een offerte werkt...:
https://blog.wetrecht.nl/...ridisch-gezien-intrekken/

Apsie's profiel


 • iichel
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 20:20
GlowMouse schreef op maandag 15 juni 2020 @ 19:53:
[...]

De offerte moet het bedrijf noemen:

[...]
Ik heb nog even gevraagd welk bedrijf het was, maar daarop was het antwoord:
Beste iichel,

Helaas dat de aanvraag op deze manier moet verlopen. Wij hebben ons best gedaan om de mogelijke opties voor u te verkrijgen, zelfs door heel Nederland in plaats van alleen binnen de straal van 9km. U geeft verwijzingen naar onze algemene voorwaarden, Ik adviseer u eventjes Artikel 4 goed door te lezen van onze algemene voorwaarden om zo antwoorden te krijgen op de resterende vragen die u heeft. Hier in staat ook het antwoord op de vraag betreffende het originele bedrag van 913. Wij zullen bij deze de order annuleren, daar krijgt u ook nog een aparte bevestiging van toegestuurd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • GlowMouse
 • Registratie: November 2002
 • Niet online

GlowMouse

wees solidair

De vraag is dus of je een kosteninschatting of een offerte hebt ontvangen. Ze spraken van een offerte, maar stond er geen garage bij? Heb je ooit een kosteninschatting gezien voordat je de 'offerte' kreeg?

Als het daadwerkelijk om een offerte ging, en je die hebt geaccepteerd, is er op basis van de algemene voorwaarden een overeenkomt tot stand gekomen. Daar kunnen ze niet zomaar op basis van algemene voorwaarden onderuit. Art. 4.7 van de AV bepaalt dat het bedrijf een offerte mag weigeren, aanvullen en/of verwijderen. Ik vraag me af of dit artikel ingeroepen kan worden, want de fase van een offerte ben je al voorbij. Het is dan tussen jou en de garage, de website is geen partij.

Het lijkt erop dat er geen garage is genoemd. De vraag is wat je dan moet. Er is een offerte uitgebracht, maar niet volgens de algemene voorwaarden (want die zeggen dat er een garage bij moet staan). De offerte is een aanbod met een termijn, en zo'n aanbod kan niet worden ingetrokken. Na acceptatie denk ik dat je een overeenkomst hebt met de website zelf. Art. 4.7 heeft een exoneratiebeding ('wij hoeven je schade niet te vergoeden'). Zo'n beding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst), en dus kun je die voorwaarde vernietigen (binnen 3 jaar). In dat geval zou ik de werkzaamheden bij een andere garage laten uitvoeren en daarna het verschil als schade gaan vorderen. Zonder rechtsbijstandsverzekering gaat dat je wel tijd of geld kosten.

[Voor 24% gewijzigd door GlowMouse op 17-06-2020 18:57]

geeft geen inhoudelijke reacties meer


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Apsie
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 29-09 18:46
GlowMouse schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 18:33:
De vraag is dus of je een kosteninschatting of een offerte hebt ontvangen. Ze spraken van een offerte, maar stond er geen garage bij? Heb je ooit een kosteninschatting gezien voordat je de 'offerte' kreeg?

Als het daadwerkelijk om een offerte ging, en je die hebt geaccepteerd, is er op basis van de algemene voorwaarden een overeenkomt tot stand gekomen. Daar kunnen ze niet zomaar op basis van algemene voorwaarden onderuit. Art. 4.7 van de AV bepaalt dat het bedrijf een offerte mag weigeren, aanvullen en/of verwijderen. Ik vraag me af of dit artikel ingeroepen kan worden, want de fase van een offerte ben je al voorbij. Het is dan tussen jou en de garage, de website is geen partij.

Het lijkt erop dat er geen garage is genoemd. De vraag is wat je dan moet. Er is een offerte uitgebracht, maar niet volgens de algemene voorwaarden (want die zeggen dat er een garage bij moet staan). De offerte is een aanbod met een termijn, en zo'n aanbod kan niet worden ingetrokken. Na acceptatie denk ik dat je een overeenkomst hebt met de website zelf. Art. 4.7 heeft een exoneratiebeding ('wij hoeven je schade niet te vergoeden'). Zo'n beding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst), en dus kun je die voorwaarde vernietigen (binnen 3 jaar). In dat geval zou ik de werkzaamheden bij een andere garage laten uitvoeren en daarna het verschil als schade gaan vorderen. Zonder rechtsbijstandsverzekering gaat dat je wel tijd of geld kosten.
Dat het een offerte is lijkt me vrij duidelijk (dat is exact wat er staat), en aangezien TS binnen 7 dagen op akkoord gedrukt heeft lijkt me dit dus "gewoon" bindend, de vraag is natuurlijk of je je daarop wilt stukbijten... Lijkt me slecht voor je bloeddruk... 8)

Apsie's profiel

Pagina: 1Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee