Toon posts:

Duurzame Energie en Installaties: FAQ

Pagina: 1
Acties:
 • 21.722 views

 • Sprite_tm
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 11-12-2022

FAQ: Duurzame Energie en Domotica

Welkom!
Welkom in Duurzame Energie en Installaties (DEI). Dit deel van GoT is bedoeld voor alle vragen en opmerkingen over duurzame energie en installaties.

« · ^

FAQ: Duurzame Energie en Installaties
« · ^

Soorten energie
« · ^

Besparing
« · ^

Apparatuur
« · ^

Diversen
« · ^

Credits
[list][/list]Have fun @ Duurzame Energie en Domotica :)


 • Sprite_tm
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 11-12-2022

Soorten energie

Er zijn verschillende manieren om energie op te wekken.

Foto-voltaisch
Hier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-volta?sche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen is op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, ofopgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kan worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Inmiddels is de aanschafprijs van zonnepanelen zo ver gedaald dat het voor particulieren financieel interessant is geworden om te investeren in zonnepanelen. De investering in zonnepanelen rendeert op dit moment beter dan het geld op de spaarrekening.

Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal ge?nvesteerd moeten worden in energie-opslag.

« · ^

Wind
Doordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer effici?nte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo effici?nt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

« · ^

Waterkracht
Waterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine be?nvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is dat overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordt. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

« · ^

Biomassa
Biomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis hebben. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

E?n van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo effici?nt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olie?n van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olie?n om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, ma?s) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesi? op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van ma?s gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit ma?s sterk in opkomst is is er steeds minder ma?s beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de ma?sprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

« · ^

Zonthermisch
De warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een effici?nte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed ge?soleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-volta?sch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren. Zie ook http://www.power-technolo...ects/Seville-Solar-Tower/ voor een voorbeeld.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.


« · ^

Waterstof
Waterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water ge?lektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door ??n die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de effici?ntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.


« · ^

Kernenergie
Kernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.


« · ^

Warmtepomp
In Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met een CV-ketel die hiervoor aardgas gebruikt. Omdat aardgas een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp, die hiervoor meestal elektriciteit maar soms ook gas gebruikt, kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel effici?nter zijn dan een normale CV-ketel. De effici?ntie wordt bepaald door de verhouding tussen de verbruikte elektriciteit of gas en de geleverde warmte, de COP (Co?ffici?nt Of Performance).
De COP is sterk afhankelijk van het verschil in temperatuur tussen de bron en het afgiftesysteem. Hierdoor is een luchtwarmtepomp die de buitenlucht als bron gebruikt zeer efficient bij temperaturen boven de 14 graden. Helaas is dan ook de minste warmte nodig.
Daalt de temperatuur echter tot ongeveer vier graden dan blijft er van de echte COP weinig over. De buitenunit wordt dan zo koud dat deze gaat bevriezen en met een verwarmingselement ontdooit moet worden. Fabrikanten nemen deze energiekosten echter niet mee in hun COP berekening.

Een bodemgekoppelde warmtepomp haalt de benodigde warmte uit het grondwater. Dit kan zowel met een open als een gesloten bron zijn. Een open bron mag echter niet overal worden toegepast omdat grondwater opgepompt wordt en wat verderop weer in de bodem gepompt wordt.

Voor een gesloten bron zijn de regels minder streng. Vooraf informeren is echter altijd verstandig.
Is een diepteboring niet toegestaan dan kan bij voldoende vrije ruimte gekozen worden voor een oppervlakte collector. Hiervoor worden leidingen op ongeveer 2 meter diepte ingegraven.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor zowel een enkele woning als ook voor meerdere woningen. De meeste installaties in Nederland zijn tot nu toe voor inviduele woningen geweest in de vrijesector-bouw.
Dit komt omdat een warmtepomp een forse investering vormt die pas na ongeveer 8-10 jaar rendabel wordt.
Projectbouwers zien alleen het stijgen van de bouwkosten van een huis en denken zo minder concurrerend te worden.

Men vergeet hierbij echter dat de energiekosten van een woning met een warmtepomp al gauw 50% lager liggen.

Kijk voor meer informatie op www.energiebewust.biz


 • Sprite_tm
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 11-12-2022

Besparing

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door effici?ntieverbetering te maken is zal een ?cht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Gebruikte eenheden
Er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over de gebruikte eenheden om bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik of de opbrengst van zonnepanelen te meten. In deze post heeft Crackh34d een duidelijke uitleg gegeven:

"Ik zal proberen hier nog eens duidelijk uit te leggen:

Energie wordt uitgedrukt in Joules [J]. Bijvoorbeeld: Het kost ongeveer 10 Joule om een pak melk een meter op te tillen. Een vermogen is energie per tijdseenheid, ofwel energie per seconde. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je computer elke seconde 150 J energie verbruikt. Een vermogen druk je dus uit in joules per seconde [J/s]. Nu heeft de eenheid J/s de naam Watt [W] gekregen naar James Watt. Een stofzuiger van 1000 W gebruikt dus elke seconde 1000 J aan energie. Laat je die stofzuiger een uur aanstaan gebruikt hij 1000*3600=3600000 J aan energie, oftewel 3,6 MJ (megajoule), aangezien er 3600 secondes in een uur zitten. Nu praten we bij elektra meestal niet in termen van joules, maar in Wh (wattuur). Een Wh is de energie die een apparaat met een vermogen van 1 W (J/s!) gebruikt in ??n uur, en komt dus overeen met 1*3600=3600 J. Let op waarom het een Wh is en geen W/h, het is namelijk het vermogen (Watt) maal de tijdsduur (uur)! Een apparaat met een vermogen van 1000 Watt verbruikt 1000x zoveel als een apparaat van 1 Watt, en verbruikt dus in een uur 1000*3600=3,6 MJ, wat dus gelijk is aan 1000 Wh (Logisch, je laat 1000 Watt een uur aanstaan). Aangezien een kilo overeenkomt met 1000, is 1000 Wh gelijk aan 1 kWh.

Kortom, een apparaat met een vermogen van x kW, verbruikt in een uur x kWh aan energie!"

« · ^

Definities / eenheden
WattPiek, eenheid waarin de opwekmogelijkheid van een zonnepaneel wordt uitgedrukt volgens een standaard test (STC / 1000W / m2 ).

kWh/kWp
Eenheid om de opbrengst van een installatie te kunnen normeren en te kunnen vergelijken met andere installaties. Bijvoorbeeld 4kWh opgewekt met een 1000Wp installatie levert
4/1.0 = 4kWh/kWp.

Omvormer/Inverter
1. Apparaat die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in 230V voor het lichtnet.
2. Apparaat die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in 12/24V voor het laden van een accu.

Meer definities volgen..

« · ^

Energie besparen, hoe beginnen?
Pak de energierekeningen van de afgelopen jaren er eens bij en kijk hoeveel energie je verbruikt. Een "gemiddeld" gezin zit op jaarbasis rond de 3600kWh aan elektriciteit en 1800m3 aan gas. Zit je hier boven? Dan is er nog behoorlijk wat winst te halen, zit je hier beneden? Gefeliciteerd je bent al redelijk energiezuinig maar het kan waarschijnlijk nog beter.

Wat is het maandbedrag wat je kwijt bent aan energie? Doe daar eens de volgende berekening mee.

Voorbeeld:
Onze eigen energierekening was, voordat we begonnen met het bewust omgaan met energie, 200 euro per maand. Per jaar waren wij dus kwijt: 200*12 = 2400 euro. Doe dat maal 10 jaar.
24000 euro kwijt in 10 jaar aan het energiebedrijf. Is dat acceptabel? Wij vonden van niet.

« · ^

Electriciteit besparen
Het belangrijkste is "meten is weten". Schaf een goede kWhmeter/wattmeter aan voor 20-30 euro ( ELRO M12 / EM600 ) en gebruik deze om verdachte apparaten te meten voor een bepaalde periode. Zo kunnen de energieverbruikers in huis goed in kaart worden gebracht.
Verder. 1W verbruik continu is op jaarbasis ongeveer 9kWh. ( 1 / 1000 * 24 * 365 = 8,76kWh ). Een apparaat wat 10W gebruikt en altijd aan staat verbruikt dus 88kWh per jaar.

Verdere tips:
 1. Meten = weten!, schrijf elke week de meterstanden op en zet deze in bijvoorbeeld Excel.
 2. Controleer standby verbruik van onder andere de televisie/DVD speler etc. Met een verdeelblok met aan/uit schakelaar kan dit nutteloze verbruik worden voorkomen.
 3. Controleer standby verbruik van alle computers in huis, ook een aan/uit schakelaar is hier de oplossing
 4. Welke apparaten staan 24 uur per dag aan? Die apparaten zijn vaak verantwoordelijk voor een groot deel van de elektriciteitsrekening.
 5. Controleer de koelkast/vrieskist, zeker oudere apparaten willen onverwacht vaak veel verbruiken.
 6. Electrische vloerverwarming in de badkamer / WC zonder tijdschakelaar? 250W of 500W continu verbruik? Reken maar uit hoeveel dat is op jaarbasis!
 7. Vloerverwarming? Controleer dan of er een pompschakelaar is gemonteerd, dit scheelt ook een hoop.
 8. Vervang gloeilampen/halogeen voor spaarlampen/ledverlichting!
 9. Daarnaast uiteraard, zuinige A(++) apparatuur, zonnepanelen, hotfills etc.
« · ^

Aardgas besparen
Gas besparen is een stukje lastiger, hieronder wat tips:
 1. Meten = weten!, schrijf elke week de meterstanden op en zet deze in bijvoorbeeld Excel.
 2. Stel de klokthermostaat goed in wanneer mogelijk.
 3. Gebruik een oplopend schema. Dus 's ochtends beginnen met 19 graden, rond 17:00 uur 19,5 en rond 19:00 oplopend naar 20,0 graden, en zet de verwarming een uur voor het slapen terug naar 10 graden. Zo is het de hele dag lekker warm in huis.
 4. Niemand thuis = thermostaat uit!
 5. Zet de thermostaat een graad lager, het is misschien even wennen maar het bespaard een hoop gas
 6. Als je het koud krijgt, is het heel gemakkelijk om zonder na te denken de thermostaat een graadje hoger te zetten. Zit je echter nog in je t-shirt op de bank, dan is het uiteraard slimmer om een trui aan te trekken. Zorg bijvoorbeeld dat je altijd een vest/sweater in de buurt hebt, die gemakkelijk over je kleren heen kan trekken.
 7. Laat de CV installatie waterzijdig inregelen, het water wordt dan netjes verdeeld tussen de radiatoren.
 8. Daarnaast uiteraard, isoleren, HR++ glas, WTW unit, zonneboiler, etc etc.
 9. Maak gebruik van je HR-ketel: deze condenseert maximaal als de terugkende CV-waterstroom onder de ca. 56 graden Celsius is. Dit kan dus betekenen dat je maximale CV temperatuur op 60-65 graden Celsius staat. Of dit goed werkt, zul je in jouw situatie moeten uiitproberen (rekening houdend met opwarmtijden, die bij een klokthermostaat na enkele dagen vroeg genoeg begint met opwarmen met de conventionele radiatoren);
« · ^

Graaddagen
Graaddagen worden gebruikt om berekeningen te kunnen maken over energieverbruik. Je wilt bijvoorbeeld weten of het HR++ glas dat je afgelopen voorjaar hebt laten plaatsen wel iets doet met je gasverbruik. Je hebt keurig iedere week/maand de standen van de gasmeter genoteerd en in een spreadsheet verwerkt. Vervolgens ga je kijken naar het gasverbruik van oktober vorig jaar en vergelijk je dat met oktober van dit jaar.
En dan komt de onzekerheid: Vorig jaar oktober was een prachtige maand met fraai nazomerweer en veel zon. Dit jaar oktober was nat, koud en grijs. In het gasverbruik was dan ook bijna geen besparing te zien.
Om toch te kunnen rekenen kijk je naar graaddagen.

Om het aantal graaddagen per jaar vast te stellen wordt voor alle dagen waarop de gemiddelde temperatuur lager was dan 17?C bekeken hoeveel graden de temperatuur lager was. Die afwijkingen bij elkaar opgeteld geeft het aantal graaddagen (voorbeeld: een dagtemperatuur van 14?C draagt 3 bij, een dagtemperatuur van -3?C draagt 20 bij, enzovoorts). Het achterliggende idee is dat de verwarming pas wordt aangezet bij een buitentemperatuur beneden de 17?C en dat er meer moet worden gestookt naarmate het kouder is.
Graaddagen gaan uit van het temperatuurgemiddelde in een etmaal. Dit geeft niet altijd een helemaal juist beeld. Een zonnige dag met een heldere koude nacht kan hetzelfde aantal graaddagen opleveren als een grauwe, grijze dag . Vooral in het voor en naseizoen kan die invloed goed zichtbaar zijn in de stookbehoefte.
Met gewogen graaddagen wordt geprobeerd deze invloed weer te geven en te corrigeren. Bij gewogen graaddagen tellen de wintermaanden zwaarder en de zomermaanden lichter. November t/m februari worden de graaddagen vermenigvuldigd met 1,1 , maart en oktober met factor 1,0 , april tot en met september met factor 0,8.
Hoe kom je aan graaddagen?

Er zijn twee bronnen:

Allereerst het KNMI waar je van heel veel plaatsen in Nederland allerlei klimaatgegevens kan downloaden, waaronder het etmaalgemiddelde. Vanuit het etmaalgemiddelde kan je eenvoudig het aantal graaddagen berekenen.
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie.cgi

Een tweede bron is de site van Kwa bedrijfsadviseurs http://www.kwa.nl
(zoeken naar graaddagen)

Even opletten want het KNMI hanteert een net iets andere grens n.l 17?C terwijl Kwa uitgaat van 18?C


 • Sprite_tm
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 11-12-2022

Apparatuur

Natuurlijk kan je ook zelf duurzame energie opwekken. Hieronder staan een aantal manieren waarop je dat kunt doen.

Ik wil zonnepanelen, waar moet ik beginnen?
Probeer eerst zoveel als mogelijk elektriciteit te besparen. Dit is altijd goedkoper dan het plaatsen van zonnepanelen. Vervang bijvoorbeeld een oude koelkast die 900kWh verbruikt voor een zuinige A++ koelkast die maar 250kWh verbruikt. Dit scheelt 650kWh per jaar. En een A++ koelkast is minder duur dan zonnepanelen aanschaffen die 650kWh opwekken per jaar. Denk hier dus goed over na.

Daarna een aantal belangrijke vragen die beantwoord moeten worden:
 1. Hoeveel geld wil ik investeren in zonnepanelen.
 2. Hoeveel stroom wil ik opwekken per jaar.
 3. Waar wil ik de panelen neerleggen op het dak.
 4. Heb ik daar een vergunning voor nodig?
 5. Wil ik de panelen zelf installeren of laat ik het doen door een installateur?
Normaal is er geen vergunning nodig, bij monumenten en/of beschermde stadsgezichten ( Amsterdam! ) is het verstandig om je hier goed over te laten informeren.

Verder is het belangrijk om te weten dat er maximaal 2.25A (ongeveer 500W) per bestaande stroomgroep waarop al verbruikers zitten mag worden ingevoed in huis ( 1 Soladin 600 / Steca 500 ). Dit in verband met de veiligheid. Bij grotere installaties moet er een aparte groep worden gereserveerd waar alleen de zonnepanelen op zitten. Meer informatie over dit soort zaken kan je hier vinden.

Daarna is het zaak om een aantal offertes op te vragen, gebruik hiervoor bijvoorbeeld de nederlandse Solar Top 50

« · ^

Ik wil een zonneboiler, waar moet ik beginnen?
Belangrijke vragen die bij een zonneboiler moeten beantwoord zijn:
 1. Wil ik alleen tapwater met de zonneboiler of ook mijn huis ermee verwarmen in voor en naseizoen?
 2. Hoeveel dagen wil ik kunnen bufferen?
 3. Hoeveel warm water gebruik ik per dag?
 4. Gaat het warm water verbruik in de toekomst toenemen? (opgroeiende kinderen etc.).
 5. Kan mijn huis bouwtechnisch het gewicht van het boilervat aan?
 6. Heb ik daar een vergunning voor nodig?
 7. Wil ik de panelen zelf installeren of laat ik het doen door een installateur?
Over het algemeen is een vergunning niet nodig voor het plaatsen van een zonneboiler, echter bij monumenten en/of beschermde stadsgezichten ( Amsterdam! ) is het verstandig om je hier goed over te laten informeren.Meer informatie omtrent de vergunnings verplichting is te vinden op de website van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/zonnecollectoren-en-zonnepanelen/11pd2010g188-herziene-versie.pdf

Momenteel is een scala aan zonneboilers verkrijgbaar. De meeste CV fabrikanten hebben inmiddels ook een zonneboiler in hun productgamma zitten ( Remeha, Nefit, Atag, etc ). Wat opvallend is bij deze zonneboilers is dat het boilervat relatief klein is, ergens tussen de 90 en 150 liter.

Zeker als ondersteuning voor de CV gewenst is dan is een boilervat van 90 tot 150 liter niet geschikt. Voor verwarmingsondersteuning moet eerder worden gedacht aan een boiler van 300 liter of groter.

Gemiddeld genomen kunnen zonneboilers opgesplistst worden in drie verschillende varianten:
 • Vlakkeplaat collectoren
 • Vacu?mbuiscollectoren
 • Zogenaamd Zuid Europees systeem (vat en collector op het dak)
« · ^

Ik wil een warmtepomp, waar moet ik beginnen?
Hier komt binnenkort een verhaal over het aanschaffen van een warmtepomp.


 • Sprite_tm
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 11-12-2022

Diversen

Er zijn in de loop der tijd een aantal links bijelkaargeraapt, projecten opgestart en zaken geschreven. Hieronder is het een en ander verzameld.

Software
Het is een zootje techneuten onder elkaar hier in dit topic. Diverse mensen hebben gratis software / scripts gemaakt die door iedereen gebruikt mogen/kunnen worden. Hierbij een overzicht

jSunnyReports
Geschreven door Flitspaal.nl, een rapportagetool waarmee opbrengstgrafieken gemaakt kunnen worden voor zonnepaneel-eigenaars. Onder andere mensen met SMA en Fronius omvormers is deze tool
bruikbaar. Te downloaden vanaf : http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports/. Huidige versie is 1.2.0. beta 6 (23 mei 2011)

SunProfit
Sunprofit is een programma voor het uilezen van Soladin600 en OK4-E omvormers. Het programma is geschreven in VB.Net 2008

Het programma logt per 5 minuten de gemiddelde opbrengsten van de omvormers en schrijft deze in een database weg. Tevens worden er van de dagopbrengsten bitmap en sonnenertrag bestanden aangemaakt die naar een site kunnen worden geupload. Maand en jaar opbrengsten worden in het programma getoond.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een Engelse interface. Maand en Jaar statistieken worden binnenkort ook voor op het net aangemaakt en uitvoer van diverse data in andere formaten zit ook in de pen. Tevens is behoort het importeren van EL3500 en EL4000 van Conrad binnenkort ook tot de mogelijkheden. Het loggen van de Wattson staat nog even op een laag pitje. Meer informatie op http://www.mijnzon.info/

Meer software volgt. ( DM flitspaal.nl als je ook iets hebt gemaakt wat je hier wilt plaatsen, of interessante software kent. )


« · ^

Interessante links
Algemeen

Regelgeving omtrent installatie van zonnepanelen en zonneboilers in Nederland (bron: Ministerie VROM) waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen vergunningsvrij of niet.

Berekenen potentiele PV opbrengst bij variabele hellinghoek en orientatie. (Solar radiation and photovoltaic electricity potential country and regional maps for Europe)

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten
Olino
Duurzame Energie WIKI
Energiemanagement pilot van Essent.
Energie manager online

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine co?peratie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Overige interessante links
Windmolenpark Kubbeweg / Flevoland
Duurzame buren

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (JeroenH)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Mistraller (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (mkleinman)
Eric Plankeel (ericplan)
Zonnestraal Wiki
EnergiebewustZL

Realtime logging sites

De blauwe hoek
ericplan / ZonPHP
ericplan / Solarlog
mkleinman / jSunnyReports
Energiastic / handicom
jja
MartijnR17
el jonco
antonboonstra
NielsTn (m.b.v Arduino Duemillenova & ZonPHP v2.25)
Mightym (m.b.v. Arduino en PVoutput)
SunshineCompany
Mike70

« · ^

GoT duurzame tweakers overzicht
Een aantal Tweakers houdt bij hoeveel energie ze verbruikten voor hun duurzaamheidsoffensief (3x woordwaarde) en daarna.

Het overzicht staat hier.

DM Flitspaal voor wijzigingen of om ook toegevoegd te worden.

Inmiddels is er een initiatief gestart door Anton Boonstra om bij te houden wat het verzamelde vermogen van de opgestelde PV installaties van GoT is:

Meedoen? Vul je gegevens op:

Wel GoT-leden (dus eigen PV installaties van mensen die een account op GoT hebben)Niet GoT-leden (bijvoorbeeld klanten / kennissen etc.)Aanpassingen aan al ingevoerde systemen: DM de spreadsheet opzetter en beheerder: Anton of zijn back-ups; NielsTN, Zonnigtype of Yilar hiervoor.

Output van alle gegevens:
kaartje, systemen per provincie, installaties per jaar, meest gebruikte hellingshoek, geinstalleerd vermogen per provincie, geinstalleerd vermogen per jaar

Ook is er ook een Tweakers.net-team aangemaakt op pvoutput.org, je kan meedoen door op de teampagina op 'Join Team' te klikken.


 • Sprite_tm
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 11-12-2022

Credits

Het alternatieve-energie-gedeelte deze FAQ is ontstaan vanuit de fantastisch uitgebreide startpost van het oude Duurzame Energie-topic, inelkaargezet door JeroenH en bijgehouden door RikTw, flitspaal.nl en anderen. Sprite_tm is verantwoordelijk voor het strippen van de prachtige graphics en het in GoTFAQ-vorm zetten ervan.

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee