Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ASW1
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 12:47
Weet iemand waar/hoe het mondkapjesvoorschrift juridisch is geregeld?

Ik kom alleen maar persberichten tegen, voorlichtingscampagnes en alles verwijst door naar elkaar maar niets verwijst naar de daadwerkelijke wet- of regelgeving.
Waar is die, hoe is dit juridisch geregeld?
Of is deze nog steeds niet bekend gemaakt?
Is het misschien een addendum in de vervoersvoorwaarden van alle OV bedrijven?

Puur uit nieuwsgierigheid want ik wil de daadwerkelijke tekst weleens lezen en niet allerlei interpretaties daarvan.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Rukapul
 • Registratie: Februari 2000
 • Nu online
Lokale AVPs al gecheckt? De vorige maatregelen werden via noodverordeningen van de veiligheidsregio's opgenomen in de gemeentelijke AVPs.

Zie bv
https://www.eindhoven.nl/...atselijke-verordening-apv
https://www.vrbzo.nl/noodverordening

De APV wijzigingen worden ook telkens bekendgemaakt als bestuursbesluit etc.

[Voor 54% gewijzigd door Rukapul op 31-05-2020 10:19]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Carfanatic
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 13:21
“Naast duidelijkheid voor reizigers en medewerkers is er nu ook duidelijkheid voor kinderen die het OV moeten gebruiken voor noodzakelijk reizen”, zegt voorzitter Pedro Peters van OV-NL in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte. “De regels rond toezicht en de handhaving zijn precies zoals door OV-bedrijven bepleit. Zo gaan we het doen, op juridische basis van de Wp2000 (wet personen vervoer 2000). Houden reizigers zich echt niet aan de regels, dan kun je een boete krijgen. Een boete kost 95 euro, zonde van het geld, toch?”
https://www.ovpro.nl/coro...n-in-ov-zonder-mondkapje/
Artikel 73 47
Een ieder is verplicht de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op te volgen die door of vanwege de vervoerder duidelijk kenbaar zijn gemaakt.
https://wetten.overheid.n...0/2019-12-31#HoofdstukIII

[Voor 3% gewijzigd door Carfanatic op 31-05-2020 10:15]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ehtweak
 • Registratie: Juli 2002
 • Niet online

ehtweak

ICT opruimer

https://www.rijksoverheid...agelijks-leven/mondkapjes

https://www.rijksoverheid...reizen/verkeer-en-vervoer

Het is mij ook niet duidelijk hoe de wettelijke/juridische basis nou geregeld is...(?)

https://www.rijksoverheid...-het-openbaar-vervoer.pdf

[Voor 77% gewijzigd door ehtweak op 31-05-2020 10:16]

   Mooie Plaatjes   


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Rukapul
 • Registratie: Februari 2000
 • Nu online
Mijn lokale noodverordening lijkt de mondkapjesplicht door te schuiven naar de OV aanbieder (taalkundig is de zin compleet brak, maar dit is de meest logische interpretatie). Deze zal dat dan dus in zijn voorwaarden / aanwijzingen op moeten nemen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • voske
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 13-08 16:51
Men gaat het kennelijk handhaven de Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000 als ik kijk naar de noodverordeningen. Ik pak voor het gemak de noodverordening van Midden- en West-Brabant erbij, maar precies dezelfde teksten komen voor in andere noodverordeningen. Zie met name de toelichting bij art. 2.6:
Artikel 2.6 Inrichting en beëindiging voorziening openbaar vervoer
1. Vervoerders richten voorzieningen voor openbaar vervoer zodanig in en nemen daarmee samenhangende maatregelen, zodat reizigers in staat worden gesteld zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen en reizigers van 13 jaar en ouder een niet-medisch mondkapje dragen in voertuigen en vaartuigen.
2. De voorzitter kan na overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer beëindigen of beperken, indien:
a. de inrichting van deze voorzieningen en de daarmee samenhangende maatregelen reizigers
niet of onvoldoende in staat stelt zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen en het dragen van een mondkapje door reizigers van 13 jaar en ouder niet in acht wordt genomen; en
b. de beëindiging van deze voorziening het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert.

(...)

Toelichting
(...)
Artikel 2.6. Beëindiging voorziening openbaar vervoer
Dit artikel ziet op de voorzieningen en maatregelen die de vervoerder dient te treffen om het gebruik van de openbaar vervoer voorzieningen na 1 juni 2020 mogelijk te maken met inachtneming van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen en het dragen van een niet-medisch mondkapje door reizigers van 13 jaar en ouder in voertuigen en vaartuigen. Onder de te nemen maatregelen valt ook het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken van dergelijke maatregelen en het geven van aanwijzingen aan reizigers voor het juist gebruik van voorzieningen. Denk daarbij aan het éénrichtingsverkeer op de stations of perrons, het afplakken van stoelen in voertuigen en/of vaartuigen, verplichte ingang/uitgang van voertuigen en/of voorzieningen, het door middel van borden geven van aanwijzingen etc. De afspraken tussen de overheid en het OV over de wijze waarop de 1,5m samenleving wordt ingevuld binnen het OV zijn hierbij ook van belang (https://www.rijksoverheid...ie-van-infrastructuur-en- waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/05/14/afspraken-opschalen-openbaar-vervoer-en- ov-protocol). Het beëindigen of beperken van het openbaar vervoer kan bij spoed ook mondeling geschieden.

In de handhaving van die maatregelen is een belangrijke rol weggelegd voor de BOA’s (domein IV) in dienst van de vervoerder. In voorkomende gevallen zullen deze aanwijzingen geven op grond van artikel 73 WP2000 juncto 53 BP2000 in het belang van een juist gebruik van de voorzieningen van openbaar vervoer en de opvolging van de maatregelen die bijdragen aan het in acht nemen van de afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen en het dragen door reizigers van 13 jaar en ouder van een niet-medisch mondkapje in voertuigen en vaartuigen. Handhaving kan tevens plaatsvinden op grond van artikel 52BP2000.
Immers uitgangspunt zal zijn dat BOA’s en ook de overige medewerkers van het OV, de reizigers er op wijzen, eventueel tot 2 keer toe, zich aan de maatregelen te houden, waaronder het dragen van een mondkapje in de voertuigen of vaartuigen, voordat er een aanwijzing wordt gegeven aan de reiziger. Die aanwijzing kan eruit bestaan dat de reiziger wordt gevraagd alsnog een mondkapje te dragen, danwel – bij weigering – het voertuig of vaartuig te verlaten. In geval dat de reiziger dan uiteindelijk de aanwijzing niet opvolgt dan wordt er proces-verbaal opgemaakt voor het niet opvolgen van de aanwijzing. Dit betreft dus veelal het niet opvolgen van de aanwijzing tot het dragen van een mondkapje, maar dat kunnen dus ook andere aanwijzingen zijn in het belang van de orde, rust, veiligheid en de goede bedrijfsgang in het OV.
De vervoerders zijn gehouden reizigers van 13 jaar en ouder te verplichten in de voertuigen een mondkapje te dragen. Het gaat hierbij om een niet-medisch mondkapje. In het openbaar vervoer is de uitzonderingsbepaling van artikel 1 lid 2 onder b van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van toepassing nu de bescherming van de gezondheid tegen het Covid-19 virus het noodzakelijk maakt om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen en aan het mondkapje verder geen eisen zijn gesteld anders dan dat het de neus en mond moet bedekken. De gezichtsbedekking kan dienen ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid. Er is dus geen sprake van overtreding van artikel 1 lid 1 van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer.
Artikel 72 Wet personenvervoer 2000:
Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.
Artikel 73 Wet personenvervoer 2000:
Een ieder is verplicht de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op te volgen die door of vanwege de vervoerder duidelijk kenbaar zijn gemaakt.
Artikel 52 Besluit personenvervoer 2000:
1 Onder verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang als bedoeld in artikel 72 van de wet worden verstaan:
a. gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een vervoermiddel dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd,
b. misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn,
c. uit een vervoermiddel werpen van stoffen of van voorwerpen,
d. zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden,
e. afsteken van vuurwerk, of op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden,
f. uitoefenen van beroep of bedrijf of het aanbieden van diensten,
g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen,
h. meenemen in een vervoermiddel van dieren, stoffen of voorwerpen, die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken,
i. roken in een vervoermiddel, station of halte, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan,
j. zich bevinden op een station of halte op een tijdstip dat deze kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station of halte dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is,
k. zich op een station of halte begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg,
l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de vervoerder daarvoor, met inachtneming van de belangen van de reizigers, toestemming heeft gegeven.
Artikel 53 Besluit personenvervoer 2000:
Onder aanwijzingen betreffende orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt mede verstaan de door of vanwege de vervoerder kenbaar gemaakte aanduidingen in beeld of geschrift.

Be yourself, no matter what they say ...


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ASW1
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 12:47
Leuk en aardig allemaal die Wet personenvervoer 2000 en Besluit personenvervoer 2000, maar waar zijn de aanwijzingen dan?
Nog steeds niet bekendgemaakt?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ehtweak
 • Registratie: Juli 2002
 • Niet online

ehtweak

ICT opruimer

@ASW1 Die 'aanwijzingen' staan toch in de documenten van de rijksoverheid?
ehtweak in "Wet- / regelgeving mondkapjes in het OV"

   Mooie Plaatjes   


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Rukapul
 • Registratie: Februari 2000
 • Nu online
Voor reizigers staan die bv op de frontpage van ns.nl (juridisch geborgd door de wet op personenvervoer etc). De NS is daartoe gehouden op basis van de eerder gelinkte noodverordeningen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Rukapul
 • Registratie: Februari 2000
 • Nu online
ehtweak schreef op zondag 31 mei 2020 @ 10:52:
@ASW1 Die 'aanwijzingen' staan toch in de documenten van de rijksoverheid?
ehtweak in "Wet- / regelgeving mondkapjes in het OV"
Die teksten op overheid NL hebben juridisch geen waarde. Het gaat om officiële besluiten, verordeningen, wetten en vervolgens voorwaarden en aanwijzingen van vervoerders. En dat alles is inmiddels aanwezig.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ehtweak
 • Registratie: Juli 2002
 • Niet online

ehtweak

ICT opruimer

@Rukapul Ehhh... in dit document:
https://www.rijksoverheid...-het-openbaar-vervoer.pdf
staat toch echt:

Het protocol gaat in op hoe het Openbaar Vervoer (OV) gaat werken nu coronamaatregelen worden
afgeschaald, en het OV weer wordt opgeschaald, zie bijlage 1 voor de uitgebreide opdrachtomschrijving.
Het protocol past binnen de kaders van het kabinetsbeleid ten aanzien van COVID-19 zoals ook is vastgelegd
in de brief ‘COVID-19 Update stand van zaken’ aan de Tweede Kamer van 6 mei jl. en is een uitwerking
van bestuurlijke besluitvorming
in het uitgebreide Nationale OV beraad (NOVB+1). In het protocol
zijn de adviezen van het RIVM, en waar nodig RDW/IL&T betrokken.


@ASW1
Handhaving en compliance
Vervoerbewijzen worden weer gecontroleerd.

BOA’s / Steward en toezichthouders gaan niet actief overtredingen
opsporen en beboeten op coronaregels, maar houden toezicht.

Dit houdt in het informeren over en aanspreken van reizigers op
deze regels. Daarbij word de-escalerend te werk gegaan en bij niet
naleving kan een boete (combi-bon) worden uitgeschreven.

[Voor 19% gewijzigd door ehtweak op 31-05-2020 11:02]

   Mooie Plaatjes   


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ASW1
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 12:47
Ik geloof niet dat we er zo uit gaan komen.

Voorbeeld: er zijn mensen die stellig beweren dat de mond en neus afdekken door middel van een sjaal wel of juist niet is toegestaan.
Laat mij nu eens de aanwijzing zien waarin staat of dat mag of niet. Een stuk tekst op basis waarvan ook gehandhaafd wordt.

Dus geen tekst uit een publiekscampagne, voorlichtingswebsite of persbericht, maar de daadwerkelijke tekst die de juridische basis tot handhaven geeft.
Waar vind ik die tekst?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • voske
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 13-08 16:51
ASW1 schreef op zondag 31 mei 2020 @ 11:00:
Voorbeeld: er zijn mensen die stellig beweren dat de mond en neus afdekken door middel van een sjaal wel of juist niet is toegestaan.
Laat mij nu eens de aanwijzing zien waarin staat of dat mag of niet. Een stuk tekst op basis waarvan ook gehandhaafd wordt.
Het leuke is: die tekst ga je niet vinden. Er gaat gehandhaafd worden op basis van de aanwijzingen in het OV. Dus zal er bijvoorbeeld op de bus een poster hangen in de trant van "U bent verplicht aan boord van deze bus een niet-medisch mondkapje te dragen". Doe je dat niet dan overtreed je artikel 73 Wet personenvervoer 2000. Met een beetje geluk staat op die poster ook nog wat er wordt bedoeld met een niet-medisch mondkapje.

Overigens haalde ik hiervoor al de noodverordening aan waarin wordt gesproken over niet-medische mondkapjes. De noodverordening bevat ook een definitie van mondkapje:
voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;
Een sjaal vindt de overheid dus niet genoeg, dus dat zal vermoedelijk ook wel duidelijk uit de aanwijzingen van de OV-bedrijven naar voren komen..

Be yourself, no matter what they say ...


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ASW1
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 12:47
Ik hou het erop dat de aanwijzingen pas rond middernacht bekend worden gemaakt.

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Deezers
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 19:54
Ach, zodra Duitsland of België de mondkapjes weer afschaffen volgen wij snel. Ben wel benieuwd of iedereen vanaf morgen ze ineens draagt, vandaag nog niet in ieder geval. Blijft apart dat het op 1 juni ineens niet terwijl het de afgelopen weken net zo (on) veilig in het OV was als voorheen.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ehtweak
 • Registratie: Juli 2002
 • Niet online

ehtweak

ICT opruimer

Deezers schreef op zondag 31 mei 2020 @ 14:29:
Blijft apart dat het op 1 juni ineens niet terwijl het de afgelopen weken net zo (on) veilig in het OV was als voorheen.
Vooral dat ja.
De logica is ver te zoeken. 8)7

   Mooie Plaatjes   


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ASW1
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 12:47
Dit is GEEN topic om daarin de voors en tegens van mondkapjes in gaan bespreken dus houd daar mee op svp.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Droefsnoet
 • Registratie: Augustus 2011
 • Laatst online: 15-03-2021
Moet dat juridisch worden vast gelegd dan? Het OV bepaalt toch zelf de voorwaarden waar je aan moet voldoen om te mogen reizen met hun vervoer.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Deezers
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 19:54
Droefsnoet schreef op zondag 31 mei 2020 @ 15:30:
Moet dat juridisch worden vast gelegd dan? Het OV bepaalt toch zelf de voorwaarden waar je aan moet voldoen om te mogen reizen met hun vervoer.
Met basisvoorwaarden vanuit de overheid en die hebben nu dus gezegd mondkapje vanaf 1 juni of anders kan op boete of niet welkom in de bus/trein. Dus als het goed is zien we vanaf morgen alleen nog maar reizigers met een kapje op, dan zijn de plekken in ieder gevuld voor de mensen die zich netjes aan de regels houden. Overigens gaan de boa's in het OV het niet handhaven dus net zoals verbod op gezichtsbedekkende kleding, alleen bij oproep politie handhaving. En dat ga je in het OV niet doen want dan ben je zo een halfuur verder en dat wil je de andere reizigers vaak niet aandoen.

[Voor 18% gewijzigd door Deezers op 31-05-2020 15:43]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Rukapul
 • Registratie: Februari 2000
 • Nu online
Als ik hier de website van de lokale bustoko bezoek dan staan daar gewoon aanwijzingen. Met wat doorklikken ook dat sokken etc niet de bedoeling zijn en tevens enkele suggesties waar geschikte mondkapjes te koop zijn.

Idem de NS op ns.nl.

En op locatie zal ook wel de nodige aanwijzingen te vinden zijn.

[Voor 17% gewijzigd door Rukapul op 31-05-2020 15:59]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Rukapul
 • Registratie: Februari 2000
 • Nu online
Wat er staat bepaalt niet of het juridisch waarde heeft. Dat er vanuit verordeningen (die een juridische basis hebben) naar verwezen wordt wel. En daar is uiteraard voor gezorgd.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • sjroorda
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 19:23
Deezers schreef op zondag 31 mei 2020 @ 14:29:
Blijft apart dat het op 1 juni ineens niet terwijl het de afgelopen weken net zo (on) veilig in het OV was als voorheen.
Het grote verschil is dat vanaf morgen het aantal vervoersbewegingen waarschijnlijk gaat toenemen, omdat verschillende maatregelen versoepeld worden: horeca gaat weer open, bioscopen, theaters, musea, enzovoort. Daarom neemt de drukte (naar verwacht) in het OV toe, wat betekent dat er minder plaats is en de 1.5m niet altijd meer mogelijk is. Daarom is het mondkapje verplicht (en ja, óók als je wel 1.5m afstand kan bewaren).

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ASW1
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 12:47
Inmiddels in werking getreden. Diverse vervoerders geven nu inderdaad o.a. via websites de expliciete aanwijzing voor mondkapjes, maar voor details daarover verwijzen ze allemaal naar diezelfde pagina van de rijksoverheid.
Die vreemd genoeg aangeeft dat het bijvoorbeeld niet van een sok gemaakt mag zijn, maar wel van katoen.
Daarnaast zie ik de term "zonder filter" steeds terugkomen. Ik heb nog nooit een mondkapje met een filter gezien (behalve dan de echte gasmaskers met verwisselbare filters), weet iemand wat ze daarmee bedoelen? Is dat niet gewoon een misverstand omdat sommige kapjes een uitblaasventiel hebben dat je bij gebrek aan kennis voor een filter zou kunnen aanzien? Een kapje is natuurlijk sowieso een filter dat is het hele idee.
Hoe dan ook lijkt het allemaal uiterst vaag en boterzacht juridisch gezien.
Ik kan er wel mee leven dat is het probleem niet ik had alleen op iets duidelijks gehoopt maar dat zit er blijkbaar niet in.
So be it.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 15:50

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

VV >>> COR

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • TomsDiner
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 16-07 23:31
ASW1 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 20:20:

Ik heb nog nooit een mondkapje met een filter gezien (behalve dan de echte gasmaskers met verwisselbare filters), weet iemand wat ze daarmee bedoelen? Is dat niet gewoon een misverstand omdat sommige kapjes een uitblaasventiel hebben dat je bij gebrek aan kennis voor een filter zou kunnen aanzien? Een kapje is natuurlijk sowieso een filter dat is het hele idee.
Je hebt er kennelijk ook niet op gegoogled.. Want ze zijn erg makkelijk te vinden. En niet alleen de gasmasker varianten, maar ook de stoffen kapjes met uitwasbaar binnenfilter.

En juridische onderbouwing... Er is toch ook geen wet dat ik met het boekenweekgeschenk gratis mag reizen? Of waar ik mijn fiets in de trein moet stallen? Dat bepaalt de vervoerder. Hetzelfde met de kroegen sinds vandaag. Er zijn allemaal extra regeltjes en formuliertjes. Waarom? Om te voorkomen dat de uitbater een boete kan krijgen. Is dat niet ook zo met het openbaar vervoer?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Alain
 • Registratie: Oktober 2002
 • Niet online
Wat mij zorgen baart is dat je wel een mondkapje kan dragen, maar ik zie dat de meesten het mondkapje niet goed draagt. Bijvoorbeeld, niet over de neus, niet afgeknepen en constant met de handen aan het mondkapje zitten.

Wat heeft het dan voor zin om een mondkapje te dragen?

You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Trommelrem
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 09-11-2021
Alain schreef op maandag 1 juni 2020 @ 23:10:
Wat mij zorgen baart is dat je wel een mondkapje kan dragen, maar ik zie dat de meesten het mondkapje niet goed draagt. Bijvoorbeeld, niet over de neus, niet afgeknepen en constant met de handen aan het mondkapje zitten.

Wat heeft het dan voor zin om een mondkapje te dragen?
Dat is dan ook de reden dat het mondkapje alleen verplicht is in het OV.

De manier waarop de gemiddelde persoon een mondkapje gebruikt helpt alleen op mensen die al een virus hebben, om verdere verspreiding te voorkomen. Maar ja, als je buiten het OV iemand met een mondkapje tegenkomt dan kun je beter uit de buurt blijven, diegene heeft mogelijk al een virus.

Vraagje: Wat gebeurt er als je noodgedwongen een medisch mondkapje gebruikt? Ik heb alleen een voorraad medische mondkapjes. Bedoeld om virusuitbraken uit jezelf te beperken.

Ander vraagje: Wat als je treinreis langer duurt dan bijv. 20 minuten? Hoe wissel je naar een nieuw mondkapje? Mag dat tijdens de treinrit?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • downtime
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online

downtime

Everybody lies

Alain schreef op maandag 1 juni 2020 @ 23:10:
Wat mij zorgen baart is dat je wel een mondkapje kan dragen, maar ik zie dat de meesten het mondkapje niet goed draagt. Bijvoorbeeld, niet over de neus, niet afgeknepen en constant met de handen aan het mondkapje zitten.

Wat heeft het dan voor zin om een mondkapje te dragen?
Het mondkapje an sich is van twijfelachtig nut. Ik zou me niet teveel zorgen maken omdat mensen het niet goed dragen.

Simplistisch gezegd: Als je kans om in nabijheid van een drager besmet te worden normaal gesproken 10% is, dan zal het hiervan misschien 9% worden, en dat is statistisch gezien winst voor de massa maar als individu heb je er weinig aan. Alle beetjes helpen, zullen we maar zeggen.
Trommelrem schreef op maandag 1 juni 2020 @ 23:23:
[...]

Vraagje: Wat gebeurt er als je noodgedwongen een medisch mondkapje gebruikt? Ik heb alleen een voorraad medische mondkapjes. Bedoeld om virusuitbraken uit jezelf te beperken.
Volgens mij zijn OK kapjes ook medische mondkapjes maar zijn ze wel toegestaan. Alleen de betere maskers zijn verboden omdat die voor de zorg gereserveerd zijn. De zorg heeft niets aan simpele OK kapjes want die bieden te weinig bescherming als je dagelijks aan Corona patienten blootgesteld wordt.
Ander vraagje: Wat als je treinreis langer duurt dan bijv. 20 minuten? Hoe wissel je naar een nieuw mondkapje? Mag dat tijdens de treinrit?
Formeel mag dat natuurlijk niet. Maar we zijn Nederlanders: Als niemand kijkt mogen we ook door rood licht >:)
Pagina: 1Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee