Toon posts:

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2 Vorige deelOverzichtLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 671.786 views

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Vanuit deel 1 hier mijn dossier mbt Enexis;
Wij hebben vandaag een reactie ontvangen van Enexis nadat we een brief hadden ingezonden via de klantenservice. Deze afdeling heeft het ongevraagd doorgestuurd naar de klachtenafdeling en vervolgens kregen wij deze reactie, graag jullie advies. (Btw, ik heb brief 1b geschreven) Graag jullie advies >


Reactie Enexis >

Op 21 juni ontving u een brief op het adres van uw woningnood ###########. In de desbetreffende brief attenderen wij u erop dat er geen energieleverancier voor gas bij ons bekend is. Indien u geen contract voor gas bij een energieleverancier afsluit, dan sluiten wij de gasaansluiting af. De kosten van de gasafsluiting brengen wij bij u in rekening. U geeft aan dat u geen contractuele relatie meer met ons heeft en dat u daarom niet de kosten voor de gasafsluiting betaalt. In dit bericht reageer ik uw op e-mail van 24 juni.

Aansluit- en Transportovereenkomst
U geeft aan dat u uw contract voor gas per 11 mei 2019 opzegde bij uw energieleverancier. Tegelijkertijd machtigde u uw energieleverancier om namens u de Aansluit- en Transportovereenkomst (hierna: ATO) bij Enexis Netbeheer op te zeggen conform artikel 3.6 van onze Algemene Voorwaarden. U geeft aan dat 10 werkdagen zijn verstreken sinds de opzegging van de ATO. Wij hadden volgens u de gelegenheid om de noodzakelijke handelingen voor het beëindigen van de ATO te verrichten waar artikel 3.6 van onze Algemene Voorwaarden naar verwijst. Aangezien wij geen contractuele relatie meer hebben, bent u van mening dat u niet verplicht bent om te betalen voor werkzaamheden waartoe u geen opdracht gaf.

In uw bericht geeft u aan dat u op 11 mei 2019 uw contract voor gas opzegde bij uw energieleverancier. Bij het aangaan van uw contract voor gas sloot u een ATO met Enexis Netbeheer af. Bij het beëindigen van het contract met uw energieleverancier machtigde u uw energieleverancier om de ATO op te zeggen. Bij het aangaan van de ATO zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard waarin de beëindiging van het contract wordt geregeld.

Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden
In uw schrijven haalt u artikel 3.6 van onze Algemene Voorwaarden aan. U stelt dat met het voldoen van de verplichtingen genoemd in artikel 3.6 van onze Algemene Voorwaarden de overeenkomst is komen te beëindigen en daardoor geen Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en wij daarom geen kosten in uw rekening kunnen brengen. Deze redenatie klopt niet. In artikel 3.6 van onze Algemene Voorwaarden staan namelijk verplichtingen beschreven waaraan u moet voldoen. Ook staat er beschreven dat indien u hieraan niet voldoet de overeenkomst niet beëindigd wordt. In het artikel staan geen verplichtingen of termijnen vermeld waaraan Enexis Netbeheer zich moet houden.

Met andere woorden: artikel 3.6 van onze Algemene Voorwaarden beschrijft de verplichtingen van de klant en het gevolg als de klant niet daaraan voldoet. . Er volgt uit de tekst van artikel 3.6 van onze Algemene Voorwaarden niet dat wij binnen 10 dagen moeten afsluiten en indien wij dit niet doen geen afsluitkosten meer mogen berekenen. De kosten voor de noodzakelijke handelingen brengen wij terecht bij u in rekening op grond van de Tarievencode Gaswet (hierna Tarievencode).

Tarievencode Gaswet
Naast onze Algemene Voorwaarden benoemt de Tarievencode, die een onderdeel van de Gaswet vormt, specifiek dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen bij het beëindigen van de ATO. In artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode staat vermeld dat voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting een eenmalig bedrag in rekening kan worden gebracht bij de voormalige aangeslotene. Op basis van dit artikel brengen wij dan ook kosten bij u in rekening.

Afsluiting
Wij sluiten de aansluiting af en verhalen de kosten op u zolang u geen contract bij uw energieleverancier heeft, maar wel een actieve gasaansluiting. De kosten voor het binnenin het pand afsluiten van de gasaansluiting bedraagt € 124,-. Bij de afsluiting van de gasaansluiting plaatsen wij een slotje op de gasmeter. De afsluiting van de gasaansluiting mag echter maximaal 12 maanden duren. Een gasleiding die u langer dan 12 maanden niet gebruikt, brengt bepaalde risico’s met zich mee. Zo kan er grondwater uw woning binnenstromen, of ongedierte in uw woning komen. Ook bestaat er een kans op bodemverontreiniging.

Na 12 maanden bent u verplicht om te kiezen voor een heraansluiting of een verwijdering van de gasaansluiting. U kunt ook voordat wij de gasaansluiting afsluiten, de verwijdering van de gasaansluiting aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. U kunt de tarieven voor het verwijderen van de gasaansluiting terugvinden op onze website: https://www.enexis.nl/con...u%20de%20kosten%20weten_2.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende informeer. Daarom beëindig ik uw klacht. Mocht u hierover telefonisch contact met mij willen, dan kunt u mij bereiken op het onderstaand telefoonnummer.

Ik vind het spijtig dat ik niets voor u kan betekenen.

Meer informatie?
Heeft u vragen of aanvullende informatie? Neem dan contact op met mij. Ik ben bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Mijn telefoonnummer is 088 857 26 96. Een e-mail sturen mag ook. Ons e-mailadres is klachten@enexis.nl

Met vriendelijke groet,


Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.”
Wij reageerden >
Geachte,

Graag reageer ik via deze weg op uw schrijven van 26 juni 2019. In uw schrijven blijft u herhalen dat u de gasaansluiting in mijn woning komt afsluiten, u daarvoor kosten in rekening zult brengen én dat ik in de toekomst verplicht zou zijn om aan u een opdracht te verstrekken voor ofwel verwijdering van de gasaansluiting ofwel transport van gas. U schrijft dat, ondanks dat de voormalige overeenkomst die tussen ons bestond op correcte wijze volgens art 3.6 AV is opgezegd, er toch nog verplichtingen uit de Algemene voorwaarden blijven bestaan.

Geldigheid overeenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden
Op 11 mei 2019 is door ons de overeenkomst met Enexis opgezegd. In art. 3.6AV staat hoe de opzegging gedaan kan worden en worden twee termijnen genoemd: Een opzegtermijn van 30 dagen die in acht genomen moet worden wanneer de netbeheerder de overeenkomst beëindigd en een termijn van 10 werkdagen die door de aangeslotene in acht moet worden genomen.
Mocht de termijn van 10 werkdagen niet de opzegtermijn zijn die ik als aangesloten in acht moet nemen, dan bedraagt de opzegtermijn in elk geval van rechtswege niet méér dan 30 dagen. Hier legt de wetgever immers een beperking op ter bescherming van de consument. Ook in dit geval is de opzegtermijn dus al lang en breed verstreken.

Tegen het einde van de laatste dag van de opzegtermijn dient u, als dienstverlener, er voor te zorgen dat alle handelingen die noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de overeenkomst zijn uitgevoerd en de overeenkomst dus effectief is beëindigd en ontbonden. Ik ga er dan ook vanuit dat u dit gedaan heeft en er geen overeenkomst meer bestaat. Nadat de overeenkomst correct is opgezegd, door de aangeslotene gedurende de opzegtermijn de voorwaarden uit art 3.6 in acht zijn genomen en de overeenkomst is beëindigd, zijn de algemene voorwaarden dan ook niet meer van toepassing. Ik verwijs u naar artikel 2.1 van de algemene voorwaarden.

Tevens schrijft u nu zelf ook dat we geen contractuele relatie meer henne. Daarmee bevestigd u wat ik al eerder schreef. Bij het ontbreken van een contractuele relatie is een ATO, AV of TCG niet meer van toepassing voor ons. Die zijn volgens U, Enexis, ook niet meer van toepassing, gezien ontbreken van contractuele relatie


Afsluiting gas
U schrijft Er volgt uit de tekst van artikel 3.6 van onze Algemene Voorwaarden niet dat wij binnen 10 dagen moeten afsluiten en indien wij dit niet doen geen afsluitkosten meer mogen berekenen. Dit is geheel correct. Immers volgt uit art 3.6 in het geheel niet dat u de gasaansluiting moet afsluiten. U dient immers alleen de voor beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Los daarvan is evident dat afsluiting niet noodzakelijk is voor het beëindigen van de overeenkomst, omdat wanneer iemand verhuist naar een ander adres de ATO immers ook wordt beëindigd voor het oude adres. In zulke gevallen komt U ook niet het gas afsluiten.

Verplichtingen nadat u de gasaansluiting heeft afgesloten
Naast een warrig verhaal over grondwater en ongedierte wat uw gasleiding binnen kan dringen, schrijft u: Na 12 maanden bent u verplicht om te kiezen voor een heraansluiting of een verwijdering van de gasaansluiting. Graag verneem ik vanuit welke bindende regelgeving ik verplicht ben om, ruimschoots nadat onze overeenkomst beëindigd is, met u een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Ik kan mij werkelijk geen enkele wet voorstellen die zoiets voorschrijft.

Tarievencode gas
U stelt dat u los van de AV op basis van artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas kosten in rekening mag brengen. U misbruikt dit artikel echter voor een doel, dat de NMa destijds (2010) nooit voor ogen had toen het paragraaf 2.5 op eigen initiatief opnam in de Tarievencode Gas. Artikel 2.5.1.12 veronderstelt een voorafgaande offerte en opdracht ('met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in 2.5.1.15'). Bovendien is de hele Tarievencode Gas alleen bindend voor de netbeheerders, zoals blijkt uit artikel 1.1.1. Een verplichting voor mij om zonder voorafgaande opdracht iets te moeten betalen, kunt u dus niet baseren op dit artikel.


Ik ga er vanuit dat u na het lezen van bovenstaande inziet dat er tussen ons geen overeenkomst meer bestaat en dus ook geen (financiële) verplichtingen ten aanzien van de gasaansluiting op mijn adres. De gasaansluiting is geheel uw eigendom en verantwoordelijkheid. Als u in het kader van uw beheer werkzaamheden wilt komen verrichten, uiteraard voor uw rekening, bent u desondanks op afspraak van harte welkom. U weet intussen hoe u mij kunt bereiken.

Met vriendelijk groet,
Vervolgens kwam op 8 juli deze reactie
Geachte,

Op 11 mei beëindigde u uw contract voor gas bij uw energieleverancier met betrekking tot uw ********. Op 21 juni ontving u van ons een brief waarin wij u wijzen op het feit dat er geen energieleverancier voor gas bij ons bekend is. Wij sluiten de gasaansluiting af wanneer u geen contract voor gas bij een energieleverancier afsluit. De kosten van de gasafsluiting brengen wij bij u in rekening. U geeft aan dat u geen contractuele relatie met ons heeft en dat u daarom niet akkoord gaat met de kosten voor de gasafsluiting. Graag reageer ik in dit bericht op uw e-mail van 26 juni.

Geschillencommissie
U geeft aan dat u uw contract voor gas opzegde bij uw energieleverancier volgens artikel 3.6 van de Aansluit- en Transportovereenkomst (hierna: ATO). U bent van mening dat u daarom geen contractuele relatie met ons heeft. Als reactie op uw schrijven van 26 juni verwijs ik u naar de uitspraak van de Geschillencommissie Energie (hierna: de commissie) d.d. 28-11-2018 (GE zaaknummer 119641). Daarin merkt de commissie op dat zolang er een gasaansluiting is en bestaat, de klant gehouden is de maandelijkse kosten voor het in stand houden van de gasaansluiting te betalen.

Verder stelt de commissie vast dat met het oog op een gewaarborgde veiligheid 2 opties mogelijk zijn na de opzegging van een ATO. Deze 2 opties zijn het volledig verwijderen van de gasaansluiting (hierna: verwijdering) of het afsluiten van de gasaansluiting waarbij de gasaansluiting aan beide kanten wordt afgedopt (hierna: afsluiting). De desbetreffende opties merkt de commissie aan als door de netbeheerder te verrichten noodzakelijke handelingen bij de opzegging van de ATO zoals bedoeld in artikel 3.6 van de ATO.

Opties
De commissie gaf in de uitspraak aan dat afsluiting van de gasaansluiting veilig is. Hier zijn wij het als netbeheerders niet mee eens. De commissie keek namelijk niet naar alle elementen, zoals het milieu en het niet mogen achterlaten van bedrijfsafval. Ook is het wettelijk niet mogelijk om het eigendom van een achtergebleven stuk leiding over te dragen aan de eigenaar van de grond. De netbeheerders gaan dan ook in beroep tegen de uitspraak van de commissie op dit punt. Gedurende de beroepsfase bieden de netbeheerders de optie van afsluiting van de gasaansluiting daarom niet aan. Indien uit de beroepsprocedure echter naar voren komt dat de netbeheerders in het ongelijk worden gesteld, dan gaan de netbeheerders het verschil tussen afsluiting en verwijdering van de gasaansluiting aan de klant compenseren.

Verwijdering
Op grond van het bovenstaande wijs ik u erop dat u verwijdering van de gasaansluiting dient aan te vragen. Verwijdering van de gasaansluiting vraagt u aan via de website www.mijnaansluiting.nl. De kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting verschillen per type woning. Voor laagbouw betaalt u € 732,05 en voor hoogbouw betaalt u € 202,05 voor verwijdering van de gasaansluiting. Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende informeer. Daarom beëindig ik uw klacht. Mocht u het er niet mee eens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de commissie.

Ik bied mijn excuses aan dat ik niets voor u kan betekenen en ik wens u veel succes met eventuele vervolgstappen.
Wij reageerden daar 13-07 op met deze reactie
Geachte,

Dank voor uw email van 8 juli 2019. U reageert daarmee kennelijk op mijn email van 26 juni 2019, maar gaat volstrekt niet in op de daarin door mij aangedragen argumenten. In plaats daarvan draagt u één uitspraak van de Geschillencommissie Energie aan (in een zaak van uw collega Liander met een klant), om te onderbouwen dat (1) zolang er een gasaansluiting is en bestaat, ik gehouden zou zijn de maandelijkse kosten voor het in stand houden van de gasaansluiting te betalen, en (2) ik anders verwijdering van de gasaansluiting dien aan te vragen.

U heeft dus geen eigen argumenten meer, maar slechts het gezag van de Geschillencommissie in één specifieke zaak. Een zaak die niet eens vergelijkbaar is met de mijne, omdat de consument in kwestie vroeg om een goedkoper alternatief en nog een lopende ATO met Liander had.

Vervolgens, en nu wordt het grappig, kondigt u aan dat de netbeheerders diezelfde uitspraak voor vernietiging voordragen bij de rechter, omdat de netbeheerders het niet helemaal eens zijn met de Geschillencommissie. Het enige document waarmee u uw gelijk meent te halen, draagt u tegelijkertijd voor vernietiging voor. Zegt u mij: waarom zou ik dat advies dan nog serieus nemen?

En inderdaad heb ik ook wel een tweetal punten waar ik het volstrekt niet eens ben met het oordeel van de commissie in deze kwestie.

1. De noodzakelijke handelingen in artikel 3.6 betreffen zeker niet het verwijderen van de aansluiting (zoals de commissie denkt). Zoals ik in mijn vorige email al schreef gaat het in dit artikel uitsluitend over de handelingen die noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de overeenkomst, niet voor het fysiek verwijderen van de aansluiting. Zoals aangegeven is het evident dat -zelfs het simpelere- afsluiten niet noodzakelijk is voor het beëindigen van de overeenkomst, omdat wanneer iemand verhuist naar een ander adres de ATO immers ook wordt beëindigd voor het oude adres. In zulke gevallen komt U ook niet het gas afsluiten, laat staan de aansluiting verwijderen. U vindt verwijdering kennelijk noodzakelijk in bepaalde gevallen, maar dat maakt verwijdering nog niet noodzakelijk in de zin van artikel 3.6.

2. De commissie spreekt zichzelf tegen als ze zou zeggen dat de klant gehouden zou zijn de maandelijkse kosten voor het in stand houden van de gasaansluiting te betalen, zolang er een gasaansluiting is en bestaat. In 2014 oordeelde dezelfde Geschillencommissie nog dat 'De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting.' (ref 79960).

Tot slot heeft de commissie niet geoordeeld (zoals u suggereert) dat ik als klant verwijdering dien aan te vragen, indien ik geen maandelijkse kosten voor het in stand houden van de gasaansluiting meer wil betalen. Sterker nog, de commissie heeft in een ander recent geschil (ref 113858) juist bepaald dat de klant niet verplicht is die opdracht te verlenen. In hetzelfde geschil bepaalde de commissie overigens dat de klant ook niet de kosten voor het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting hoefde te betalen.

U bent en blijft overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de door u gewenste werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die werkzaamheden bij mij in rekening brengt.

Met vriendelijke groet,
28/07
Vandaag (28-07) kwam ik even thuis en zag ik dit in mijn brievenbus > ow, ik heb geen karma en kan dus geen foto uploaden ;)

Het was een briefje dat een monteur was langs geweest (hij had de zin “op afspraak” doorgestreept) dat hij wat werkzaamheden aan onze meterkast wilde doen?? Dit is echter op het adres waar ik geen gas heb, nooit gehad. Wij hebben een gas aansluiting op onze recreatiewoning. Dat lever adres is ook bij hun bekend.

Ik ga ze morgen bellen voor een afspraak (daar vragen ze om.) en ik ga hen vragen waarvoor ze komen. Nog advies?
@Bram-Bos was weer eens mijn helper :) Thx!

Graag advies over dit briefje dat ik vond op mijn woon en postadres. Niet het leveradres >

6/08 Onaangekondigd bezoek. Ze hebben de meter voorzien van een slotje.
06/08 - UPDATE; ENEXIS (monteur met 06 nr) heeft 2x getracht mij mobiel te bellen vandaag. Ik was mijn telefoon vergeten. Dus hem niet gesproken.

Mijn partner was thuis (in vakantieverblijf waar gas aansluiting zit) en monteur is onaangekondigd langs gegaan. Mijn partner heeft toegang verleend en mondeling aangegeven niet de opdracht tot afsluiting te hebben gegeven en ook geen wens heeft tot afsluiting maar dat de monteur met de aansluiting mag doen in opdracht van zijn eigen werkgever. De monteur geeft aan dat hij de opdracht heeft om af te sluiten op verzoek van Enexis en geeft ook aan dat wij hem vriendelijk de toegang hebben gegeven maar niet opdrachtgever zijn. Ik sprak de monteur nog even telefonisch en hij bevestigde wat hij ook aan mijn partner heeft aangegeven. Is het nu goed dit ook nog even op de mail te zetten naar Enexis? En maar gelijk de nota wederom te betwisten?
Ik heb per mail op 6/08 dit gereageerd;

6 -8- 2019, betreffende uw onaangekondigd bezoek

Geachte,

Vandaag kwamen 2 van uw medewerkers onaangekondigd bij onze recreatiewoning. Zij vertelden dat zij de opdracht hadden om onze aansluiting af te sluiten. Wij hebben aangegeven dat wij geen opdracht hebben gegeven voor deze afsluiting en dat het ook geen wens vanuit ons is om dit af te sluiten. Uw medewerker is zich bewust van het feit dat wij geen opdracht hebben gegeven, hij vermeldt dit ook in zijn aantekeningen. Hij vraagt ons of wij hem toegang willen verlenen tot de meter en vanzelfsprekend geven wij hem die gelegenheid om alle noodzakelijk werkzaamheden te verrichten aan de meter die uw organisatie nodig acht. In goed overleg verloopt dit verder. De heren verrichten hun werkzaamheden onder het genot van een kopje koffie.
Omdat u nu de door u gewenste werkzaamheden in uw eigen opdracht heeft uitgevoerd ga ik er gemakshalve vanuit dat dit verder geen kosten met zich meebrengt. Omdat ik ook niet de opdracht daar toe heb gegeven kunt u mij dan ook niets in rekening brengen. Indien u dat wel een nota stuurt dan wijs ik deze bij voorbaat af en betwist ik bij voorbaat de nota.

Met vriendelijke groet,
24-09
Vandaag werd ik gebeld door enexis incasso afdeling. Ik was op mijn werk. Had geen tijd. Ze bellen me vrijdag weer. Vlug zei hij nog dat ik een nota voor het slot niet had betaald. Ik heb hem vlug herinnert dat ik geen opdracht daartoe had gegeven, ik geen nota verwacht,dat ik ook geen had ontvangen en ik bij.voorbaat de nota had betwist. Ik verwees hem naar mijn correspondentie. Hij wilde me de nota nog wel sturen. Nogmaals uitgelegd dat dat niet nodig was. Dat ik een nota krijg voor iets wat zij zelf nodig achten, zelf opdracht daar toe hebben gegeven. Enfin. Hij belt me vrijdag weer.
27/09 ik sprak ze aan de telefoon, zij belden mij en ik heb hen mondeling laten weten nooit een factuur te hebben ontvangen. IK verwachtte er ook geen want ik heb immers nergens een opdracht toe gegeven.
zij stuurden me na dit mondelinge gesprek een mail met hun eigen samenvatting;


Geachte mevrouw ******,

Op 27 september 2019 hebben wij elkaar telefonisch gesproken over de factuur 91529***. In deze e-mail treft u een samenvatting aan wat wij hebben besproken.

Uw heeft bij uw leverancier een verzoek gedaan voor het beëindigen van uw gascontract. Als gevolg van deze beëindiging is bij u de gasmeter verzegeld door een slotje. Voor deze uitgevoerde werkzaamheden hebben wij bij u een bedrag van € 137,94 in rekening gebracht. U gaf aan dat u hiervoor geen factuur had ontvangen via de post. In de bijlage treft u de factuur aan.

U gaf aan dat u geen opdracht heeft gegeven voor deze werkzaamheden bij ons en dat u daarom de factuur niet wil betalen. U bent het principieel oneens met deze factuur.

Enexis Netbeheer ziet dit dossier volledig anders. Wij voeren immers de wet uit. Wanneer iemand zijn/ haar energiecontract opzegt, moeten wij volgens de wet de aansluiting afsluiten. Dat hebben wij ook bij u gedaan. Vanuit onze afdeling Klachten & Claims bent u met een juridische onderbouwing hiervan op de hoogte gesteld.

U gaf aan dat er een procedure loopt bij een rechtbank tegen Rendo in een vergelijkbaar dossier. De zitting is uitgesteld tot 22 oktober. Wij hebben afgesproken dit oordeel van de rechtbank af te wachten. Voor zover er op 22 oktober 2019 een besluit wordt genomen natuurlijk. Als er een beslissing is genomen neemt u contact met ons op.

Ik heb u informatie gegeven over de mogelijkheid om uw dossier voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water. U had hier geen interesse in, omdat u met ons in gesprek wil blijven.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben dan kunt u zoals afgesproken reageren. Ik wens u een fijn weekend toe.

Meer informatie?
Neem dan contact op met onze klantenservice op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 088 857 70 00. U kunt ons ook mailen via debiteuren.netwerk@enexis.nl.
Met vriendelijke groet,


medewerker M********
Afdeling Consument Incasso
Enexis Netbeheer B.V.
27/09
Digitaal nota ontvangen

Tekst Nota;

Tekst uit pdf >

Factuur
Bij deze brengen wij u het onderstaande in rekening:
U wordt pas (her)aangesloten nadat alle openstaande Enexis facturen zijn voldaan en u over een energieleverancier beschikt.
Omschrijving
******************
Uit bedrijf stellen aansluiting gas binnen
Subtotaal excl BTW
BTW 21,0 % over 114,00
Totaal
Aantal
1
Eh
ST
Prijs/Eh
114,00
Bedrag in EUR
114,00
___________
114,00
adres
postadres
telefoon e-mail internet
debiteurennummer factuurnummer
Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch 088 85 77000 www.enexis.nl/contact www.enexis.nl
50464664
91529442
1 van 1
KOPIE
pagina
___________
___________
23,94
137,94
En op 29/09 gereageerd met als bezwaar op de nota;
Geachte, 


Bij deze verwijs ik u naar de mails die ik heb verstuurd (26/06/2019, 13/07/2019, 6/08/2019) waarin ik al uitgebreid heb onderbouwd dat ik geen overeenkomst heb en de werkzaamheden (dus) geheel en al in opdracht van Enexis zijn uitgevoerd. U, Enexis, heeft die onderbouwing nauwelijks tot niet tegengesproken. Er is derhalve geen grondslag voor deze factuur. Tevens wil ik graag nog opmerken en zonder verder af te doen aan het bovenstaande, maak ik bezwaar tegen het in rekening brengen van 21% BTW. Omzetbelasting wordt geheven op 'leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht' (art 1a, Wet op de Omzetbelasting 1968). Die bezwarende titel ontbreekt hier echter, aangezien er geen rechtsbetrekking is, en u een ongevraagde prestatie heeft geleverd die mij niets oplevert en niet door mij is gewenst. De heffingsgrondslag voor omzetbelasting ontbreekt. 
Vriendelijke groet,
Vandaag 29/04/2020 ontving ik een email ;
Geachte mevrouw *****,

Het is alweer enige tijd geleden dat er contact is geweest inzake onderstaand bezwaar. U was in afwachting op een vergelijkbaar proces in uw directe omgeving. Daar zou in oktober 2019 een uitspraak over volgen. Deze uitspraak hebben wij niet van u ontvangen.

Wij blijven bij ons standpunt en de factuur zal betaald dienen te worden. Ik verwijs u dan ook naar ons schrijven van 29 juli 2019 met kenmerk 806426****.

Hierbij wil ik u vragen om alsnog de afsluitkosten binnen 2 weken te voldoen. Indien het bedrag niet binnen twee weken bij ons binnen is zijn wij genoodzaakt het incassoproces voort te zetten.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Meer informatie?
Neem dan contact op met onze klantenservice op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 088 857 70 00. U kunt ons ook mailen via debiteuren.netwerk@enexis.nl.

Met vriendelijke groet,
Vandaag 22/07 telefonisch contact met de gerechtsdeurwaaarder Bosveld. Zij belden mij. Waarom ik niet gereageerd heb op de vordering. Ik heb niets ontvangen. Of ze mijn adres mogen. Dan mailen ze mij het. Mail adres gegeven. Blijkt dat ze post sturen naar een verkeerd adres. Ik heb Enexis minimaal 4x laten weten dat ze post moeten sturen naar ons huisadres. Ze geven dus een niet goed adres door aan de deurwaarder.
Ik heb de deurwaarder al mondeling laten weten dat deze nota door mij meerdere malen is betwist. De deurwaarder vraagt nu om het dossier. Enexis heeft hen niet verstrekt. Wat is jullie advies?

Mailbriefje incasso bedrijf bosveld>
Retouradres: Postbus 806 - 3800 AV Amersfoort

De heer of mevrouw


FOUT adres 
Dossiernummer : XXXXXX
Inzake : Enexis B.V. (CI)


Amersfoort, 07 juli 2020


Geachte heer, mevrouw

Onze cliënte, de besloten vennootschap Enexis Netbeheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende te S-HERTOGENBOSCH, heeft ons verzocht de nog openstaande factuur in behandeling te nemen, omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken. Het betreft hier verrichte werkzaamheden.

De vordering is als volgt gespecificeerd:

Hoofdsom € 137,94 
Rente berekend tot 07-07-2020 € 2,30 
Rente vanaf 07-07-2020 P.M.
Incassokosten € 40,00 
 ----------------------
Totaal € 180,24 + P.M.

Het verschuldigde bedrag van €180,24 dient uiterlijk op dinsdag 14 juli 2020 op onze rekening te staan. U kunt uw betaling veilig en snel overmaken via iDEAL. Ga hiervoor naar https://www.bosveld.nl/betalen. U kunt uw betaling eventueel ook overmaken naar rekeningnummer NL07RABO0162446217 ten name van Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders te Amersfoort. Vermeld in dat geval bij uw betaling dossiernummer
********

Lukt het u niet om het bedrag in één keer te betalen? Neem dan vóór dinsdag 14 juli 2020 contact met ons op om een afspraak te maken over de betaling via enexis@bosveld.nl of rechtstreeks via 033 - 4700000.

Betaalt u niet volledig en neemt u óók geen contact met ons op, dan zullen wij helaas de incassoprocedure moeten voortzetten.

Hoogachtend,Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Betaal veilig en snel via https://www.bosveld.nl/betalen
Gereageerd op 28/07/2020 naar Bosveld;
Dossiernummer: +++++


Beste mensen van Bosveld,

Ik ontving op 22/07/2020 een telefoontje van u. U vroeg mij waarom ik niet op uw brief had gereageerd. Ik heb aangegeven geen brief te hebben ontvangen.

U vraagt mij om mijn mailadres en ik ontvang kort daarop van u een mail met een een briefje. Een niets zeggend briefje van 7 juli jl. in dat briefje gebruikt u onjuiste namen en een niet correct adres. In mijn mailreactie per ommegaande vraag ik u om in iedergeval de juiste namen te gebruiken en ook onze juiste postadres te gebruiken. Ik vind dit niet acceptabel.

Wat betreft uw briefje; waarin u van mij een bedrag vordert van 180,24, samengesteld uit het bedrag op de factuur van Enexis, aangevuld met de door jullie berekende rente en Incassokosten.

Ik heb Enexis echter al meerdere malen laten weten dat ik deze factuur betwist (namelijk op 13-07-2019, mondeling op 6/08 nadat ze zonder afspraak, en voordat ze zonder opdracht van mij werkzaamheden hebben verricht aan hun eigen meter, 6/08/2019 ook nog per mail, mondeling op 24/09 nadat Enexis mij heeft gebeld, 29/09, betwist en ook nog maar eens bezwaar), en wel om fundamentele redenen die ik ook al uitgebreid uit de doeken heb gedaan richting Enexis, en die Enexis nimmer heeft weerlegd.

Enexis heeft de betreffende werkzaamheden geheel op eigen initiatief uitgevoerd. Daar ligt geen opdracht van mijn kant aan ten grondslag, noch een stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst. Enexis heeft ook geen andere overtuigende grondslag voor haar factuur kunnen overleggen.

Nu de factuur evident betwist is, is er sowieso geen grondslag om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Ik adviseer u om het dossier bij uw cliënt Enexis terug te leggen, en vervolgens mijn dossier bij u te sluiten.

Mocht u dat niet doen, dan is het misschien wel goed om te weten dat ik één van de vele mensen ben, die op inhoudelijke gronden betwisten dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen bij ongevraagde fysieke afsluiting of verwijdering van de gasaansluiting. U heeft zulke zaken eerder op uw bord gehad.

Ik verzoek ik u in dat geval om mij per ommegaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen het volgende toe te sturen:

- Een nauwkeurige grondslag voor, of wettelijke onderbouwing (met concrete artikelen) van de vordering van uw cliënt.

- Een nauwkeurige specificatie van de nu door u opgevoerde incassokosten.

- Een kopie van het dossier in mijn zaak, zoals dat aan u is overgedragen door Enexis, zodat ik kan nagaan of u over mijn volledige eerdere correspondentie met Enexis beschikt.

Indien u mij dit per post toestuurt verzoek ik u mijn postadres te gebruiken. Dit is bekend bij uw klant. U kunt geen post en persoonlijke gegevens sturen naar een niet bestaand adres!


Met vriendelijke groet,
31/07 vandaag kregen we een mailtje retour van bosveld, nietszeggend....
Amersfoort, 31 juli 2020
Geachte heer ++++++,
Dit bezwaar is bij Enexis bekend en al beantwoord. Onze cliënte wil hier niet verder op ingaan en blijft van mening dat het bedrag verschuldigd is.

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag van €180,42 uiterlijk 07 augustus 2020 over te maken op rekeningnummer NL07RABO0162446217 onder vermelding van dossiernummer ++++++.

Met vriendelijke groet,
Bosveld
Maar een snelle reply gedaan;
31/07

Beste mensen, u reageert helemaal niet op mijn zorgvuldig samengestelde reactie. Ik heb u gevraagd onze juiste persoonlijke gegevens te gebruiken, inmiddels zijn wij een man. Ik vraag u om een kopie van het dossier en ik vraag u om de grondslag van de nota en specificaties te verstrekken, etc. Niets vandaag alles.
Ik kan u ook om een bak geld vragen zonder verdere onderbouwing, u heeft geen opdracht gegeven, er is geen contract, er is geen grondslag voor een factuur die ook nog eens veelvuldig is betwist. Betaald u dan ook? Ik verwijs u nogmaals naar mijn vorige mail en deze serieus te nemen en inhoudelijk te reageren.

Met vriendelijke groet
3/08 kreeg ik een email van Bosveld;
Geachte heer, mevrouw,

Zie bijlage voor het dossier. De grondslag zijn de algemene voorwaarden van Enexis behorende bij uw contract.
In de afwijzing van uw bezwaar in de bijlage, staat alles genoemd.


Ik kreeg daarbij 2 bijlagen in de mail.

Bijlage 1 een brief van Enexis
Heer en of mevrouw +++++++ (voor de eerste keer een juiste naam!)

++++++++wederom een foutief niet bestaand adres


29 juli 2019

Uw klacht
+++++
088 857 35 45 klachten@enexis.nl


Geachte heer en of mevrouw +++++++,

U hebt aangegeven dat u het niet eens bent met de kosten die Enexis Netbeheer rekening brengt voor het afsluiten of verwijderen van gas op uw adres ++++++correct afsluitadres+++++++. U geeft aan dat u geen gas meer verbruikt en bent van mening dat u niet de kosten dient te betalen. Graag leg ik u uit waarom wij kosten in rekening mogen brengen bij afsluiten of verwijderen van de aansluiting.

Aansluit- en transportovereenkomst (ATO)
De kosten voor het afsluiten mogen wij in rekening brengen bij degene die een leverancierscontract heeft afgesloten. Ontbreekt een leverancierscontract dan mogen wij deze kosten in rekening brengen bij degene die als laatste een ATO (Aansluit- en Transport Overeenkomst) heeft gehad. In artikel 2.5.1.12 staat vermeld dat voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting een eenmalig bedrag in rekening kan worden gebracht bij de voormalige aangeslotene. Op basis van dit artikel brengen we dan ook de kosten bij u in rekening." Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar de algemene voorwaarden op onze site www.enexis.nl en de tarievencode vindt u op www.wetten.overheid.nl.

Kosten
De kosten voor het afsluiten binnen zijn € 137,94 (inclusief btw). U krijgt de rekening achteraf toegestuurd. Kosten voor buiten afsluiten is € 678,18. Voor verwijderen laagbouw zijn de kosten op dit moment € 732,05 en voor hoogbouw € 202,05. Hoogbouwtarief wordt gehanteerd bij flats
of appartementen zonder eigen toevoerleiding. Dit kan ook een appartement op de begane grond zijn. Onze definitie van hoogbouw is wanneer het gaat om appartementen gebouwd in meerdere bouwlagen (bijv. ook een appartement boven een winkel.

Afsluiting gasaansluiting is tijdelijk
Het afsluiten van de gasaansluiting is echter een tijdelijke situatie. Dit is voor de veiligheid maximaal 12 maanden toegestaan. Vóór het verstrijken van deze termijn kiest u of u de aansluiting wilt laten heraansluiten of verwijderen. Voor deze werkzaamheden krijgt u opnieuw een rekening. Voor het maken van een afspraak voor het afsluiten van uw gas kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het telefoonnummer 088 85 770 00.

 Heraansluiten
Als u de aansluiting weer wilt gaan gebruiken, sluit u een contract af met een energieleverancier. Wij horen het van uw leverancier als u dit hebt gedaan. Vervolgens nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de werkzaamheden, als u tenminste voldoet aan alle voorwaarden. Meer informatie hierover staat op enexis.nl/afsluiten.

 Verwijderen
Als u de aansluiting niet meer wilt gaan gebruiken dan moet deze na 12 maanden verwijderd worden. Deze verwijdering is definitief en vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl.
Maakt u geen keuze?

Voordat de 12 maanden verstreken zijn zoeken wij contact met u. Als u na 12 maanden geen keuze hebt gemaakt gaan wij de gasaansluiting definitief verwijderen. De kosten die wij daarvoor maken brengen wij bij u in rekening.
Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met ons besluit, hebt u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water, een onafhankelijke instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland:
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG www.sgc.nl
Ik begrijp dat dit niet het antwoord is waarop u had gehoopt. Toch vertrouw ik erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Vragen
Als er nog andere vragen zijn dan kunt u mij bellen op het telefoonnummer 088 857 35 45. Ik ben op maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur. En op woensdag en donderdag tussen 08.00 en 12.00 uur. U kunt mij ook mailen door te reageren op dit bericht Wilt u dan het dossiernummer ++++++ bij de hand houden. Dan kan ik u sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
++++++++
Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
En brief 2 is een kopie nota
08 augustus 2019
Factuur
Bij deze brengen wij u het onderstaande in rekening:
U wordt pas (her)aangesloten nadat alle openstaande Enexis facturen zijn voldaan en u over een energieleverancier beschikt.
Omschrijving
Juist voormalig leveringsadres. Uit adres Uit bedrijf stellen aansluiting gas binnen
Subtotaal excl BTW
BTW 21,0 % over 114,00
Totaal
Aantal
1
Eh
ST
Prijs/Eh
114,00
Bedrag in EUR
114,00
___________
114,00
23,94
___________
137,94
___________
adres
postadres
telefoon e-mail internet
debiteurennummer factuurnummer
Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch 088 85 77000 www.enexis.nl/contact www.enexis.nl
50464664
91529442
1 van 1
KOPIE
pagina
Svp betalen binnen 14 dagen op IBAN NL04 RABO 0307 5125 84 ovv factuurnummer 91529442 en debiteurennummer ++++++.
Gereageerd naar Bosveld 9/08
Beste,

Ik heb u gevraagd mij een copie van mijn dossier te sturen. Ik heb mijn dossier nog steeds niet ontvangen. In mijn dossier hebt u kunnen lezen dat de ATO correct is opgezegd. U kunt dan ook lezen dat er geen sprake is van een overeenkomst of contract. Het is dan ook bijzonder dat de grondslag voor de vordering de algemene voorwaarden zijn behorende bij een niet bestaand contract. Enexis heeft zelf besloten werkzaamheden uit te voeren aan hun eigen apparatuur, zonder afspraak, zonder opdracht. U kunt dit niet bij mij in rekening brengen. De nota is bij voorbaat en daarna meermalen betwist.
Ik verzoek u nu nogmaals mij mijn complete dossier te verstrekken, en de grondslag van de factuur aan te tonen. U weet dat u dit niet kunt. Er zijn mij vele mensen voorgegaan. U heeft daar voldoende kennis van en ervaring mee. Ik verzoek u deze zaak te sluiten en terug te leggen bij Enexis.

Tot slot wijs ik u en uw opdrachtgever graag op een recent vonnis wat de rechtbank Noord-Nederland heeft uitgesproken in een vergelijkbare zaak: https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBNNE:2020:2734

Vriendelijke groet,
30-11-2020 tot op heden geen bericht meer gehad.

[Voor 149% gewijzigd door Semmeke2008 op 30-11-2020 16:16. Reden: bijgewerkt, 20201130]


 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Vandaag een reactie van enexis:


Geachte mevrouw *****,

Het is alweer enige tijd geleden dat er contact is geweest inzake onderstaand bezwaar. U was in afwachting op een vergelijkbaar proces in uw directe omgeving. Daar zou in oktober 2019 een uitspraak over volgen. Deze uitspraak hebben wij niet van u ontvangen.

Wij blijven bij ons standpunt en de factuur zal betaald dienen te worden. Ik verwijs u dan ook naar ons schrijven van 29 juli 2019 met kenmerk 806426****.

Hierbij wil ik u vragen om alsnog de afsluitkosten binnen 2 weken te voldoen. Indien het bedrag niet binnen twee weken bij ons binnen is zijn wij genoodzaakt het incassoproces voort te zetten.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Meer informatie?
Neem dan contact op met onze klantenservice op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 088 857 70 00. U kunt ons ook mailen via debiteuren.netwerk@enexis.nl.


Mijn post is bijgewerkt. Graag jullie advies om te reageren.

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Bram-Bos schreef op zondag 10 mei 2020 @ 22:52:
[...]


Had je wat aan de adviezen? En heb je gereageerd? Ik ben benieuwd!
Jazeker. Heb kort gereageerd. Zal mijn dossier Vldg week updaten. Nog geen reactie. Als ik wat hoor zijn jullie de eerste met wie ik het zal delen :-)

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Mijn post is bijgewerkt. Deurwaarder traject is gestart.

Ik moet nu reageren. De deurwaarder verwacht een bezwaar nadat ik hem mondeling heb geïnformeerd dat het om een betwistte nota gaat. Graag jullie advies. Hoe maak ik eigenlijk een link naar mijn bijgewerkt dossier?

[Voor 12% gewijzigd door Semmeke2008 op 22-07-2020 14:49]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Kees-Jan schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 14:58:
[...]

Een kopie vragen van het dossier zoals dat overgedragen is aan de deurwaarder zodat jij kan controleren of het compleet is. Tevens vragen wie de opdracht heeft gegeven voor de werkzaamheden en aangeven dat jij die opdracht niet gegeven hebt en dat daarom jij die factuur niet gaat betalen.
En aangeven dat de factuur al betwist is en dat de buitengerechtelijke kosten niet bij jou te verhalen zijn.
Ik weet nu al dat het dossier niet compleet is. Moet ik hen dan mijn dossier verstrekken of mogen ze dat zelf bij hun klant opvragen?

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
ZuinigeRijder schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 16:06:
[...]


Is het wel een deurwaarder? Of Bosveld Incasso? Dat laatste is namelijk wat anders.

Zie ook mijn dossier, geeft soms leuke informatie, wanneer je vraagt voor een kopie van het dossier in bezit van Bosveld. Dus nooit jouw dossier geven.
Idd zit het nog in de incasso fase. Ik ga een groot gedeelte van jouw eerste reactie gebruiken denk ik.

Acties:
 • +10Henk 'm!

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Bosveld stuurde me een dullig mailtje, heb zelfde dulligheid terug gestuurd.


Semmeke2008 in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2"

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
factor15 schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 12:57:
Aan @Semmeke2008 en anderen die van Bosveld of een andere incassohut of crediteur onlangs post hebben ontvangen of ooit gaan krijgen het volgende:

Voordat een crediteur extra kosten in rekening kan brengen zoals incassokosten moet er eerst een zogenaamde 14 dagen brief gestuurd zijn. In deze aanmaning moet de crediteur in ieder geval het volgende zetten:
 • Wat de gevolgen zijn als u niet op tijd betaalt;
 • Hoeveel u dan moet betalen;
 • Hoe hoog de eventuele btw is die over de incassokosten berekend wordt.
Die 14 dagen gaan in na ontvangst van de brief door de debiteur en niet 14 dagen na dagtekening of na versturen. Crediteuren houden daarom vaak een iets langere termijn aan. Overigens zijn ook de tarieven gereguleerd.

Omdat jullie de rekening natuurlijk al betwisten is dit niet heel belangrijk maar, het geeft wel aan hoe onzorgvuldig men te werk gaat en dat pleit niet voor ze. Nog een strafpunt.

Zie ook het Nibud en nog een stukje met uitleg van het CIB en dit staat erover bij een incassoclub.

Omdat ik in het dossier van Semmeke2008 geen 14 dagen brief zie staan ga ik er van uit dat je die dan ook nooit hebt gekregen. Of stond dit in de eerste brief van Bosveld die jou nooit heeft bereikt?
Die brief heeft mij idd nooit bereikt. Ze hadden hem als “vodje” [RTF] bij de mail gestopt. Dat RTF heb ik in mijn dossier geplakt. Is dat de 14 dagen brief die je bedoelt?
Ze weten nog steeds niet mijn adres en juiste naam. Zelfs Enexis gaat keer op keer in de fout.

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
3/08 kreeg ik een email van Bosveld;

Geachte heer, mevrouw,

Zie bijlage voor het dossier. De grondslag zijn de algemene voorwaarden van Enexis behorende bij uw contract.
In de afwijzing van uw bezwaar in de bijlage, staat alles genoemd.


Ik kreeg daarbij 2 bijlagen in de mail.

Bijlage 1 een brief van Enexis
Heer en of mevrouw +++++++ (voor de eerste keer een juiste naam!)

++++++++wederom een foutief niet bestaand adres


29 juli 2019

Uw klacht
+++++
088 857 35 45 klachten@enexis.nl


Geachte heer en of mevrouw +++++++,

U hebt aangegeven dat u het niet eens bent met de kosten die Enexis Netbeheer rekening brengt voor het afsluiten of verwijderen van gas op uw adres ++++++correct afsluitadres+++++++. U geeft aan dat u geen gas meer verbruikt en bent van mening dat u niet de kosten dient te betalen. Graag leg ik u uit waarom wij kosten in rekening mogen brengen bij afsluiten of verwijderen van de aansluiting.

Aansluit- en transportovereenkomst (ATO)
De kosten voor het afsluiten mogen wij in rekening brengen bij degene die een leverancierscontract heeft afgesloten. Ontbreekt een leverancierscontract dan mogen wij deze kosten in rekening brengen bij degene die als laatste een ATO (Aansluit- en Transport Overeenkomst) heeft gehad. In artikel 2.5.1.12 staat vermeld dat voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting een eenmalig bedrag in rekening kan worden gebracht bij de voormalige aangeslotene. Op basis van dit artikel brengen we dan ook de kosten bij u in rekening." Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar de algemene voorwaarden op onze site www.enexis.nl en de tarievencode vindt u op www.wetten.overheid.nl.

Kosten
De kosten voor het afsluiten binnen zijn € 137,94 (inclusief btw). U krijgt de rekening achteraf toegestuurd. Kosten voor buiten afsluiten is € 678,18. Voor verwijderen laagbouw zijn de kosten op dit moment € 732,05 en voor hoogbouw € 202,05. Hoogbouwtarief wordt gehanteerd bij flats
of appartementen zonder eigen toevoerleiding. Dit kan ook een appartement op de begane grond zijn. Onze definitie van hoogbouw is wanneer het gaat om appartementen gebouwd in meerdere bouwlagen (bijv. ook een appartement boven een winkel.

Afsluiting gasaansluiting is tijdelijk
Het afsluiten van de gasaansluiting is echter een tijdelijke situatie. Dit is voor de veiligheid maximaal 12 maanden toegestaan. Vóór het verstrijken van deze termijn kiest u of u de aansluiting wilt laten heraansluiten of verwijderen. Voor deze werkzaamheden krijgt u opnieuw een rekening. Voor het maken van een afspraak voor het afsluiten van uw gas kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het telefoonnummer 088 85 770 00.

 Heraansluiten
Als u de aansluiting weer wilt gaan gebruiken, sluit u een contract af met een energieleverancier. Wij horen het van uw leverancier als u dit hebt gedaan. Vervolgens nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de werkzaamheden, als u tenminste voldoet aan alle voorwaarden. Meer informatie hierover staat op enexis.nl/afsluiten.

 Verwijderen
Als u de aansluiting niet meer wilt gaan gebruiken dan moet deze na 12 maanden verwijderd worden. Deze verwijdering is definitief en vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl.
Maakt u geen keuze?

Voordat de 12 maanden verstreken zijn zoeken wij contact met u. Als u na 12 maanden geen keuze hebt gemaakt gaan wij de gasaansluiting definitief verwijderen. De kosten die wij daarvoor maken brengen wij bij u in rekening.
Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met ons besluit, hebt u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water, een onafhankelijke instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland:
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG www.sgc.nl
Ik begrijp dat dit niet het antwoord is waarop u had gehoopt. Toch vertrouw ik erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Vragen
Als er nog andere vragen zijn dan kunt u mij bellen op het telefoonnummer 088 857 35 45. Ik ben op maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur. En op woensdag en donderdag tussen 08.00 en 12.00 uur. U kunt mij ook mailen door te reageren op dit bericht Wilt u dan het dossiernummer ++++++ bij de hand houden. Dan kan ik u sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
++++++++
Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
En brief 2 is een kopie nota
08 augustus 2019
Factuur
Bij deze brengen wij u het onderstaande in rekening:
U wordt pas (her)aangesloten nadat alle openstaande Enexis facturen zijn voldaan en u over een energieleverancier beschikt.
Omschrijving
Juist voormalig leveringsadres. Uit adres Uit bedrijf stellen aansluiting gas binnen
Subtotaal excl BTW
BTW 21,0 % over 114,00
Totaal
Aantal
1
Eh
ST
Prijs/Eh
114,00
Bedrag in EUR
114,00
___________
114,00
23,94
___________
137,94
___________
adres
postadres
telefoon e-mail internet
debiteurennummer factuurnummer
Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch 088 85 77000 www.enexis.nl/contact www.enexis.nl
50464664
91529442
1 van 1
KOPIE
pagina
Svp betalen binnen 14 dagen op IBAN NL04 RABO 0307 5125 84 ovv factuurnummer 91529442 en debiteurennummer ++++++.
Dossier is bijgewerkt

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Ivow85 schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 19:10:
@Semmeke2008 Hele bijzondere conclusie van een incassobureau: "de grondslag zijn de algemene voorwaarden van Enexis behorende bij uw contract".

Hoezo? Het probleem volgens Enexis is toch juist dat je géén contract hebt (voor de gasaansluiting) en er daarom volgens Enexis kosten gemaakt moeten worden die ze op jou willen verhalen. Zonder overeenkomst zijn er ook geen Algemene Voorwaarden van toepassing.

Sowieso kunnen Algemene Voorwaarden op zichzelf nooit een grond zijn voor een vordering. Een geldige overeenkomst vormt de grond voor de vordering. De algemene voorwaarden beschrijven slechts rechten en plichten die van toepassing zijn op de overeenkomst, maar niet allemaal nader zijn omschreven in de overeenkomst. De toepasselijkheid van de AV wordt in de overeenkomst overeengekomen...
Dit dan gebruiken als reactie?

 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Ivow85 schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 22:12:
[...]


Ik zou e.e.a. zeker vermelden in een reactie aan Bosveld.

Kun je hier een concept neerzetten?
Zoiets >

Ik heb u gevraagd mijn dossier te verzenden. Ik heb nog steeds niet mijn dossier ontvangen. In mijn dossier hebt u kunnen lezen dat de ATO correct is opgezegd. U kunt dan ook lezen dat er geen sprake is van een overeenkomst of contract. Dat is dan ook bijzonder dat de grondslag de algemene voorwaarden zijn behorende bij een niet bestaand contract. Enexis heeft zelf besloten werkzaamheden uit te voeren aan hun eigen apparatuur, zonder afspraak, zonder opdracht. U kunt dit niet bij mij in rekening brengen. De nota is bij voorbaat en daarna meermalen betwist.
Ik verzoek u nu nogmaals mijn complete dossier te verstrekken, de grondslag van de factuur en aan te tonen. U weet dat u dit niet kunt. Er zijn mij vele mensen voorgegaan. U heeft daar voldoende kennis van en ervaring mee. Ik verzoek u deze zaak terug te leggen bij Enexis.

[Voor 3% gewijzigd door Semmeke2008 op 09-08-2020 08:21]


 • Semmeke2008
 • Registratie: Juni 2019
 • Laatst online: 07-03 18:28
Enexis bestudeert uitkomst rechtszaak 'gasverlater' #rtvnoord

https://www.rtvnoord.nl/n...st-rechtszaak-gasverlater
Pagina: 1

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee